May 29, 2024
Konkani

चीनी पर्यटकांक ऑनलायन व्हिएतनाम व्हिसा: तुमकां कळपाक जाय तें सगळें

चीनी पर्यटकांनी व्हिएतनामाक भेट दिवपाचो विचार कित्याक करचो?

व्हिएतनामांत एक आगळो आनी विविधताय आशिल्लो प्रवास अणभव मेळटा जो चीनी पर्यटकांचे काळजाक मोहित करपाची खात्री आसा. व्हिएतनाम तांच्या प्रवासाच्या बकेट लिस्टांत पयल्या क्रमांकाचेर आसपाक जाय अशीं कांय आकर्शक कारणां हांगा दिल्यांत:

 • सुरक्षीत आनी इश्टागत: व्हिएतनाम पर्यटकांक सुरक्षीत आनी येवकार दिवपी देश म्हूण सगळेकडेन मान्यताय मेळ्ळ्या. चीनी पर्यटकांक जिवंत शारांचो सोद घेवंक मेळटा, पुर्विल्ल्या शारांनी भोंवपाक मेळटा आनी इश्टागत करपी थळाव्या लोकां कडेन मनांत शांती दिवन संवाद सादपाक मेळटा.
 • रुचीक खाणां: व्हिएतनामी जेवणाची विंगड विंगड रूची आनी ताज्या पदार्थां खातीर नामना मेळ्ळ्या. फामाद फो आनी बान्ह मी सावन तोंडांत उदक घालपी दर्यांतले खाण आनी रस्त्यार मेळपी मनभुलोवपी जेवण मेरेन चीनी पर्यटक हेर खंयच्याच प्रकारा सारके पाककलेच्या साहसांत आसात.
 • परवडपी: व्हिएतनाम पयशांचें उत्कृश्ट मोल दिता. चीनी पर्यटकांक बँक मोडनासतना उंचेल्या दर्जाची रावपाची सुवात, रुचीक जेवण आनी अविस्मरणीय अणभव भोगपाक मेळटात. व्हिएतनामाचो सोद घेवन तांकां प्रवासाच्या अर्थसंकल्पाचो चडांत चड फायदो घेवंक मेळटा.
 • सोबीत आनी छान हवामान: व्हिएतनामांत हालोंग खाडीच्या पन्नास उदका पासून ते सापाच्या सुरम्य तांदळाच्या टेरेसां मेरेन अदभूत सैमीक सोबीतकाय आसा. तेभायर वर्सभर देशांतलें अनुकूल हवामान आशिल्ल्यान खर गिमांतल्यान वा खर गिमांतल्यान सुटपाक सोदपी चीनी पर्यटकांक हें एक आदर्श गंतव्य थारता.
 • जीवंत: व्हिएतनाम हो उर्जा आनी जीवंतपणान भरिल्लो देश. खळबळिल्लीं बाजारपेठां आनी जिवंत उत्सव ते पारंपारीक सादरीकरण आनी आधुनीक आकर्शणां मेरेन चीनी पर्यटक व्हिएतनामा खातीर खाशेल्या अशा जिवंत सांस्कृतीक टेपेस्ट्रींत बुडून गेल्ले दिसतले.

चीनी पर्यटकांक व्हिएतनामांत प्रवेश मेळोवपा खातीर प्रवेश व्हिसा जाय?

होंय, चीनी पर्यटकांनी व्हिएतनामाक वचचे पयलीं व्हिसा घेवचो पडटा. सुगम आनी त्रासमुक्त प्रवास अणभव सुनिश्चीत करपा खातीर चीनी पर्यटकांनी आदींच व्हिसा खातीर अर्ज करप गरजेचें आसा. हाका लागून निमाण्या खिणाक जावपी खंयच्याय गुंतागुंतांतल्यान तांकां वाटावंक मेळटलें आनी व्हिएतनामांतल्या भोंवडेचो पुराय आनंद घेवंक मेळटलो.

व्हिएतनामी दूतावास/वाणिज्य दूतावासांतल्यान पयस रावून चीनी पर्यटक ऑनलायन व्हिएतनाम व्हिसा खातीर अर्ज करपाक शकतले?

व्हिएतनाम दूतावास वा वाणिज्य दूतावासांतल्यान पयस रावप हें व्हिसा मागपी चीनी पर्यटकांक एक भिरांकूळ आडखळ जावंक शकता. पूण व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन सुरू जाल्ल्यान हो हुस्को फाटल्या काळांतलो जाता. चीनी पर्यटकांक आतां स्वताच्या घरांतल्यान वा कार्यालयांतल्यान व्हिसा खातीर अर्ज करपाचो पर्याय मेळ्ळा, जाका लागून शारिरीक रितीन दूतावास वा वाणिज्य दूतावासांची भेट दिवपाची गरज ना.

व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन, जाका व्हिएतनाम ई-व्हिसा अशेंय म्हण्टात, हो चीनी पर्यटकांक तांचे प्रवासाचे दस्तावेज मेळोवपाचो एक सोयीचो आनी कार्यक्षम मार्ग आसा. ते बीजिंग, शांघाय, ग्वांगझू वा चीनांतल्या हेर खंयच्याय शारांत रावतात आसूं, ऑनलायन अर्ज प्रक्रिया वरवीं कॉन्सुलर कार्यालयांक वेळ घेवपी भेटीची गरज ना, जाका लागून चीनी पर्यटकांक व्हिएतनामांतल्या आपल्या रोमांचक प्रवासाची येवजण करपाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक मेळटा.

चीनी पर्यटकांक व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन कितें फायदे?

व्हिएतनाम व्हिसा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाक निवडपी चीनी पर्यटकांक जायते फायदे आसात:

 • वेळ वाचवप: व्हिएतनाम व्हिसा खातीर ऑनलायन अर्ज केल्यार चीनी पर्यटकांक मोलादीक वेळ वाचता. दूतावासांत वा वाणिज्य दूतावासांत लांब रांकांनी रावचे परस तांकां स्वताच्या घरांतल्यानच कांय मिण्टांनी अर्ज करपाची प्रक्रिया पुराय करूं येता. ऑनलायन पद्दतीन बेगीन प्रक्रिया करपाची खात्री जाता, जाका लागून चीनी पर्यटकांक तांचें व्हिसा मंजुरी पत्र बेगोबेग मेळटा.
 • सोयी: व्हिएतनाम ई-व्हिसा हो डिजिटल दस्तावेज आसा जो भौतिक कागदपत्रांची गरज ना. चीनी पर्यटकांक फकत ऑनलायन अर्ज सादर करूं येता आनी ईमेल वरवीं तांचें मान्यताय पत्र मेळूं येता. ह्या डिजिटल फॉर्मेटाक लागून प्रवाशांनी व्हिएतनामांत प्रवेश करतना आपलो व्हिसा व्हरप आनी सादर करप सोंपें जाता.
 • व्यापक सुलभताय: व्हिएतनाम ई-व्हिसा चीन सयत सगळ्या देशांतल्या आनी प्रदेशांतल्या पासपोर्ट धारकांक उपलब्ध आसा. हाचो अर्थ चीनी पर्यटकांक ऑनलायन व्हिसा अर्ज पद्दतीचो फायदो घेवंक मेळटा, तांची राश्ट्रीयताय कितेंय आसूं. व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन सुलभताय आशिल्ल्यान चीनी पर्यटकांक व्हिएतनामाच्या अद्भुतांचो सोद घेवपाची समान संद मेळटा.
 • लवचीकता: व्हिएतनाम ई-व्हिसा चीनी पर्यटकांक लवचीकता दिता, जाका लागून तांकां एकूच वा जायत्या नोंदीं मदीं निवड करपाक मेळटा. हाचो अर्थ तांकां व्हिएतनामाच्या विंगड विंगड वाठारांचो कसलेच निर्बंध नासतना मुक्तपणान भोंवपाक मेळटा. तांकां जिवंत शारांनी बुडपाक जाय आसूं, निवळ दर्यादेगांचेर आराम करपाक जाय आसूं वा ल्हान ल्हान दोंगरांतल्यान भोंवपाक जाय आसूं, जायत्या प्रवेशाचो पर्याय हें सगळें अणभवपाची लवचीकता दिता.

चीनी पर्यटकांक व्हिएतनामाक व्हिसा मेळोवपाक अधिकृतपणान कितलो खर्च येता?

सरकारी संकेतथळा वयल्यान ताज्या अपडेटा प्रमाण चीनी पर्यटकांक अधिकृत व्हिएतनाम व्हिसा शुल्क अशी आसा:

 • एकल प्रवेश व्हिसा, 30 दिसां मेरेन वैध: 25 अमेरिकी डॉलर
 • मल्टीपल-एंट्री व्हिसा, 30 दिसां मेरेन वैध: 50 अमेरिकी डॉलर
 • एकल प्रवेश व्हिसा, 90 दिसां मेरेन वैध: 25 अमेरिकी डॉलर
 • मल्टीपल-एंट्री व्हिसा, 90 दिसां मेरेन वैध: 50 अमेरिकी डॉलर

हे शुल्क बदलूं येतात हें लक्षांत घेवप म्हत्वाचें, देखून तुमचो अर्ज सादर करचे पयलीं सद्याचे दर तपासप सल्ला दितात. ते भायर सरकारी संकेतथळार सांगिल्ले प्रमाण खंयचेय परिस्थितींत ह्यो शुल्क परत करपाक मेळनात.

चीनी पर्यटकांक सिंगल-एंट्री & मल्टीपल-एंट्री व्हिसा समजून घेवप

आतां चीनी पर्यटकांक सिंगल एंट्री आनी मल्टीपल एंट्री व्हिसा मदलो फरक खोलायेन पळोवया.

एकल प्रवेश व्हिसा तुमकां एकदां व्हिएतनामांत प्रवेश करपाक मेळटा आनी व्हिसा प्रकारा प्रमाण थारायिल्ल्या काळा खातीर, एक तर 30 दीस वा 90 दीस रावपाक मेळटा. देशांतल्यान भायर सरल्या उपरांत व्हिसा अवैध जाता आनी व्हिएतनामांत परतून प्रवेश करपाची येवजण आसल्यार नव्या व्हिसा खातीर अर्ज करचो पडटलो.

दुसरे वटेन, बहु प्रवेश व्हिसा तुमकां थारायिल्ल्या काळा भितर जायते फावटीं व्हिएतनामांत प्रवेश आनी भायर सरपाची लवचीकता दिता. शेजारच्या देशांचो सोद घेवपाची येवजण आशिल्ल्या वा दुसऱ्या गंतव्याक थोड्याच वेळान भोंवडी करून व्हिएतनामांत परत वचपाची इत्सा आशिल्ल्या प्रवाशांक हें खासा उपेगी पडटा.

तुमच्या व्हिएतनाम भोंवडे खातीर खंयचो प्रकार व्हिसा चड योग्य आसा तें थारावचे पयलीं तुमच्या प्रवास येवजणेचो बारीकसाणेन विचार करप म्हत्वाचें.

चीनी पर्यटकांक व्हिएतनाम व्हिसाचें रिफंड धोरण

दुर्दैवान, तुमचो व्हिसा अर्ज नाका जाल्यार लेगीत व्हिएतनाम व्हिसा अर्ज शुल्क परत करपाक मेळना. हाचो अर्थ खंयच्याय कारणाक लागून तुमचो अर्ज न्हयकारलो जाल्यार तुमकां फारीक केल्ल्या शुल्का खातीर परतावो मेळचो ना.

खंयचेय संभाव्य प्रस्न वा गुंतागुंत टाळपा खातीर, तुमी सगळ्यो गरजेच्यो गरजां पुराय करतात हाची खात्री करप आनी तुमचो व्हिसा अर्ज सादर करतना अचूक म्हायती दिवप सल्ला दितात. तुमकां कसलोय दुबाव वा हुस्को आसल्यार, तुमकां प्रक्रियेंतल्यान मार्गदर्शन करपा खातीर तुमी नामनेच्या व्हिसा एजन्सी कडल्यान मदत घेवपाचो विचार करूंक शकतात.

सरकारी वेबसायट विरुद्ध नामनेची एजन्सी: चीनी पर्यटकांक व्हिएतनामांत प्रवेश मेळोवपा खातीर कितें निवडचें?

चीनी पर्यटकांक व्हिसा मेळोवपा खातीर दोन पर्याय आसात: सरकारी संकेतथळा वरवीं अर्ज करप वा नामनेच्या एजन्सी कडल्यान मदत घेवप. तुमकां माहिती आशिल्लो निर्णय घेवपाक आमी दोन पर्यायांची तुळा करतले.

सरकारी संकेतथळ: चीनी पर्यटक म्हणून स्वता करात

सरकारी संकेतथळार चीनी पर्यटकांक उण्या शुल्काचेर व्हिसा खातीर अर्ज करपाक सोयीचें मंच मेळटा. जे DIY पद्दत पसंत करतात आनी व्हिसा अर्ज प्रक्रिया स्वतंत्रपणान नेव्हिगेट करपाक आत्मविस्वास दवरतात तांकां हो पर्याय योग्य आसा. पूण, सरकारी संकेतथळ अर्ज प्रक्रियेंत कसलोच आदार वा मदत दिना हें लक्षांत घेवप म्हत्वाचें.

सरकारी संकेतथळ निवडल्यार तुमच्या व्हिसा अर्जाचेर तुमचें पुराय नियंत्रण आसतलें. तुमी गरजेचे फॉर्म भरूंक शकतात, गरजेचे कागदपत्र अपलोड करूंक शकतात आनी थेट शुल्क भरूंक शकतात. ऑनलायन वेव्हारांत सोयीस्कर आशिल्ल्या आनी व्हिसा गरजेची बरी समजूत आशिल्ल्यांक हो पर्याय आवडूं येता.

प्रतिश्ठीत एजन्सी: चीनी पर्यटकांक तज्ञ मजत आनी जोड फायदे

दुसरे वटेन चीनी पर्यटकां वतीन व्हिसा अर्ज हाताळपाक नामनेच्यो एजन्सी खाशेलपण दाखयतात. ते चड शुल्क घेतात पूण पुराय प्रक्रियेंत मोलादीक आदार आनी मार्गदर्शन दितात. व्हिसा अर्ज हाताळपाचो वर्सांचो अणभव आशिल्ल्यान, ह्या एजन्सींक प्रणालीची भितरली गजाल खबर आसा आनी तुमच्या व्हिसाक मान्यताय मेळपाची शक्यताय वाडोवंक शकतात.

नामनेची एजन्सी वापरपाचो एक म्हत्वाचो फायदो म्हणल्यार तातूंतल्यान मेळपी मनाची शांती. तुमचो अर्ज चुक मुक्त आसा आनी गरजेचे सगळे निकश पाळटा हाची खात्री करपा खातीर तुमी तांच्या तज्ञतेचेर आदारून रावूं येतात. ते तुमचे वतीन दस्तावेजीकरण, सादरीकरण आनी फालोअप हाताळटले, जाका लागून तुमचो वेळ आनी यत्न वाचतले.

तशेंच, नामनेच्या एजन्सीं कडेन बेगोबेग आनी प्रतिसाद दिवपी गिरायक आदार पंगड आसता जो अर्ज प्रक्रियेंत तुमकां आसूं येता अशा खंयच्याय प्रस्नांक वा हुस्क्याक तुमकां मदत करूंक शकता. हो वैयक्तीक आदार अमूल्य आसूं येता, खास करून व्हिएतनामाक पयलेच खेपे भेट दिवपी लोकां खातीर.

ते भायर, तुमकां बेगीन व्हिसा अर्ज करपाची गरज आसल्यार, नामनेच्या एजन्सींक प्रक्रिया बेगीन करपाची तांक आसता. व्हिएतनामांत वचपाची तातडीची गरज आशिल्ल्या आनी तांकां कसलोच कळाव परवडना अशा लोकांक ही सेवा खासा उपेगी पडटा.

ते भायर, तुमचो प्रवास अणभव वाडोवपा खातीर नामनेच्यो एजन्सी अतिरिक्त सेवा दितात. विमानतळार घेवन तुमच्या हॉटेलांत बदली करपाक ते तुमकां मदत करूंक शकतात, जाका लागून तुमचें व्हिएतनामांत पावप सुगम आनी त्रासमुक्त जाता. तशेंच इमिग्रेशन क्लियरन्स बेगीन करपाक सेवा दितात, इमिग्रेशन काउंटराचेर लांब रांक सोंसची पडची ना हाची खात्री करतात.

चीनी पर्यटक म्हणून व्हिएतनामाक तुमच्या व्हिसा खातीर निवड करप

सारांशांत सांगपाचें जाल्यार सरकारी संकेतथळ आनी नामनेच्या एजन्सी मदीं निवड करप चीनी पर्यटक म्हणून तुमच्या आवडीचेर आनी गरजेचेर आदारून आसता. तुमकां व्हिसा अर्ज करपाची प्रक्रिया स्वता हाताळपाचो आत्मविस्वास आसल्यार आनी शुल्कांत बचत करपाक सोदतात जाल्यार सरकारी संकेतथळ तुमकां योग्य पर्याय आसूं येता.

पूण, तुमी तज्ञ मदत, मनाची शांती, आनी बेगीन सेवा आनी वैयक्तीक आदार अशे जोड फायदे मोलादीक आसल्यार, नामनेची एजन्सी निवडप खूब शिफारस करतात. व्हिसा अर्ज पद्दतीचो तांचे अणभव आनी गिन्यान व्हिएतनामाची सुगम आनी यशस्वी भोंवडी सुनिश्चीत करपाक म्हत्वाचो फरक घालूंक शकता.

निर्णय घेवचे पयलीं, व्हिसा अर्ज करपाचे प्रक्रिये वांगडा तुमची गरज, अर्थसंकल्प आनी सोयीच्या पातळेचें बारीकसाणेन मुल्यांकन करचें. तुमी खंयचोय पर्याय निवडलो तरी व्हिएतनाम चीनी पर्यटकांक येवकार दिता आनी सगळ्या भोंवडेकारांक याद उरपी अणभव दिता हाची खात्री करात.

चीनी पर्यटकांक व्हिसा मंजुरी मेळपाक कितलो वेळ लागता?

चीनी पर्यटकांक व्हिएतनाम व्हिसा मेळोवपा खातीर प्रक्रिया वेळ सादारणपणान 3-5 कामाचे दीस आसता. पूण चड हंगामांत प्रक्रिया वेळ चड आसूं येता हें लक्षांत घेवप म्हत्वाचें. निमाण्या खिणाक कसलीच गुंतागुंत जावची न्हय म्हणून तुमच्या भोंवडेची बरीच आदींच येवजण करप सल्ला दितात.

तुमच्या व्हिसा अर्जाचेर प्रक्रिया जावपी व्हिएतनामाचें इमिग्रेशन शेनवार, आयतार, व्हिएतनाम लोकांच्या भौशीक सुरक्षा दळाचो पारंपारीक दीस (19 ऑगस्ट), आनी राष्ट्रीय सुटयेच्या दिसांनी काम करीना हाचीय जाणविकाय करप म्हत्वाचें. हाचो अर्थ तुमचो व्हिसा अर्ज ह्या खंयच्याय दिसा पडलो जाल्यार ते प्रमाण प्रक्रिया वेळ वाडयतले.

व्हिएतनामांतली राष्ट्रीय सुटी: चीनी पर्यटकांक कितें कळपाक जाय

व्हिएतनाम प्रवासाची येवजण करतना तुमच्या रावपाच्या काळांत कसलीच असुविधा जावची न्हय म्हणून राष्ट्रीय सुटयेची दखल घेवप गरजेचें. चीनी पर्यटकांक खबर आसपाक जाय अशीं व्हिएतनामांतलीं राश्ट्रीय सुटीं हांगा दिल्यांत:

 • नव्या वर्साचो दीस (जानेवारी ०१): ग्रेगोरियन कॅलेंडराच्या पयल्या दिसा मनयतात ती सुटी नव्या वर्साची सुरवात जाता आनी खोशीच्या उत्सवाचो वेळ.
 • टेट हॉलिडे: व्हिएतनामी नवें वर्स अशेंय म्हण्टात, टेट हॉलिडे ही व्हिएतनामांतली सगळ्यांत म्हत्वाची पारंपारीक सुटी. चड करून जानेवारीच्या निमाणें ते फेब्रुवारीच्या मध्याक पडटा आनी कितलेशेच दीस तिगता. ह्या काळांत जिवंत सजवण्यो, फटाके, सांस्कृतीक उत्सवांनी हो देश जिवो जाता.
 • हंग किंग्स यादस्तीक दीस: तिसऱ्या चंद्र म्हयन्याच्या धाव्या दिसा मनयतात, ही सुटी व्हिएतनामी राष्ट्राचे संस्थापक मानपी हंग किंग्सांक मान दिवपा खातीर दितात.
 • पुनर्एकीकरण दीस (३० एप्रिल): ही सुटी सायगॉनाच्या पतनाचो आनी उत्तर आनी दक्षिण व्हिएतनामाच्या पुनर्एकीकरणाचो उगडास करून व्हिएतनाम झुजाचो शेवट जाता.
 • मजूर दीस (मे ०१): आंतरराष्ट्रीय कामगार दीस अशेंय म्हण्टात, ही सुटी कामगारांच्या योगदानाचो भोवमान करपा खातीर संवसारभर मनयतात.
 • राश्ट्रीय दीस (०२ सप्टेंबर): ही सुटी १९४५ वर्सा व्हिएतनामान फ्रांसा कडल्यान स्वातंत्र्य जाहीर जाली आनी देशभक्तीच्या उत्सवाचो काळ.

ह्या राष्ट्रीय सुटयेच्या दिसांनी तुमची भेट ते प्रमाण नियोजीत करप गरजेचें आसा, कारण कांय वेवसाय आनी पर्यटन थळां बंद आसूं येतात वा कामाचे वेळ मर्यादीत आसूं येतात. अद्ययावत म्हायती आनी मजती खातीर व्हिएतनाम प्रवासांत खाशेलपण आशिल्ल्या नामनेच्या एजन्सी कडेन सल्लो घेवप सल्ला दितात.

चीनी पर्यटकांक व्हिएतनामाक तातडीचो व्हिसा मेळोवप

केन्ना केन्नाय, अदमासा भायर परिस्थितीक लागून व्हिएतनामाक बेगोबेग व्हिसा घेवचो पडूं येता. निमाण्या खिणाची वेवसायीक भोंवडी आसूं वा आपशींच सुटयेची येवजण आसूं, चीनी पर्यटकांक बेगीन व्हिसा मेळोवपाचे पर्याय उपलब्ध आसात. कशें तें पळयात:

 • विस्वासांत घेवपासारकी एजन्सी कडेन संपर्क सादचो: जेन्ना वेळ सारको आसता तेन्ना नामनेच्या एजन्सी कडेन पावप हो तुमचो सगळ्यांत बरो पंगड. तुमचे वतीन व्हिसा प्रक्रिया बेगीन करपा खातीर तांकां गरजेचीं साधनां आनी जोडणी आसात. तांची तज्ञताय आनी तातडीच्या प्रकरणांचेर कार्यक्षमतेन हाताळणी केल्ल्यान तुमचो वेळ आनी गरजे भायर ताण वाचूंक शकता.
 • सगले गरजेचे दस्तावेज बेगोबेग दिवचे: व्हिसा अर्ज करपाची प्रक्रिया बेगीन करपा खातीर, गरजेचे सगळे दस्तावेज बेगोबेग दिवपाची खात्री करात.हातूंत तुमचो पासपोर्ट, आदार दस्तावेज, आनी तुमच्या व्हिसा प्रकारा खातीर विशिश्ट अशी खंयचीय अतिरिक्त गरज आसपावीत आसा. वेळार कागदपत्रां सादर केल्यार तुमचो व्हिसा तातडीन मेळपाची शक्यताय वाडटा.
 • एजन्सी मार्गदर्शक तत्वां कडेन लक्ष दिवचें: एजन्सी कडल्यान दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांचें काळजीपूर्वक पालन करचें. ते तुमकां तातडीची व्हिसा मेळोवपा खातीर विशिश्ट गरजां आनी कार्यपद्दती विशीं म्हायती दितले. तांच्या सुचोवण्यांक पाळो दिवन तुमी एक सुगम आनी बेगीन प्रक्रिया सुनिश्चीत करूंक शकतात.

व्हिएतनाम व्हिसा खातीर ऑनलायन अर्ज करपा खातीर चीनी पर्यटकांनी कितें तयारी करची?

व्हिएतनाम प्रवासाक सुरवात करचे पयलीं चीनी पर्यटकांनी व्हिएतनाम ई-व्हिसा अर्ज करपा खातीर तयार करपाक जाय अशीं कांय गरजेचीं कागदपत्रां आनी म्हायती आसा:

 • वैध पासपोर्ट: तुमच्या चीनी पासपोर्टाची वैधताय तुमच्या व्हिएतनामांत प्रवेश करपाचो हेतू आशिल्ल्या तारखे सावन उण्यांत उणी स म्हयने आसा हाची खात्री करात. ते भायर व्हिसा शिक्के खातीर उण्यांत उणीं दोन रितीं पानां आसात हाची खात्री करात.
 • वैयक्तीक म्हायती: तुमचें पुराय नांव, लिंग, जल्म तारीक, जल्म जागो, पासपोर्ट क्रमांक, आनी राश्ट्रीयताय अशे अचूक वैयक्तीक तपशील दिवचे. कसलेच विसंगती टाळपा खातीर ही म्हायती दुप्पट तपासप म्हत्वाचें.
 • वैध ईमेल पत्तो: तुमकां ऍक्सॅस आशिल्लो वैध ईमेल पत्तो वापरात, कारण तो तुमच्या व्हिसा स्थिती संबंदी पुष्टी आनी अधिसुचोवणेक वापरतले. तुमच्या व्हिसा अर्जाची प्रगती विशीं अद्ययावत रावपा खातीर तुमी नेमान तपासपी ईमेल पत्तो दिवपाची खात्री करात.
 • वैध क्रेडीट/डेबिट कार्ड: तुमच्या व्हिएतनाम ई-व्हिसा खातीर फारीकणी पुराय करपा खातीर वैध क्रेडीट वा डेबिट कार्ड तयार करचें. मान्य केल्ल्या कार्ड प्रकारांत व्हिसा, मास्टरकार्ड, जेसीबी, डायनर्स क्लब, अमेरिकन एक्सप्रेस, आनी युनियन पे हांचो आस्पाव जाता.
 • व्हिएतनामांतलो तात्पुरतो पत्तो: व्हिएतनामांतल्या तुमच्या नियोजीत हॉटेलाचो वा रावपाचो पत्तो दिवचो. व्हिसा अर्ज करपाचे प्रक्रिये खातीर ही म्हायती गरजेची आसा.
 • भेट दिवपाचो हेतू: तुमचो भेटीचो हेतू स्पश्टपणान सांगात, मागीर तो पर्यटन, काम, वेवसाय, अभ्यास, वा हेर खंयच्याय कारणाक लागून आसूं. पर्यटन सोडून हेर उद्देशांक सत्यापना खातीर अतिरिक्त कागदपत्रांची गरज आसूं येता हें लक्षांत दवरात.
 • नियोजीत प्रवेश आनी भायर सरपाची तारखां: तुमी व्हिएतनामांत प्रवेश आनी भायर सरपाचो विचार करतात तीं तारखां स्पश्ट करात. ह्यो तारखा तुमच्या प्रवासाच्या प्रवास मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण जुळटात हाची खात्री करात.
 • हेतू आशिल्ले प्रवेश आनी भायर सरपाचे बिंदू/विमानतळ: व्हिएतनामांतले प्रवेश आनी भायर सरपाचे बिंदू वा विमानतळ दाखोवचे, जाचे वरवीं तुमी देशांत प्रवेश आनी भायर सरपाची येवजण करता. हे मुद्दे तुमच्या प्रवास येवजणे कडेन जुळटात हाची खात्री करात.
 • सद्याचो वेवसाय: तुमच्या कंपनीचें नांव, पत्तो, आनी फोन क्रमांक सयत तुमच्या सद्याच्या वेवसायाची म्हायती दिवची. ही म्हायती व्हिसा अर्ज करपाचे प्रक्रिये खातीर गरजेची आसा.

व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन अर्ज करपा खातीर चीनी पर्यटकांक कितें अपलोड करपाची गरज आसा?

व्हिएतनाम व्हिसा खातीर ऑनलायन येसस्वीपणान अर्ज करपा खातीर चीनी पर्यटकांनी दोन गरजेचे कागदपत्र अपलोड करचे पडटात:

1. पासपोर्ट डेटा पानाची स्कॅन केल्ली प्रत:

चीनी पर्यटकांनी आपल्या पासपोर्टाच्या डेटा पानाची स्कॅन केल्ली प्रत दिवपाची गरज आसा. व्हिसा अर्ज फॉर्मांत दिल्ले म्हायतीची खात्री करपाक मदत करता म्हणून हो दस्तावेज म्हत्वाचो आसा. अर्ज करपाची प्रक्रिया सुगम करपा खातीर चीनी पर्यटकांनी स्कॅन केल्ली प्रत वाचपासारकी, स्पश्ट आनी पुराय पान आस्पावता हाची खात्री करची पडटली. तशेंच पासपोर्ट धारकाचो फोटो, वैयक्तीक म्हायती, आनी आयसीएओ लायनी दाखोवंक जाय.

पासपोर्ट डेटा पानाची स्कॅन केल्ली प्रत करपा खातीर गरजां:

पासपोर्ट डेटा पानाची स्कॅन केल्ली प्रत करपाची गरज भागोवपा खातीर चीनी पर्यटकांनी सकयल दिल्ले तपशील स्पश्टपणान दिसतात हाची खात्री करची पडटली:

 • वैयक्तीक तपशील: स्कॅन केल्ल्या प्रतींत पासपोर्ट धारकाचें पुराय नांव, जल्म तारीक, राश्ट्रीयताय, पासपोर्ट क्रमांक, आनी पासपोर्ट जारी करपाची आनी कालबाह्य जावपाची तारखां स्पश्टपणान दाखोवंक जाय.
 • फोटो: पासपोर्ट धारकाचो फोटो तीक्ष्ण आनी स्पश्टपणान भेद करपाक येवपी आसपाक जाय. तातूंत अर्जदाराच्या रुपाचें अचूक प्रतिनिधित्व करचें पडटलें.
 • आयसीएओ ओळी: स्कॅन केल्ल्या प्रतींत आयसीएओ ओळी आसपावपाक जाय, जीं पासपोर्ट डेटा पानाच्या सकयल आशिल्ले मशीन वाचपाक येवपी कोड आसात. ह्या ओळींत गरजेची म्हायती आसता आनी सत्यापन प्रक्रिया सोंपें जाता.

2. हालींचे पोर्ट्रेट फोटो:

चीनी पर्यटकांनी हालींचो पोर्ट्रेट फोटो वा पासपोर्ट आकाराचो फोटो (4x6cm) लेगीत अपलोड करचो पडटलो.हो फोटो अर्जदाराची वळख तपासपाचें साधन म्हणून काम करता, फोटो पासपोर्टांतल्या मनशा कडेन जुळटा हाची खात्री करता.

चीनी पर्यटकांक पोर्ट्रेट फोटोची गरज: १.

चीनी पर्यटकांनी पोर्ट्रेट फोटो खातीर सकयल दिल्ल्यो गरजां पाळच्यो:

 • सरळ तोंड: अर्जदारान कॅमेऱ्या कडेन सरळ तोंड दिवचें, तांची तकली आनी खांदो दिसपाक जाय. तोंड मध्यभागांत आसचें आनी तिरपें करचें न्हय.
 • चश्मे नात: फोटोंत चश्मे घालचे न्हय. दोळे आनी भोंवतणीं स्पश्ट दिसपाक जाय.
 • सद्याचें दिसप: फोटो अर्जदाराच्या सद्याचें दिसप अचूकपणान दाखोवंक जाय. तातूंत व्हड प्रमाणांत संपादन वा म्हत्वाचो बदल करचो न्हय.

चीनी पर्यटकांक ऑनलायन व्हिएतनाम व्हिसा खातीर अर्ज कसो करचो?

आतां तुमकां गरजेच्यो गरजां कळ्ळ्या उपरांत, व्हिएतनाम ई-व्हिसा ऑनलायन अर्ज करपाचे टप्प्या टप्प्यान प्रक्रियेंत बुडूंया:

 • अधिकृत संकेतथळाक भेट दिवची: व्हिएतनाम ई-व्हिसा अर्ज करपा खातीर अधिकृत संकेतथळार प्रवेश करचो. खंयचेय घोटाळे वा फटीचे अर्ज टाळपा खातीर तुमी कायदेशीर सरकारी संकेतथळार आसात हाची खात्री करात.
 • अर्ज फॉर्म भरचो: अर्ज फॉर्म अचूक आनी अद्ययावत म्हायती भरचो. गरजेचो वैयक्तीक तपशील, भेटीचो उद्देश, नियोजीत प्रवेश आनी भायर सरपाची तारखा, हेतू आशिल्ले प्रवेश आनी भायर सरपाचे बिंदू, आनी तुमचो सद्याचो वेवसाय तपशील दिवचो.
 • आदार दस्तावेज अपलोड करात: तुमच्या भेटीच्या उद्देशाचेर आदारून, तुमच्या व्हिसा अर्जाक आदार दिवपाक तुमकां अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करचे पडूं येतात. देखीक, तुमी वेवसायाक प्रवास करतात जाल्यार तुमच्या व्हिएतनामी वेवसायीक भागीदाराचें आमंत्रण पत्र दिवचें पडूं येता.
 • फारीकणी करात: वैध क्रेडीट वा डेबिट कार्ड वापरून तुमच्या व्हिएतनाम ई-व्हिसा खातीर फारीकणी करपाक फुडें वचात. तुमच्या अर्थीक म्हायतीची सुरक्षीतताय सुनिश्चीत करपा खातीर फारीकणी प्रक्रिया सुरक्षीत आनी एनक्रिप्टेड आसा.
 • पुष्टीकरण आनी अधिसुचोवणी: तुमचो अर्ज आनी फारीकणी यशस्वीपणान सादर केल्या उपरांत, तुमकां पुष्टीकरण ईमेल मेळटलो. हो ईमेल सुरक्षीत दवरात कारण तातूंत तुमचो अर्ज संदर्भ क्रमांक आनी हेर गरजेची म्हायती आसता. तशेंच तुमच्या व्हिसा अर्जाचे प्रगती संबंदी तुमकां ईमेल वरवीं अधिसुचोवण्यो मेळटल्यो.
 • व्हिएतनाम ई-व्हिसा मेळोवचो: तुमचो व्हिसा मान्य जातकच तुमकां तुमचो ई-व्हिसा पीडीएफ दस्तावेज म्हणून जोडिल्लो ईमेल मेळटलो. तुमच्या ई-व्हिसाची प्रत छापून व्हिएतनाम प्रवासांत ती आपल्या वांगडा व्हरची.
 • व्हिएतनामांत प्रवेश: व्हिएतनामांत पावतकच तुमचो वैध पासपोर्ट आनी छापून आयिल्लो ई-व्हिसा इमिग्रेशन अधिकाऱ्याक सादर करचो. अधिकारी तुमच्या कागदपत्रांची खात्री करतलो आनी तुमकां देशांत प्रवेश दितलो.

चीनी पर्यटकांक व्हिएतनाम ई-व्हिसाची स्थिती कशी तपासची?

व्हिएतनाम व्हिसा ऑनलायन अर्ज सादर केल्या उपरांत चीनी पर्यटक सकयल दिल्ल्या पांवड्याचो वापर करून आपल्या ई-व्हिसाची स्थिती तपासूंक शकतात:

 • अधिकृत संकेतथळाक भेट दिवची: व्हिएतनाम इमिग्रेशन खात्याच्या अधिकृत संकेतथळार वा नियुक्त केल्ल्या ई-व्हिसा पोर्टलाचेर वचचें.
 • अर्ज तपशील दाखयात: गरजेची म्हायती दाखयात, जशी अर्ज कोड वा संदर्भ क्रमांक, पासपोर्ट क्रमांक, आनी जल्म तारीक.
 • सत्यापन प्रक्रिया: प्रणाली दिल्ले म्हायतीची खात्री करतली आनी ई-व्हिसा अर्जाची स्थिती दाखयतली. चीनी पर्यटक तांचो व्हिसा मंजूर जाला काय अजूनय नियाळांत आसा काय ना तें तपासूंक शकतात.

चीनी पर्यटकांक व्हिसा अर्ज करपाचे यश दर वाडोवप

व्हिएतनाम व्हिसा खातीर ऑनलायन अर्ज करतना चीनी पर्यटकांक सगळ्या अर्जांक मान्यताय मेळना हें समजून घेवप म्हत्वाचें. दर एका अर्जाचें मुल्यांकन करपा खातीर सरकारी अधिकाऱ्यांचे आपले नेम आनी निकश आसतात. पूण, तुमची मान्यताय मेळपाची शक्यताय वाडोवपा खातीर तुमी उबारूं येतात अशीं पावलां आसात. हांगा करपाक जाय आशिल्ल्या गजालींची वळेरी दिल्या:

 • अचूक आनी पुराय म्हायती दिवप: व्हिसा अर्ज योग्य रितीन भरपाची खात्री करात, अचूक आनी अद्ययावत म्हायती दिवन. खंयचेय विसंगती वा म्हायती गळून पडल्यार न्हयकार दिवंक शकता.
 • सगले गरजेचे दस्तावेज सादर करात: दस्तावेज तपासणी वळेरेचो बारीकसाणेन नियाळ घेयात आनी तुमचे कडेन सगळे गरजेचे दस्तावेज अपलोड करपाक तयार आसात हाची खात्री करात. हातूंत तुमचो पासपोर्ट, पासपोर्ट आकाराचो फोटो, आनी तुमच्या विशिश्ट व्हिसा प्रकारा खातीर जाय आशिल्ले खंयचेय अतिरिक्त आदार दस्तावेज आसपावीत आसात.
 • तुमचो अर्ज दुप्पट तपासात: तुमचो अर्ज सादर करचे पयलीं सगळ्या तपशीलांचो नियाळ घेवपाक वेळ घेयात. शुध्दलेखन चुको, चुकीची तारखां वा गळून पडपी म्हायती कडेन लक्ष दिवचें. खंयचीय चूक संभाव्यपणान नाका म्हणपाचो परिणाम जावंक शकता.
 • विस्वासांत घेवपा सारकी एजन्सी कडल्यान मदत घेयात: तुमकां संभाव्य निराशा वा अनिश्चितताय टाळपाची आसल्यार, नामनेची एजन्सी घेवपाचो विचार करात. तांकां थळाव्या नेम आनी कायदेची खोलायेन समजूत आसा आनी अर्ज प्रक्रियेंतल्यान तुमकां मार्गदर्शन करूंक शकतात. तांच्या तज्ञतेन तुमकां त्रासमुक्त अणभव आनी चड यशस्वी प्रमाण अपेक्षा करूं येता.

चीनी पर्यटकांक त्रासमुक्त व्हिसा मंजुरी

चीनी पर्यटकांक जे त्रासमुक्त व्हिसा मंजुरी प्रक्रिया पसंत करतात, तांकां एजन्सी घेवपाची खूब शिफारस करतात. हे एजन्सी आपल्या गिरायकांक एक विनाशिल अणभव सुनिश्चीत करपी एक श्रेणी फायदे दितात:

 • सादो फॉर्म आनी सोपो दस्तावेज अपलोड: एजन्सी वापरप्यांक सोंपें अशें ऑनलायन प्लॅटफॉर्म दितात जंय तुमी व्हिसा अर्ज फॉर्म सहज भरूंक शकतात आनी गरजेचे दस्तावेज अपलोड करूंक शकतात. हाका लागून प्रक्रियेंत खंयचोय गोंदळ वा अनिश्चितताय ना जाता.
 • इश्टागत आदार: एजन्सीं कडेन एक समर्पीत आदार पंगड आसा जो तुमकां मजत करपाक सदांच तयार आसता. तुमच्या प्रस्नांक जाप दिवंक शकतात, मार्गदर्शन दिवंक शकतात आनी तुमच्या व्हिसा अर्ज संबंदी तुमकां आसूं येता अशा खंयच्याय हुस्क्याक तोंड दिवंक शकतात.
 • 99.9% यशस्वी दर: व्हिसा अर्जांचेर यशस्वीपणान प्रक्रिया करपाचो सिध्द ट्रॅक रेकॉर्ड एजन्सीं कडेन आसा. थळाव्या नेम आनी कार्यपद्दतीचें खोलायेन गिन्यान आशिल्ल्यान चीनी पर्यटकांक चड मान्यताय दर मेळपाची खात्री करूं येता.

तशेंच, नामनेच्यो एजन्सी बेगीन व्हिसा सेवांचो जोड फायदो दितात. तातडीच्या प्रकरणांत, ते तुमच्या व्हिसाक त्याच दिसा, 4 वरां भितर वा 2 वरां भितर लेगीत बेगीन करूंक शकतात. हाका लागून तुमी तुमचो व्हिसा वेळार मेळोवंक शकतात, जरी तुमकां वेळ उणो आसलो तरी.

व्हिसा मंजुरी मेळ्ळ्या उपरांत चीनी पर्यटकांची तपासणी वळेरी

व्हिएतनामा खातीर तुमची व्हिसा मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत, चुको वा चुको नात हाची खात्री करपा खातीर सगळे तपशील दुप्पट तपासप म्हत्वाचें. हाका लागून तुमकां येतना कसलीच गुंतागुंत टाळपाक मदत जातली. चीनी पर्यटकांक तांची व्हिसा मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत एक सुलभ तपासणी वळेरी हांगा दिल्या:

 • तुमच्या व्हिसाची प्रत छापची: तुमच्या व्हिसा मान्यताय पत्राची छापून आयिल्ली प्रत तुमच्या वांगडा व्हरप सक्तीचें आसा, कारण व्हिएतनामांत पावतकच तुमकां ती सादर करची पडटली.
 • वैधता तारखां तपासात: तुमच्या व्हिसाच्यो वैधताय तारखां तुमकां खबर आसात हाची खात्री करात. तुमचो व्हिसा चड काळ रावल्यार देशांतल्यान भायर सरतना दंड आनी अडचणी येवंक शकतात.
 • गरजेचे कागदपत्र तयार करात: तुमच्या व्हिसा वांगडाच, तुमचे कडेन तुमचो पासपोर्ट, प्रवास विमो, आनी रावपाचो पुरावो अशे सगळे गरजेचे प्रवास दस्तावेज आसात हाची खात्री करात.
 • चलनाची अदलाबदल: तुमी जर पयलींच तशें करूंक ना जाल्यार तुमच्या भोंवडे पयलीं कांय चीनी युआन व्हिएतनामी डोंगांत अदलाबदल करपाचो विचार करात. हाका लागून तुमकां थळाव्या वेव्हारांत नेव्हिगेट करपाक सोंपें जातलें.
 • थळाव्या चालीरिती आनी परंपरेचेर संशोधन करात: तुमच्या भेटी वेळार आदर आनी आनंददायक अणभव मेळचो हे खातीर व्हिएतनामाच्या थळाव्या चालीरिती आनी परंपरेची वळख करून घेयात.

ही तपासणी वळेरी पाळून, व्हिएतनामाच्या सोबीत देशाची भोंवडी करतना तुमी एक सुगम आनी त्रासमुक्त अणभव सुनिश्चीत करूंक शकतात.

सरकारी संकेतथळा वरवीं व्हिएतनाम ई-व्हिसा अर्ज केल्ल्या चीनी पर्यटकांक पयले सुवातेर विचारिल्ले प्रस्न

ह्या सोबीत देशाक भेट दिवपाची येवजण आशिल्ल्या चीनी पर्यटकांक व्हिएतनाम ई-व्हिसा खातीर अर्ज करप ही एक रोमांचक प्रक्रिया जावंक शकता. पूण केन्ना केन्नाय ई-व्हिसा अर्जांत बदल वा दुरुस्त्यो करपाची गरज निर्माण जाता. अशा वेळार सरकारी संकेतथळा वयल्यान गरजेचो आदार सोदप आव्हानात्मक थारूंक शकता. ह्या परिस्थितींक तोंड दिवपी चीनी पर्यटकांक मजत करपा खातीर आमी पयल्या क्रमांकाचेर विचारिल्ल्या प्रस्नांची वळेरी तयार केल्या आनी मदत सोदपा खातीर शिफारशी दिल्या.

प्रस्न 1: म्हजी फ्लाइट बेगीन सुटता, पूण म्हज्या व्हिएतनाम ई-व्हिसा स्टेटसाचेर प्रक्रिया सुरू आसा. ताका धांवपळ करपाक वा बेगीन करपाक कसलीच सेवा आसा?

चीनी पर्यटक म्हूण तुमची सुटकेची तारीक लागीं पावतकच तुमच्या व्हिएतनाम ई-व्हिसाचेर अजूनय प्रक्रिया सुरू आसा हें जाणून घेवप निराश करपा सारकें आसूं येता. अशा वेळार, नामनेच्या एजन्सी कडल्यान मदत घेवप वा info@vietnamimmigration.org ह्या ईमेल पत्त्याचेर संपर्क करप सल्ला दितात. प्रक्रिया कशी बेगीन करची हाचेर मार्गदर्शन दिवंक शकतात आनी तुमच्या उड्डाणा खातीर तुमचो ई-व्हिसा वेळार तयार आसा हाची खात्री करूंक शकतात. उपकार करून लक्षांत दवरात की हे सेवे कडेन संबंदीत शुल्क आसूं येता.

प्रस्न 2: हांवें म्हज्या ई-व्हिसा अर्जा खातीर अवैध म्हायती दिल्या. ती दुरुस्त करपाक कसलीच सेवा आसा?

चुको घडटात, आनी तुमच्या ई-व्हिसा अर्जाचेर चुकीची म्हायती दिवप चिंतेचें कारण जावंक शकता. तुमी चीनी पर्यटक आसत जाल्यार तांणी तुमच्या ई-व्हिसा अर्जांत चूक केल्या जाल्यार परिस्थिती बेगोबेग सुदारप गरजेचें. माहिती दुरुस्त करपाक, आमी प्रतिश्ठीत एजन्सी कडेन संपर्क करपाची वा मदती खातीर info@vietnamimmigration.org हाचेर संपर्क करपाची शिफारस करतात. तुमच्या अर्जांत दुरुस्ती करपा खातीर गरजेच्या पांवड्यांतल्यान तुमकां मार्गदर्शन करपाची तज्ञताय तांकां आसा.

प्रस्न 3: म्हाका म्हजो ई-व्हिसा अर्ज संपादीत करपाचो आसा. तें संपादीत करपाक कसलीच सेवा आसा?

केन्ना केन्नाय, तुमचो ई-व्हिसा अर्ज सादर केल्या उपरांत, तुमकां संपादन वा अद्ययावत करपाची गरज आसा हें तुमकां कळूं येता. चीनी पर्यटक म्हणून तुमच्या अर्जांत बदल करपाचो मार्ग आसा काय कितें असो प्रस्न तुमकां पडूं येता. अशा वेळार, तुमचो ई-व्हिसा अर्ज संपादीत करपाक मदत मागपा खातीर नामनेच्या एजन्सी कडल्यान आदार घेवप वा info@vietnamimmigration.org कडेन ईमेल करप सल्ला दितात. ते तुमकां गरजेचें मार्गदर्शन दिवंक शकतात आनी तुमच्या अर्जांत योग्य म्हायती दिसता हाची खात्री करपाक मदत करूंक शकतात.

प्रस्न 4: ई-व्हिसा अर्जांत सांगिल्ल्या आगमन तारखे परस आदीं पावता. आगमनाची तारीख बदलपाक कसलीच सेवा आसा?

येवजण्यो बदलूं येतात, आनी चीनी पर्यटक म्हूण तुमच्या ई-व्हिसा अर्जांत सांगिल्ल्या तारखे परस आदीं तुमकां व्हिएतनामांत पावपाक मेळूं येता. तुमकां येवपाची तारीक बदलपाची गरज आसल्यार, आमी शिफारस करतात की एक नामनेच्या एजन्सी कडेन संपर्क सादचो वा आदार मेळोवपा खातीर info@vietnamimmigration.org चेर संपर्क करचो. तुमच्या ई-व्हिसाचेर येवपाची तारीक दुरुस्त करपाचे प्रक्रियेंतल्यान ते तुमकां मार्गदर्शन करूंक शकतात, जाका लागून व्हिएतनामांत सुगम प्रवेश सुनिश्चीत जाता.

प्रस्न 5: ई-व्हिसा अर्जांतल्यान भायर वेगळ्या बंदरा वरवीं हांव व्हिएतनामांत प्रवेश करतां. प्रवेश पोर्ट दुरुस्त करपाक खंयचीय सेवा आसा?

प्रवासाची येवजण बदलप हें नवें न्हय आनी चीनी पर्यटक म्हणून तुमच्या ई-व्हिसा अर्जांत सांगिल्ल्या बंदरा परस वेगळ्या बंदरा वरवीं व्हिएतनामांत प्रवेश करपाक मेळूं येता. अशा वेळार, प्रवेश बंदर दुरुस्त करपा खातीर आमी नामनेच्या एजन्सी कडल्यान मदत मागपाची वा info@vietnamimmigration.org कडेन संपर्क करपाची शिफारस करतात. व्हिएतनामांत त्रासमुक्त प्रवेश सुनिश्चीत करपा खातीर ते तुमकां गरजेचें मार्गदर्शन दिवंक शकतात.

प्रस्न 6: सरकारी संकेतथळा वरवीं ई-व्हिसा अर्ज सादर केल्या उपरांत म्हायती दुरुस्त करपाक कितें करचें?

तुमी चीनी पर्यटक आसत जाल्यार जांकां सरकारी संकेतथळा वरवीं तुमचो ई-व्हिसा अर्ज सादर केल्या उपरांत म्हायती दुरुस्त करपाची गरज आसल्यार गरजेचो आदार सोदप आव्हानात्मक थारूंक शकता. अशा वेळार, आमी मदती खातीर नामनेच्या एजन्सी कडेन संपर्क करपाची वा info@vietnamimmigration.org कडेन संपर्क करपाची शिफारस करतात. ते तुमकां गरजेचें मार्गदर्शन दिवंक शकतात आनी तुमच्या ई-व्हिसा अर्जांत दुरुस्ती करपाची प्रक्रिया नेव्हिगेट करपाक तुमकां मदत करूंक शकतात.

निश्कर्श

चीनी पर्यटकांक ऑनलायन व्हिएतनाम व्हिसा मेळोवप ही एक त्रासदायक प्रक्रिया आसची पडना. वयर सांगिल्ल्या टिपांचो पाळो दिवन आनी विस्वासांत घेवपासारक्या एजन्सीं कडल्यान मदत घेवन तुमी तुमच्या व्हिसा अर्जांत येसस्वीपणाचे प्रमाण खूब वाडोवंक शकतात. तांच्या तज्ञतेन, वापरप्यांक सोंपें अशे प्लॅटफॉर्म आनी वेगान सेवा दिवन, एजन्सी त्रासमुक्त अणभव, हमी दिल्लो मान्यताय आनी वेळार व्हिसा जारी करपाची खात्री करतात. देखून, तुमचो व्हिसा अर्ज बऱ्या हातांत आसा हें जाणून आत्मविस्वासान व्हिएतनाम भोंवडेची येवजण करात.

नोंद घेवची:

सरकारी संकेतथळा वरवीं व्हिएतनाम ई-व्हिसा खातीर अर्ज करपी चीनी पर्यटक म्हणून, आव्हानांक तोंड दितना वा तुमच्या अर्जांत बदल करपाची गरज आसतना आदार खंय वचप तें जाणून घेवप गरजेचें आसा. नामनेच्या एजन्सी कडेन संपर्क सादून वा info@vietnamimmigration.org कडेन संपर्क करून, तुमकां सुगम आनी ताण मुक्त प्रवास अणभव सुनिश्चीत करपाक जाय आशिल्ली मदत मेळूं येता. उपकार करून लक्षांत दवरात की तुमची विनंती हाताळपा खातीर शुल्क लागू जावं येता. उगडास दवरात, योग्य आदार दिल्यार तुमी तुमच्या व्हिएतनाम ई-व्हिसाचो चडांत चड फायदो घेवंक शकतात आनी ह्या देशान दिवपी सगळ्या अद्भुतांचो आस्वाद घेवंक शकतात.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Эмне үчүн кытайлык туристтер Вьетнамга барууну ойлонушу керек? Вьетнам кытайлык туристтердин жүрөгүн багындырган уникалдуу жана түрдүү саякат тажрыйбасын сунуштайт. Бул жерде Вьетнам саякатчылардын тизмесинин башында болушу керек болгон кээ бир орчундуу себептер: Кытай туристтери Вьетнамга кирүү үчүн визаны талап кылышабы? Ооба, кытайлык туристтер Вьетнамга кетээрден мурун виза алышы керек.

중국인 관광객이 베트남 방문을 고려해야 하는 이유는 무엇입니까? 베트남은 중국 관광객의 마음을 사로잡을 독특하고 다양한 여행 경험을 제공합니다. 베트남이 여행 버킷리스트의 최상위에 있어야 하는 몇 가지 설득력 있는 이유는 다음과 같습니다.

Неліктен Қытай туристері Вьетнамға баруды ойластыруы керек? Вьетнам қытайлық туристердің жүрегін баурап алатын бірегей және алуан түрлі саяхат тәжірибесін ұсынады. Міне, Вьетнамның саяхат шелектерінің тізімінің басында болуының кейбір дәлелді себептері: Қытай туристері Вьетнамға кіру үшін кіру визасын талап ете ме? Иә, қытайлық туристер Вьетнамға кетер алдында виза алуы керек.

ಚೀನೀ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು? ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಚೀನೀ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹೃದಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ಖಚಿತ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಕೆಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲು ಕೆಲವು ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ: ಚೀನೀ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರವೇಶ ವೀಸಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಚೀನೀ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ವೀಸಾವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.