April 1, 2024
Mongolian

[2024 оны 4-р сар] Вьетнам, Монгол хоёр улсын хооронд визээс чөлөөлөх гэрээ

ДИПЛОМАТ, АЛБАН, ЭНГИЙН ПАСПОРТ ЭЗЭМШИГУДИЙГ ВИЗИЙН ШААРДАГААС ЧЕЛОеЛЕХ ТУХАЙ БУГД НАЙРАМДАХ СОЦИАЛИСТ ВЬЕТНАМ УСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР БОЛОН МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР

Бугд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын Засгийн газар болон Монгол Упсын Засгийн газар, цаашид “Хэлэлцэн тохирогу Тапууд” гэх,

Хоёр уло хоорондын нехерсег харилцааг цаашид хегкуулах эрмалзлийг удирдлага болгож,

Хэлэлцэн тохироги талуудын хучин теголдер паспорт эзэмшигудийг визийн шаардпагаас челеелех замаар тедний зорчих нехцелийг хенгевчлох, хохиулэн дэмжихийг эрмэлзаж.

Дараах зуйлийг хэлэлцен тохиролцов:

1 дугээр зуйл

1. Хэлэлцэн тохирогу нэг Талын доод тал нь зургаан (6) сарын хучинтей хугацаатай хучин тегелдер дипломат, эсхул албан паспорт эзэмшиги иргэд Хэлэлцэн тохирогу негее Талын нутаг девсгэрт нэвтрен орох, гарах, дамжин онгерехдее визийн шаардлагаас челеелегдех бегеед оршин суух хугацаа нь анх
навтрэн орсон едреес хойш 90 (ер) хоногоос хэтрэхгуй. Дээрх паспорт эзэмшиг иргадийн оршин суух хугацааг давагдашгуй хучин зуйлийн улмаас сунгах бол паспорт эзэмшиги ирганийг харьяалах Хэлэлцэн тохирог Талын дипломат телоелегчийн газар, эсхул консулын газрын бичгээр гаргасан хусэлтийн дагуу сунгаж болно.

2. Энэхуу зуйлийн 1 дэх хэсэгт дурдсан паспорт эзэмшигу иргед Хэлэлцэн тохирогч негео Талын нутаг дэвсгэрт 90 (ер) хоногоос дээш хугацаагаар оршин суух бол урьдчилан виз авна.

3. Энэхуу зуйлийн 2 дахь хэсэгт заасан визийг харилцан хураамжгуй олгоно.

2 дугаар зуйл

1. Хэлолцэн тохирогу негое Талын нутаг дэвсгэрт еерийн улсыг телеелен суугаа дипломат телеелегчийн газар, консулын газрын гишуун, эсхул олон усын байгууллагад еерийн улсыг телеелен суугаа дипломат, эсхул албан паспорт эзэмшиги Хэлэлцен тохирог наг Талын иргед Хэлэлцэн тохирог негее Талын нутаг дэвсгэрт навтрэн орох, гарахдаа визийн шаардлагаас челеелегдех бегеед томиполтынхоо хугацаанд тэндээ оршин суухаар зевшеорегдене.

2. Энахуу зуйлийн 1 дэх хэсэгт дурдсан этгээдийн дипломат, эсхул албан паспорт эзэмшиги эхнэр/нехер болон хуухдууд, эсхул эцег, эхиинхае паспортод нэр нь бичигдсэн хуухдууд адил эрх ямбыг эдэлно.

3 дугаар зуйл

1. Хэлэлцен тохирогу нэг Талын доод тал нь зургаан (6) сарын хучинтэй хугацаатай хучин тегелдер энгийн паспорт эзэмшиг иргод Хэлэлцен тохирогч негее Талын нутаг девсгарт гуч (30) хурталх хоногийн хугацаанд визгуйгээр орох, гарах, дамжин енгерех болон оршин суух боломжтой бегеед зорчих зорилго нь ашийн телее бус уйл ажиллагаа байх нехцелтей байна.

2. Хэлэлцэн тохироги аль нэг Талын хучин тегелдер энгийн паспорт эзэмшиг иргед, энахуу зуйлийн 1 дах хасагт заасан хугацаанаас дээш хугацаанд Хэлэлцэн тохирогу негее Талын нутаг дэвсгэрт оршин суух зорилгоор зорчих тохиолдолд урдчилан виз авна.

4 дугээр зуйл

Хэлэлцэн тохироги аль наг Талын хучин тегелдер дипломат, албан болон энгийн паспорт эзэмшиги иргод олон улсын хеделгеенд зориулсан хилийн боомтоор Хэлэлцен тохирог негее Талд нэвтрэн орох, гарах, эсхул дамжин енгерех бегеед Хэллце тохирогу тухайн Талын хууль тогтоомжийг дагаж мердене.

5 дугаар зуйл

Халэлцэн тохироги аль нэг Талын хучин тегелдер дипломат, албан болон энгийн паспорт эзэмшиг иргед Хэлэлцан тохирогу негее Талын нутаг дэвсгэрт оршин суух хугацаандаа Хэлэлцэн тохирогу тухайн Талын хууль тогтоомжийг дагаж мердене.

6 дугаар зуйл

Энэхуу хэлэлцезрер Хэлелцен тохироги аль нэг Талын эрх бухий
байгууллагаас тааламжгуй этгээд гэж узсэн Хэлэлцен тохирог негее Талын хучин тегелдер паспорт эзэмшигийг еерийн нутаг девсгерт нэвтруулэхэзс татгалзах, зорчих хугацааг богиносох, эсхул дуусгавар болгох эрхийг хязгаарлахгуй.

7 дугаар зуйл

Халалцен тохироги Тал бур ундесний аюулгуй байдпыг хангах, нийгмийн хэв журам сахиулах болон нийтийн эруул мэндийг хамгаалах зорипгоор энзхуу хэлэлцээрийн уйлилалийг хэсэглен, эсхул бухэлд нь зогсоож болно. Уйлчлэлийг зогсоох уйл явцыг эхлуулах болон цуцлах тухай Хэлэлцен тохирогч негее Талдаа нэн даруй дипломат шугамаар урьдчилан мэдэгдэна.

8 дугаар зуйл

1. Энэхуу хэлэлцеэрийг хэрэгжуулах зорилгоор Хэлэлцен тохирогч Талууд энэхуу хэлолцзерт гарын усаг зурсан едреес хойш 30 (гуч) хоногийн дотор энахуу хэлэлцеерт дурдсан паспортын загварыг дипломат шугамаар харилцан солилцоно.

2. Хэлэлцэн тохирог Талууд паспортыг шиначилсэн, эсхул ашиглагдаж буй паспортыг серчилсен тохиолдолд туунийг ашиглаж эхлэхээс хамгийн багадаа 30 (гуч) хоногийн емне дипломат шугамаар харилцан мэдогдэнэ.

9 дугээр зуйл

Хэлалцэк тохироги Талуудын харилцан тохиролцсоноор тусад нь
протокол байгуулах замаар энэхуу хэлэлцээрт нэмэлт, верчлелт оруулж болох бегеед уг нэмэлт, верчлелт нь хэлэлцээрийн салшгуй хэсэг байна.

10 дугаар зуйл

1. Энэхуу хэлэлцээр нь хэлэлцезрийг хучин тегелдер болгоход шаардагдах дотоодын хууль тогтоомжийн шаардлагыг хангасан тухай Хэлэлцэн тохироги Талууд харилцан мэдэгдсэн суулчийн мэдэгдлийг дипломат шугамаар хулээж авсан едреес хойш 30 (гуч) хоногийн дараа хучин тегелдер болно.

2. Хэлэлцэн тохирогу аль нэг Тал хэлэлцээрийг цуцлах тухайгаа Хэлэлцен тохирогу негое Талдаа зургаан (6) сарын емне дипломат шугамаар бичгээр мэдегдах хуртал энахуу халацае нь хугацаагуйгээр хучин тегелдер уйпчилнЭ.

3. Энэхуу хэлэлцзэр хучин тегелдер болсноор 2000 оны 1 дугээр сарын 07-ны едер гарын усэг зурсан “Иргэд харилцан зорчих нехцлийн тухай Бугд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын Засгийн газар, Монгол Усын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” хучингуй болно.

Ханой хотноо 2023 оны 11 дугээр сарын 01-ний одер вьетнам, монгол болон англи хэлээр тус бур хоёр эх хувь уйлдсэн бегеед эх биверууд нь адил хучинтай байна. Тайлбарлахад зеруу гарсан тохиолдолд англи хэлээрх эх бичвэрийг баримтална.

Албан ёсны гэрээг эндээс үзнэ үү