March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Sao Tome and Principe Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Sao Tome and Principe Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Sao Tome and Principe vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Sao Tome and Principe Tại Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Sao Tome and Principe 🇸🇹. Options for citizens of Sao Tome and Principe getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.