April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Guinea-Bissau tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Guinea-Bissau tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Guinea-Bissau hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Guinea-Bissau cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Guinea-Bissau tại thủ đô Hà Nội

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Guinea-Bissau Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Guinea-Bissau vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Guinea-Bissau are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Guinea-Bissau are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Guinea-Bissau 🇬🇼? In Guinea Bissau, there is no Vietnam Consulate or Vietnam Embassy at the present. So, if you want to apply for your visa from a Vietnam representative office of the Vietnam government, please check other countries where Vietnam embassies or consulates are located.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Guinea-Bissau 🇬🇼. Options for citizens of Guinea-Bissau getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.