ДИПЛОМАТ, АЛБАН, ЭНГИЙН ПАСПОРТ ЭЗЭМШИГУДИЙГ ВИЗИЙН ШААРДАГААС ЧЕЛОеЛЕХ ТУХАЙ БУГД НАЙРАМДАХ СОЦИАЛИСТ ВЬЕТНАМ УСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР БОЛОН МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР Бугд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын Засгийн газар болон Монгол Упсын Засгийн газар, цаашид “Хэлэлцэн тохирогу Тапууд” гэх, Хоёр уло хоорондын нехерсег харилцааг цаашид хегкуулах эрмалзлийг удирдлага болгож, Хэлэлцэн тохироги талуудын хучин теголдер

1