6 دلیل اصلی برای سفر به ویتنام برای شهروندان افغان: 1. ایمن: ویتنام یکی از امن ترین کشورهای آسیای جنوب شرقی به حساب می آید که آن را به مقصدی ایده آل برای شهروندان افغان تبدیل کرده است.

1