ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމަކީ ފުރިހަމަ މަންޒިލަކަށް ވާންވީ ސަބަބު ވިއެޓްނާމް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނައިރު، އެއީ ރަނގަޅު ސަބަބަކާ ހުރެ އެވެ. އެއީ ޗައިނާ، ފްރާންސް، އަދި އަވަށްޓެރި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ނުފޫޒުތައް ލިބިފައިވާ މުއްސަނދި ތާރީޚަކާއި ސަގާފަތެއްގެ މައްޗަށް ބޮޑާ ހާކާ ގައުމެކެވެ.

1