ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމަކީ ފުރިހަމަ މަންޒިލަކަށް ވާންވީ ސަބަބު ވިއެޓްނާމް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނައިރު، އެއީ ރަނގަޅު ސަބަބަކާ ހުރެ އެވެ. އެއީ ޗައިނާ، ފްރާންސް، އަދި އަވަށްޓެރި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ނުފޫޒުތައް ލިބިފައިވާ މުއްސަނދި ތާރީޚަކާއި ސަގާފަތެއްގެ މައްޗަށް ބޮޑާ ހާކާ ގައުމެކެވެ.

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ވިއެޓްނާމަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ވިސްނަންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ވިއެޓްނާމް އަކީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންގެ ހިތްތައް އަތުލައިގަންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ތަފާތު އަދި ތަފާތު ދަތުރު ތަޖުރިބާއެކެވެ. މިއީ ވިއެޓްނާމް އެމީހުންގެ ޓްރެވަލް ބާކެޓް ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮންނަން ޖެހޭ ބައެއް ގަދަފަދަ ސަބަބުތަކެވެ.

1