चीनी पर्यटकांनी व्हिएतनामाक भेट दिवपाचो विचार कित्याक करचो? व्हिएतनामांत एक आगळो आनी विविधताय आशिल्लो प्रवास अणभव मेळटा जो चीनी पर्यटकांचे काळजाक मोहित करपाची खात्री आसा. व्हिएतनाम तांच्या प्रवासाच्या बकेट लिस्टांत पयल्या क्रमांकाचेर आसपाक जाय अशीं कांय आकर्शक कारणां हांगा दिल्यांत: चीनी पर्यटकांक व्हिएतनामांत प्रवेश मेळोवपा खातीर प्रवेश व्हिसा जाय? होंय, चीनी पर्यटकांनी व्हिएतनामाक वचचे पयलीं

1