ၵွပ်ႈသင် မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ပဵၼ်တီႈ ၵူၼ်းၶႄႇ ဢႅဝ်ႇလႄႇ လူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလီ တႃႇၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တင်းၼမ်။ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်လွတ်ႈၽေး လႄႈ မီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ဢေႇလႄႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်လီ တႃႇၵူၼ်းၵႂႃႇလႄႇၵေႃႉလဵဝ် ၵူၼ်းႁိူၼ်း လႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မေႃႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ လႄႈ ၶဝ်တိုၼ်း မူၼ်ႈသိူဝ်း တႃႇတေ ၸႅၵ်ႇၽႄ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း တီႈၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်လီဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ႁွမ်ႁွမ် ဢၼ်ႁွမ်ႁွမ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းၵိၼ်ဝႅတ်ႉၼမ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉၸၵ်းၵၼ် ယွၼ်ႉ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ၊ တႄႇဢဝ် ၼူမ်းၽူဝ်ႇ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼဵင်ႈၶူမ် တေႃႇထိုင် ၶဝ်ႈသၢၼ် banh mi ဢၼ်ႁွမ်ႁွမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ သူပ်း

1