ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯣ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯛꯂꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯐꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥ, ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯔꯤꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯅꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯜꯂꯕꯥ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯂꯆꯔꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯀꯆꯕꯥ ꯄꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯕ꯭ꯂꯦꯟꯗ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯀꯆꯔ, ꯆꯥꯀꯆꯥ-ꯏꯊꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ

1