ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯣ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯛꯂꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯐꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥ, ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯔꯤꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯅꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯜꯂꯕꯥ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯂꯆꯔꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯀꯆꯕꯥ ꯄꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯕ꯭ꯂꯦꯟꯗ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯀꯆꯔ, ꯆꯥꯀꯆꯥ-ꯏꯊꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯈꯟꯅꯒꯗꯒꯦ? ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯅꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯝꯃꯣꯌ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯕꯀꯦꯠ ꯂꯤꯁ꯭ꯇꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯥ ꯃꯔꯝ ꯈꯔꯥ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤ: ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯗꯥ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯔꯥ? ꯍꯣꯌ, ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯠꯠꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ꯅꯤꯡꯊꯤꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯥ ꯂꯩꯇꯅꯥ ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯥ

1