Mun na Vietnam ye yɔrɔ dafalen ye Hong Kong turisiw bolo Vietnam bɛ ka diya kosɛbɛ turisiw fɛ minnu bɔra diɲɛ fan bɛɛ la, wa kun ɲuman b’o la. Jamana don min bɛ waso tariku ni laadalakow nafama na, ni fanga bɛ bɔ Sinuwa, Faransi ani a sigiɲɔgɔn jamana wɛrɛw la.

Mun na Sinuwa Turisiw ka kan ka jateminɛ kɛ ka taa bɔ Vietnam? Vietnam bɛ taama kɛcogo dɔ di min ɲɔgɔn tɛ ani min tɛ kelen ye, min bɛna Sinuwa turisiw dusukun minɛ tiɲɛ na. Kun jɔnjɔn dɔw filɛ nin ye minnu b’a to Vietnam ka kan ka kɛ u ka taama-taama-bucket list sanfɛ: Yala

1