ယွၼ်ႉသင်လႄႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလီဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၵူႊတီႈၵူႊတၢင်း သူၼ်ၸႂ်မႃးသေ မီးလွင်ႈတၢင်းလီယူႇ။ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယွင်ႈယေႃး ပိုၼ်းလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉသေ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇငမ်း တီႈမိူင်းၶႄႇ၊ လွင်ႈၶူၼ်းၶဝ်းလေႃးလႄးၵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၼႂ်း ပၢႆးမွၼ်းႁၢင်ႈၶိူင်ႈ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ မေႃႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် တိုၼ်းၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ၶႂ်ႈၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း တီႈၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈတူဝ်ထူပ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးထႅင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ်တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း တေႃႇထိုင် တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ တေႃႇထိုင် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇလႄႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်လီ တႃႇၵူၼ်းၵႂႃႇလႄႇ ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈသင် မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ပဵၼ်တီႈ ၵူၼ်းၶႄႇ ဢႅဝ်ႇလႄႇ လူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလီ တႃႇၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တင်းၼမ်။ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်လွတ်ႈၽေး လႄႈ မီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ဢေႇလႄႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်လီ တႃႇၵူၼ်းၵႂႃႇလႄႇၵေႃႉလဵဝ် ၵူၼ်းႁိူၼ်း လႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မေႃႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ လႄႈ ၶဝ်တိုၼ်း မူၼ်ႈသိူဝ်း တႃႇတေ ၸႅၵ်ႇၽႄ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း တီႈၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်လီဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ႁွမ်ႁွမ် ဢၼ်ႁွမ်ႁွမ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းၵိၼ်ဝႅတ်ႉၼမ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉၸၵ်းၵၼ် ယွၼ်ႉ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ၊ တႄႇဢဝ် ၼူမ်းၽူဝ်ႇ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼဵင်ႈၶူမ် တေႃႇထိုင် ၶဝ်ႈသၢၼ် banh mi ဢၼ်ႁွမ်ႁွမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ သူပ်း

1