June 6, 2024
Sepedi

Vietnam visa inthaneteng bakeng sa Sechaena: Tsohle tseo u lokelang ho tseba

Ke ka Baka La’ng Baeng ba China ba Swanetše go Nagana ka go Etela Vietnam?

Vietnam e fana ka phihlelo e kgethegilego le e fapa-fapanego ya maeto yeo e nago le bonnete bja gore e tla gapa dipelo tša baeng ba ma-China. Mabaka a mangwe a gapeletšago ao ka ona Vietnam e swanetšego go ba ka godimo ga lenaneo la bona la dikgamelo tša maeto ke a:

 • E bolokegile ebile e na le bogwera: Vietnam e amogelwa kudu bjalo ka naga ye e bolokegilego le yeo e amogelago baeng. Baeng ba ma-China ba ka hlahloba metse e phelago, ba lelera ditoropong tša bogologolo gomme ba dirišana le badudi ba lefelong leo bao ba nago le bogwera ka khutšo ya monagano.
 • Dijo tše bose: Dijo tša Vietnam di tumile ka ditatso tša tšona tše di fapanego le metswako ye mefsa. Go tloga go pho le banh mi tše di tumilego go ya go dijo tša lewatle tše di nošago molomo le dijo tše di kgahlišago tša setarateng, baeng ba ma-China ba ka gare ga leeto la go apea leo le sa swanego le le lengwe.
 • Affordable: Vietnam e fana ka boleng bo babatsehang bakeng sa chelete. Baeng ba ma-China ba ka thabela madulo a maemo a godimo, dijo tše bose le diphihlelo tše di sa lebalegego ntle le go thuba panka. Go hlahloba Vietnam go ba dumelela go diriša tekanyetšo ya bona ya maeto ka mo go holago.
 • Boemo bja leratadima bjo bobotse le bjo bobotse: Vietnam e ikgantšha ka botse bja tlhago bjo bo makatšago, go tloga meetseng a emeralda a Halong Bay go ya go mathulelo a reise a kgahlišago a Sapa. Go oketša moo, boemo bjo bobotse bja leratadima bja naga ye ngwaga ka moka bo dira gore e be lefelo le lebotse bakeng sa baeng ba ma-China bao ba nyakago go tšhabela marega a thata goba selemo se se fišago.
 • Vibrant: Vietnam ke naga yeo e tletšego ka maatla le mafolofolo. Go tloga mebarakeng yeo e phatlaletšego le menyanya e phelago go ya go ditiragatšo tša setšo le mafelo a go gogela a mehleng yeno, baeng ba ma-China ba tla ikhwetša ba nweletše ka gare ga tapestry ya setšo yeo e phelago yeo e lego ya moswananoši kua Vietnam.

Na Baeti Ba China ba Hloka Visa ya go Tsena go Tsena Vietnam?

Ee, baeng ba ma-China ba swanetše go hwetša visa pele ba tloga ba ya Vietnam. Go kgonthišetša phihlelo ya go sepela ka thelelo le yeo e se nago mathata, go bohlokwa gore baeng ba China ba dire kgopelo ya visa e sa le pele. Se se tla ba phološa mathata le ge e le afe a motsotso wa mafelelo gomme sa ba dumelela go thabela leeto la bona la go ya Vietnam ka mo go feletšego.

Go dula Kgole le Botseta/Botseta bja Vietnam, Na Baeng ba China ba ka Dira Kgopelo ya Visa ya Vietnam Inthaneteng?

Go dula kgole le ntlo ya botseta goba lefelo la botseta la Vietnam e ka ba lepheko le le boifišago go baeng ba ma-China bao ba nyakago visa. Lega go le bjalo, ka go tsebagatšwa ga visa ya Vietnam inthaneteng, go tshwenyega mo e ba selo sa nakong e fetilego. Baeng ba China bjale ba na le kgetho ya go dira kgopelo ya visa ya bona ba le boiketlong bja magaeng a bona goba diofising, ba phema go nyakega ga go etela ka mmele mafelo a botseta goba mafelo a botseta.

Visa ya Vietnam inthaneteng, yeo gape e tsebjago bjalo ka Vietnam e-Visa, ke tsela ye e loketšego le ye e šomago gabotse ya gore baeng ba China ba hwetše lengwalo la bona la maeto. Go sa šetšwe gore ba dula Beijing, Shanghai, Guangzhou goba motse le ge e le ofe o mongwe kua China, tshepedišo ya kgopelo ya Inthaneteng e fediša go nyakega ga diketelo tše di jago nako diofising tša botseta, e dumelela baeng ba China go lebiša tlhokomelo go rulaganyeng leeto la bona le le kgahlišago la go ya Vietnam.

Ke Mehola efe ya Vietnam Visa Online bakeng sa Bahahlauli ba China?

Go na le mehola e mmalwa bakeng sa baeng ba China bao ba kgethago go dira kgopelo ya visa ya Vietnam inthaneteng:

 • Go boloka nako: Go dira kgopelo ya visa ya Vietnam inthaneteng go boloka baeti ba China nako ya bohlokwa. Go e na le go leta methaleng e metelele mafelong a botseta goba mafelong a botseta, ba ka fetša tshepedišo ya kgopelo ka metsotso e sego kae go tloga boiketlo bja magaeng a bona ka noši. Tshepedišo ya inthanete e netefatša tshepedišo ya ka pela, e dumelela baeng ba China go amogela lengwalo la bona la tumelelo ya divisa ka pela.
 • Bonolo: Vietnam e-Visa ke tokomane ya dijithale yeo e fedišago go nyakega ga dipampiri tša mmele. Baeng ba China ba ka no romela kgopelo ya bona inthaneteng gomme ba amogela lengwalo la bona la tumelelo ka imeile. Sebopego se sa dijithale se dira gore go be bonolo go basepedi go rwala le go tšweletša visa ya bona ge ba tsena Vietnam.
 • Phihlelelo ka bophara: Vietnam e-Visa e hwetšagala go baswari ba diphasepoto ba dinaga ka moka le mafelo, go akaretšwa China. Se se ra gore baeng ba ma-China ba ka diriša mohola wa tshepedišo ya kgopelo ya di-visa tša inthaneteng, go sa šetšwe gore ke ba setšhaba sefe. Go fihlelelwa ga visa ya Vietnam inthaneteng go netefatša gore baeng ba China ba na le dibaka tše di lekanago tša go hlahloba dimakatšo tša Vietnam.
 • Go fetofetoga le maemo: Vietnam e-Visa e fana ka go fetofetoga le maemo go baeng ba China, e ba dumelela go kgetha magareng ga go tsena ga tee goba tše ntši. Se se bolela gore ba ka hlahloba ka bolokologi dilete tše di fapa-fapanego tša Vietnam ntle le dithibelo le ge e le dife. Go sa šetšwe gore ba nyaka go inela metseng e phelago, go iketla mabopong a se nago bosodi goba go sepela dithabeng tše ditala, kgetho ya go tsena gantši e nea go feto-fetoga le maemo bakeng sa go itemogela tšohle.

Go bitša bokae semmušo gore baeng ba China ba hwetše visa ya go ya Vietnam?

Go tloga ka mpshafatšo ya moragorago go tšwa go weposaete ya mmušo, ditefelo tša semmušo tša divisa tša Vietnam bakeng sa baeng ba China ke tše di latelago:

 • Visa ya go tsena e tee, e šomago go fihla matšatši a 30: US $ 25
 • Visa ya go tsena gantši, yeo e šomago go fihla matšatši a 30: US$50
 • Visa ya go tsena e tee, e šomago go fihla matšatši a 90: US $ 25
 • Visa ya go tsena gantši, e šoma go fihla matšatši a 90: US $ 50

Go bohlokwa go lemoga gore ditefelo tše di ka fetoga, ka fao go eletšwa go netefatša ditekanyo tša bjale pele o romela kgopelo ya gago. Go tlaleletša, ditefelo tše ga di bušetšwe boemong le ge e le bofe, bjalo ka ge go boletšwe ke weposaete ya mmušo.

Go kwešiša Di-Visa tša go tsena ka nako e tee & tša go tsena ka bontši bakeng sa Baeti ba China

Bjale, a re tseneleng phapano magareng ga di-visa tša go tsena ga tee le tša go tsena gantši bakeng sa baeng ba ma-China.

Visa ya go tsena ga tee e go dumelela go tsena Vietnam gatee gomme o dule nako ye e laeditšwego, e ka ba matšatši a 30 goba matšatši a 90, go ya ka mohuta wa visa. Ge o šetše o tlogile nageng yeo, visa yeo ga e sa šome, gomme ge e ba o rulaganya go tsena Vietnam gape, o tla swanelwa ke go dira kgopelo ya visa e mpsha.

Ka lehlakoreng le lengwe, visa ya go tsena gantši e go fa go fetofetoga le maemo go tsena le go tšwa Vietnam ka makga a mantši ka nako yeo e beilwego. Se se na le mohola kudu go basepedi bao ba ka bago ba e-na le dithulaganyo tša go hlahloba dinaga tša kgaufsi goba ba rata go boela Vietnam ka morago ga leeto le lekopana la go ya lefelong le lengwe.

Go bohlokwa go ela hloko ka kelohloko dithulaganyo tša gago tša maeto pele o dira phetho ya gore ke mohuta ofe wa visa wo o swanetšego kudu bakeng sa leeto la gago la go ya Vietnam.

Pholisi ya Pušetšo ya Vietnam Visa ya Baeti ba China

Ka bomadimabe, ditefelo tša kgopelo ya visa ya Vietnam ga di bušetšwe, le ge kgopelo ya gago ya visa e gannwe. Se se ra gore ge ka lebaka lefe goba lefe kgopelo ya gago e gannwe, o ka se kgone go hwetša pušetšo ya ditefelo tšeo di lefilwego.

Go efoga ditaba dife goba dife tšeo di ka bago gona goba mathata, go eletšwa go netefatša gore o fihlelela dinyakwa ka moka tše di nyakegago le go fa tshedimošo ye e nepagetšego ge o romela kgopelo ya gago ya visa. Ge e ba o na le dipelaelo goba dipelaelo, o ka nagana go nyaka thušo go tšwa go setheo sa di-visa seo se nago le botumo bjo bobotse go go hlahla tshepedišong yeo.

Wepesaete ya Mmušo go bapetšwa le Ditheo tše di nago le Botumo bjo Bobotse: Ke Eng seo o ka Kgethago gore Baeng ba China ba Hwetše go Tsena Vietnam?

Baeng ba China ba na le dikgetho tše pedi tša go hwetša visa: go dira kgopelo ka weposaete ya mmušo goba go nyaka thušo go tšwa go ditheo tše di nago le botumo bjo bobotse. Re tla bapetša dikgetho tše pedi go go thuša go tšea sephetho se se nago le tsebo.

Wepesaete ya Mmušo: E itirele bjalo ka Moeng wa China

Webosaete ya mmušo e fa sefala se se loketšego gore baeng ba China ba dire kgopelo ya visa ka tefo ya fase. Kgetho ye e loketše bao ba ratago mokgwa wa DIY gomme ba itshepa ka go sepelasepela tshepedišong ya kgopelo ya visa ka go ikemela. Le ge go le bjalo, go bohlokwa go lemoga gore weposaete ya mmušo ga e neelane ka thekgo goba thušo efe goba efe tshepedišong ka moka ya kgopelo.

Ka go kgetha weposaete ya mmušo, o tla ba le taolo ye e feletšego godimo ga kgopelo ya gago ya visa.O ka tlatša diforomo tše di nyakegago, wa tsenya ditokomane tše di nyakegago gomme wa lefa ditefelo ka go lebanya. Kgetho ye e ka ipiletša go bao ba phuthologilego ka ditirišano tša inthaneteng gomme ba na le kwešišo ye botse ya dinyakwa tša visa.

Ditheo tše di nago le Botumo bjo Bobotse: Thušo ya Ditsebi le Mehola ye e Okeditšwego go Baeti ba China

Ka lehlakoreng le lengwe, ditheo tše di nago le botumo bjo bobotse di ikgethile tabeng ya go swara dikgopelo tša di-visa legatong la baeng ba ma-China. Ba lefiša ditefelo tša godimo eupša ba fa thekgo ya bohlokwa le tlhahlo tshepedišong ka moka. Ka maitemogelo a mengwaga ya go šomana le dikgopelo tša di-visa, ditheo tše di tseba ditaba tša ka gare le tša ka ntle tša tshepedišo gomme di ka oketša dibaka tša gago tša go hwetša tumelelo ya visa ya gago.

E nngwe ya mehola e bohlokwa ya go diriša mokgatlo wo o nago le botumo bjo bobotse ke khutšo ya monagano yeo o e neago. O ka ithekga ka bokgoni bja bona go netefatša gore kgopelo ya gago ga e na diphošo ebile e fihlelela ditekanyetšo ka moka tše di nyakegago. Ba tla swaragana le ditokomane, go romela le go latela legatong la gago, ba go bolokela nako le maiteko.

Go feta fao, ditheo tše di nago le botumo bjo bobotse di na le sehlopha sa thekgo ya bareki seo se akgofilego le seo se arabelago seo se ka go thušago ka dipotšišo le ge e le dife goba dipelaelo tšeo o ka bago le tšona nakong ya tshepedišo ya kgopelo. Thekgo ye yeo e hlametšwego motho ka noši e ka ba ya bohlokwa kudu, kudu-kudu go bao ba etelago Vietnam ka lekga la mathomo.

Go oketša moo, ge e ba o nyaka kgopelo ya visa ka lebelo, ditheo tše di nago le botumo bjo bobotse di na le bokgoni bja go akgofiša tshepedišo yeo. Tirelo ye e na le mohola kudu go bao ba nago le tlhokego e akgofilego ya go ya Vietnam gomme ba sa kgone go lefelela go diega le ge e le gofe.

Go feta moo, ditheo tše di nago le botumo bjo bobotse di nea ditirelo tše oketšegilego bakeng sa go kaonefatša phihlelo ya gago ya go sepela. Ba ka go thuša ka go tšea boema-fofane le go fetišetša hoteleng ya gago, ba dira gore go fihla ga gago Vietnam go be bonolo le go se be le mathata. Ba fana gape ka ditirelo tša go akgofiša tumelelo ya bofaladi, go netefatša gore ga o swanela go kgotlelela methaladi ye metelele khaonthareng ya bofaladi.

Go Dira Kgetho e Nepagetšego Bakeng sa Visa ya Gago ya go ya Vietnam bjalo ka Moeng wa China

Go kgetha magareng ga weposaete ya mmušo le ditheo tše di nago le botumo bjo bobotse go ithekgile ka dikgetho tša gago le dinyakwa bjalo ka moeng wa China. Ge o na le tshepo ya go swara tshepedišo ya kgopelo ya visa ka bowena gomme o nyaka go boloka ditefelo, weposaete ya mmušo e ka ba kgetho ye e go swanetšego.

Lega go le bjalo, ge e ba o tšeela godimo thušo ya ditsebi, khutšo ya monagano le mehola e oketšegilego e bjalo ka ditirelo tše di akgofilego le thekgo yeo e hlametšwego motho ka noši, go kgetha mokgatlo wo o nago le botumo bjo bobotse go kgothaletšwa kudu. Maitemogelo a bona le tsebo ya bona ya tshepedišo ya kgopelo ya di-visa di ka dira phapano e kgolo go kgonthišetšeng leeto le le boreledi le le atlegilego la go ya Vietnam.

Pele o dira phetho, hlahloba ka kelohloko dinyakwa tša gago, tekanyetšo ya gago le maemo a boiketlo ka tshepedišo ya kgopelo ya visa. Go sa šetšwe kgetho yeo o e kgethago, kgonthišega gore Vietnam e amogela baeng ba ma-China gomme e nea phihlelo e sa lebalegego go baeti ba yona ka moka.

Go tšea nako ye kaakang gore Baeti ba China ba Hwele Tumelelo ya Visa?

Nako ya tshepedišo ya go hwetša visa ya Vietnam bakeng sa baeti ba China ka kakaretšo ke matšatši a 3-5 a mošomo. Le ge go le bjalo, go bohlokwa go lemoga gore ka dihla tša tlhora, nako ya go šoma e ka ba ye telele. Go eletšwa go rulaganya leeto la gago nako e telele e sa le pele go efoga mathata afe goba afe a motsotso wa mafelelo.

Gape go bohlokwa go tseba gore Bofaladi bja Vietnam, moo kgopelo ya gago ya visa e šongwago gona, ga e šome ka Mekibelo, Disontaga, Letšatši la Setšo la Vietnam People’s Public Security Force (August 19), le matšatši a maikhutšo a setšhaba. Se se ra gore ge kgopelo ya gago ya visa e wela go efe goba efe ya matšatši a, nako ya go šoma e tla okeletšwa go ya ka fao.

Matšatši a Maikhutšo a Setšhaba kua Vietnam: Seo Baeng ba China ba Swanetšego go se Tseba

Ge o rulaganya leeto la gago la go ya Vietnam, go bohlokwa go ela hloko matšatši a maikhutšo a setšhaba e le gore o pheme go se loke le ge e le gofe nakong ya ge o dula moo. Matšatši a maikhutšo a setšhaba kua Vietnam ao baeng ba ma-China ba swanetšego go a lemoga ke a:

 • New Year’s Day (January 01): E ketekwa ka letšatši la mathomo la almanaka ya Gregorian, letšatši le la maikhutšo le swaya mathomo a ngwaga wo mofsa gomme ke nako ya meketeko ya lethabo.
 • Tet Holiday: E tsebja gape bjalo ka Ngwaga o Mofsa wa Vietnam, Tet Holiday ke maikhutšo a bohlokwa kudu a setšo kua Vietnam. Gantši e wela magareng ga mafelelong a Pherekgong le bogareng bja Hlakola gomme e tšea matšatši a mmalwa. Nakong ye, naga e phela ka mekgabišo e phelago, dithuthupi tša mollo le menyanya ya setšo.
 • Letšatši la Segopotšo sa Dikgoši tše di Fegilwego: Le ketekwa ka letšatši la bo-10 la kgwedi ya boraro ya ngwedi, letšatši le la maikhutšo le neetšwe go hlompha dikgoši tša go Fegwa, tšeo di tšewago e le batheilego setšhaba sa Vietnam.
 • Letšatši la Kopano (April 30): Maikhutšo a a gopola go wa ga Saigon le go kopanywa gape ga Vietnam Leboa le Borwa, go swaya mafelelo a Ntwa ya Vietnam.
 • Letšatši la Bašomi (May 01): Le tsebja gape bjalo ka Letšatši la Boditšhabatšhaba la Bašomi, letšatši le la maikhutšo le ketekwa lefaseng ka bophara go hlompha meneelo ya bašomi.
 • Letšatši la Setšhaba (September 02): Letšatši la maikhutšo le le swaya go tsebagatšwa ga tokologo ga Vietnam go tšwa Fora ka 1945 gomme ke nako ya meketeko ya borata-naga.

Nakong ya matšatši a a maikhutšo a setšhaba, go bohlokwa go rulaganya ketelo ya gago ka go swanela, ka ge dikgwebo tše dingwe le mafelo a go goketša baeti a ka ba a tswaletšwe goba a na le diiri tše di lekanyeditšwego tša go šoma. Go eletšwa go rerišana le setheo se se tumilego seo se ikgethilego ka maeto a Vietnam bakeng sa tshedimošo ya moragorago le thušo.

Go hwetša Visa ya Potlako ya go ya Vietnam bakeng sa Baeti ba China

Ka dinako tše dingwe, maemo a sa letelwago a ka nyaka gore o hwetše visa ya go ya Vietnam ka bjako. Go sa šetšwe gore ke leeto la kgwebo la motsotso wa mafelelo goba leano la maikhutšo leo le itiragalelago, go na le dikgetho tšeo di lego gona bakeng sa baeng ba China gore ba hwetše di-visa tša bona ka pela. Tsela ke ye:

 • Ikgokaganye le moemedi wo o ka botwago: Ge nako e le ya bohlokwa, go fihlelela moemedi wo o nago le botumo bjo bobotse ke petšhe ya gago ye kaone. Ba na le methopo ye e nyakegago le dikgokagano go akgofiša tshepedišo ya visa legatong la gago. Bokgoni bja bona le go swaragana gabotse ga melato e akgofilego di ka go bolokela nako le kgateletšego e sa nyakegego.
 • Fa ditokomane ka moka tše di nyakegago ka pela: Go akgofiša tshepedišo ya kgopelo ya visa, netefatša gore o fana ka ditokomane ka moka tše di nyakegago ka pela. Se se akaretša phasepoto ya gago, ditokomane tša thekgo, le dinyakwa dife goba dife tša tlaleletšo tšeo di lebanyago mohuta wa gago wa visa. Go romela ditokomane ka nako go oketša dibaka tša go hwetša visa ya gago ka mo go akgofilego.
 • Ela hloko ditlhahlo tša setheo: Latela ditlhahlo tšeo di filwego ke setheo ka kelohloko. Ba tla go tsebiša ka ga dinyakwa tše itšego le ditshepedišo tša go hwetša visa ya ka pela. Ka go kgomarela ditaelo tša bona, o ka kgonthišetša tshepedišo e boreledi le e akgofilego.

Ke Eng Baeti ba China bao ba Swanetšego go Itokišeletša go Dira Kgopelo ya Visa ya Vietnam Inthaneteng?

Pele o thoma leeto la gago la go ya Vietnam, go na le ditokomane tše mmalwa tše bohlokwa le tshedimošo yeo baeng ba China ba swanetšego go e lokišetša kgopelo ya bona ya e-visa ya Vietnam:

 • Phasepoto ye e šomago: Netefatša gore phasepoto ya gago ya China e na le go šoma ga bonyane dikgwedi tše tshela go tloga ka letšatšikgwedi leo o reretšwego go tsena Vietnam. Go oketša moo, kgonthišetša gore o na le bonyenyane matlakala a mabedi a se nago selo bakeng sa setempe sa visa.
 • Tshedimošo ya motho: Fana ka dintlha tša motho ka noši tše di nepagetšego tša go swana le leina la gago ka botlalo, bong, letšatšikgwedi la matswalo, lefelo la matswalo, nomoro ya phasepoto, le botšhaba. Go bohlokwa kudu go hlahloba tshedimošo ye gabedi go efoga go se dumelelane le ge e le gofe.
 • Aterese ya imeile ye e šomago: Šomiša aterese ya imeile ye e šomago yeo o nago le phihlelelo go yona, ka ge e tla šomišwa go tiišetša le tsebišo mabapi le maemo a gago a visa. Kgonthiša gore o fana ka aterese ya imeile yeo o e hlahlobago ka mehla gore o dule o mpshafaditšwe ka ga tšwelopele ya kgopelo ya gago ya visa.
 • Karata ya mokitlana/debit ye ​​e šomago: Lokiša karata ya mokitlana goba ya go tšhela tšhelete ye e šomago go tlatša tefo ya e-visa ya gago ya Vietnam. Mehuta ya dikarata yeo e amogelwago e akaretša Visa, Mastercard, JCB, Diners Club, American Express le Union Pay.
 • Aterese ya nakwana Vietnam: Fana ka aterese ya hotele ya gago yeo o e rulagantšego goba madulo kua Vietnam. Tshedimošo ye e bohlokwa bakeng sa tshepedišo ya kgopelo ya visa.
 • Morero wa ketelo: Bolela gabotse morero wa gago wa ketelo, e ka ba ka boeti, mošomo, kgwebo, go ithuta, goba lebaka lefe goba lefe le lengwe. Hlokomela gore merero ye mengwe ntle le boeti e ka nyaka ditokomane tša tlaleletšo bakeng sa netefatšo.
 • Matšatšikgwedi a go tsena le go tšwa ao a rulagantšwego: Laetša matšatšikgwedi ao o ikemišeditšego go tsena le go tšwa Vietnam ka ona. Kgonthiša gore matšatšikgwedi a a sepelelana le lenaneo la gago la leeto.
 • Mafelo a go tsena le go tšwa ao a reretšwego/maemafofane: Bontšha dintlha tša go tsena le go tšwa goba maemafofane a Vietnam ao o rulaganyago go tsena le go tšwa nageng ka ona. Kgonthiša gore dintlha tše di dumelelana le dithulaganyo tša gago tša leeto.
 • Mošomo wa bjale: Fana ka dintlha tša mošomo wa gago wa bjale, go akaretšwa leina la gago la khamphani, aterese, le nomoro ya mogala. Tshedimošo ye e a nyakega bakeng sa tshepedišo ya kgopelo ya visa.

Ke Eng Seo Baeti ba China ba Swanetšego go se Laetša bakeng sa Kgopelo ya Inthaneteng ya Visa ya Vietnam?

Go dira kgopelo ya visa ya Vietnam ka katlego inthaneteng, baeng ba China ba swanetše go tsenya ditokomane tše pedi tše bohlokwa:

1. Khopi ye e skenilwego ya letlakala la datha ya phasepoto:

Baeng ba ma-China ba swanetše go nea khopi yeo e skenilwego ya letlakala la data la phasepoto ya bona. Tokomane ye e bohlokwa kudu ka ge e thuša go netefatša tshedimošo yeo e filwego ka gare ga foromo ya kgopelo ya visa. Go kgonthišetša gore tshepedišo ya kgopelo e sepela ka thelelo, baeng ba ma-China ba swanetše go kgonthišetša gore khopi yeo e skenilwego e a balega, e hlakile e bile e akaretša letlakala ka moka. E swanetše gape go bontšha senepe sa mong wa phasepoto, dintlha tša motho, le mela ya ICAO.

Dinyakwa tša khopi ye e skenilwego ya letlakala la datha ya phasepoto:

Go fihlelela dinyakwa tša khopi yeo e skenilwego ya letlakala la datha ya phasepoto, baeng ba China ba swanetše go netefatša gore dintlha tše di latelago di bonagala gabotse:

 • Dintlha tša motho ka noši: Khopi yeo e skenilwego e swanetše go bontšha gabotse leina ka botlalo la mong wa phasepoto, letšatšikgwedi la matswalo, botšhaba, nomoro ya phasepoto, le go ntšhwa ga phasepoto le matšatšikgwedi a go fela.
 • Seswantšho: Seswantšho sa mong wa phasepoto se swanetše go ba se bogale ebile se hlaolege gabotse. E swanetše go emela ka nepo ponagalo ya mokgopedi.
 • Methaladi ya ICAO: Khopi ye e skenilwego e swanetše go akaretša mela ya ICAO, yeo e lego dikhoutu tšeo di balwago ka motšhene tšeo di lego ka fase ga letlakala la datha ya phasepoto. Methaladi ye e na le tshedimošo ye bohlokwa gomme e nolofatša tshepedišo ya netefatšo.

2. Seswantšho sa morago bjale sa seswantšho:

Baeng ba China ba swanetše go tsenya gape senepe sa morago bjale sa seswantšho goba senepe sa bogolo bja phasepoto (4x6cm). Seswantšho se se šoma bjalo ka mokgwa wa go netefatša boitšhupo bja mokgopedi, go netefatša gore senepe se swana le motho yo a lego ka phasepotong.

Portrait photo ditlhoko bakeng sa bahahlauli ba China:

Bahahlauli ba China ba lokela ho khomarela ditlhoko tse latelang bakeng sa setšoantšo sa setšoantšo:

 • Sefahlego se otlologilego: Mokgopedi o swanetše go lebana le khamera thwii, hlogo le magetla a bona di bonagala. Sefahlego se swanetše go tsepama e sego go sekama.
 • Ga go na digalase: Digalase ga se tša swanela go aparwa mo senepeng. Mahlo le dintshi di swanetše go bonagala gabotse.
 • Ponagalo ya bjale: Seswantšho se swanetše go emela ka nepo ponagalo ya bjale ya mokgopedi.Ga se ya swanela go rulaganywa kudu goba go fetošwa kudu.

Tsela ya go Dira Kgopelo ya Visa ya Vietnam Inthaneteng bakeng sa Baeti ba China?

Bjale ka ge o tseba ka dinyakwa tše di nyakegago, a re itahlele tshepedišong ya kgato ka kgato ya go dira kgopelo ya e-visa ya Vietnam inthaneteng:

 • Etela weposaete ya semmušo: Fihlelela weposaete ya semmušo ya kgopelo ya e-visa ya Vietnam. Netefatša gore o wepsaeteng ya mmušo ye e lego molaong go efoga bofora goba dikgopelo tša bofora.
 • Tlatša foromo ya kgopelo: Tlatša foromo ya kgopelo ka tshedimošo ye e nepagetšego le ya moragorago. Fana ka dintlha tša motho tše di nyakegago, morero wa ketelo, matšatšikgwedi a go tsena le go tšwa ao a rulagantšwego, mafelo a go tsena le go tšwa ao a reretšwego, le dintlha tša gago tša bjale tša mošomo.
 • Kenya ditokomane tša thekgo: Go ya ka morero wa gago wa ketelo, o ka swanelwa ke go tsenya ditokomane tša tlaleletšo go thekga kgopelo ya gago ya visa. Ka mohlala, ge e ba o sepela bakeng sa kgwebo, o ka swanelwa ke go nea lengwalo la taletšo go tšwa go modirišani wa gago wa kgwebo wa mo-Vietnam.
 • Dira tefo: Tswela pele go dira tefo ya e-visa ya gago ya Vietnam o šomiša karata ya mokitlana goba ya go tšhela tšhelete ye e šomago. Tshepetšo ya tefelo e bolokegile ebile e šitišitšwe go netefatša polokego ya tshedimošo ya gago ya ditšhelete.
 • Netefatšo le tsebišo: Ka morago ga go romela kgopelo ya gago le tefo ka katlego, o tla amogela imeile ya tiišetšo. Boloka imeile ye e bolokegile ka ge e na le nomoro ya gago ya tšhupetšo ya kgopelo le tshedimošo ye nngwe ye bohlokwa. O tla amogela gape ditsebišo mabapi le tšwelopele ya kgopelo ya gago ya visa ka imeile.
 • Amogela e-visa ya Vietnam: Ge visa ya gago e dumeletšwe, o tla amogela imeile yeo e nago le e-visa ya gago yeo e kgomareditšwego bjalo ka tokomane ya PDF. Phrintha khopi ya e-visa ya gago gomme o e rwale nakong ya leeto la gago la go ya Vietnam.
 • Tsena Vietnam: Ge o fihla Vietnam, tšweletša phasepoto ya gago ye e šomago le e-visa ye e gatišitšwego go mohlankedi wa bofaladi. Mohlankedi o tla netefatša ditokomane tša gago gomme a go dumelela go tsena ka nageng.

Tsela ya go Lekola Boemo bja Vietnam E-Visa bakeng sa Baeti ba China?

Ka morago ga go romela kgopelo ya inthanete ya visa ya Vietnam, baeng ba China ba ka hlahloba maemo a e-visa ya bona ba diriša megato e latelago:

 • Etela weposaete ya semmušo: Eya weposaete ya semmušo ya Kgoro ya Bofaladi ya Vietnam goba kgoro ya e-visa yeo e kgethilwego.
 • Tsenya dintlha tša kgopelo: Tsenya tshedimošo ye e nyakegago, go swana le khoutu ya kgopelo goba nomoro ya tšhupetšo, nomoro ya phasepoto, le letšatšikgwedi la matswalo.
 • Tshepetšo ya netefatšo: Tshepedišo e tla netefatša tshedimošo ye e filwego le go bontšha maemo a kgopelo ya e-visa. Baeng ba China ba ka lekola ge e ba visa ya bona e dumeletšwe goba e sa dutše e hlahlobja.

Go oketša Sekgahla sa Katlego ya Dikgopelo tša Visa go Baeng ba China

Ge o dira kgopelo ya visa ya Vietnam inthaneteng, go bohlokwa gore baeng ba China ba kwešiše gore ga se dikgopelo ka moka tšeo di dumeletšwego. Bahlankedi ba mmušo ba na le sete ya bona ya melawana le dikelo tša go sekaseka kgopelo ye nngwe le ye nngwe. Lega go le bjalo, go na le megato yeo o ka e gatago go kaonefatša dibaka tša gago tša go amogelwa. Lenaneo la dilo tšeo o swanetšego go di dira ke le:

 • Fa tshedimošo ye e nepagetšego le ye e feletšego: Netefatša gore o tlatša foromo ya kgopelo ya visa ka nepagalo, o fa tshedimošo ye e nepagetšego le ya moragorago. Go se dumelelane le ge e le gofe goba tsebišo yeo e hlaelelago go ka lebiša go ganeng.
 • Romela ditokomane ka moka tše di nyakegago: Hlahloba ka kelohloko lenaneo la go hlahloba ditokomane gomme o netefatše gore o na le ditokomane ka moka tše di nyakegago tšeo di loketšego go tsenywa. Se se akaretša phasepoto ya gago, senepe sa bogolo bja phasepoto, le ditokomane dife goba dife tša tlaleletšo tša thekgo tšeo di nyakegago bakeng sa mohuta wa gago o itšego wa visa.
 • Lekola kgopelo ya gago gabedi: Pele o romela kgopelo ya gago, iphe nako ya go sekaseka dintlha ka moka. Ela hloko diphošo tša mopeleto, matšatšikgwedi a fošagetšego goba tshedimošo yeo e hlaelelago. Diphošo le ge e le dife di ka feleletša ka go ganwa.
 • Nyaka thušo go tšwa go setheo seo se ka botwago: Ge o nyaka go efoga go nyamišwa mo go ka bago gona goba go se kgonthišege, nagana ka go thwala setheo seo se nago le botumo bjo bobotse. Ba na le kwešišo ye e tseneletšego ya melawana le melawana ya selegae gomme ba ka go hlahla ka tshepedišo ya kgopelo. Ka bokgoni bja bona, o ka letela phihlelo yeo e se nago mathata le tekanyo e phagamego ya katlego.

Tumelelo ya Visa ya go se be le mathata go Baeti ba China

Go baeng ba ma-China bao ba ratago tshepedišo ya tumelelo ya di-visa yeo e se nago mathata, go thwala mokgatlo go kgothaletšwa kudu. Ditheo tše di fa mohuta wa mehola yeo e netefatšago boitemogelo bjo bo se nago mathata go bareki ba bona:

 • Foromo ye bonolo le go tsenya ditokomane gabonolo: Ditheo di fana ka sefala sa inthanete seo se nago le bogwera bja mosediriši moo o ka tlatšago foromo ya kgopelo ya visa gabonolo le go tsenya ditokomane tše di nyakegago. Se se fediša kgakanego efe goba efe goba go se kgonthišege nakong ya tshepedišo.
 • Thekgo ya bogwera: Ditheo di na le sehlopha sa thekgo seo se ineetšego seo se dulago se ikemišeditše go go thuša. Ba ka araba dipotšišo tša gago, ba nea tlhahlo le go rarolla dipelaelo le ge e le dife tšeo o ka bago le tšona mabapi le kgopelo ya gago ya visa.
 • 99.9% ya seelo sa katlego: Ditheo di na le rekoto ye e hlatsetšwego ya go šoma ka katlego dikgopelo tša divisa. Ka tsebo ya bona e tseneletšego ya melao le ditshepedišo tša lefelong leo, ba ka kgonthišetša tekanyo e phagamego ya tumelelo bakeng sa baeng ba China.

Go feta moo, ditheo tše di nago le botumo bjo bobotse di nea mohola o oketšegilego wa ditirelo tša di-visa tše di akgofilego. Maemong a akgofilego, ba ka akgofiša visa ya gago ka letšatši le tee, ka diiri tše 4, goba gaešita le ka diiri tše 2. Se se netefatša gore o ka hwetša visa ya gago ka nako, le ge o na le nako ye kopana.

Lenaneo la go Hlahloba la Baeti ba China Ka Morago ga go Amogela Tumelelo ya Visa

Ge o šetše o hweditše tumelelo ya gago ya visa ya Vietnam, go bohlokwa go hlahloba dintlha ka moka gabedi go kgonthiša gore ga go na diphošo goba diphošo. Se se tla go thuša go phema mathata le ge e le afe ge o fihla. Here ’s a handy checklist for Chinese tourists ka morago ga go amogela tumelelo ya bona ya visa:

 • Printa khopi ya visa ya gago: Ke kgapeletšo go rwala khopi ye e gatišitšwego ya lengwalo la gago la tumelelo ya visa, ka ge o tla swanelwa ke go le tšweletša ge o fihla Vietnam.
 • Lekola matšatšikgwedi a go šoma: Netefatša gore o tseba matšatšikgwedi a go šoma ga visa ya gago. Go dula visa ya gago go feta tekano go ka feleletša ka dikotlo le mathata ge o tloga nageng.
 • Lokiša ditokomane tše di nyakegago: Gotee le visa ya gago, netefatša gore o na le ditokomane ka moka tše di nyakegago tša maeto, go swana le phasepoto ya gago, inšorense ya maeto, le bohlatse bja madulo.
 • Fantša tšhelete: Ge e ba o se wa dira bjalo, nagana ka go ananya yuan e itšego ya China ka dong ya Vietnam pele ga leeto la gago. Se se tla dira gore go be bonolo go wena go sepelasepela ditirišanong tša selegae.
 • Nyakišiša meetlo le ditšo tša lefelong leo: Itlwaetše meetlo le ditšo tša lefelong leo tša Vietnam go kgonthišetša phihlelo e hlomphegago le e thabišago nakong ya ketelo ya gago.

Ka go latela lelokelelo le la go hlahloba, o ka kgonthišetša phihlelo e boreledi le e se nago mathata ge o dutše o hlahloba naga e botse ya Vietnam.

Dipotšišo tše di Botšišwago Godimo go Baeti ba China bao ba Dirišitšego Kgopelo ya Vietnam e-Visa ka Wepesaete ya Mmušo

Go dira kgopelo ya e-visa ya Vietnam e ka ba tshepedišo e kgahlišago go baeng ba ma-China bao ba rulaganyago go etela naga ye e botse. Le ge go le bjalo, ka dinako tše dingwe go nyakega go dira diphetogo goba diphetošo go kgopelo ya e-visa. Maemong a bjalo, e ka ba tlhohlo go hwetša thekgo ye e nyakegago go tšwa go wepsaete ya mmušo. Go thuša baeng ba China bao ba lebanego le maemo a, re kgobokeditše lenaneo la dipotšišo tše di botšišwago ka godimo gomme ra fa ditšhišinyo tša go hwetša thušo.

Potšišo 1: Sefofane sa ka se tloga kgauswinyane, eupša maemo a ka a e-visa ya Vietnam a a šongwa. Na go na le tirelo le ge e le efe ya go e kitimiša goba go e akgofiša?

Bjalo ka moeng wa mo-China, e ka ba mo go nyamišago go lemoga gore e-visa ya gago ya Vietnam e sa dutše e šongwa mola letšatši la gago la go tloga le batamela. Maemong a bjalo, go eletšwa go nyaka thušo go tšwa go setheo seo se nago le botumo bjo bobotse goba o ikgokaganye le aterese ya imeile ya info@vietnamimmigration.org. Ba ka fana ka tlhahlo ya kamoo o ka akgofišago tshepedišo le go netefatša gore e-visa ya gago e loketše ka nako bakeng sa sefofane sa gago. Hle ela hloko gore go ka ba le tefo yeo e sepedišanago le tirelo ye.

Potšišo 2: Ke file info ye e sa šomego ya kgopelo ya ka ya e-visa. Na go na le tirelo le ge e le efe ya go e lokiša?

Diphošo di a direga, gomme go fa tshedimošo ye e fošagetšego ka ga kgopelo ya gago ya e-visa e ka ba lebaka la go tshwenyega. Ge e ba o le moeng wa mo-China yo a dirilego phošo kgopelong ya gago ya e-visa, go bohlokwa go lokiša boemo ka pela. Go phošolla tshedimošo, re kgothaletša go ikgokaganya le setheo seo se nago le botumo bjo bobotse goba go fihlelela info@vietnamimmigration.org bakeng sa thušo. Ba na le bokgoni bja go go hlahla ka magato a nyakegago a go fetoša kgopelo ya gago.

Potšišo 3: Ke nyaka go rulaganya kgopelo ya ka ya e-visa. Na go na le tirelo efe goba efe ya go e rulaganya?

Ka dinako tše dingwe, ka morago ga go romela kgopelo ya gago ya e-visa, o ka lemoga gore o swanetše go dira diphetogo goba dimpshafatšo. Bjalo ka moeng wa mo-China, o ka ipotšiša ge e ba go e-na le tsela ya go fetoša kgopelo ya gago. Maemong a bjalo, go eletšwa go nyaka thekgo go tšwa go setheo seo se nago le botumo bjo bobotse goba go romela imeile go info@vietnamimmigration.org go kgopela thušo ya go rulaganya kgopelo ya gago ya e-visa. Ba ka go fa tlhahlo ye e nyakegago le go thuša go netefatša gore kgopelo ya gago e bontšha tshedimošo ye e nepagetšego.

Potšišo 4: Ke fihla pejana go feta letšatšikgwedi la go fihla leo le boletšwego kgopelong ya e-visa. Na go na le tirelo efe goba efe ya go fetoša letšatši la go fihla?

Merero e ka fetoga, gomme bjalo ka moeng wa mo-China, o ka ikhwetša o fihla Vietnam pejana go feta letšatši-kgwedi leo le boletšwego kgopelong ya gago ya e-visa. Ge e ba o swanetše go fetoša letšatši-kgwedi la go fihla, re kgothaletša go ikgokaganya le setheo seo se nago le botumo bjo bobotse goba go fihlelela info@vietnamimmigration.org bakeng sa thekgo. Ba ka go hlahla ka tshepedišo ya go fetoša letšatšikgwedi la go fihla go e-visa ya gago, ba kgonthišetša go tsena ka thelelo Vietnam.

Potšišo 5: Ke tsena Vietnam ka boemakepe bjo bo fapanego ntle le ka kgopelo ya e-visa. Na go na le tirelo efe goba efe ya go lokiša boema-kepe bja go tsena?

Ga se mo go sa tlwaelegago gore dithulaganyo tša maeto di fetoge, gomme bjalo ka moeng wa mo-China, o ka ikhwetša o tsena Vietnam ka boema-kepe bjo bo fapanego le bjo bo hlalositšwego kgopelong ya gago ya e-visa. Maemong a bjalo, re kgothaletša go nyaka thušo go tšwa go setheo seo se nago le botumo bjo bobotse goba go ikgokaganya le info@vietnamimmigration.org go phošolla boema-kepe bja go tsena. Ba ka go fa tlhahlo ye e nyakegago go kgonthišetša go tsena ka ntle le mathata ka Vietnam.

Potšišo ya 6: Ke swanetše go dira eng go fetoša info ka morago ga go romela kgopelo ya e-visa ka weposaete ya mmušo?

Ge e le gore o moeng wa China yo a swanetšego go fetoša tshedimošo ka morago ga go romela kgopelo ya gago ya e-visa ka wepsaete ya mmušo, e ka ba tlhohlo go hwetša thekgo ye e nyakegago. Maemong a bjalo, re kgothaletša go fihlelela setheo seo se nago le botumo bjo bobotse goba go ikgokaganya le info@vietnamimmigration.org bakeng sa thušo. Ba ka go fa tlhahlo ye e nyakegago le go go thuša go sepelasepela tshepedišong ya go fetoša kgopelo ya gago ya e-visa.

Mafetšo

Go hwetša visa ya Vietnam inthaneteng go baeng ba China ga go nyakege gore e be tshepedišo ye e boifišago. Ka go latela malebela ao a boletšwego ka mo godimo le go nyaka thušo go tšwa go ditheo tše di ka botwago, o ka oketša kudu tekanyo ya katlego ya kgopelo ya gago ya visa. Ka bokgoni bja bona, diforamo tšeo di nago le bogwera bja modiriši le ditirelo tše di akgofilego, ditheo di kgonthišetša phihlelo yeo e se nago mathata, tumelelo e kgonthišeditšwego le go ntšhwa ga di-visa ka nako. Ka gona, rulaganya leeto la gago la go ya Vietnam ka kgodišego, o tseba gore kgopelo ya gago ya visa e diatleng tše dibotse.

Temošo:

Bjalo ka moeng wa China yo a dirago kgopelo ya e-visa ya Vietnam ka weposaete ya mmušo, go bohlokwa go tseba gore o ka retologela kae bakeng sa thekgo ge o lebane le ditlhohlo goba o nyaka go dira diphetogo go kgopelo ya gago. Ka go fihlelela setheo seo se nago le botumo bjo bobotse goba go ikgokaganya le info@vietnamimmigration.org, o ka hwetša thušo yeo o e hlokago go netefatša boitemogelo bja maeto bjo bo boreledi le bjo bo se nago kgateletšego. Hle ela hloko gore ditefišo di ka šoma bakeng sa go swara kgopelo ya gago. Gopola, ka thekgo ye e nepagetšego, o ka šomiša ka mo go holago e-visa ya gago ya Vietnam gomme wa thabela dimakatšo ka moka tšeo naga ye e nago le tšona.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Почему китайским туристам стоит рассмотреть возможность посещения Вьетнама? Вьетнам предлагает уникальный и разнообразный опыт путешествий, который обязательно очарует сердца китайских туристов. Вот несколько убедительных причин, почему Вьетнам должен быть на вершине их списка путешествий: Требуется ли китайским туристам въездная виза для въезда во Вьетнам? Да, китайские туристы должны получить визу перед отъездом во Вьетнам.

¿Imaraykutaq Chinamanta Turistakuna Vietnam llaqtata watukuyta yuyaykunanku? Vietnam suyuqa hukniray hinallataq imaymana puriy experienciatan qon, chaymi seguro hap’inqa China turistakunaq sonqonta. Kaypi wakin kallpachaq razonkuna kanku imarayku Vietnamqa viaje cubo listankupi puntapi kanan tiyan: ¿China Turistakuna Vietnamman Yaykunankupaq Visa de Entradata Munanku? Arí, China nacionmanta turistakunaqa manaraq Vietnam nacionman ripushaspan visata chaskinanku.