June 3, 2024
Oromo

Viizaa Veetnaam toora interneetii turistoota Chaayinaa: Waan beekuu qabdan hunda

Turistoonni Chaayinaa Maaliif Veetnaam Daawwachuu Yaadu Qabu?

Veetnaam muuxannoo imala addaa fi adda addaa kan onnee turistoota Chaayinaa booji’uun mirkanaa’e dhiyeessiti. Sababoota dirqisiisoo Veetnaam tarree baaldiiwwan imala isaanii keessatti sadarkaa olaanaa irra jiraachuu qabdu tokko tokko kunooti:

 • Nageenyaa fi michuu: Veetnaam biyya nageenya qabduu fi turistoota simattu ta’uun bal’inaan beekamti. Turistoonni Chaayinaa magaalota socho’oo ta’an qorachuu, magaalota durii keessa naanna’uu fi namoota naannoo sanaa michoota ta’an waliin tasgabbii sammuudhaan wal qunnamuu danda’u.
 • Nyaata mi’aawaa: Nyaanni Veetnaam mi’aa adda addaa fi wantoota haaraa ta’aniin beekama. Pho fi banh mi beekamaa irraa kaasee hanga nyaata galaanaa afaan namaa namatti toluu fi nyaata daandii irratti nyaatamu mi’aawaa ta’etti, turistoonni Chaayinaa akka kan biraa hin taaneetti nyaata qopheessuuf qophaa’aa jiru.
 • Gatii madaalawaa: Veetnaam maallaqaaf gatii gaarii ta’e dhiyeessiti. Turistoonni Chaayinaa osoo baankii hin cabsin bakka jireenyaa qulqullina olaanaa qabu, nyaata mi’aawaa fi muuxannoo hin dagatamne argachuu danda’u. Veetnaam qorachuun baajata imala isaanii akka gaariitti akka fayyadaman isaan dandeessisa.
 • Haala qilleensaa bareedaa fi gaarii: Veetnaam bareedina uumamaa ajaa’ibsiisaa qabdi, bishaan emerald Halong Bay irraa kaasee hanga teeraasii ruuzii fakkii gaarii qabu Sapa. Dabalataanis, qilleensi biyyattii waggaa guutuu mijataa ta’uun ishee turistoonni Chaayinaa qorra hamaa ykn ganna gubaa jalaa miliquuf barbaadaniif bakka gaarii ta’a.
 • Socho’aa: Veetnaam biyya humnaa fi sochii qaamaatiin guutamtedha. Gabaa baay’ee fi ayyaanota jireenyaa irraa kaasee hanga agarsiisa aadaa fi hawwata ammayyaatti, turistoonni Chaayinaa teeppii aadaa socho’aa Veetnaam keessatti adda ta’e keessatti cuuphamaniiru.

Turistoonni Chaayinaa Veetnaam Galuuf Viizaa Seensa Barbaachisaa?

Eeyyee, turistoonni Chaayinaa gara Veetnaam osoo hin deemin dura viizaa argachuun dirqama. Muuxannoo imala sirriifi rakkina irraa bilisa ta’e mirkaneessuuf, turistoonni Chaayinaa dursanii viizaa gaafachuun barbaachisaa dha. Kunis rakkoo daqiiqaa dhumaa kamiyyuu irraa kan isaan baraaru yoo ta’u, imala gara Veetnaam godhanitti guutummaatti akka gammadan kan taasisudha.

Imbaasii/Qonsilaa Veetnaam Irraa Fagoo Jiraachuu, Turistoonni Chaayinaa Viizaa Veetnaam Toora Interneetii Iyyachuu Danda’uu?

Imbaasii ykn qoonsilaa Veetnaam irraa fagaachuun turistoonni Chaayinaa viizaa barbaadaniif gufuu guddaa ta’uu danda’a. Haa ta’u malee, viizaan Veetnaam toora interneetii irratti hojiirra ooluu isaatiin yaaddoon kun waan darbe ta’a. Turistoonni Chaayinaa amma imbaasii ykn qoonsilaa qaamaan daawwachuun akka hin barbaachifne gochuun, mijataa mana ykn waajjira isaanii irraa viizaa isaanii gaafachuuf filannoo qabu.

Viizaan Veetnaam onlaayinii, Viizaa elektirooniksii Veetnaam jedhamuunis kan beekamu, turistoonni Chaayinaa sanada imala isaanii argachuuf karaa mijataa fi gahumsa qabuudha. Beejiing, Shaangaayi, Guangzhou, ykn magaalaa Chaayinaa kamiyyuu keessa jiraatanis, adeemsi iyyannoo toora interneetii daawwannaa waajjira qoonsilaa yeroo fudhatu kan dhabamsiisu yoo ta’u, turistoonni Chaayinaa imala gammachiisaa gara Veetnaam karoorfachuu irratti akka xiyyeeffatan taasisa.

Faayidaan Viizaan Veetnaam Online Turistoota Chaayinaa Maali?

Turistoonni Chaayinaa viizaa Veetnaam toora interneetii irratti iyyachuu filataniif faayidaa hedduu qaba:

 • Yeroo qusachuu: Viizaa Veetnaam toora interneetii irratti iyyachuun turistoonni Chaayinaa yeroo gatii guddaa qabu qusata. Imbaasii ykn qoonsilaa keessatti tarree dheeraa qabatanii eeguu mannaa, adeemsa iyyannoo kana daqiiqaa muraasa keessatti mijataa mana isaanii irraa xumuruu danda’u. Sirni onlaayinii kun adeemsa saffisaa kan mirkaneessu yoo ta’u, turistoonni Chaayinaa xalayaa hayyama viizaa isaanii hatattamaan akka argatan taasisa.
 • Mijannaa: Viizaan elektirooniksii Veetnaam sanada dijitaalaa barbaachisummaa waraqaa qaamaan hojjetamuu dhabamsiisudha. Turistoonni Chaayinaa iyyata isaanii toora interneetii irratti galchuu fi xalayaa hayyama isaanii karaa imeelii argachuu qofa danda’u. Bifa dijitaalaa kun imaltoonni yeroo Veetnaam seenan viizaa isaanii akka qabatanii fi dhiheessan salphaa taasisa.
 • Bal’inaan dhaqqabummaa: Viizaan elektirooniksii Veetnaam Chaayinaa dabalatee abbootii paaspoortii biyyootaa fi naannolee hundaaf ni kennama. Kana jechuun turistoonni Chaayinaa lammummaa isaanii osoo hin ilaalin sirna iyyannoo viizaa onlaayinii fayyadamuu danda’u jechuudha. Viizaan Veetnaam toora interneetii irratti argamuu danda’uun isaa turistoonni Chaayinaa ajaa’iba Veetnaam qorachuuf carraa walqixa akka qabaatan taasisa.
 • Daddabbii: Viizaan elektirooniksii Veetnaam turistoonni Chaayinaa haala jijjiiramaa kan kennu yoo ta’u, galmee tokko ykn dachaa filachuu akka danda’an kan taasisudha. Kana jechuun naannoolee adda addaa Veetnaam daangaa tokko malee bilisaan qorachuu danda’u jechuudha. Magaalota socho’oo ta’an keessatti of cuuphuu yoo barbaadan, qarqara galaanaa qulqulluu irratti boqochuu yoo barbaadan, ykn gaarreen lalisaa ta’an keessa deemuu yoo barbaadan, filannoo dachaa seensaa kana hunda akka mudataniif haala mijataa ta’e kenna.

Turistoonni Chaayinaa viizaa gara Veetnaam argachuuf akka ofiisaatti baasii meeqa kaffalu?

Akka yeroo dhiyootti marsariitii mootummaa irraa odeeffannoo haaraa baheetti, kaffaltiin viizaa Veetnaam ofiisaa turistoota Chaayinaa akka armaan gadiitti:

 • Viizaa tokko seenuu, hanga guyyoota 30tti kan hojjetu: Doolaara Ameerikaa 25
 • Viizaa seensaa dachaa, hanga guyyoota 30tti kan hojjetu: Doolaara Ameerikaa 50
 • Viizaa tokko seenuu, hanga guyyoota 90tti kan hojjetu: Doolaara Ameerikaa 25
 • Viizaa seensaa dachaa, hanga guyyoota 90tti kan hojjetu: Doolaara Ameerikaa 50

Kaffaltiin kun jijjiiramuu akka danda’u hubachuun barbaachisaa waan ta’eef iyyata keessan galchuu keessan dura reetii amma jiru mirkaneessuun gaariidha. Dabalataanis, kaffaltiin kun haala kamiinuu kan hin deebine ta’uu marsariitiin mootummaa ibseera.

Viizaa tuuristoota Chaayinaatiif galuu tokkoo fi dachaa galuu hubachuu

Amma, garaagarummaa viizaa turistoota Chaayinaa yeroo tokkoo fi dachaa seenuu gidduu jiru haa ilaallu.

Viizaan seensaa tokkoo yeroo tokko Veetnaam seenuun gosa viizaa irratti hundaa’uun yeroo murtaa’eef guyyoota 30 ykn guyyoota 90 turuu dandeessu. Erga biyyaa baatee booda viizaan sun seera qabeessa ta’a, yoo deebitee Veetnaam seenuuf karoorfatte viizaa haaraa iyyachuu si barbaachisa.

Gama biraatiin, viizaan dachaa seenuu yeroo murtaa’e keessatti yeroo dachaa Veetnaam seenuu fi ba’uuf haala mijataa siif kenna. Kun keessumaa imaltoota biyyoota ollaa qorachuuf karoora qabaachuu danda’aniif ykn imala gabaabaa gara bakka biraatti erga godhanii booda gara Veetnaam deebi’uu barbaadaniif faayidaa guddaa qaba.

Gosti viizaa kamtu imala gara Veetnaam keessaniif akka mijatu murteessuu dura karoora imala keessanii of eeggannoodhaan ilaaluun barbaachisaadha.

Imaammata Viizaan Veetnaam Turistoota Chaayinaaf Deebisuu

Kan nama dhibu, kaffaltiin iyyannoo viizaa Veetnaam iyyanni viizaa keessan yoo dhorkamellee hin deebi’u. Kana jechuun sababa kamiinuu iyyanni keessan yoo fudhatama dhabe kaffaltii kaffalameef deebii argachuu hin dandeessan jechuudha.

Dhimma ykn walxaxiinsa mudachuu danda’u kamiyyuu hambisuuf, yeroo iyyata viizaa kee galchitu ulaagaalee barbaachisoo ta’an hunda guutuu fi odeeffannoo sirrii ta’e kennuu kee mirkaneessuun gaariidha. Yoo shakkii ykn yaaddoo qabaattan, adeemsa kana keessatti akka isin qajeelchu dhaabbata viizaa beekamaa irraa gargaarsa barbaaduu yaaduu dandeessu.

Weebsaayitii Mootummaa fi Ejensiiwwan Beekamtii Qaban: Turistoonni Chaayinaa gara Veetnaam Seenuuf Maal Filachuu Qabu?

Turistoonni Chaayinaa viizaa argachuuf filannoo lama qabu: karaa marsariitii mootummaa iyyachuu ykn dhaabbilee beekamoo irraa gargaarsa barbaaduu. Filannoo lamaan wal bira qabnee ilaallee murtoo sirrii ta’e akka gootan isin gargaara.

Weebsaayitii Mootummaa: Akka Turistii Chaayinaatti Ofii Hojjedhu

Weebsaayitiin mootummaa kun turistoonni Chaayinaa kaffaltii xiqqaadhaan viizaa akka gaafataniif waltajjii mijataa ta’e ni kenna. Filannoon kun warra mala DIY filatanii fi adeemsa iyyannoo viizaa of danda’anii naanna’uu irratti ofitti amanamummaa qabaniif mijataadha. Haa ta’u malee, marsariitiin mootummaa adeemsa iyyannoo hunda keessatti deeggarsa ykn gargaarsa tokkollee akka hin kennine hubachuun barbaachisaadha.

Marsariitii mootummaa filachuudhaan iyyata viizaa keessan guutummaatti to’annoo ni qabaattu.Unka barbaachisoo ta’an guutuu, sanadoota barbaachisan olkaa’uu fi kaffaltii kallattiin kaffaluu dandeessu. Filannoon kun namoota daldala toora interneetii irratti mijataa ta’anii fi ulaagaa viizaa irratti hubannoo gaarii qabaniif hawwachuu danda’a.

Dhaabbilee Beekamoo: Gargaarsa Ogeessotaa fi Faayidaa Dabalataa Turistoota Chaayinaa

Gama biraatiin dhaabbileen beekamoo ta’an turistoota Chaayinaa bakka bu’uun iyyannoo viizaa ilaaluu irratti adda ta’aniiru. Kaffaltii olaanaa kaffalu garuu adeemsa kana hunda keessatti deeggarsa fi qajeelfama gatii guddaa qabu ni kennu. Muuxannoo waggoota dheeraa iyyannoo viizaa ilaalchisee kan qaban ejensiiwwan kunneen sirnichaa keessaa fi alaa waan beekaniif carraa viizaa keessan mirkanaa’uu keessan guddisuu danda’u.

Faayidaa guddaa dhaabbata maqaa gaarii qabu fayyadamuun qabu keessaa tokko tasgabbii sammuu inni argamsiisudha. Iyyanni kee dogoggora irraa bilisa ta’uu fi ulaagaalee barbaachisoo ta’an hunda akka guutu mirkaneessuuf ogummaa isaanii irratti hirkattee hojjechuu dandeessa. Isaanis sanadoota, dhiyeessii fi hordoffii bakka kee bu’uun ni raawwatu, yeroo fi carraaqqii si qusatu.

Kana malees, dhaabbileen beekamoo ta’an garee deeggarsa maamiltootaa ariifataa fi deebii kennu kan gaaffii ykn yaaddoo adeemsa iyyannoo keessatti si mudachuu danda’u kamiyyuu si gargaaruu danda’u qabu. Deeggarsi dhuunfaa kun keessumaa namoota yeroo jalqabaaf Veetnaam daawwataniif gatii guddaa qabaachuu danda’a.

Dabalataanis, iyyata viizaa saffisaa yoo barbaaddan, dhaabbileen beekamoo ta’an adeemsa kana saffisiisuuf dandeettii qabu. Tajaajilli kun keessumaa warra gara Veetnaam imaluuf fedhii hatattamaa qabaniifi harkifannaa kamiyyuu dandamachuu hin dandeenyeef faayidaa guddaa qaba.

Kana malees, dhaabbileen beekamoo ta’an muuxannoo imala keessanii guddisuuf tajaajila dabalataa ni kennu. Buufata xiyyaaraa fudhachuu fi gara hoteela keessanitti dabarsuu irratti isin gargaaruu danda’u, kunis Veetnaam dhufuun keessan haala salphaa fi rakkina irraa bilisa ta’a. Akkasumas tajaajila qulqulleessuu immigireeshinii saffisiisuuf ni kennu, tarree dheeraa kaawuntarii immigireeshinii irratti akka hin obsine mirkaneessa.

Viizaa Keessan Gara Veetnaam Akka Turistii Chaayinaatti Filannoo Sirrii Gochuu

Weebsaayitii mootummaa fi dhaabbilee beekamoo ta’an keessaa filachuun akka turistii Chaayinaa tokkootti filannoo fi fedhii keessan irratti hundaa’a. Yoo adeemsa iyyannoo viizaa ofumaan to’achuu irratti ofitti amanamummaa qabaattee fi kaffaltii qusachuuf barbaadde, marsariitiin mootummaa filannoo sirrii siif ta’uu danda’a.

Haa ta’u malee, gargaarsa ogeessaa, tasgabbii sammuu, fi faayidaa dabalataa kan akka tajaajila ariifataa fi deeggarsa dhuunfaa yoo iddoo guddaa kennitan, dhaabbata maqaa gaarii qabu filachuun baay’ee gorfama. Muuxannoo fi beekumsi isaan sirna iyyannoo viizaa irratti qaban imala gara Veetnaam haala salphaa fi milkaa’aa ta’e mirkaneessuu keessatti jijjiirama guddaa fiduu danda’a.

Murtoo gochuu kee dura, adeemsa iyyannoo viizaa wajjin fedhii, baajataa fi sadarkaa mijataa kee of eeggannoodhaan madaali. Filannoon filattan kamiyyuu yoo ta’e, Veetnaam turistoota Chaayinaa simachuu fi daawwattoota ishee hundaaf muuxannoo yaadatamuu qabu akka dhiheessitu mirkanaa’aa.

Turistoonni Chaayinaa Eeyyama Viizaa Argachuuf Yeroo Hammamii Fudhata?

Yeroon adeemsa turistoonni Chaayinaa viizaa Veetnaam argachuuf akka waliigalaatti guyyoota hojii 3-5 ta’a. Haa ta’u malee, yeroo yeroo baay’ee ta’etti yeroon adeemsa hojii dheeraa ta’uu akka danda’u hubachuun barbaachisaadha. Rakkoo daqiiqaa dhumaa kamiyyuu akka hin mudanneef imala keessan dursitanii karoorfachuun gaariidha.

Akkasumas, Immigireeshiniin Veetnaam, bakka iyyanni viizaa keessan itti adeemsifamu, Dilbata, Wiixata, Guyyaa Aadaa Humna Nageenya Hawaasaa Ummata Veetnaam (Hagayya 19), fi ayyaana biyyaalessaa akka hin hojjenne beekuun murteessaadha. Kana jechuun iyyanni viizaa keessan guyyoota kana keessaa kamiyyuu irratti yoo kufe yeroon adeemsaa haaluma kanaan ni dheerata.

Ayyaana Biyyoolessaa Veetnaam: Waan Turistoonni Chaayinaa Beekuu Qaban

Yeroo imala gara Veetnaam karoorfattan, yeroo turtii keessanitti rakkoon kamiyyuu akka hin mudanneef ayyaana biyyaalessaa hubachuun barbaachisaadha. Ayyaanni biyyoolessaa Veetnaam keessatti turistoonni Chaayinaa beekuu qaban kunooti:

 • Guyyaa Waggaa Haaraa (Guraandhala 01): Ayyaanni kun guyyaa jalqabaa kalaandarii Giriigooriyaanitti kan kabajamu yoo ta’u, jalqaba bara haaraa kan agarsiisu yoo ta’u, yeroo ayyaana gammachiisaati.
 • Ayyaana Tet: Waggaa haaraa Veetnaam jedhamuunis kan beekamu, Tet Holiday ayyaana aadaa Veetnaam keessatti isa barbaachisaa ta’edha. Yeroo baayyee dhuma baatii Guraandhalaa fi walakkeessa Fulbaanaa gidduutti kan kufe yoo ta’u guyyoota hedduudhaaf kan turudha. Yeroo kanatti biyyattiin faaya socho’aa, ibiddaa fi ayyaana aadaatiin jiraatti.
 • Guyyaa Yaadannoo Mootota Hung: Ji’a ji’aa sadaffaa guyyaa 10ffaa irratti kan kabajamu ayyaanni kun Mootota Hung Kings, kanneen hundeessitoota saba Veetnaam jedhaman kabajuuf kan qophaa’edha.
 • Guyyaa Deebi’anii Tokkummaa (Ebla 30): Ayyaanni kun kufaatii Saayigoon fi walitti makamuu Veetnaam Kaabaa fi Kibbaa kan yaadatu yoo ta’u, kunis xumura Waraana Veetnaam kan agarsiisudha.
 • Guyyaa Hojjetaa (Caamsaa 01): Guyyaa Hojjetoota Idil-addunyaa jedhamuunis kan beekamu ayyaanni kun gumaacha hojjettootaa kabajuuf addunyaa guutuutti kabajama.
 • Guyyaa Biyyaalessaa (Adoolessa 02): Ayyaanni kun Veetnaam bara 1945 Faransaay irraa walabummaa labsite yoo ta’u, yeroo ayyaana jaalala biyyaa itti kabajamuudha.

Yeroo ayyaana biyyoolessaa kanaatti, manneen daldalaa fi hawwata turizimii tokko tokko cufamuu ykn sa’aatiin hojii daangeffame qabaachuu waan danda’aniif, daawwannaa keessan haala kanaan karoorfachuun barbaachisaa dha. Odeeffannoo fi gargaarsa yeroo ammaa argachuuf dhaabbata beekamaa imala Veetnaam irratti adda ta’e mariisisuun gaariidha.

Turistoota Chaayinaatif Viizaa Hatattamaa Gara Veetnaam Argachuu

Yeroo tokko tokko, haalli hin eegamne hatattamaan gara Veetnaam viizaa argachuu si gaafachuu danda’a. Imala hojii daqiiqaa dhumaa yookiin karoora boqonnaa ofumaan dhufu yoo ta’e, turistoonni Chaayinaa viizaa isaanii dafanii akka argatan filannoowwan ni jiru. Akkamitti akkasitti ilaalla:

 • Ejensii amanamaa qunnamaa: Yeroon yeroo ijoo ta’u, ejensiin beekamaa ta’e bira ga’uun waan hunda caaludha. Adeemsa viizaa bakka kee bu’uun saffisiisuuf qabeenya barbaachisaa fi walitti dhufeenya qabu. Ogeeyyiin isaanii fi dhimmoota ariifachiisaa gahumsaan qabachuun isaanii yeroo fi dhiphina hin barbaachifne si qusachuu danda’a.
 • Dokumantoota barbaachisan hunda hatattamaan dhiyeessuu: Adeemsa iyyannoo viizaa saffisiisuuf sanadoota barbaachisoo ta’an hunda hatattamaan dhiyeessuu keessan mirkaneessaa. Kunis paaspoortii keessan, sanadoota deeggarsaa, fi ulaagaalee dabalataa gosa viizaa keessaniif adda ta’an kamiyyuu dabalata. Sanadoota yeroon dhiyeessuun carraa viizaa keessan hatattamaan argachuu ni dabala.
 • Qajeelfama ejensichaaf xiyyeeffannoo kennuu: Qajeelfama ejensichi kennu of eeggannoodhaan hordofaa. Ulaagaalee addaa fi hojimaata viizaa hatattamaa argachuuf si beeksisu. Qajeelfama isaanii hordofuudhaan adeemsa sirrii fi saffisaa ta’e mirkaneessuu dandeessa.

Turistoonni Chaayinaa Viizaa Veetnaam Toora Interneetii Iyyachuuf Maal Qophaa’uu Qabu?

Imala keessan gara Veetnaam osoo hin jalqabin dura, sanadoota barbaachisoo fi odeeffannoowwan barbaachisoo muraasni turistoonni Chaayinaa iyyannoo viizaa elektirooniksii Veetnaam isaaniif qopheessuu qaban jiru:

 • Paaspoortii seera qabeessa: Paaspoortiin Chaayinaa kee guyyaa Veetnaam seenuuf yaadde irraa kaasee yoo xiqqaate ji’a jahaaf seera qabeessummaa akka qabu mirkaneessi. Dabalataanis, yoo xiqqaate fuula duwwaa lama chaappaa viizaa qabaachuu kee mirkaneessi.
 • Odeeffannoo dhuunfaa: Odeeffannoo dhuunfaa sirrii kan akka maqaa guutuu, saala, guyyaa dhalootaa, bakka dhalootaa, lakkoofsa paaspoortii, fi lammummaa kennuu. Garaagarummaan akka hin uumamneef odeeffannoo kana dachaa lama sakatta’uun murteessaadha.
 • Teessoo imeelii sirrii: Haala viizaa keessan ilaalchisee mirkaneessuu fi beeksisaaf waan ooluuf, teessoo imeelii sirrii ta’e kan isin argachuu dandeessan fayyadamaa. Adeemsa iyyata viizaa keessanii akka hin beekneef teessoo imeelii yeroo hunda ilaaltan kennuu keessan mirkaneessaa.
 • Kaardii liqii/deebii seera qabeessa: Kaffaltii e-viizaa Veetnaam keessanii xumuruuf kaardii liqii ykn deebii seera qabeessa ta’e qopheessaa. Gosoonni kaardii fudhatama qaban Visa, Mastercard, JCB, Diners Club, American Express, fi Union Pay kan jedhamanidha.
 • Teessoo yeroof Veetnaam: Teessoo hoteela ykn bakka jireenyaa Veetnaam keessatti karoorfatte kenni. Odeeffannoon kun adeemsa iyyannoo viizaatif barbaachisaa dha.
 • Kaayyoo daawwannaa: Kaayyoo daawwannaa keessanii, turizimii, hojii, daldalaa, qo’annoo, ykn sababa biroo kamiinuu ta’e ifatti ibsi. Hubadhaa, kaayyoon turizimii malee kan biraa mirkaneessuuf sanadoota dabalataa barbaaduu akka danda’u.
 • Guyyoota seensaa fi ba’uu karoorfame: Guyyoota Veetnaam seenuu fi ba’uuf yaaddan ibsi. Guyyoonni kun sagantaa imala keessanii wajjin akka walsimu mirkaneessaa.
 • Bakka seensaa fi ba’uu/bufata xiyyaaraa yaadame: Bakka seensaa fi ba’uu ykn buufata xiyyaaraa Veetnaam keessatti karaa biyyattii seenuu fi ba’uuf karoorfattan agarsiisi. Qabxiileen kun karoora imala keessanii wajjin akka walsimu mirkaneessaa.
 • Hojii amma hojjettu: Maqaa dhaabbataa, teessoo fi lakkoofsa bilbilaa dabalatee hojii amma hojjettu bal’inaan ibsi. Odeeffannoon kun adeemsa iyyannoo viizaatif barbaachisaadha.

Turistoonni Chaayinaa Iyyata Viizaa Veetnaam Toora Interneetiif Maal Olkaa’uu Qabu?

Viizaa Veetnaam toora interneetii irratti milkaa’inaan iyyachuuf, turistoonni Chaayinaa sanadoota barbaachisoo lama olkaa’uu qabu:

1. Koppii fuula daataa paaspoortii skaaname:

Turistoonni Chaayinaa fuula daataa paaspoortii isaanii kooppii iskaan ta’e dhiyeessuu qabu. Sanadni kun odeeffannoo unka iyyannoo viizaa keessatti kenname mirkaneessuuf waan gargaaruuf murteessaadha. Adeemsi iyyannoo sirrii ta’e mirkaneessuuf, turistoonni Chaayinaa kooppii iskaan ta’e dubbifamuu danda’u, ifa ta’ee fi fuula guutuu kan hammate ta’uu isaa mirkaneessuu qabu. Akkasumas suuraa abbaa paaspoortii, odeeffannoo dhuunfaa, fi sarara ICAO agarsiisuu qaba.

Ulaagaalee waraabbii fuula daataa paaspoortii iskaan ta’eef:

Ulaagaalee waraabbii fuula daataa paaspoortii iskaan ta’eef barbaachisan guutuuf, turistoonni Chaayinaa ibsi armaan gadii ifatti akka mul’atu mirkaneessuu qabu:

 • Odeeffannoo dhuunfaa: Koppiin iskaan ta’e maqaa guutuu abbaa paaspoortii, guyyaa dhalootaa, lammummaa, lakkoofsa paaspoortii, fi guyyaa paaspoortiin kennamee fi yeroon itti darbe ifatti agarsiisuu qaba.
 • Suuraa: Suuraan nama paaspoortii qabu qaraa fi ifatti adda baafamuu danda’u ta’uu qaba. Bifa iyyataa sirritti bakka bu’uu qaba.
 • Sararoota ICAO: Koppiin skaaname sararoota ICAO kan of keessatti hammate ta’uu qaba, kunis koodii maashiniin dubbifamuu danda’u kan fuula daataa paaspoortii jala jirudha. Sararoonni kun odeeffannoo barbaachisaa ta’e kan of keessaa qaban yoo ta’u, adeemsa mirkaneessuuf haala mijeessa.

2. Suuraa suuraa dhiheenya kanaa:

Turistoonni Chaayinaa suuraa suuraa dhiheenya kanaa ykn suuraa hamma paaspoortii (4x6cm) ta’es ol kaa’uu qabu.Suuraan kun akka mala eenyummaa iyyataa mirkaneessuutti tajaajila, suuraan sun nama paaspoortii keessa jiruun akka walsimu mirkaneessa.

Suuraa suuraa turistoonni Chaayinaa barbaachisan:

Turistoonni Chaayinaa suuraa suuraa kanaaf ulaagaalee armaan gadii kabajuu qabu:

 • Fuula qajeelaa: Iyyataan kallattiin kaameraa fuuldura, mataa fi garba isaanii mul’achuu qaba. Fuulli giddu galeessa ta’uu qaba malee garagalchuu hin qabu.
 • Fuulaa hin qabu: Suuraa irratti koochoo uffatamu hin qabu. Ijji fi qoonqoo ifatti mul’achuu qaba.
 • Bifa yeroo ammaa: Suuraan bifa iyyataa yeroo ammaa sirritti bakka bu’uu qaba.Gulaalamuu ykn haalaan jijjiiramuu hin qabu.

Turistoota Chaayinaaf Viizaa Veetnaam Toora Interneetii Akkamitti Iyyachuu Danda’ama?

Amma ulaagaalee barbaachisoo ta’an erga beektanii booda, adeemsa tartiiba tartiiba e-viizaa Veetnaam toora interneetii irratti iyyachuu keessa haa seennu:

 • Marsariitii ofiisaa daawwadhaa: Iyyannoo e-viizaa Veetnaam marsariitii ofiisaa argachuu. Gowwoomsaa ykn iyyannoo sobaa kamiyyuu akka hin uumamneef marsariitii mootummaa seera qabeessa ta’e irratti akka argamtan mirkaneessaa.
 • Unka iyyannoo guutuu: Unka iyyannoo odeeffannoo sirrii fi wayitaawaa ta’een guutuu. Odeeffannoo dhuunfaa barbaachisu, kaayyoo daawwannaa, guyyoota seensaa fi ba’uu karoorfame, bakka seensaa fi ba’uu yaadame, fi ibsa hojii amma qabdu kenni.
 • Sanadoota deeggarsaa olkaa’uu: Kaayyoo daawwannaa keessanii irratti hundaa’uun, iyyata viizaa keessan deeggaruuf sanadoota dabalataa olkaa’uu isin barbaachisuu danda’a. Fakkeenyaaf, daldalaaf kan deemtan yoo ta’e, xalayaa waamichaa hiriyaa daldalaa Veetnaam keessanii irraa dhiyeessuun isin barbaachisuu danda’a.
 • Kaffaltii raawwadhu: Kaffaltii e-viizaa Veetnaam keessanii kaardii liqii ykn deebii seera qabeessa ta’e fayyadamuun raawwachuuf itti fufaa. Adeemsi kaffaltii nageenya odeeffannoo faayinaansii keessanii mirkaneessuuf nageenya kan qabuu fi icciitii kan qabuu dha.
 • Mirkaneessaa fi beeksisa: Iyyata fi kaffaltii keessan milkaa’inaan erga galchitanii booda email mirkaneessaa isiniif dhufa. Imeelii kana lakkoofsa wabii iyyannoo keessanii fi odeeffannoowwan barbaachisoo biroo waan of keessaa qabuuf nageenya isaa eegaa. Akkasumas adeemsa iyyata viizaa keessanii ilaalchisee beeksisa karaa imeelii ni argattu.
 • Viizaa elektirooniksii Veetnaam argachuu: Viizaan keessan erga mirkanaa’ee booda, iimeeliin e-viizaa keessan akka sanada PDFtti maxxane isiniif dhufa. Koppii e-viizaa keessanii maxxansaatii yeroo gara Veetnaam deemtan of biraa qabadhaa.
 • Veetnaam seenuu: Veetnaam yeroo geessan paaspoortii seera qabeessaa fi e-viizaa maxxanfame qondaala immigireeshiniif dhiheessi. Qondaalli sun sanadoota keessan mirkaneessee gara biyyaatti akka galtan isiniif ni hayyama.

Haala E-Vizaa Veetnaam Turistoota Chaayinaa Akkamitti Ilaaluu dandeenya?

Turistoonni Chaayinaa iyyata viizaa Veetnaam toora interneetii irratti erga galchanii booda tarkaanfiiwwan armaan gadii fayyadamuun haala viizaa elektirooniksii isaanii ilaaluu danda’u:

 • Marsariitii ofiisaa daawwadhaa: Marsariitii ofiisaa Kutaa Immigireeshinii Veetnaam ykn poortala e-viizaa murtaa’e dhaqi.
 • Bal’ina iyyannoo galchuu: Odeeffannoo barbaachisu kan akka koodii iyyannoo ykn lakkoofsa wabii, lakkoofsa paaspoortii, fi guyyaa dhalootaa galchuu.
 • Adeemsa mirkaneessuu: Sirnichi odeeffannoo kenname mirkaneessuu fi haala iyyata e-viizaa ni agarsiisa. Turistoonni Chaayinaa viizaan isaanii mirkanaa’uu isaa ykn ammallee gamaaggamaa jiraachuu isaa ilaaluu danda’u.

Milkaa’ina Iyyannoo Viizaa Turistoota Chaayinaa Dabaluu

Viizaa Veetnaam yeroo toora interneetii irratti iyyatan, turistoonni Chaayinaa iyyanni hundi akka hin raggaasifamne hubachuun barbaachisaadha. Qondaaltonni mootummaa tokkoon tokkoon iyyannoo madaaluuf seeraa fi ulaagaa mataa isaanii qabu. Haa ta’u malee, carraa raggaasifamuu kee fooyyessuuf tarkaanfiiwwan fudhachuu dandeessu jiru. Tarreen wantoota hojjetamuu qaban kunooti:

 • Odeeffannoo sirrii fi guutuu ta’e kennuu: Unka iyyannoo viizaa sirritti guutuu, odeeffannoo sirrii fi yeroo isaa eeggate kennuu. Garaagarummaan ykn odeeffannoon dhabame kamiyyuu diduutti nama geessuu danda’a.
 • Sanadoota barbaachisan hunda galchuu: Tarree sakatta’iinsa sanadootaa of eeggannoodhaan ilaaluu fi sanadoota barbaachisoo ta’an hunda olkaa’uuf qophaa’uu keessan mirkaneessuu. Kunis paaspoortii kee, suuraa hamma paaspoortii, fi sanadoota deeggarsa dabalataa gosa viizaa addaa keetii barbaachisan kamiyyuu dabalata.
 • Iyyata kee dachaa lama ilaali: Iyyata kee galchuu kee dura yeroo fudhadhuutii bal’ina hunda ilaali. Dogoggora qubee, guyyoota sirrii hin taane, ykn odeeffannoo dhabeef xiyyeeffannoo kenni. Dogoggorri kamiyyuu diduu fiduu danda’a.
 • Dhaabbata amanamaa irraa gargaarsa barbaadi: Mufannaa ykn mirkanaa’uu dhabuu si mudachuu danda’u irraa fagaachuu yoo barbaadde, dhaabbata maqaa gaarii qabu qacaruuf yaadi. Dambiiwwanii fi dambiiwwan naannoo sanaa irratti hubannoo gadi fagoo kan qaban yoo ta’u, adeemsa iyyannoo keessatti si qajeelchuu danda’u. Ogummaa isaaniitiin muuxannoo rakkina irraa bilisa ta’ee fi milkaa’ina olaanaa eeguu dandeessu.

Turistoota Chaayinaaf Viizaa Rakkoo Bilisaa Hayyamame

Turistoonni Chaayinaa adeemsa hayyama viizaa rakkina irraa bilisa ta’e filataniif, ejensii qacaruun baay’ee gorfama. Ejensiiwwan kunneen faayidaa adda addaa maamiltoota isaaniif muuxannoo walxaxaa ta’e mirkaneessan ni kennu:

 • Unka salphaa fi sanada salphaatti olkaa’uu: Ejensiiwwan kunneen waltajjii onlaayinii fayyadamaadhaaf mijatu kan unka iyyannoo viizaa salphaatti guutuu fi sanadoota barbaachisan olkaa’uu dandeessan ni dhiyeessu. Kunis adeemsa keessatti burjaajii ykn mirkanaa’uu dhabuu kamiyyuu ni dhabamsiisa.
 • Deeggarsa michuu: Ejensiiwwan garee deeggarsa of kenne kan yeroo hunda si gargaaruuf qophaa’e qabu. Gaaffii keessaniif deebii kennuu, qajeelfama kennuu fi iyyata viizaa keessan ilaalchisee yaaddoo isin mudatu kamiyyuu furuu danda’u.
 • Sadarkaa milkaa’ina %99.9: Ejensiiwwan iyyannoo viizaa milkaa’inaan hojjechuudhaan galmee mirkanaa’e qabu. Seeraa fi hojimaata naannoo irratti beekumsa gadi fageenya qabuun turistoonni Chaayinaa sadarkaa olaanaa hayyama argachuu isaanii mirkaneessuu danda’u.

Kana malees, dhaabbileen beekamoo ta’an faayidaa dabalataa tajaajila viizaa saffisaa ni kennu. Yeroo ariifachiisaa ta’e, guyyaa tokkotti, sa’aatii 4 keessatti, ykn sa’aatii 2 keessatti illee viizaa keessan saffisiisuu danda’u. Kunis yeroon gabaabaa yoo ta’ellee viizaa keessan yeroon argachuu akka dandeessan mirkaneessa.

Checklist Turistoonni Chaayinaa Erga Eeyyama Viizaa Argatanii Booda

Erga hayyama viizaa Veetnaam argattee booda, dogongorri ykn dogongorri akka hin jirre mirkaneessuuf ibsa hunda dachaa lama ilaaluun barbaachisaadha. Kunis yeroo dhuftan rakkoolee kamiyyuu akka hin mudanne isin gargaara. Turistoonni Chaayinaa erga hayyama viizaa isaanii argataniin booda tarreen sakatta’iinsaa harka namaa gahu kunooti:

 • Koppii viizaa keessanii maxxansuu: Xalayaa hayyama viizaa keessanii koppii maxxanfame qabachuun dirqama, sababiin isaas yeroo Veetnaam geessan dhiyeessuun isin irraa eegama.
 • Guyyoota seera qabeessummaa ilaaluu: Guyyoota seera qabeessummaa viizaa keessanii beekuu keessan mirkaneessaa. Viizaa keessan yeroo dheeraa turuun yeroo biyyaa baatan adabbii fi rakkoo fiduu danda’a.
 • Sanadoota barbaachisoo ta’an qopheessuu: Viizaa kee waliin sanadoota imala barbaachisoo ta’an hunda kan akka paaspoortii, inshuraansii imala, fi ragaa bakka jireenyaa qabaachuu kee mirkaneessi.
 • Maallaqa jijjiirraa: Yoo kanaan dura hin goone ta’e, imala keessan dura Yuuwaan Chaayinaa tokko tokko dong Veetnaamitti jijjiiruu yaadaa. Kunis daldala naannoo keessa deemuun akka salphattu si taasisa.
 • Aadaa fi duudhaa naannoo qoradhu: Yeroo daawwannaa keessanitti muuxannoo kabajamaa fi gammachiisaa ta’e mirkaneessuuf aadaa fi duudhaa naannoo Veetnaam wajjin wal baruu.

Tarree sakatta’iinsaa kana hordofuudhaan, biyya bareedduu Veetnaam yeroo qorattu muuxannoo sirriifi rakkina irraa bilisa ta’e mirkaneessuu dandeessa.

Gaaffiiwwan Gurguddoo Turistoota Chaayinaa Karaa Weebsaayitii Mootummaatiin Viizaa Veetnaam Iyyataniif Gaafataman

Turistoonni Chaayinaa biyya bareedduu kana daawwachuuf karoorfataniif e-viizaa Veetnaam iyyachuun adeemsa gammachiisaa ta’uu danda’a. Haa ta’u malee, yeroo tokko tokko iyyata e-viizaa irratti jijjiirama ykn fooyya’iinsa gochuun barbaachisaa ta’uu ni mul’ata. Haala akkanaa keessatti deeggarsa barbaachisaa ta’e marsariitii mootummaa irraa argachuun qormaata ta’uu danda’a. Turistoonni Chaayinaa haalawwan kana mudatan gargaaruuf, tarree gaaffilee gaafataman ol’aanaa qindeessinee gargaarsa argachuuf yaada kennineerra.

Gaaffii 1ffaa: Balaliin koo yeroo dhiyootti ni ka’a, garuu haala e-viizaa Veetnaam koo adeemsifamaa jira. Tajaajilli ariifachiisu ykn ariifachiisu jiraa?

Akka turistii Chaayinaa tokkootti, guyyaan deemsa keessanii yeroo dhihaatutti e-viizaan Veetnaam keessan ammallee hojjetamaa akka jiru hubachuun nama mufachiisuu danda’a. Haala akkasii keessatti, dhaabbata beekamaa irraa gargaarsa barbaaduun ykn teessoo imeelii info@vietnamimmigration.org qunnamuun gaariidha. Adeemsa kana akkamitti akka saffisiisu qajeelfama kennuu fi viizaan elektirooniksii keessan balalii keessaniif yeroon qophaa’uu isaa mirkaneessuu danda’u. Tajaajila kanaan walqabatee kaffaltiin jiraachuu akka danda’u hubadhaa.

Gaaffii 2ffaa: Iyyata e-visa kootiif info sirrii hin taane kenneera. Tajaajilli sirreessuu danda’u jiraa?

Dogoggorri ni uuma, iyyata e-viizaa keessan irratti odeeffannoo sirrii hin taane kennuunis yaaddoo ta’uu danda’a. Turistii Chaayinaa yoo taate iyyata e-viizaa kee irratti dogoggora raawwatte, haala jiru hatattamaan sirreessuun barbaachisaa dha. Odeeffannoo sirreessuuf, dhaabbata beekamaa qunnamuu ykn gargaarsa argachuuf info@vietnamimmigration.org qunnamuu ni gorsina. Iyyata kee fooyyessuuf tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta’an si qajeelchuuf ogummaa qabu.

Gaaffii 3ffaa: Iyyata e-visa koo gulaaluu barbaada. Tajaajilli gulaaluu danda’u jiraa?

Yeroo tokko tokko, iyyata e-visa kee erga galchitee booda, gulaallii ykn fooyya’iinsa gochuu akka qabdu hubachuu dandeessa. Akka turistii Chaayinaa tokkootti, karaan iyyannoo keessan itti fooyyessitan jiraa jettanii yaaddu ta’a. Haala akkasii keessatti, iyyata e-viizaa keessan gulaaluuf gargaarsa gaafachuuf dhaabbata beekamaa irraa deeggarsa barbaaduun ykn iimeelii info@vietnamimmigration.org irratti erguun gaariidha. Qajeelfama barbaachisaa ta’e siif kennuu fi iyyanni kee odeeffannoo sirrii akka calaqqisu gargaaruu danda’u.

Gaaffii 4ffaa: Guyyaa dhufaatii iyyata e-visa irratti ibsame caalaa dursee nan dhufa. Guyyaa dhufaatii jijjiiruuf tajaajilli jiraa?

Karoorri jijjiiramuu danda’a, akka turistii Chaayinaa tokkootti guyyaa iyyata e-viizaa keessan irratti ibsame caalaa dursitanii Veetnaam gahuu dandeessu. Guyyaa dhufaatii jijjiiruu yoo barbaaddan, dhaabbata beekamaa qunnamuu ykn deeggarsa argachuuf info@vietnamimmigration.org dhaquu gorsina. Adeemsa guyyaa dhufaatii e-viizaa keessan irratti fooyyessuu keessa isin qajeelchuu danda’u, kunis gara Veetnaam haala salphaan akka seentan mirkaneessa.

Gaaffii 5ffaa: Iyyata e-visa irratti malee buufata doonii adda ta’een Veetnaam nan seena. Tajaajilli buufata seensaa sirreessuuf gargaaru jiraa?

Karoorri imala jijjiiramuun waan hin baratamne miti, akka turistii Chaayinaa tokkootti buufata doonii iyyata e-viizaa keessan irratti ibsame irraa adda ta’een gara Veetnaam seenuu dandeessu. Haala akkasii keessatti, buufata seensaa sirreessuuf dhaabbata beekamaa irraa gargaarsa barbaaduu ykn info@vietnamimmigration.org qunnamuu ni gorsina. Isaanis qajeelfama barbaachisaa ta’e siif kennuu danda’u, kunis rakkina malee gara Veetnaam akka seentan mirkaneessuu danda’u.

Gaaffii 6ffaa: Iyyata e-visa karaa marsariitii mootummaa erga galchee booda info fooyyessuuf maal gochuu qaba?

Turistii Chaayinaa yoo taate, iyyata e-viizaa kee karaa marsariitii mootummaa erga galchitee booda odeeffannoo fooyyessuu barbaadde, deeggarsa barbaachisaa ta’e argachuun qormaata ta’uu danda’a. Haala akkasii keessatti, gargaarsa argachuuf dhaabbata beekamaa ta’e tokko qunnamuu ykn info@vietnamimmigration.org qunnamuu ni gorsina. Qajeelfama barbaachisaa ta’e siif kennuu fi adeemsa fooyya’iinsa iyyata e-viizaa kee akka qajeelchitu si gargaaruu danda’u.

Goolaba

Turistoota Chaayinaatif viizaa Veetnaam toora interneetii irraa argachuun adeemsa sodaachisaa ta’uu hin qabu. Gorsa armaan olitti ibsame hordofuu fi dhaabbilee amanamoo irraa gargaarsa barbaaduun milkaa’ina iyyata viizaa keessanii haalaan guddisuu dandeessu. Ogummaa isaanii, waltajjiiwwan fayyadamtootaaf mijatoo ta’anii fi tajaajila saffisaa qabaniin, ejensiiwwan muuxannoo rakkina irraa bilisa ta’e, hayyama wabii qabuu fi yeroon viizaa kennuu ni mirkaneessu. Kanaafuu, iyyanni viizaa keessan harka gaarii keessa akka jiru beekuun, imala keessan gara Veetnaam ofitti amanamummaadhaan karoorfadhaa.

Yaadannoo:

Akka turistii Chaayinaa karaa marsariitii mootummaatiin e-viizaa Veetnaam iyyattutti, yeroo qormaanni si mudatu ykn iyyata kee irratti jijjiirama gochuu qabdu deeggarsa eessatti akka garagaltu beekuun barbaachisaa dha. Ejensii beekamaa ta’e qunnamuudhaan ykn info@vietnamimmigration.org qunnamuudhaan, muuxannoo imala sirriifi dhiphina irraa bilisa ta’e mirkaneessuuf gargaarsa isin barbaachisu argachuu dandeessu. Gaaffii keessan ilaaluuf kaffaltiin kaffalamuu akka danda’u hubadhaa. Yaadadhaa, deeggarsa sirrii ta’een, viizaa elektirooniksii Veetnaam keessanitti akka gaariitti fayyadamuu fi dinqii biyyi kun qabdu hundatti gammaduu dandeessu.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Hvorfor bør kinesiske turister vurdere å besøke Vietnam? Vietnam tilbyr en unik og mangfoldig reiseopplevelse som garantert vil fange hjertene til kinesiske turister. Her er noen overbevisende grunner til at Vietnam bør være på toppen av deres reiseliste: – Trygt og vennlig: Vietnam er anerkjent som et trygt og innbydende land for turister.

Хятад жуулчид яагаад Вьетнамд зочлох ёстой гэж? Вьетнам нь Хятадын жуулчдын зүрх сэтгэлийг татахуйц өвөрмөц, олон төрлийн аяллын туршлагыг санал болгодог. Вьетнам яагаад аялал жуулчлалын жагсаалтын эхэнд байх ёстойг дурдвал: Хятад жуулчид Вьетнам руу нэвтрэхийн тулд нэвтрэх виз шаарддаг уу? Тиймээ, Хятадын жуулчид Вьетнам руу явахаасаа өмнө виз авах шаардлагатай.

चीनी पर्यटकांनी व्हिएतनामला भेट देण्याचा विचार का करावा? व्हिएतनाम एक अनोखा आणि वैविध्यपूर्ण प्रवास अनुभव देतो जो चिनी पर्यटकांचे मन मोहून टाकतो. व्हिएतनाम त्यांच्या ट्रॅव्हल बकेट लिस्टमध्ये शीर्षस्थानी का असावे याची काही आकर्षक कारणे येथे आहेत: चीनी पर्यटकांना व्हिएतनाममध्ये प्रवेश करण्यासाठी एंट्री व्हिसाची आवश्यकता आहे का? होय, चीनी पर्यटकांना व्हिएतनामला जाण्यापूर्वी व्हिसा घेणे आवश्यक आहे.