July 2, 2024
Oromo

Viizaa Veetnaam toora interneetii turistoota Hoong Koongiif: Waan beekuu qabdan hunda

Veetnaam Turistoonni Hoong Koongiif Bakka Mudaa Hin Qabne Maaliif

Veetnaam turistoota addunyaa mara irraa dhufan biratti jaalala argachaa kan turte yoo ta’u, sababa gaarii qaba. Biyya seenaa fi aadaa badhaadhaa qabdu, dhiibbaa Chaayinaa, Faransaay, fi biyyoota ollaa biroo irraa qabdudha. Walnyaatinsi adda ta’e kun ijaarsa, nyaataa fi aadaa isaatiin kan calaqqisu yoo ta’u, bakka qorachuuf nama hawwatu taasiseera.

Kana malees, Veetnaam namoota ho’aa fi simannaa gaarii taasisaniin kan beekamtu yoo ta’u, biyya turistootaaf nageenya qabduu fi michuu taate taateetti. Namoonni naannoo sanaa yeroo hunda gargaaruu fi aadaa isaanii daawwattootaaf qooduuf fedhii waan qabaniif muuxannoon sun caalaatti akka badhaadhu taasisa.

Haa ta’u malee, tarii sababoonni Veetnaam daawwachuuf nama hawwatan keessaa tokko gatii jireenyaa gatii madaalawaa ta’e qabaachuu isheeti. Bakka jireenyaa irraa kaasee hanga nyaataa hanga geejjibaatti wanti hundi gatii madaalawaa waan qabuuf imaltoota baajata xiqqaa qabaniif bakka gaarii ta’a.

Biyyattiin akkasumas lafa uumamaa ajaa’ibsiisaa ta’een kan eebbifamte yoo ta’u, cirracha dhagaa liimsaa olka’aa Halong Bay irraa kaasee hanga maasii ruuzii fakkii gaarii qabu Saapaatti. Akkasumas waggaa guutuu qilleensa gammachiisaa waan qabuuf, yeroon hamaan Veetnaam daawwachuuf gonkumaa hin jiru.

Turistoonni Hoong Koong Veetnaam Galuuf Viizaa Seensa Barbaachisaa?

Deebiin gabaabaan eeyyeedha. Turistoonni Hoong Koong ulaagaa viizaa Veetnaam irraa bilisa waan hin taaneef gara biyyattiitti osoo hin deemin dura viizaa gaafachuu qabu. Haa ta’u malee, oduu gammachiisaa ta’e, adeemsi kun viizaa Veetnaam toora interneetii irratti hojiirra ooluu isaatiin baayyee salphaa ta’uu isaati.

Imbaasii/Qonsulaa Veetnaam Irraa Fagoo Jiraachuu, Turistoonni Hoong Koong Viizaa Veetnaam Toora Interneetii Iyyachuu Danda’uu?

Eeyyee, turistoonni Hoong Koong amma mana isaanii ykn waajjira isaanii keessaa ta’anii viizaa Veetnaam toora interneetii irratti iyyachuu danda’u. Kana jechuun tarree dheeraa ykn imala dachaa gara imbaasii ykn qoonsilaa kana booda hin ta’u jechuudha. Wanti isin barbaachisu qunnamtii interneetii fi adeemsa iyyannoo toora interneetii xumuruuf daqiiqaa muraasa qofa.

Viizaan Veetnaam onlaayinii, Veetnaam elektirooniksii jedhamuunis kan beekamu, Hoong Koong dabalatee abbootii paaspoortii biyyootaa fi naannolee hundaaf ni kennama. Galmee tokko ykn dachaa ta’een hanga guyyoota 90tti kan hojjetu yoo ta’u, turistoonni imala isaanii haala kanaan karoorfachuuf haala mijataa ta’e kenna.

Faayidaan Viizaan Veetnaam Toora Interneetii Turistoota Hoong Koongiif Maali?

Faayidaaleen e-Vizaan Veetnaam turistoota Hoong Koongiif filannoo jaallatamaa taasisan hedduutu jiru, kanneen armaan gadiiti:

 1. Adeemsa iyyannoo salphaa: Adeemsi iyyannoo viizaa Veetnaam onlaayinii salphaa waan ta’eef daqiiqaa muraasa keessatti xumuramuu danda’a. Wanti isin barbaachisu qunnamtii interneetii tasgabbaa’aa, paaspoortii seera qabeessa, fi kaardii deebii/liqii kaffaltii raawwachuuf qofa.
 2. Mijannaa: Iyyanni viizaa onlaayinii kun turistoonni Hoong Koong yeroo barbaadanitti fi bakka kamirraayyuu, imbaasii ykn qoonsilaa Veetnaam daawwachuun osoo hin barbaachisin viizaa isaanii akka gaafatan kan taasisudha. Kun keessumaa namoota naannoo fagoo jiraatan ykn namoota hojiin itti baayʼatu qabaniif faayidaa guddaa qaba.
 3. Yeroo qusachuu: Adeemsi iyyannoo viizaa aadaa yeroo kan fudhatuu fi tarree dheeraa dhaabbachuu kan of keessaa qabu ta’uu danda’a. Viizaa Veetnaam toora interneetii irratti argamuun adeemsi kun hundi daqiiqaa muraasa keessatti xumuramuu kan danda’u yoo ta’u, turistoonni Hoong Koongiif yeroo gatii guddaa qabu qusata.
 4. Sanada dhiyeessuun hin barbaachisu: Adeemsa iyyannoo viizaa aadaa, kan iyyattoonni sanadoota adda addaa dhiyeessuun dirqama ta’e irraa adda ta’ee, viizaan Veetnaam toora interneetii irratti argamu kooppii paaspoortii iyyataa skaan ta’e qofa barbaada. Kunis adeemsichi rakkina irraa bilisa fi walxaxaa akka hin taane taasisa.
 5. Sirrummaa fi jijjiirama: Viizaan Veetnaam toora interneetii irratti argamu hanga guyyoota 90tti kan hojjetu yoo ta’u, yeroo seera qabeessummaa keessatti yeroo dachaa Veetnaam seenuu fi ba’uuf turistoonni Hoong Koong yeroo dachaa Veetnaam seenuu fi ba’uuf haala mijeessa. Kun namoota yeroo imala isaanii gara Veetnaam biyyoota ollaa biroo daawwachuuf karoorfataniif mijataa dha.
 6. Bakka seensaa dachaa: Buufata xiyyaaraa 13, karra daangaa lafaa 16, fi karra daangaa galaanaa 13 kan qaban yoo ta’u, namoonni viizaa elektirooniksii Veetnaam haala mijataa ta’een biyyattii seenuu fi ba’uu danda’an jiru. Kunis turistoonni Hoong Koong karoora imala isaanii irratti hundaa’uun bakka seensaa filatamoo filachuuf filannoo ni kenna.

Kaffaltii viizaa Veetnaam ofiisaa turistoota Hong Kong

Kaffaltiin viizaa Veetnaam ofiisaa turistoota Hoong Koong marsariitii mootummaa irraa argachuu dandeessu. Viizaa seensaa tokkoo, hanga guyyoota 30f kan hojjetu, kaffaltiin doolaara Ameerikaa 25. Kana jechuun Veetnaam al tokko seentee yoo baay’ate guyyoota 30 turuu dandeessa jechuudha. Viizaa dachaa seenuuf, akkasumas hanga guyyoota 30f kan hojjetu, kaffaltiin doolaara Ameerikaa 50 dha. Filannoon kun guyyoota 30 keessatti yeroo hedduu Veetnaam seenuu fi bahuu si dandeessisa.

Yoo yeroo dheeraaf Veetnaam keessa turuuf karoorfattan, viizaa seensaa tokkoo hanga guyyoota 90tti hojjetu filachuu dandeessu, kunis doolaara Ameerikaa 25 kan kaffaludha. Viizaan kun al tokko Veetnaam seenuun yoo baay’ate guyyoota 90 turuuf isin dandeessisa. Viizaa seensaa dachaa hanga guyyoota 90f hojiirra ooluuf kaffaltiin doolaara Ameerikaa 50 ta’a. Viizaa kanaan guyyoota 90 keessatti yeroo dachaa Veetnaam seenuu fi bahuu dandeessu.

Kaffaltiin kun jijjiiramuu akka danda’u hubachuun barbaachisaa waan ta’eef, yeroo hunda iyyata viizaa keessan galchuu keessan dura reetii amma jiru mirkaneessuun gaariidha.

Turistoota Hoong Koongiif viizaa tokko seenuu fi dachaa seenuu hubachuu

Amma kaffaltii viizaa erga uwwifnee booda, gosoota viizaa adda addaa turistoonni Hoong Koongiif jiran gadi fageenyaan haa ilaallu. Akkuma kanaan dura jedhame viizaan seensaa tokkoon al tokko Veetnaam seentee yeroo murtaa’eef turuu dandeessa. Kun filannoo beekamaa turistoota Veetnaam al tokko ykn yeroo gabaabaaf qofa daawwachuuf karoorfataniif.

Gama biraatiin, viizaan dachaa seenuu yeroo murtaa’e keessatti yeroo dachaa Veetnaam seenuu fi bahuu si dandeessisa. Kun turistoonni gara biyyoota ollaa deemuuf karoorfatanii fi gara Veetnaam deebi’uuf haala mijataa ta’e barbaadaniif filannoo guddaadha. Akkasumas imaltoota daldalaa kanneen yeroo baayyee gara Veetnaam deemuun isaan barbaachisuu danda’aniif ni fayyada.

Imaammata Deebi’uu Turistoota Hoong Koongiif

Taatee nama gaddisiisu iyyanni viizaa keessan yoo dhorkame, imaammanni deebisuu turistoota Hoong Koongiif hin jiru. Kaffaltiin viizaa sababa dhorkamuu isaa osoo hin ilaalin haala kamiinuu kan hin deebifamnedha. Kanaafidha sanadoonni fi odeeffannoon barbaachisaa ta’e hundi sirritti fi yeroon akka kennamu mirkaneessuun barbaachisaa ta’e.

Karaa Visa Agent Iyyachuu

Karaa bakka bu’aa viizaa yoo iyyachuu filattan kaffaltiin viizaa ol’aanaa ta’uu akka danda’u kaasuun barbaachisaadha. Kunis bakka bu’aan kaffaltii viizaa ofiisaa irratti kaffaltii tajaajilaa kaffaluu waan danda’uuf. Haa ta’u malee, bakka bu’aa viizaa fayyadamuun adeemsa iyyannoo siif waan raawwataniif yeroo fi carraaqqii si qusachuu danda’a. Kaffaltii dabalataa ykn harkifannaa kamiyyuu akka hin uumamneef bakka bu’aa maqaa gaarii qabuu fi amanamaa ta’e filachuu qofa mirkaneessi.

Viizaa Veetnaam Toora Interneetii Turistoota Hoong Koongiif: Weebsaayitii Mootummaa vs Ergamtoota Amanamaa

Tajaajilli viizaa onlaayinii dabaluu isaatiin adeemsi kun caalaatti mijataa fi bu’a qabeessa ta’eera. Garuu gaaffiin jiru, filannoo kamtu turistoota Hoong Koongiif gaarii dha – marsariitii mootummaa moo ergamtoota amanamoo?

Murtoo sirrii ta’e akka gootu si gargaaruuf, tarreen faayidaa fi miidhaa filannoo tokkoon tokkoo isaanii kunooti:

1. Marsariitii Mootummaa:

 • Kaffaltii gadi aanaa: Weebsaayitiin mootummaa iyyannoo viizaa irratti kaffaltii xiqqaa waan dhiyeessuuf, filannoo baajataaf mijatu taasiseera.
 • Ofii keetii hojjedhu: Weebsaayitii mootummaatiin adeemsa iyyannoo viizaa ofuma keetiin xumuruu qabda. Kun yeroo kan fudhatuu fi burjaaja’uu danda’a, keessumaa namoota yeroo jalqabaaf gara Veetnaam imalaniif.
 • Deeggarsa hin qabu: Weebsaayitiin mootummaa iyyattoota viizaatif deeggarsa tokkollee hin kennu. Gaaffii yoo qabaattan ykn dhimmi yoo isin mudate ofuma keessanii keessa naanna’uu qabdu.

2. Ergamtoota Amanamaa:

 • Kaffaltii olaanaa: Ergamtoonni amanamoo ta’an tajaajila isaaniif kaffaltii olaanaa kan kaffalan yoo ta’u, kun garuu yeroo baay’ee faayidaa isaan kennan irraa kan maddedha.
 • Ogummaa: Muuxannoo waggoota dheeraa indaastiricha keessatti kan qaban yoo ta’u, ergamtoonni amanamoo ta’an ogummaa fi beekumsa iyyanni viizaa keessan yeroon akka mirkanaa’uu fi yeroon akka dhiyaatu taasisu qabu.
 • Deeggarsa: Faayidaa guddaa ergamtoota amanamoo fayyadamuu keessaa tokko deeggarsa isaan dhiyeessanidha. Gaaffii kamiyyuu hatattamaan deebisuuf ykn adeemsa iyyannoo viizaa keessatti dhimmoota isin mudachuu danda’an kamiyyuu gargaaruuf toora interneetii irratti argamu.
 • Tajaajila ariifachiisaa: Viizaa keessan hatattamaan yoo isin barbaachise, ergamtoonni amanamoo ta’an iyyannoo keessan saffisiisuuf filannoo qabu, viizaa keessan yeroon akka argattan mirkaneessa.
 • Gargaarsa yeroo dhuftan: Ergamtoonni amanamoo ta’an tajaajila dabalataa kan akka qulqullina immigireeshinii saffisiisuu fi buufata xiyyaaraa irraa fudhachuu fi gara hoteela keessanitti dabarsuu kennuu. Kun keessumaa namoota yeroo jalqabaaf Veetnaam daawwataniif gargaaruu dandaʼa.

Kanaafuu, turistoonni Hoong Koong viizaa Veetnaam isaaniif filannoo kam filachuu qabu? Dhumarratti baajata, yeroo fi sadarkaa mijataa adeemsa iyyannoo viizaa irratti hundaa’a. Yoo baajata cimaa qabaattee fi adeemsa keessa deemuuf yeroo gahaa qabaatte, marsariitiin mootummaa filannoo fooyya’aa siif ta’uu danda’a. Haa ta’u malee, muuxannoo rakkina irraa bilisa ta’eef kaffaltii olaanaa kaffaluuf fedhii yoo qabaatte, ergamtoonni amanamoo ta’an karaa itti deemtudha.

Turistoonni Hong Kong hayyama viizaa argachuuf yeroo hangamii fudhata?

Oduu gammachiisaa adeemsi iyyannoo viizaa Veetnaam saffisaa fi bu’a qabeessa ta’uu isaati. Yeroo baayyee viizaan keessan akka hojjetamuuf guyyoota hojii 3-5 fudhata. Haa ta’u malee, yeroo baay’inaan itti baay’atu xiqqoo yeroo dheeraa fudhachuu danda’a. Kanaafuu, karoora imala keessan irratti harkifannaa akka hin uumamneef dursitanii viizaa keessan iyyachuun gaariidha.

Hubadhaa, Immigireeshiniin Veetnaam, bakka iyyanni viizaa keessan itti hojjetamu, Dilbata, Wiixata, Guyyaa Aadaa Humna Nageenya Hawaasaa Ummata Veetnaam (Hagayya 19), fi guyyoota ayyaana Biyyaalessaa irratti akka hin hojjenne. Kana jechuun guyyoota kanatti imaluuf yoo karoorfattan, dursitanii viizaa keessan iyyachuu ykn tajaajila bakka bu’aa amanamaa fayyadamuu isin barbaachisa.

Ayyaanni biyyoolessaa Veetnaam keessatti turistoonni Hoong Koong hubachuu qaban maali?

Viizaa keessan yeroo iyyattan rakkina kamiyyuu akka hin uumamneef ayyaana Biyyaalessaa Veetnaam keessatti beekuun barbaachisaa dha. Kan armaan gadii tarreeffama sakatta’iinsa ayyaana Biyyaalessaa Veetnaam kan akka turistii Hoong Koongitti hubachuu qabdaniidha:

 1. Guyyaa Waggaa Haaraa (January 01) .
 2. Ayyaana Tet (akka kalaandarii ji’aatti, yeroo baayyee ji’a Guraandhalaa ykn Fulbaana keessa kufa) .
 3. Guyyaa Yaadannoo Mootota Fannifame (ji’a ji’aa sadaffaa guyyaa 10ffaa) .
 4. Guyyaa Tokkummaa (Ebla 30) .
 5. Guyyaa Hojjetaa (Caamsaa 01) .
 6. Guyyaa Biyyaalessaa (Adoolessa 02) .

Yeroo ayyaana kanaatti Immigireeshiniin Veetnaam iyyannoo viizaa hin hojjetu. Kanaaf imala keessan haala kanaan karoorfachuun dursanii viizaa keessan gaafachuun harkifannaa kamiyyuu akka hin uumamneef gaariidha.

Turistoonni Hoong Koongiif Viizaa hatattamaa gara Veetnaam akkamitti argachuu dandeenya?

Yoo ariifattee fi viizaa Veetnaam hatattamaan argachuu barbaadde, ergamtoonni tajaajila ariifataas ni kennu. Tajaajiloonni kun kaffaltii dabalataa waliin kan dhufan ta’us dhimma viizaa daqiiqaa dhumaa kamiyyuu irraa isin oolchuu danda’u. Viizaa hatattamaa gara Veetnaam argachuuf filannoowwan jiran kunooti:

 • Viizaa guyyaa tokkoo: Ergamtoonni iyyata viizaa keessan guyyuma sanatti hojjechuun sa’aatii muraasa keessatti akka mirkanaa’u gochuu danda’u. Yoo hatattamaan gara Veetnaam imaluu barbaaddan kun filannoo gaarii dha.
 • Viizaa sa’aatii 4: Yeroo xiqqoo dabalataa yoo qabaatte tajaajila viizaa sa’aatii 4 filachuu dandeessa. Kunis erga iyyata galchitanii sa’aatii 4 keessatti viizaa keessan akka argattan isin dandeessisa.
 • Viizaa sa’aatii 2: Haala cimaa ta’eef, ergamtoonni tajaajila viizaa sa’aatii 2s ni kennu. Kun filannoo saffisaa ta’eedha, viizaan keessan erga iyyata keessan galchitanii sa’aatii 2 keessatti ni mirkanaa’a.

Turistoonni Hoong Koong Viizaa Veetnaam Toora Interneetii Iyyachuuf Maal Qophaa’uu Qabu?

Viizaa elektirooniksii Veetnaam iyyachuuf turistoonni Hoong Koong sanadoota armaan gadii qopheessuu qabu:

 1. Paaspoortii ji’a 6 fi fuula duwwaa 2 qabu: Akkuma iyyannoo viizaa kamiyyuu, turistoota Hoong Koong e-viizaa Veetnaam gaafataniif paaspoortiin seera qabeessa ta’e dirqama. Paaspoortiin kun guyyaa Veetnaam seenuuf yaadde irraa eegalee yoo xiqqaate ji’a 6 qabaachuu qaba.
 2. Odeeffannoo paaspoortii: Turistoonni Hoong Koong odeeffannoo paaspoortii isaanii kan akka maqaa, saala, guyyaa dhalootaa, bakka dhalootaa, lakkoofsa paaspoortii, fi lammummaa kennuu qabu. Odeeffannoon kennamu hundi sirrii ta’uu fi odeeffannoo paaspoortii keessan irratti argamu waliin walsimu ta’uu isaa mirkaneessuun barbaachisaa dha.
 3. Teessoo iimeelii: Turistoonni Hoong Koong mirkaneessa viizaa isaanii argachuuf teessoo iimeelii sirrii ta’e kennuu qabu. Teessoon iimeelii kun xalayaa gara fuulduraatti e-viizaa Veetnaam keessanii wajjin walqabatee barreeffamu kamiyyuu ni fayyadama.
 4. Kaardii liqii/deebii ykn herrega Paypal seera qabeessa: Turistoonni Hong Kong kaffaltii adeemsa viizaa kaffaluuf kaardii liqii/deebii seera qabeessa ykn herrega Paypal qabaachuu qabu. Kaffaltii raawwachuu fi bitoota eeguuf karaa nageenya qabuu fi mijataa ta’eedha.
 5. Teessoo yeroof Veetnaam: Turistoonni Hoong Koongi Veetnaam keessatti teessoo yeroof ta’u kan akka hoteela ykn bakka jireenyaa karoorfatan kennuu qabu. Teessoon kun dhimma bulchiinsaaf kan oolu yoo ta’u, biyya keessa ta’uu qaba.
 6. Kaayyoo daawwannaa: Turistoonni Hoong Koong kaayyoo daawwannaa isaanii ibsuu qabu, turizimii, hojii, daldalaa ykn qo’annoof haa ta’u. Turizimii malee kaayyoowwan birootiif kaayyoo daawwannaa keessanii mirkaneessuuf sanadoonni dabalataa barbaachisuu akka danda’an hubachuun barbaachisaadha.
 7. Guyyaa seensaa fi ba’uu: Turistoonni Hoong Koong guyyaa seensaa fi ba’uu isaanii gara Veetnaam karoorfatan dhiyeessuu qabu. Yeroo turtii Veetnaam keessa jirtan guutuu viizaan keessan seera qabeessa ta’uu isaa mirkaneessuun murteessaadha.
 8. Bakka seensaa fi ba’uu/bufata xiyyaaraa yaadame: Turistoonni Hoong Koong bakka seensaa fi ba’uu ykn buufata xiyyaaraa Veetnaam keessatti fayyadamuuf karoorfatan ibsuu qabu. Buufata xiyyaaraa irraa kan hafe, buufata doonii viizaa elektirooniksii keessan irratti galmaa’een Veetnaam seenuu akka qabdan hubachuun barbaachisaadha.
 9. Hojii amma hojjetan: Turistoonni Hoong Koong maqaa dhaabbatichaa, teessoo fi lakkoofsa bilbilaa dabalatee waa’ee hojii amma hojjetan odeeffannoo kennuu qabu. Odeeffannoon kun haala hojii keessanii fi kaayyoo daawwannaa sanaa mirkaneessuuf barbaachisaadha.

Turistoonni Hoong Koong Iyyata Viizaa Veetnaam Toora Interneetii Irratti Maal Olkaa’uu Qabu?

Viizaa Veetnaam toora interneetii irratti iyyachuuf sanadoota lama olkaa’uu qabdu: kooppii fuula daataa paaspoortii keetii fi suuraa suuraa dhiheenya kanaa. Sanadoonni kun eenyummaa keessan mirkaneessuu fi adeemsi iyyannoo viizaa sirrii ta’e mirkaneessuu keessatti murteessoodha.

Ulaagaalee Koppii Scanned Fuula Daataa Paaspoortii:

Koppiin fuula daataa paaspoortii keessanii kan iskaan ta’e sanada barbaachisaa ta’ee fi iyyata viizaa Veetnaam toora interneetii irratti barbaachisudha. Odeeffannoo unka iyyannoo viizaa keessan keessatti kenname mirkaneessuuf kan ooludha. Ulaagaaleen addaa waraabbii fuula daataa paaspoortii keessanii kan iskaan ta’eef kunooti:

 1. Iskaaniin ifa ta’e, dubbifamuu danda’uu fi fuula guutuu ta’uu qaba.
 2. Suuraan fuula irratti argamu jajjaboo ykn jallachuu hin qabu.
 3. Odeeffannoo dhuunfaa kee kan akka maqaa, guyyaa dhalootaa fi lakkoofsa paaspoortii kee of keessatti qabachuu qaba.
 4. Sararoonni ICAO fuula jala jiran mul’achuu qabu.
 5. Akkaataa faayilii salphaatti akka dhiyaatuuf PDF, JPEG, ykn JPG ta’uu qaba.

Fuulli daataa paaspoortii keessanii ulaagaalee kana hunda akka guutu mirkaneessuun barbaachisaa dha, kunis iyyata viizaa keessan irratti harkifannaa ykn diduu kamiyyuu akka hin uumamneef.

Suuraa Suuraa Turistoota Hoong Koongiif Barbaachisu:

Sanadni lammaffaan iyyata viizaa Veetnaam toora interneetii irratti barbaachisu suuraa suuraa dhiheenya kanaati. Suuraan kun eenyummaa keessan mirkaneessuuf kan oolu yoo ta’u, nama paaspoortii keessan keessa jiruun walsimuu qaba. Suuraa suuraa kanaaf ulaagaaleen addaa kunooti:

 1. Suuraa hamma paaspoortii (4x6cm) ta’uu qaba.
 2. Suuraan ji’oota jahan darban keessatti kaafamuu qaba.
 3. Kallattiin kaameraa ilaaluu qabda.
 4. Uffata koobilii ykn uffata mataa fuula keessan haguugee jiru kamiyyuu uffachuu hin qabdan.
 5. Duubni isaa adii ykn adii ba’e ta’uu qaba.
 6. Suuraan halluu kan qabuu fi gogaa ifaafi uumamaa kan qabu ta’uu qaba.
 7. Akkaataan faayilii JPEG, JPG, ykn PNG ta’uu qaba.

Suuraan keessan fudhatama argachuu fi iyyanni viizaa keessan dhimma tokko malee akka hojjetamu gochuuf ulaagaalee kana kabajuu.

Turistoota Hoong Koongiif Viizaa Veetnaam Akkamitti Toora Interneetii Iyyachuu Danda’ama?

Adeemsi turistoota Hoong Koongiif e-viizaa Veetnaam iyyachuu salphaa waan ta’eef tarkaanfiiwwan salphaa muraasaan xumuramuu danda’a:

 • Tarkaanfii 1: Iyyata e-visa Veetnaam marsariitii ofiisaa daawwachuun “Apply Now” kan jedhu cuqaasaa.
 • Tarkaanfii 2: Odeeffannoo barbaachisu hunda sirritti guutuu, ibsa paaspoortii, kaayyoo daawwannaa, fi guyyoota seensaa fi ba’uu yaadame dabalatee.
 • Tarkaanfii 3: Koppii dijiitaalaa fuula jireenyaa paaspoortii keessanii fi suuraa dhiheenya kana hamma paaspoortii ta’e ol kaa’aa.
 • Tarkaanfii 4: Kaffaltii adeemsa viizaa kaardii liqii/deebii sirrii ta’e ykn herrega Paypal fayyadamuun raawwadhu.
 • Tarkaanfii 5: Iyyanni keessan erga dhiyaatee booda, iimeelii mirkaneessaa koodii wabii qabu siif dhufa.
 • Tarkaanfii 6: Yeroon adeemsa e-visa Veetnaam yeroo baayyee guyyoota hojii 3-5 ta’a. Viizaan keessan erga mirkanaa’ee booda, e-viizaa keessan buufachuuf liinkii isiniif dhufa.
 • Tarkaanfii 7: Viizaa elektirooniksii keessan maxxansuun yeroo gara Veetnaam deemtan of biraa qabadhaa.

Hubadhaa, turistoonni Hoong Koong buufata xiyyaaraa irraa kan hafe, buufata doonii iyyata isaanii keessatti galmeessaniin Veetnaam seenuun dirqama. Yoo karaa buufata doonii adda ta’een Veetnaam seenuu barbaadde, viizaa elektirooniksii haaraa gaafachuu qabda.

Haala e-Vizaa Veetnaam Turistoota Hoong Koongiif Akkamitti Ilaaluu Danda’ama?

Erga e-viizaa Veetnaam milkaa’inaan iyyattanii booda, marsariitii ofiisaa Kutaa Immigireeshinii Veetnaam fayyadamuun haala isaa ilaaluu dandeessu. Akkaataa itti gochuu dandeessan kunooti:

 1. Marsariitii Kutaa Immigireeshinii Veetnaam daawwadhaa.
 2. “Check Status” kan jedhu cuqaasaa.
 3. Koodii iyyannoo, iimeelii fi guyyaa dhaloota kee galchi.
 4. “Search” kan jedhu cuqaasaa.

Weebsaayitiin kun haala yeroo ammaa iyyanni viizaa keessanii, adeemsa irra jiraatus, kan mirkanaa’e, ykn fudhatama dhabe ni agarsiisa. Viizaan keessan yoo mirkanaa’e imala gara Veetnaam gootan buufachuun maxxansuu dandeessu.

Adeemsa Iyyannoo Viizaa hubachuu

Gorsaa fi mala keessa osoo hin seenin dura jalqaba adeemsa iyyannoo viizaa turistoota Hoong Koongiif haa hubannu. Akka nama paaspoortii Hoong Koong qabuutti, viizaa gara Veetnaam gaafachuuf filannoo lama qabda: karaa imbaasii ykn toora interneetii. Filannoon imbaasii karaa aadaa fi salphaa ta’e fakkaachuu danda’us, yeroo kan fudhatuu fi qaamaan yeroo dachaa Imbaasii daawwachuu si gaafachuu danda’a. Kun keessumaa hojiin sitti baayʼatu yoo qabaatte rakkina sitti fiduu dandaʼa.

Gama biraatiin, viizaa Veetnaam toora interneetii irratti iyyachuun filannoo mijataa fi bu’a qabeessa ta’edha. Wanti isin barbaachisu qunnamtii interneetii tasgabbaa’aa fi unka iyyannoo toora interneetii guutuuf daqiiqaa muraasa qofa. Haa ta’u malee, iyyannoo viizaa onlaayinii irratti illee wabii raggaasifamuu akka hin jirre hubachuun barbaachisaadha. Qondaaltonni ammallee iyyata kee madaaluun seeraa fi qajeelfama isaanii irratti hundaa’uun raggaasisuu ykn diduu murteessu.

Gorsa Turistoonni Hoong Koongiif Sadarkaa Raggaasifamuu Viizaa Dabaluuf

Amma adeemsa iyyannoo viizaa erga hubattanii booda gorsa milkaa’ina iyyata keessanii guddisuu danda’an tokko tokko haa mari’annu:

 1. Odeeffannoo guutuu fi sirrii ta’e kennuu: Sababni viizaa diduudhaaf baay’inaan odeeffannoo guutuu dhabuu ykn sirrii hin taane unka iyyannoo irratti argamudha. Garaagarummaan akka hin uumamneef unka galchuu kee dura odeeffannoo hunda dachaa lama sakatta’uu kee mirkaneessi.
 2. Sanadoota deeggarsaa dhiyeessu: Unka iyyannoo waliin sanadoota deeggarsaa kanneen akka paaspoortii, sagantaa imala imala keessanii fi ragaa bakka jireenyaa dhiheessuun isin irraa eegama. Iyyata kee cimsuuf sanadoota barbaachisoo ta’an hunda dhiyeessuu kee mirkaneessi.
 3. Daftee iyyachuu: Yeroo hunda yoo xiqqaate guyyaa imala karoorfatte torban muraasa dura viizaa kee iyyachuun gaariidha. Kunis dogoggora kamiyyuu sirreessuuf ykn yoo barbaachise sanadoota dabalataa kennuudhaaf yeroo gahaa siif kenna.
 4. Paaspoortii seera qabeessa ta’e qabaachuu: Paaspoortiin keessan guyyaa Veetnaam seentan irraa eegalee yoo xiqqaate ji’a jahaaf hojiirra ooluu qaba. Paaspoortiin keessan yeroo dhiyootti yoo dhumu, viizaa gaafachuu keessan dura haaromsuu keessan mirkaneessaa.
 5. Yeroo dheeraa turuu irraa of qusadhaa: Turistoonni Hoong Koong gosa viizaa filatanii irratti hundaa’uun yoo baay’ate guyyoota 90 Veetnaam keessa turuun ni hayyamamaaf. Seera kana hordofaa, yeroo dheeraa turuu irraa fagaadhaa, gara fuulduraatti carraa viizaa argachuu keessan irratti dhiibbaa uumuu waan danda’uuf.

Rakkoo Hin Qabne fi Wabii Qabu Hayyama: Faayidaa Bakka Bu’aa Viizaa Amanamaa Qacaruun Qabu

Yoo ariifattan ykn adeemsa iyyannoo viizaa hin beekne ta’e, bakka bu’aa viizaa amanamaa qacaruun murtoo ogummaa qabu ta’uu danda’a. Ergamtoonni kun iyyannoo viizaa qabachuu irratti beekumsaa fi muuxannoo bal’aa kan qaban yoo ta’u, seeraa fi qajeelfama naannoo sanaa ni beeku. Iyyata viizaa Veetnaam toora interneetii keessaniif bakka bu’aa viizaa amanamaa qacaruun faayidaa tokko tokko kunooti:

 1. Adeemsa salphaa fi salphaa: Ergamtoonni viizaa adeemsa iyyannoo akka gaariitti kan beekan yoo ta’u, tartiiba tarkaanfiin si qajeelchuu danda’u. Unka iyyannoo sirritti guutuuf si gargaaru, sanadoonni barbaachisoo ta’an hundi akka dhiyaatan ni mirkaneessu.
 2. Deeggarsa michuu: Ergamtoonni viizaa fedhii viizaa keessan hunda guutuuf deeggarsa dhuunfaa fi michuu ta’e ni kennu. Haalli imaltoota tokkoon tokkoon isaanii adda ta’uu isaa ni hubatu, iyyata viizaa keessaniif furmaata hundarra gaarii ta’e argachuuf si waliin ni hojjetu.
 3. Muuxannoo rakkina irraa bilisa ta’e: Bakka bu’aan viizaa cinaa kee yoo jiraate adeemsi iyyannoo viizaa kee rakkina irraa bilisa akka ta’u mirkaneeffachuu dandeessa. Waraqaa hunda ni qabatu, bakka kee bu’uun qaama dhimmi ilaallatu waliin ni qunnamtii uumuun yeroo fi carraaqqii si qusatu.
 4. Raggaasifamuu wabii: Ergamtoonni viizaa adeemsa iyyannoo viizaa irratti hubannoo gadi fagoo qabu, akkasumas hayyama argachuuf maal akka barbaachisu ni beeku. Ogummaa fi qajeelfama isaaniitiin viizaan keessan milkaa’ina %99.9n akka mirkanaa’u ofitti amanamummaa qabaachuu dandeessu.

Turistoonni lammii Hoong Koongiif hayyama viizaa erga argataniin booda maal gochuu qabna?

Baga gammaddan, hayyama viizaa keessan argattan! Amma, yeroo Veetnaam geessan muuxannoo rakkina irraa bilisa ta’e mirkaneessuuf wantoota gochuu qabdan muraasni jiru.

 1. Viizaa keessan dachaa lama ilaaluu: Odeeffannoon hundi sirrii ta’uu isaa mirkaneeffachuuf viizaa keessan dachaa lama ilaaluun murteessaadha. Dogoggorri ykn dogongorri kamiyyuu yeroo dhuftan rakkoo guddaa isin mudachuu danda’a. Kanaafuu, maqaan kee, lakkoofsi paaspoortii kee fi yeroon viizaa kee hundi sirrii ta’uu isaa mirkaneessi.
 2. Koppii viizaa keessanii maxxansaa: Akka turistii Hoong Koongitti yeroo Veetnaam geessan kooppii viizaa keessanii agarsiisuu isin irraa eegama. Kanaaf, yeroo imala keessanii kooppii viizaa keessanii maxxansanii yeroo hunda of biraa qabachuun murteessaadha.
 3. Bakka bu’aa amanamaa qunnamuu: Yeroo ayyaanaa viizaa yoo barbaaddan, gorsaa fi caqasuuf bakka bu’aa amanamaa qunnamuun gaariidha. Adeemsa iyyannoo viizaa irratti si gargaaruu fi odeeffannoo fi deeggarsa barbaachisu hunda siif kennuu danda’u.

Gaaffilee Ol’aanaa Turistoota Hong Kong E-Vizaa Veetnaam Karaa Weebsaayitii Mootummaatiin Iyyataniif Gaafataman

Akka Turistii Hoong Koongitti E-Vizaa Veetnaam Keessan Irratti Dhimmi Yoo Si Mudate Maal Gochuu Qabda?

Turistoonni Hoong Koong gara Veetnaam imala karoorfatan sirna e-viizaa mijataa ta’e kan viizaa toora interneetii irratti iyyachuu fi rakkina gara imbaasii deemuu irraa of qusachuu danda’u dhaga’anii ta’uu danda’a. Haa ta’u malee, hedduun isaanii yeroo marsariitii mootummaa Veetnaam e-visa fayyadaman dhimmoota mudataniiru. Turistoota Hoong Koong kanneen viizaa elektirooniksii Veetnaam gaafataniif gaaffiiwwan ol’aanaa ta’an karaa marsariitii mootummaatiin ni ilaalla.

1. Balaliin koo yeroo dhiyootti ni ka’a, garuu haala e-viizaa Veetnaam koo adeemsifamaa jira. Tajaajilli ariifachiisu ykn ariifachiisu jiraa?

Guyyaan deemsa keessanii yeroo dhihaatu haala e-viizaa keessanii ammallee adeemsifamaa jiraachuu isaa arguun narvii namaa cabsuu danda’a. Haala kana keessatti, deeggarsa argachuuf bakka bu’aa amanamaa qunnamuun ykn iimeelii info@vietnamimmigration.org irratti erguun gaariidha. Kaffaltii dabalataatiin adeemsa iyyannoo kee saffisiisuu danda’u, imala gara Veetnaam gootuuf yeroon e-viizaa kee akka argattu mirkaneessuu danda’u.

2. Iyyata e-visa kootiif info sirrii hin taane kenneera. Tajaajilli sirreessuu danda’u jiraa?

Dogoggorri yeroo unka onlaayinii guutan uumamuu kan danda’u yoo ta’u, turistoonni Hoong Koongiif iyyannoo viizaa isaanii ilaalchisee dhiphina uumuu danda’a. Yoo iyyata e-viizaa keessaniif odeeffannoo sirrii hin taane kennitan ta’e, tajaajilli marsariitii mootummaa irratti sirreessuu hin jiru. Haa ta’u malee, deeggarsa argachuuf bakka bu’aa amanamaa qunnamuu ykn iimeelii info@vietnamimmigration.org irratti erguu dandeessu. Gaaffii keessan ilaaluuf kaffaltiin jiraachuu akka danda’u hubadhaa.

3. Iyyata e-visa koo gulaaluu barbaada. Tajaajilli gulaaluu danda’u jiraa?

Odeeffannoo sirrii hin taane sirreessuu wajjin walfakkaatuun, marsariitiin mootummaa iyyata e-viizaa keessan gulaaluuf tajaajila hin kennu. Yoo iyyata kee irratti jijjiirama gochuu barbaadde, gargaarsa argachuuf bakka bu’aa amanamaa qunnamuun ykn iimeelii info@vietnamimmigration.org irratti erguun gaariidha. Haa ta’u malee tajaajilli kun kaffaltiin kaffalamuu akka danda’u yaada keessa galchaa.

4. Guyyaa dhufaatii iyyata e-viizaa irratti ibsame caalaa dursee nan dhufa. Guyyaa dhufaatii jijjiiruuf tajaajilli jiraa?

Karoorri imala keessanii yoo jijjiiramee fi guyyaa iyyata e-viizaa keessan irratti ibsame irraa adda ta’een Veetnaam gahuu yoo isin barbaachise, jijjiirama gochuu dandeessu. Kana gochuuf, bakka bu’aa amanamaa qunnamuu ykn gargaarsaaf iimeelii info@vietnamimmigration.org irratti erguu dandeessu. Guyyaa dhufaatii viizaa elektirooniksii keessan irratti jijjiiruuf isin gargaaruu danda’u, guyyaa barbaaddanitti Veetnaam seenuu akka dandeessan mirkaneessuu danda’u.

5. Iyyata e-visa irratti malee buufata doonii adda ta’een Veetnaam nan seena. Tajaajilli buufata seensaa sirreessuuf gargaaru jiraa?

Dhimma seensaa kamiyyuu akka hin uumamneef buufata doonii viizaa elektirooniksii keessan irratti ibsameen Veetnaam seenuun barbaachisaa dha. Haa ta’u malee, sababa tokkoon karaa buufata doonii adda ta’een seenuu yoo barbaadde, gargaarsa argachuuf bakka bu’aa amanamaa ta’e qunnamuu ykn iimeelii info@vietnamimmigration.org irratti erguu dandeessa. Isaan kaffaltii tokkoon buufata seensaa e-visa kee irratti fooyyessuuf si gargaaruu danda’u ta’a.

6. Iyyata e-visa karaa marsariitii mootummaa erga galchee booda info fooyyessuuf maal gochuu qaba?

Yoo iyyata e-viizaa keessan karaa marsariitii mootummaa galchitanii odeeffannoo kamiyyuu fooyyessuu barbaaddan, gargaarsa argachuuf bakka bu’aa amanamaa qunnamuu ykn iimeelii info@vietnamimmigration.org irratti erguun gaariidha. Jijjiirama barbaachisaa ta’e akka gootu si gargaaruu danda’u ta’a, garuu tajaajila kanaaf kaffaltiin kaffalamuu akka danda’u hubadhu.

Goolaba

Akka turistii lammii Hoong Koongitti adeemsa viizaa Veetnaam hubachuu fi milkaa’ina iyyata viizaa keessanii guddisuuf tarkaanfii barbaachisaa ta’e fudhachuun murteessaadha. Haa ta’u malee, hayyama rakkina irraa bilisa ta’ee fi wabii qabuuf, bakka bu’aa amanamaa qacaruun ni gorfama. Ergamtoonni kun adeemsa iyyannoo salphaa, deeggarsa michoomaa kan kennan yoo ta’u, milkaa’ina olaanaa qabu. Viizaa hatattamaa yoo barbaaddan, yeroon gara Veetnaam deemuu akka dandeessan mirkaneessuuf tajaajila ariifataas ni kennu. Kanaafuu, adeemsi viizaa karoora imala keessan keessatti gufuu akka ta’u hin godhinaa, muuxannoo sirriifi dhiphina irraa bilisa ta’eef gargaarsa bakka bu’aa amanamaa barbaadaa.

Yaadannoo:

Weebsaayitiin mootummaa Viizaa elektirooniksii Veetnaam turistoonni lammii Hoong Koong iyyannoo viizaa elektirooniksii isaanii irratti dhimmoota isaan mudataniif deeggarsa guddaa hin kennu. Jijjiirama gochuu ykn odeeffannoo kamiyyuu sirreessuu yoo barbaadde gargaarsa argachuuf bakka bu’aa amanamaa qunnamuun ykn iimeelii info@vietnamimmigration.org irratti erguun ni gorfama. Haa ta’u malee, tajaajiloota kanaaf kaffaltiin kaffalamuu akka danda’u yaada keessa galchaa. Akkasumas dhimma kamiyyuu akka hin mudanneef imala fi iyyata e-viizaa keessan of eeggannoodhaan karoorfachuun gaariidha.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Dikon Vietnam ta e Destinashon Perfekto pa Turistanan di Hong Kong Vietnam a bin ta ganando popularidat bou di turistanan di tur parti di mundu, i pa bon motibu. E ta un pais ku ta gaba di un historia i kultura riku, ku influensianan di China, Fransia, i otro paisnan bisiña.

Akin et say Vietnam so Perpekton Panaayaman na saray Hong Kongese Tourists Say Vietnam et onkakasil ed saray turista manlapud interon mundo, tan walay maabig a rason. Saya so bansan walaan na mayaman ya awaran tan kultura, ya walay impluensya na China, France, tan arum niran kabangibang a bansa.

Цæмæн у Вьетнам æххæст бынат Гонконгы туристтæн Вьетнам æппæт дунейы туристты æхсæн йæ популярондзинад райста, æмæ йын уый раст аххосæгтæм гæсгæ. Уый у бæстæ, кæцы йæхицæй æппæлы хъæздыг истори æмæ культурæйæ, æндæвдадимæ Китай, Франц æмæ æндæр сыхаг бæстæтæй.

Perqué Vietnam es la destinacion perfiècha pels toristas hongkongeses Vietnam a ganhat de popularitat demest los toristas de tot lo mond, e per una bona rason. Es un país que se vanta d’una istòria e cultura ricas, amb d’influéncias de China, França, e d’autres païses vesins.

Hvorfor Vietnam er det perfekte reisemålet for Hong Kongesiske turister Vietnam har blitt stadig mer populært blant turister fra hele verden, og med god grunn. Det er et land som kan skryte av en rik historie og kultur, med påvirkning fra Kina, Frankrike og andre naboland.