April 26, 2024
Oromo

Waa’ee Veetnaam Waan Beekuu Qabdan Hunda Visa Online Turistoota Itoophiyaaf

Turistoonni Itoophiyaa Maaliif Veetnaam Daawwachuu Yaadachuu Qabu?

Veetnaam muuxannoo imala addaa fi booji’amaa kan namoota hawwii guddaa qaban, namoota seenaa jaallatan fi namoota uumamaa jaallatan hawwatu dhiyeessiti. Turistoonni Itoophiyaa Veetnaam daawwachuuf yaaduu akka qaban sababoonni dirqisiisoo ta’an tokko tokko kunooti:

 • Nageenyaa fi Michuu: Veetnaam namoota naannoo sanaa ho’aa fi simannaa keessummeessitootaan beekamuun beekamti. Lammiileen Itoophiyaa dabalatee turistoonni addunyaa mara irraa dhufan yeroo biyyattii qoratan nageenyi fi tasgabbiin itti dhaga’amuu danda’a.
 • Nyaata Mi’aawaa: Nyaanni Veetnaam namoota nyaata jaallataniif gammachuu dhugaati. Foo mi’aawaa irraa kaasee hanga banh mi afaan namaa namatti tolutti, turistoonni Itoophiyaa nyaata dhugaa Veetnaam adda addaa nyaachuuf carraa ni argatu.
 • Affordable: Veetnaam maallaqaan gatii guddaa kan qabdu yoo ta’u, turistoonni Itoophiyaa baajata xiqqaadhaan bakka gaarii ta’a. Bakki jireenyaa, geejjibni fi nyaanni hundi isaanii gatii madaalawaa waan qabaniif daawwattoonni muuxannoo imala isaanii akka gaariitti akka fayyadaman taasisa.
 • Haala Haala Qilleensaa Bareedaa fi Miidhagaa: Kaarstoota dhagaa liimsaa ajaa’ibsiisoo Halong Bay irraa kaasee hanga daandii hawwataa fannoon ibsame Hoi An, Veetnaam teessuma uumamaa ajaa’ibaa fi iddoowwan seenaa nama hawwatan qabdi. Kana malees, biyyattiin haala qilleensaa adda addaa kan qabdu yoo ta’u, waggaa guutuu haala qilleensaa mi’aawaa ta’e mirkaneessa.
 • Vibrant: Veetnaam biyya humnaa fi xiiqiidhaan dhooftedha. Magaalota sochii guddaa qaban kanneen akka Hanoi fi Ho Chi Minh City irraa kaasee hanga baadiyyaa nagaa qabutti, turistoonni Itoophiyaa haala jireenyaa fi aadaa socho’aa Veetnaam keessatti of cuuphuuf carraa ni argatu.

Turistoonni Itoophiyaa Veetnaam Galuuf Viizaa Seensa Barbaachisaa?

Eeyyee, turistoonni Itoophiyaa gara Veetnaam deemuun dura viizaa argachuun dirqama. Viizaan Veetnaam onlaayinii ykn Viizaa Veetnaam, turistoonni Itiyoophiyaa imbaasii ykn qoonsilaa Veetnaam daawwachuu osoo hin barbaachisin viizaa isaanii akka gaafataniif filannoo mijataa fi dhaqqabamaa ta’e kan kennudha.

Imbaasii/Qonsulaa Veetnaam Irraa Fagoo Jiraachuu: Turistoonni Itoophiyaa Viizaa Veetnaam Toora Interneetii Iyyachuu Danda’uu?

Shakkii malee! Viizaan Veetnaam onlaayinii Itoophiyaa dabalatee imaltoota biyyoota hundarraa dhufaniif adeemsa iyyannoo viizaa salphisuuf kan qophaa’edha. Viizaa elektirooniksii Veetnaam kanaan tuuristoonni Itiyoophiyaa mana isaanii ykn waajjira isaanii keessa taa’anii toora interneetii irratti iyyachuu kan danda’an yoo ta’u, gara Imbaasii ykn qoonsilaa Veetnaam fageenya dheeraa deemuun akka hin barbaachifne taasisa.

Faayidaan Viizaan Veetnaam Online Turistoota Itoophiyaaf Maali?

Viizaan Veetnaam onlaayinii turistoota Itoophiyaaf faayidaa adda addaa ni kenna:

 • Mijannaa: Viizaa Veetnaam toora interneetii irratti iyyachuun mijataa mana ykn waajjira ofii irraa gochuun ni danda’ama. Turistoonni Itoophiyaa salphaatti marsariitii ofiisaa daawwachuu, qajeelfama tartiiba tartiiba hordofuu, fi sanadoota barbaachisoo ta’an dhiyeessuu danda’u. Adeemsi guutuun isaa qajeelaa fi fayyadamaadhaaf kan mijatu yoo ta’u, muuxannoo rakkina irraa bilisa ta’e mirkaneessa.
 • Yeroo Qusachuu: Viizaa Veetnaam kanaan turistoonni Itoophiyaa kana booda imbaasii ykn qoonsilaa keessatti tarree dheeraa eeggachuun isaan hin barbaachisu. Adeemsi iyyannoo toora interneetii irratti gaggeeffamu gahumsa kan qabu yoo ta’u, hayyama viizaa argachuuf yeroo jijjiirraa saffisaa ta’e kenna.
 • Flexibility: Viizaan elektirooniksii Veetnaam hanga guyyoota 90f kan hojjetu yoo ta’u, galtee tokko ykn dachaa ta’uun, turistoonni Itoophiyaa iyyannoo viizaa dabalataa osoo hin barbaachisin naannoolee Veetnaam adda addaa qorachuuf bilisummaa ni kenna.
 • Salphaatti Seensa: Buufatni xiyyaaraa 13, karra daangaa lafaa 16, fi karra daangaa galaanaa 13 kan qaban yoo ta’u, namoonni e-Vizaa Veetnaam haala mijataa ta’een biyyattii seenuu fi ba’uu danda’an. Kunis turistoonni Itoophiyaa gama imala imala isaaniitiin haala jijjiiramuu danda’u kan kennudha.

Kaffaltii Viizaa Elektirooniksii Veetnaam Ofiisaa Turistoota Itoophiyaaf:

Kaffaltiin viizaa ofiisaa turistoota Itoophiyaa viizaa Veetnaam toora interneetii irratti iyyataniif akka armaan gadiiti:

 • Viizaa Single-Entry (hanga guyyaa 30): Baasii isaa US$25 dha.
 • Viizaa Dachaa Galchuu (hanga guyyoota 30): Baasii isaa US$50 dha.
 • Viizaa Single-Entry (hanga guyyoota 90): Baasii isaa US$25 dha.
 • Viizaa Dachaa Galchuu (hanga guyyoota 90): Baasii isaa US$50 dha.

Kaffaltiin kun jijjiiramuu akka danda’u hubachuun barbaachisaa waan ta’eef iyyata keessan galchuu keessan dura reetii amma jiru mirkaneessuun gaariidha. Kaffaltiin armaan olitti ibsame kaayyoo daawwannaa keessanii osoo hin ilaalin, turizimii, daldalaa, ykn sababa biraa kamiinuu hojiirra oola.

Hubannoo Viizaa Tokko Seensaa fi Dachaa Dachaa Turistoota Itiyoophiyaa:

Turistoota Itoophiyaatiif garaagarummaa viizaa tokko seenuu fi dachaa seenuu gidduu jiru hubachuun murteessaadha.

Viizaan seensaa tokko Veetnaam al tokko seentee yeroo murtaa’eef, hanga guyyaa 30 ykn guyyoota 90, gosa viizaa filatte irratti hundaa’uun akka turtu si dandeessisa. Veetnaam keessaa erga baatee booda viizaan kun seera qabeessa ta’a, yoo deebitee biyyattii seenuu barbaadde viizaa haaraa iyyachuu si barbaachisa ture.

Gama biraatiin viizaan seensaa dachaa yeroo murtaa’e keessatti yeroo baay’ee Veetnaam seenuu fi ba’uu siif hayyama. Kana jechuun yeroo barbaadde gara Veetnaam baatee deebi’uuf carraa qabda jechuudha, hanga viizaan kee seera qabeessa ta’etti.

Imaammata Deebi’uu Turistoota Itoophiyaa:

Yeroo viizaa Veetnaam toora interneetii irratti iyyattan, imaammata deebisuu hubachuun murteessaadha, keessumaa yoo iyyanni viizaa keessan dhorkame yoo ta’e, haala nama gaddisiisu. Haa ta’u malee, kaffaltiin viizaa Veetnaam marsariitii mootummaa irraa toora interneetii irraa dhufu haala kamiinuu kan hin deebine ta’uu hubachuun barbaachisaadha. Kanaafuu, iyyanni keessan osoo hin galchin dura ulaagaalee barbaachisan hunda dachaa lama ilaaluun guutuu fi sirrii ta’uu isaa mirkaneessuun gaariidha.

Viizaa Veetnaam keessan karaa ejensii tokkoo iyyachuu yoo filattan, kaffaltiin kallattiin karaa marsariitii mootummaa ofiisaa iyyachuu wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu ol’aanaa ta’uu akka danda’u kaasuun barbaachisaadha. Haala akkasii keessatti imaammanni deebisuu dhaabbata filatte irratti hundaa’uun garaagarummaa qabaachuu danda’a. Yoo viizaan dhorkame imaammata deebisuu iftoomina qabu kan kennu dhaabbata beekamaa ta’e gadi fageenyaan qorachuu fi filachuun ni gorfama.

Viizaa Veetnaam Toora Interneetii Turistoota Itoophiyaaf: Weebsaayitii Mootummaa fi Dhaabbilee Beekamoo

Filannoon lama jiraatus – marsariitii mootummaa fi dhaabbilee beekamoo – filannoo odeeffannoo qabu kan fedhii keessaniif mijatu gochuun barbaachisaa dha. Filannoo tokkoon tokkoon isaanii bu’aa fi miidhaa wal bira qabnee ilaalla, karaan viizaa Veetnaam keessan toora interneetii irraa argachuuf gaarii ta’e akka murteessitan isin gargaara.

1. Marsariitii Mootummaa:

Yeroo baayyee marsariitiin mootummaa imaltoota baajata irratti xiyyeeffataniif filannoo jalqabaati. Iyyannoo viizaadhaaf kaffaltii gadi aanaa kan dhiyeessu yoo ta’u, turistoota Itoophiyaaf filannoo hawwataa ta’a. Haa ta’u malee, marsariitii mootummaa fayyadamuun adeemsa guutuu ofuma keetii, deeggarsa tokko malee qabachuu qabda jechuudha jechuun hubachuun barbaachisaadha.

Faayidaalee:

 • Kaffaltii gadi aanaa: Weebsaayitiin mootummaa dhaabbilee maqaa gaarii qaban waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu kaffaltii xiqqaa kaffala.
 • Walabummaa: Adeemsa iyyannoo viizaa ofuma keessanii qabachuu yoo filattan, marsariitiin mootummaa akkas gochuuf isin hayyama.

Miidhaa isaa

 • Hanqina deeggarsa: Marsariitii mootummaa waliin, ofuma keetii jirta. Gareen deeggarsa of kenne yeroo adeemsa iyyannoo si gargaaru ykn gaaffii qabdan kamiyyuu deebisu hin jiru.
 • Tajaajila gatii dabalataa hin qabu: Weebsaayitiin mootummaa adeemsa iyyannoo viizaa qofa kan haguugudha. Tajaajila dabalataa kan akka saffisaan viizaa hojjechuu, buufata xiyyaaraa irraa fudhachuu, ykn gargaarsa kaawuntarii immigireeshinii irratti hin kennu.

2. Ejensiiwwan maqaa gaarii qaban:

Turistoonni Itoophiyaa muuxannoo rakkina irraa bilisa ta’ee fi tasgabbii sammuu barbaadaniif, dhaabbileen beekamoo ta’an filannoo itti deemanidha. Ejensiiwwan kunneen kaffaltii olaanaa kan kaffalan yoo ta’u, adeemsa iyyannoo viizaa hunda keessatti garuu deeggarsa bal’aa ni kennu. Ogummaa fi muuxannoo isaaniitiin iyyanni viizaa keessan of eeggannoodhaan akka ilaalamu, akka mirkanaa’uu fi yeroon akka isiniif dhiyaatu ni mirkaneessu.

Faayidaalee:

 • Gargaarsa ogeeyyii: Dhaabbileen beekamoo ta’an iyyannoo viizaa to’achuu irratti muuxannoo waggoota dheeraa qabu. Adeemsa keessaa fi alaa beeku, carraa raggaasifamuu dabaluu fi harkifannaa kamiyyuu xiqqeessuu.
 • Deeggarsa toora interneetii ariifachiisaa: Iyyata viizaa keessan ilaalchisee gaaffii ykn yaaddoo yoo qabaattan, dhaabbileen beekamoo ta’an deeggarsa toora interneetii amanamaa ta’e ni kennu. Gareen tajaajila maamiltootaa isaanii kan of kenne hatattamaan isin gargaaruuf ni argamu.

Tajaajila gatii dabalataa:

 • Adeemsa viizaa saffisaa: Viizaa keessan hatattamaan barbaadduu? Ejensiiwwan beekamoo ta’an yeroo barbaadame keessatti viizaa keessan akka argattan mirkaneessuuf tajaajila adeemsa saffisaa ni kennu.
 • Tajaajila qulqulleessuu immigireeshinii: Veetnaam gahuun yeroo tokko tokko kaawuntarii immigireeshinii irratti tarree dheeraa qabaachuu danda’a. Ejensiiwwan beekamoo ta’an adeemsa qulqulleessuu immigireeshinii saffisiisuuf tajaajila kan kennan yoo ta’u, yeroo fi rakkina isin qusatu.
 • Bufata xiyyaaraa irraa fudhachuu fi dabarsuu: Dhufaatii keessan mijataa gochuuf, dhaabbileen beekamoo ta’an tajaajila buufata xiyyaaraa irraa fudhachuu fi dabarsuu ni kennu, kunis buufata xiyyaaraa irraa gara hoteela keessaniitti ce’umsi haala salphaan akka ta’u taasisa.

Miidhaa isaa

 • Kaffaltii olaanaa: Dhaabbileen beekamoo ta’an marsariitii mootummaa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu kaffaltii olaanaa kaffalu. Haa ta’u malee, tajaajilli dabalataa fi deeggarsi isaan kennan imaltoota hedduudhaaf baasii kanaaf sababa ta’a.

3. Filannoo Sirrii Gochuu:

Viizaa Veetnaam keessan toora interneetii irraa argachuuf marsariitii mootummaa fi dhaabbilee beekamoo ta’an keessaa filachuu yeroo jennu, wantoota ilaaluu qabdan hedduudha. Weebsaayitiin mootummaa imaltoota baajata irratti xiyyeeffatanii fi mala DIY filataniif mijachuu danda’a ta’us, dhaabbileen beekamoo ta’an tajaajila gatii dabalataa fi deeggarsa ogeessaa adda addaa kan adeemsa iyyannoo viizaa keessanii caalaatti walxaxaa fi dhiphina irraa bilisa taasisuu danda’an ni dhiyeessu.

Dhumarratti filannoo filannoo fi dursa kennuu kee irratti hundaa’a. Mijannaa, tasgabbii sammuu fi tajaajila dabalataa yoo iddoo guddaa kennite, dhaabbileen maqaa gaarii qaban karaa itti deemtudha. Haa ta’u malee, baajatni dhimma keessan isa jalqabaa yoo ta’ee fi adeemsa iyyannoo of danda’anii qabachuu irratti ofitti amanamummaa yoo qabaattan, marsariitiin mootummaa filannoo mijaawaa ta’uu danda’a.

Murtoo kee gochuu kee dura, faayidaa fi miidhaa barruu kana keessatti ibsame madaaliitii filannoo fedhii kee wajjin haala gaariin walsimu filadhu. Filannoo sirrii ta’een akka turistii Itoophiyaatti gara Veetnaam haala salphaan akka seentan mirkaneessuu dandeessu.

Turistoonni Itiyoophiyaa Eeyyama Viizaa Argachuuf Yeroo Hammamii Fudhata?

Yeroon adeemsa viizaa turistoonni Itoophiyaa yeroo baay’ee guyyoota hojii 3-5 ta’a. Haa ta’u malee, yeroo baay’inaan itti baay’atutti yeroo dheeraa fudhachuu akka danda’u hubachuun barbaachisaadha. Rakkoo kamiyyuu akka hin mudanneef, guyyoota imala keessanii dursitanii viizaa keessan akka iyyattan isin gorsina.

Akkasumas, Immigireeshiniin Veetnaam, bakka iyyanni viizaa keessan itti adeemsifamu, Dilbata, Wiixata, Guyyaa Aadaa Humna Nageenya Hawaasaa Ummata Veetnaam (Hagayya 19), fi ayyaana Biyyaalessaa akka hin hojjenne beekuun murteessaadha. Kana jechuun guyyoota hojii hin taane kana keessatti viizaa yoo barbaaddan, dhaabbata beekamaa gorsa viizaa irratti adda ta’e irraa gargaarsa argachuun gaariidha.

Ayyaana Biyyoolessaa Veetnaam Turistoota Itoophiyaaf Hubachiisa:

Yeroo imala keessan gara Veetnaam karoorfattan, ayyaana Biyyaalessaa kanneen adeemsa viizaa fi muuxannoo imala waliigalaa keessan irratti dhiibbaa uumuu danda’an beekuun barbaachisaa dha. Ayyaanonni armaan gadii hubatamuu qabu:

 • Guyyaa Waggaa Haaraa (Guraandhala 01): Guyyaa jalqabaa waggaatti kan kabajamu, ayyaanni kun adeemsa viizaa fi tajaajiloota biroo irratti harkifannaa fiduu danda’a.
 • Ayyaana Tet: Waggaa haaraa ji’aa Veetnaam jedhamuunis kan beekamu, Tet ayyaana Veetnaam keessatti iddoo guddaa qabudha. Yeroo baayyee dhuma baatii Guraandhalaa fi jalqaba Fulbaanaa gidduutti kan kufe yoo ta’u guyyoota hedduudhaaf kan turudha. Yeroo kana keessatti manneen daldalaa fi tajaajiloonni hedduun cufamuu ykn sa’aatii hir’ifameen hojjechuu danda’u, kunis adeemsa viizaa irratti dhiibbaa uumuu danda’a.
 • Guyyaa Yaadannoo Mootota Hung: Ji’a ji’aa sadaffaa guyyaa 10ffaa irratti kan kabajamu ayyaanni kun Hung Kings, hundeessitoota seeraa Veetnaam kabaja. Adeemsa viizaa irratti kallattiin dhiibbaa uumuu dhiisuu danda’us, aadaa Veetnaam keessatti guyyaa guddaa waan ta’eef hubachuun barbaachisaadha.
 • Guyyaa Deebi’anii Tokkummaa (Ebla 30): Ayyaanni kun kufaatii Saayigoon fi walitti makamuu Veetnaam kan yaadatudha. Adeemsa viizaa fi tajaajiloota biroo irratti harkifannaa fiduu danda’a.
 • Guyyaa Hojjetaa (Caamsaa 01): Akka idil-addunyaatti kan kabajamu Guyyaan Hojjetaa sababa fedhii dabaluu isaatiin yeroon adeemsa viizaa dheeraa fiduu danda’a.
 • Guyyaa Biyyaalessaa (Adoolessa 02): Ayyaanni kun Veetnaam bara 1945 Faransaay irraa walabummaa ishee labsite.Akkuma ayyaana biyyoolessaa biroo yeroon adeemsa viizaa dhiibbaa irra gahuu danda’a.

Yeroo ayyaana kana waajjiraaleen immigireeshinii cufamuu ykn hojjettoota muraasaan hojjechuu danda’u. Yeroo kanatti viizaa yoo barbaaddan qajeelfamaa fi deeggarsa argachuuf dhaabbata beekamaa qunnamuun gaariidha.

Turistoota Itoophiyaaf Viizaa Hatattamaa Veetnaam Argachuu:

Haala ariifachiisaa yeroon ijoo ta’e keessatti, turistoonni Itoophiyaa ammallee karaa ejensii viizaa hatattamaa gara Veetnaam argachuu danda’u. Ejensiiwwan kun filannoowwan adeemsa ariifataa kan kennan yoo ta’u, viizaa keessan yeroon akka argattan mirkaneessu:

 • Adeemsa guyyaa tokkotti: Viizaa keessan hatattamaan yoo barbaaddan, ejensiiwwan adeemsa kana saffisiisuun guyyuma sanatti viizaan keessan akka mirkanaa’u gochuu danda’u. Kun karoora imala daqiiqaa dhumaa ykn jijjiirama hin eegamne sagantaa imala keessaniif mijataa dha.
 • Adeemsa sa’aatii 4: Sa’aatii muraasa yoo si hafe, ejensiiwwan sa’aatii 4 qofa keessatti viizaa kee hojjechuu danda’u. Filannoon kun yeroo saffisaan garagalchuu kan kennu yoo ta’u, harkifannaa hin barbaachifne malee viizaa keessan akka argattan isin dandeessisa.
 • Adeemsa sa’aatii 2: Dhimmoota baay’ee ariifachiisaa ta’aniif, ejensiiwwan filannoo adeemsa sa’aatii 2 ni kennu. Kunis yeroo gabaabaa keessatti viizaa keessan akka argattan kan taasisu yoo ta’u, karoora imala keessan osoo hin qabamin akka itti fuftan isin dandeessisa.

Turistoonni Itoophiyaa Viizaa Veetnaam Toora Interneetii Iyyachuuf Maal Qophaa’uu Qabu?

Turistoonni Itoophiyaa e-viizaa Veetnaam milkeessuuf sanadootaa fi odeeffannoowwan barbaachisoo armaan gadii walitti qabuu qabu:

 • Paaspoortii seera qabeessa: Paaspoortiin Itiyoophiyaa keessan guyyaa Veetnaam seentan irraa eegalee yoo xiqqaate ji’a jaha akka qabaatu mirkaneessaa. Dabalataanis, chaappaa viizaa kanaaf fuula duwwaa lama barbaachisa.
 • Odeeffannoo Dhuunfaa: Maqaa guutuu, saala, guyyaa dhalootaa, bakka dhalootaa, lakkoofsa paaspoortii, fi lammummaa kee nuuf kenni. Odeeffannoon kun adeemsa iyyannoo viizaatif murteessaadha.
 • Teessoo Imeelii Sirrii: Odeeffannoo haaraa, beeksisa, fi mirkaneessa haala viizaa keessanii argachuuf teessoo email sirrii qabaachuun barbaachisaa dha. Adeemsa kana hunda keessatti email kee yeroo hunda ilaaluu kee mirkaneessi.
 • Kaardii Liqii/Deebii Sirrii: Iyyata viizaa guutuuf kaardii liqii ykn deebii seera qabeessa ta’e si barbaachisa. Kaartoonni fudhatama qaban Viizaa, Mastercard, JCB, Diners Club, American Express, fi Union Pay kan jedhamanidha.
 • Teessoo Yeroo Veetnaam: Teessoo yeroof Veetnaam keessatti kennuu, kunis hoteela ykn bakka jireenyaa karoorfattan ta’uu danda’a. Odeeffannoon kun aanga’oonni yeroo turtii keessanitti bakka keessan akka hordofan gargaara.
 • Kaayyoo Daawwannaa: Kaayyoo daawwannaa keessanii, turizimii, hojii, daldalaa, qo’annoo, ykn sababa sirrii ta’e kamiinuu ta’e ifatti ibsi. Kaayyoowwan tokko tokko sanadoota deeggarsa dabalataa barbaaduu akka danda’an hubadhu.
 • Guyyoota Galchuu fi Ba’uu Karoorfame: Guyyoota Veetnaam seenuu fi ba’uuf yaadde ibsi. Turtiin karoorfattan yeroo hojiirra ooluu viizaa keessa akka galu mirkaneessi.
 • Iddoowwan Seensaa fi Ba’uu Yaadame: Buufata xiyyaaraa ykn buufata doonii Veetnaam keessa jiran kan ittiin seenuu fi ba’uuf karoorfattan agarsiisi. Hubadhaa buufata xiyyaaraa irraa kan hafe karaa buufata doonii galmooftaniin Veetnaam seenuu qabdu.
 • Hojii Ammaa: Maqaa, teessoo, fi lakkoofsa bilbilaa dhaabbata keessanii dabalatee waa’ee hojii amma hojjettu bal’inaan kenni. Odeeffannoon kun aangawoonni haala qaxarrii kee akka mirkaneessan gargaara.

Iyyata Viizaa Veetnaam Toora Interneetii Irratti Turistoonni Itoophiyaa Maal Olkaa’uu Barbaachisu?

Viizaa Veetnaam toora interneetii irratti milkaa’inaan iyyachuuf, turistoonni Itoophiyaa sanadoota barbaachisoo lama olkaa’uu qabu: kooppii fuula daataa paaspoortii iskaan ta’ee fi suuraa suuraa dhiheenya kanaa. Mee bal’ina barbaachisummaa tokkoon tokkoon isaa keessa haa lixnu.

1. Koppii Fuula Daataa Paaspoortii Iskaan ta’e:

Koppiin fuula daataa paaspoortii keessanii kan iskaan ta’e odeeffannoo unka iyyannoo viizaa keessatti kennitan mirkaneessuu keessatti gahee murteessaa qaba. Adeemsi iyyannoo sirrii ta’e mirkaneessuuf, maaloo ulaagaalee armaan gadii kabajuu keessan mirkaneessaa:

 • Koppiin iskaan ta’e dubbifamuu danda’u, ifa ta’ee fi fuula guutuu kan qabu ta’uu qaba, suuraa, odeeffannoo dhuunfaa, fi sarara ICAO dabalatee.
 • Odeeffannoon fuula daataa paaspoortii irratti argamu hundi sirrii ta’uu fi ibsa bal’aa unka iyyannoo keessatti kennitan waliin kan walsimu ta’uu isaa mirkaneessuun barbaachisaa dha.

2. Suuraa Suuraa Dhiheenyaa:

Suuraan suuraa eenyummaa kee mirkaneessuuf kan gargaaru yoo ta’u, bakka bu’iinsa yeroo ammaa bifa kee ammaa ta’uu qaba. Suuraa suuraa kanaaf ulaagaaleen barbaachisan kunooti:

 • Suuraan kun hamma paaspoortii, safara 4x6cm ta’uu qaba.
 • Iyyataan kallattiin kaameraa keessa ilaaluu qaba, fuula isaa giddu galeessa ta’ee fi kolfa tokko malee.
 • Fuula keessan gufachiisuu kan danda’u koobilii ykn uffata mataa kamiyyuu uffachuu irraa of qusadhaa.
 • Duubni suuraa halluu ifaafi ifa ta’e, wanti yaada namaa jeequ tokko malee ta’uu qaba.

Turistoota Itoophiyaaf Viizaa Veetnaam Online Akkamitti Iyyachuu dandeenya?

Amma sanadootaa fi odeeffannoo barbaachisoo ta’an hunda erga walitti qabdanii booda, qajeelfama tartiiba tartiiba kanaan viizaa Veetnaam toora interneetii irratti iyyachuuf kennamu kana hordofaa:

Tarkaanfii 1ffaa: Weebsaayitii Ofiisaa Daawwadhaa

Iyyata e-viizaa Veetnaam marsariitii ofiisaa argadhaa. Hojii hannaa kamiyyuu irraa of eeguuf marsariitii mootummaa seera qabeessa ta’e irratti akka argamtan mirkaneessaa.

Tarkaanfii 2ffaa: Unka Iyyannoo guutuu

Odeeffannoo dhuunfaa sirrii fi yeroo ammaa ta’e kennuudhaan unka iyyannoo onlaayinii guutuu, akkuma kanaan dura ibsame. Unka galchuu kee dura bal’ina hunda dachaa lama ilaali.

Tarkaanfii 3ffaa: Sanadoota Barbaachisan olkaa’uu

Koppiiwwan fuula seenaa jireenyaa paaspoortii keessanii fi suuraa safara paaspoortii dhiheenya kanaa olkaa’aa. Sanadoonni olkaa’aman ifa ta’uu fi ulaagaalee ibsaman guutuu ta’uu isaanii mirkaneessi.

Tarkaanfii 4ffaa: Kaffaltii Viizaa kaffaluu

Kaffaltii viizaa kaffaluuf kaardii liqii ykn deebii seera qabeessa ta’e fayyadamaa. Maallaqni kun lammummaa kee fi gosa viizaa iyyattu irratti hundaa’uun garaagarummaa qabaachuu danda’a. Kaffaltii kana haala nageenya qabuun xumuruuf qajeelfama marsariitii irratti kenname hordofaa.

Tarkaanfii 5ffaa: Mirkaneessaa fi Beeksisa Fudhachuu

Iyyata fi kaffaltii keessan erga galchitanii booda, iimeelii mirkaneessaa koodii wabii iyyannoo qabu isiniif dhufa. Booda haala viizaa keessanii ilaaluuf waan isin barbaachisuuf koodii kana nageenya qabadhaa.

Tarkaanfii 6ffaa: Haala Viizaa Keessan Ilaaluu

Koodii wabii iyyannoo kenname fayyadamuun, haala viizaa keessanii irratti odeeffannoo haaraa argachuuf yeroo hunda marsariitii ofiisaa ilaalaa. Erga mirkanaa’ee booda karaa email beeksisa siif dhufa.

Tarkaanfii 7: E-Visa Keessan Maxxansaa

Beeksisa hayyamaa erga argattan booda e-visa keessan buufadhaa maxxansaa. Yeroo gara Veetnaam deemtan kooppii qaamaan argamu qabachuu hin dagatinaa. Viizaan elektirooniksii yeroo dhuftan ni mirkanaa’a.

Haala E-Vizaa Veetnaam Turistoota Itiyoophiyaa Akkamitti Ilaaluu Danda’ama?

Erga iyyata e-viizaa Veetnaam milkaa’inaan galchitanii booda, haala viizaa keessanii beekuuf fedhii qabaachuu dandeessu. Haala e-viizaa Veetnaam keessanii ilaaluuf qajeelfamni salphaan tartiiba tartiiba qabu kunooti:

 • Weebsaayitii ofiisaa daawwadhaa: Marsariitii e-viizaa Veetnaam ofiisaa seenuun kutaa “Haala ilaali” jedhutti qajeela.
 • Koodii iyyannoo kee galchi: Koodii iyyannoo yeroo adeemsa iyyannoo siif kenname galchi. Innis koodii addaa tokkoon tokkoon iyyataaf ramadameedha.
 • Odeeffannoo dhuunfaa kee mirkaneessi: Koodii iyyannoo kee erga galchitee booda odeeffannoo dhuunfaa kee kan akka maqaa, lammummaa, fi guyyaa dhalootaa mirkaneessi.
 • Koodii mirkaneessuuf galchuu: Adeemsa mirkaneessuu itti fufuuf “Submit” kan jedhu cuqaasaa.
 • Haala viizaa keessanii ilaalaa: Koodichi erga milkaa’inaan mirkanaa’ee booda, haala iyyata e-viizaa Veetnaam keessanii, kan mirkanaa’e, kan eegamaa jiru, ykn kan dide arguu dandeessu.

Milkaa’ina Iyyannoo Viizaa Turistoota Itiyoophiyaa Dabaluu:

Turistoonni Itoophiyaa viizaa Veetnaam toora interneetii irratti iyyataniif carraa raggaasifamuu guddisuuf gorsa tokko tokko kunooti:

 • Iyyata sirritti guutuu: Dirreewwan barbaachisan hunda sirritti guuti, odeeffannoon dhuunfaa kee ibsa paaspoortii keetii wajjin akka walsimu mirkaneessuu. Garaagarummaan yoo jiraate diduutti nama geessuu danda’a.
 • Dokumantoota barbaachisoo ta’an dhiyeessuu: Sanadoota deeggarsaa barbaachisan hunda, kan akka paaspoortii seera qabeessa yoo xiqqaate ji’a jahaaf hojiirra oolu, suuraa hamma paaspoortii, fi ragaa qophii imala (tikeetii balalii, hoteela qabachuu fi kkf) dhiyeessu. ).
 • Iyyata keessan dachaa lama sakatta’aa: Iyyata keessan osoo hin galchin dura dogongora ykn hanqina kamiyyuu akka hin uumamneef sirriitti ilaalaa. Bal’ina kan akka guyyoota, qubee, fi odeeffannoo quunnamtii xiyyeeffannoo kenni.
 • Karoora imala ifa ta’e kenni: Karoora imala Veetnaam keessatti qabdu, iddoowwan daawwachuuf yaadde, yeroo turtii fi kaayyoo imala sanaa dabalatee ibsi. Kunis qondaaltonni viizaa akeeka kee akka hubatan kan gargaaru yoo ta’u, amanamummaa iyyata keetii ni dabala.
 • Gargaarsa ogeessaa barbaadi: Milkaa’ina olaanaa fi muuxannoo rakkina irraa bilisa ta’e mirkaneessuu yoo barbaadde, dhaabbata beekamaa iyyannoo viizaa Veetnaam onlaayinii irratti adda ta’e qacaruuf yaadaa. Ejensiiwwan kun seeraa fi dambiiwwan naannoo sanaa akka gaariitti kan beekan yoo ta’u, adeemsa keessa si qajeelchuu danda’u, carraa raggaasifamuu kee guddisuu danda’a.

Furmaata Viizaa Rakkoo Bilisaa Turistoota Itoophiyaaf Eeyyama Wabii Qabu:

Turistoonni Itoophiyaa tajaajila dhaabbata amanamaa bobbaasuun Veetnaamtiif furmaata viizaa rakkina irraa bilisa ta’e argachuu danda’u. Ejensiiwwan kunneen adeemsa raggaasifamuu sirriifi wabii qabuuf faayidaa hedduu ni kennu:

 • Unka salphaa fi sanada salphaatti olkaa’uu: Marsariitii mootummaa ofiisaa, kan yeroo fudhachuu fi burjaaja’uu danda’u keessa deemuu mannaa, ejensiiwwan unka iyyannoo salphaa ta’e ni kennu. Odeeffannoo barbaachisu salphaatti guutuu fi sanadoota barbaachisoo ta’an rakkina tokko malee olkaa’uu dandeessu.
 • Deeggarsa maamiltootaa michuu: Ejensiiwwan gareewwan deeggarsa maamiltootaa of kennanii fi adeemsa iyyannoo viizaa hunda keessatti si gargaaruuf salphaatti argaman qabu. Gaaffii yoo qabaatte, qajeelfama yoo barbaadde, ykn dhimma kamiyyuu yoo si mudate, deeggarsa michoomaa isaanii muuxannoo dhiphina irraa bilisa ta’e mirkaneessa.
 • Milkaa’ina olaanaa: Dhaabbileen beekamoo ta’an iyyannoo viizaa Veetnaam irratti milkaa’ina ajaa’ibaa %99.9 argachuun of jaju. Ogeeyyiin isaanii fi beekumsi isaanii seeraa fi qajeelfama naannoo irratti qaban carraa diduu xiqqeessa, tasgabbii sammuu siif kenna.
 • Eeyyama wabii: Iyyannoo dhuunfaa irraa adda ta’ee, ejensiiwwan wabii hayyama viizaa kennuu ni danda’u. Kunis mirkanaa’uu dhabuu kan hambisu yoo ta’u, imala keessan gara Veetnaam daqiiqaa dhumaa irratti taajjabbii tokko malee ofitti amanamummaadhaan karoorfachuu akka dandeessan mirkaneessa.

Hayyama viizaa erga argateen booda maal gochuu qabna: Cheeklistii turistoota Itoophiyaa:

Erga hayyama viizaa keessanii argattanii booda, dogongorri ykn dogongorri akka hin jirre mirkaneessuuf ibsa hunda dachaa lama ilaaluun murteessaadha. Garaagarummaan kamiyyuu yeroo Veetnaam geessan rakkoo hin barbaachifne fiduu danda’a. Tarreen sakatta’iinsaa harka namaa gahu hordofuu dandeessan kunooti:

 • Viizaa Keessan Dachaa Ilaaluu: Imala keessan dura dogongorri ykn dogongorri akka hin jirre of eeggannoodhaan viizaa keessan ilaalaa. Sirrummaa dhabuun kamiyyuu yeroo dhufan rakkoolee fiduu danda’a.
 • Koppii Viizaa Keessan Maxxansaa: Yeroo gara Veetnaam deemtan kooppii viizaa keessanii fiizikaalaa of biraa qabaachuun barbaachisaa dha. Abbaan taayitaa immigireeshinii yeroo dhuftan akka dhiheessitan isin gaafatu. Sanadoota imala keessanii kanneen biroo waliin bakka nageenya qabutti kaa’uu hin dagatinaa.
 • Imala Keessan Qophaa’aa: Yeroo Veetnaam keessa jirtan akka gaariitti fayyadamuuf imala keessan dursitanii karoorfadhaa. Muuxannoo kee guddisuuf bakkeewwan turistii beekamoo, aadaa naannoo sanaa fi hawwata aadaa qoradhu.
 • Aadaa fi Seera Veetnaam Of Baruu: Turtii sirrii fi gammachiisaa ta’e mirkaneessuuf, aadaa fi seera Veetnaam wajjin wal baruu. Duudhaa naannoo kabajuu, iddoowwan amantii yeroo daawwattan uffata gad of qabuu fi dambiiwwan biyyattii kabajuu.
 • Inshuraansii Imala Argachuu: Yeroo hunda inshuraansii imala kan balaa yaalaa hatattamaa, imala haquu, fi meeshaalee badan uwwisu qabaachuun gaariidha. Imala gara Veetnaam gootaniif uwwisa gahaa qabaachuu keessan mirkaneessuuf dhiyeessaa inshuraansii keessanii gaafadhaa.
 • Maallaqa Jijjiirraa: Veetnaam Dong (VND) maallaqa ofiisaa Veetnaamti. Imala keessan dura, baasii xixiqqoo kan akka geejjibaa, nyaataa fi yaadannoof maallaqa harka keessan akka qabdan mirkaneessuuf maallaqa tokko tokko jijjiiraa.
 • Geejjibaa Naannoo Qoradhu: Filannoowwan geejjibaa naannoo Veetnaam keessatti argaman of baradhu. Kunis magaalota keessa naanna’uu fi bakka barbaaddan gahumsaan akka ga’an isin gargaara. Tajaajila amanamaa ride-hailing ykn geejjibaa ummataa mijachuu fi gatii madaalawaa ta’eef fayyadamuu yaadaa.

Gaaffilee Ol’aanaa Turistoota Itoophiyaa Karaa Weebsaayitii Mootummaatiin Viizaa Veetnaam Iyyataniif Gaafataman

1. Balaliin koo yeroo dhiyootti ni ka’a, garuu haala e-viizaa Veetnaam koo adeemsifamaa jira. Tajaajilli ariifachiisu ykn saffisiisu jiraa?

Akka turistii Itoophiyaatti haala balaliin keessan itti dhiyaachaa jiru keessa of argachuu dandeessu, garuu haalli e-viizaa Veetnaam keessan ammallee adeemsifamaa jira. Kun muuxannoo dhiphina taʼuu dandaʼa, garuu furmaanni isaa jira. Iyyata e-viizaa keessan saffisiisuuf deeggarsa argachuuf dhaabbata beekamaa qunnamuu ykn info@vietnamimmigration.org irratti iimeelii erguun yaada kennina. Tajaajila kanaan walqabatee kaffaltiin jiraachuu akka danda’u yaada keessa galchaa, garuu balalii keessaniif yeroon e-viizaa keessan akka argattan gargaaruu danda’a.

2. Iyyata e-visa kootiif info sirrii hin taane kenneera. Tajaajilli sirreessuu danda’u jiraa?

Dogoggorri uumamuu danda’a, akka turistii Itoophiyaatti iyyata e-viizaa keessan keessatti odeeffannoo sirrii hin taane yoo kennitan ta’e, karaan itti sirreessan jiraa jettanii yaaddu ta’a. Odeeffannoo iyyata e-viizaa keessan keessa jiru sirreessuu ilaalchisee ejensii beekamaa ta’e qunnamuu ykn info@vietnamimmigration.org irratti iimeelii erguun isin gorsina. Tajaajila kanaaf kaffaltiin kaffalamuu danda’a, garuu yeroo imala gara Veetnaam gootan rakkoolee kamiyyuu akka hin mudanneef odeeffannoo sirrii viizaa elektirooniksii keessan irratti qabaachuun murteessaadha.

3. Iyyata e-visa koo gulaaluu barbaada. Tajaajilli gulaaluu danda’u jiraa?

Turistii Itoophiyaa yoo taate iyyata e-viizaa kee gulaaluu barbaadde filannoo kee beekuun murteessaadha. Waa’ee carraa iyyata e-viizaa keessan gulaaluu akka dandeessan gaafachuuf dhaabbata beekamaa qunnamuu ykn info@vietnamimmigration.org irratti iimeelii erguun yaada kennina. Tajaajila kanaaf kaffaltiin kaffalamuu danda’us, odeeffannoon e-viizaa keessan irratti argamu hundi sirrii fi yeroo isaa eeggate ta’uu isaa mirkaneessuun murteessaadha.

4. Guyyaa dhufaatii iyyata e-visa irratti ibsame caalaa dursee nan dhufa. Guyyaa dhufaatii jijjiiruuf tajaajilli jiraa?

Yeroo tokko tokko, karoorri ni jijjiirama, akka turistii Itoophiyaatti guyyaa iyyata e-viizaa keessan irratti ibsame caalaa dursitanii Veetnaam gahuun isin barbaachisuu danda’a. Haala akkasii keessatti, waa’ee guyyaa dhufaatii e-viizaa keessan irratti jijjiiruu gaafachuuf dhaabbata beekamaa qunnamuu ykn info@vietnamimmigration.org irratti iimeelii erguun isin gorsina. Tajaajila kanaaf kaffaltiin kaffalamuu akka danda’u hubachuun barbaachisaadha, garuu yeroo Veetnaam geessan dhimma ykn walxaxiinsa kamiyyuu akka hin uumamneef gargaaruu danda’a.

5. Iyyata e-visa irratti malee buufata doonii adda ta’een Veetnaam nan seena. Tajaajilli buufata seensaa sirreessuuf gargaaru jiraa?

Turistii lammii Itoophiyaa yoo taate, viizaa e-viizaa Veetnaam gaafattee, amma buufata doonii iyyata e-viizaa kee irratti ibsame irraa adda ta’een seenuuf karoorfatte, dhimma kana furuun murteessaadha. Waa’ee buufata seensaa e-viizaa keessan irratti sirreessuu gaafachuuf dhaabbata beekamaa ta’e tokko qunnamuu ykn info@vietnamimmigration.org irratti iimeelii erguun yaada dhiheessina. Tajaajila kanaaf kaffaltiin kaffalamuu danda’a, garuu yeroo gara Veetnaam seentan rakkoolee kamiyyuu akka hin uumamneef odeeffannoo sirrii viizaa elektirooniksii keessan irratti qabaachuun barbaachisaa dha.

6. Iyyata e-visa karaa marsariitii mootummaa erga galchee booda info fooyyessuuf maal gochuu qaba?

Turistii lammii Itoophiyaa yoo taate iyyata e-viizaa kee karaa marsariitii mootummaa galchitee odeeffannoo tokko tokko fooyyessuu yoo barbaadde hin yaadda’inaa; furmaanni ni jira. Waa’ee odeeffannoo iyyata e-viizaa keessanii fooyyessuu ilaalchisee ejensii beekamaa qunnamuu ykn info@vietnamimmigration.org irratti iimeelii erguun isin gorsina. Tajaajila kanaaf kaffaltiin kaffalamuu danda’a, garuu Veetnaam keessatti muuxannoo imala sirrii ta’e mirkaneessuuf viizaa elektirooniksii keessan irratti odeeffannoo sirrii fi yeroo ammaa qabaachuun murteessaadha.

Goolaba:

Turistoonni Itiyoophiyaa Veetnaam daawwachuuf karoorfatan gorsa armaan olitti ibsame hordofuu fi gargaarsa dhaabbilee amanamoo iyyannoo viizaa Veetnaam irratti adda ta’an ilaaluun muuxannoo iyyannoo viizaa rakkina irraa bilisa ta’e mirkaneessuu ni danda’u. Ejensiiwwan kun adeemsa salphaa, deeggarsa michuu, fi sadarkaa raggaasifamuu wabii qabu ni kennu. Dabalataanis, haalawwan ariifachiisaa keessatti, ejensiiwwan adeemsa viizaa saffisiisuu danda’u, kunis viizaa keessan yeroon akka argattan isin dandeessisa. Waan mirkanaa’uu dhabuu irraa nagaa dhaamuun imala dhiphina irraa bilisa ta’e gara Veetnaam hammachuu.