June 21, 2024
Dhivehi

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިންކޮށް: އެނގެން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމަކީ ފުރިހަމަ މަންޒިލަކަށް ވާންވީ ސަބަބު

ވިއެޓްނާމް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނައިރު، އެއީ ރަނގަޅު ސަބަބަކާ ހުރެ އެވެ. އެއީ ޗައިނާ، ފްރާންސް، އަދި އަވަށްޓެރި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ނުފޫޒުތައް ލިބިފައިވާ މުއްސަނދި ތާރީޚަކާއި ސަގާފަތެއްގެ މައްޗަށް ބޮޑާ ހާކާ ގައުމެކެވެ. މި ތަފާތު ބްލެންޑް އޭގެ އާކިޓެކްޗަރ، ކެއުން، އަދި އާދަކާދަތަކުން ދައްކުވައިދޭތީ، މިއީ ހޯދުމަށް ފޭސްޓިނޭޓިވް މަންޒިލެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވިއެޓްނާމަކީ ހޫނު މަރުހަބާ ކިޔާ މީހުންގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ގައުމަކަށް ވާތީ، އެއީ ފަތުރުވެރިންނަށް ރައްކާތެރި އަދި އެކުވެރި ގައުމެކެވެ. ލޯކަލް ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް އެހީތެރިވެދީ، އެމީހުންގެ ސަގާފަތް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބޭތީ، އެ ތަޖުރިބާ އިތުރަށް މުއްސަނދިވެގެންދެއެވެ.

އެކަމަކު ފަހަރެއްގައި ވިއެޓްނާމަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން އެންމެ ޝައުގުވެރިވާ އެއް ސަބަބަކީ ވިއެޓްނާމްގެ ދިރިއުޅުމުގެ އަގުހެޔޮ ކަމެވެ. އެކޮމޮޑޭޝަނުން ފެށިގެން ކާނާއާއި ހަމައަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ހަމައަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް ހެޔޮ އަގުގައި ހުރުމުން ބަޖެޓް ދަތުރުވެރިންނަށް މިއީ ރަނގަޅު މަންޒިލެކެވެ.

އަދި ހާލޮންގް ފަޅުގެ އުސް ލައިމްސްޓޯން ފަރުބަދަތަކުން ފެށިގެން ސަޕާގެ ރީތި ރައިސް ދަނޑުތަކާ ހަމައަށް ވެސް ރީތި ގުދުރަތީ މަންޒަރުތަކެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. އަދި މުޅި އަހަރު ދުވަހު ހިތްގައިމު މޫސުމެއް އޮތުމުން ވިއެޓްނާމަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ދުވަހަކުވެސް ނުބައި ވަގުތެއް ނެތެވެ.

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމްއަށް އެތެރެވުމަށް އެންޓްރީ ވިސާ ބޭނުންވޭތޯ؟

ކުރު ޖަވާބަކީ އާނއެކޭ. ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަކީ ވިއެޓްނާމް ވިސާގެ ޝަރުތުތަކުން އިސްތިސްނާ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެގައުމަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ވިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އުފާވެރި ޚަބަރަކީ ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިންކޮށް ތައާރަފް ކުރުމުން އެ ޕްރޮސެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެފައިވާ ކަމެވެ.

ވިއެޓްނާމްގެ އެމްބަސީ/ކޮންސިއުލޭޓާ ދުރުގައި ދިރިއުޅެމުން، ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމް ވިސާއަށް އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައި ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

އާދެ، ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް މިހާރު ގޭގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ތިބެގެން އޮންލައިންކޮށް ވިއެޓްނާމް ވިސާއަށް އެޕްލައި ކުރެވޭނެ އެވެ. މާނައަކީ އިތުރަށް ދިގު ކިއުތަކެއް ނުވަތަ އެމްބަސީއަށް ނުވަތަ ކޮންސިއުލޭޓަށް އެތައް ދަތުރުތަކެއް ނުކުރުމެވެ. ބޭނުންވަނީ އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަނާއި އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މަދު މިނެޓެކެވެ.

ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާގެ ނަމުން ވެސް ނަންދެވިފައިވާ ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިންކޮށް ހޮންކޮންގް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުރިހާ ގައުމަކާއި ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ހޯލްޑަރުންނަށް ލިބެ އެވެ. އެއީ ސިންގަލް ނުވަތަ ގިނަ އެންޓްރީތަކާއެކު 90 ދުވަހާއި ހަމައަށް ސައްހަ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ފަތުރުވެރިންނަށް އެއަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދަތުރު ޕްލޭން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެ އެވެ.

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިން ދިނުމުން ލިބޭ ފައިދާތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާ އަކީ ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް މަގުބޫލު ޗޮއިސްއަކަށް ހެދޭ ބައެއް ފައިދާތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 1. ފަސޭހައިން އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް: ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިންކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް އަކީ ފަސޭހަ އަދި މަދު މިނިޓެއްގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ޕްރޮސެސްއެކެވެ. ބޭނުންވަނީ ސްޓޭބަލް އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަނަކާއި، ސައްހަ ޕާސްޕޯޓަކާއި، ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޑެބިޓް/ކްރެޑިޓް ކާޑެކެވެ.
 2. ފަސޭހަ: އޮންލައިން ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންގެ ދަށުން ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ކޮންމެ ވަގުތަކު އަދި ކޮންމެ ތަނަކުން ވެސް ވިއެޓްނާމްގެ އެމްބަސީއަށް ނުވަތަ ކޮންސިއުލޭޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ނުޖެހި ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ އެވެ. މިއީ ޚާއްޞަކޮށް ދުރު ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ނުވަތަ ބިޒީ ޝެޑިއުލްގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ފައިދާހުރި ކަމެކެވެ.
 3. ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުން: ސަގާފީ ގޮތުން ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ޕްރޮސެސްއަކީ ވަގުތު ނަގާ ޕްރޮސެސްއަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި ދިގު ކިއުތަކެއްގައި ތިބެން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިން ކުރުމުން މުޅި ޕްރޮސެސް މަދު މިނިޓެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭއިރު، ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އަގުހުރި ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ އެވެ.
 4. ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ: ވިސާއަށް އެދޭ ސަގާފީ ޕްރޮސެސްއާ ހިލާފަށް އެކި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ޖެހޭއިރު، ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިންކޮށް ހޯދަން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓްގެ ސްކޭން ކޮޕީއެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މި ޕްރޮސެސް އުނދަގޫތަކެއް ނެތި، އުނދަގޫ ކުޑަވެގެންދެއެވެ.
 5. ސައްހަކަމާއި ފަސޭހަކަން: ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިންކޮށް އެއްފަހަރު ނުވަތަ އެތައް ފަހަރަކު ވަނުމާއެކު 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސައްހަ ކަމުން ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ސައްހަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެތައް ފަހަރަކު ވިއެޓްނާމްއަށް ވަނުމާއި ނުކުތުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ. މިއީ ވިއެޓްނާމަށް ކުރާ ދަތުރުގައި އަވަށްޓެރި އެހެން ގައުމުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ރާވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަ ތަނެކެވެ.
 6. މަލްޓިޕަލް އެންޓްރީ ޕޮއިންޓް: ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާ ހޯލްޑަރުންނަށް ފަސޭހައިން އެގައުމަށް ވަދެ ނުކުމެވޭނެ 13 އެއާޕޯޓާއި، 16 ލޭންޑް ބޯޑަރ ގޭޓާއި، 13 ސީ ބޯޑަރ ގޭޓް ހުރެއެވެ. މިއީ ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އެމީހުންގެ ދަތުރު ޕްލޭންތަކަށް ބަލައިގެން އެމީހުން އިސްކަންދޭ އެންޓްރީ ޕޮއިންޓެއް ހޮވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންދާ ކަމެކެވެ.

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމްގެ ރަސްމީ ވިސާ ފީ

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ނަގާ ރަސްމީ ވިއެޓްނާމް ވިސާ ފީ ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސައްހަ ސިންގަލް އެންޓްރީ ވިސާއަކަށް ފީއަކީ 25 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. މާނައަކީ ވިއެޓްނާމަށް އެއްފަހަރު ވަދެ ގިނަވެގެން 30 ދުވަހު ތިބެވޭނެ އެވެ. 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވެސް ސައްހަ މަލްޓިޕަލް އެންޓްރީ ވިސާއަކަށް ފީއަކީ 50 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. މި އޮޕްޝަންގެ ސަބަބުން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިއެޓްނާމްއަށް އެތައް ފަހަރަކު ވަދެ ނުކުމެވޭނެ އެވެ.

ވިއެޓްނާމްގައި ގިނަ ދުވަހު މަޑުކުރަން ރާވާފައިވާނަމަ 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސައްހަ ސިންގަލް އެންޓްރީ ވިސާއެއް ޚިޔާރު ކުރެވޭއިރު، އެ ވިސާގެ އަގަކީ ވެސް 25 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. މި ވިސާގެ ދަށުން ވިއެޓްނާމަށް އެއްފަހަރު އެތެރެވެ، ގިނަވެގެން 90 ދުވަހު ތިބެވޭނެ އެވެ. 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސައްހަ މަލްޓިޕަލް އެންޓްރީ ވިސާއަކަށް ފީއަކީ 50 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. މި ވިސާއާއެކު 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތައް ފަހަރަކު ވިއެޓްނާމަށް ވަދެ ނުކުމެވޭނެ އެވެ.

މި ފީތަކަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެކަން ފާހަގަކުރުން މުހިންމު ކަމުން ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އަބަދުވެސް މިހާރު ހުރި ރޭޓްތައް ޔަގީން ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ.

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ސިންގަލް އެންޓްރީ އަދި މަލްޓިޕަލް އެންޓްރީ ވިސާ ދެނެގަތުން

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވިސާ ފީ ކަވަރުކޮށްފިނަމަ، ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ލިބޭ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ވިސާތަކުގެ ތެރެއަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލަމާ ހިނގާށެވެ. ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ސިންގަލް އެންޓްރީ ވިސާއަކުން ވިއެޓްނާމަށް އެއްފަހަރު އެތެރެވެ ވަކި މުއްދަތަކަށް މަޑުކުރެވޭނެއެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި އެއްފަހަރު ނުވަތަ ކުރު މުއްދަތަކަށް ވިއެޓްނާމަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ރާވާފައިވާ ފަތުރުވެރިންނަށް މަގުބޫލު ގޮތެކެވެ.

އަނެއްކޮޅުން މަލްޓިޕަލް އެންޓްރީ ވިސާގެ ސަބަބުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެތައް ފަހަރަކު ވިއެޓްނާމްއަށް ވަދެ ނުކުމެވޭނެ އެވެ. މިއީ އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރަން ރާވާފައިވާ އަދި އެނބުރި ވިއެޓްނާމަށް އައުމުގެ ފަސޭހަކަން ބޭނުންވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ. އަދި ވިއެޓްނާމަށް ގިނައިން ދަތުރުކުރަން ޖެހިދާނެ ވިޔަފާރި ދަތުރުވެރިންނަށް ވެސް އެއީ ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ.

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ރިފަންޑް ޕޮލިސީ

ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން އިންކާރު ކުރެވޭ ހިތާމަވެރި ހާލަތެއްގައި ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ރިފަންޑް ޕޮލިސީއެއް ނެތެވެ. ވިސާ ފީއަކީ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ވެސް ރިފަންޑް ނުކުރެވޭނެ ފީއެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ވިސާ އިންކާރު ކުރި ސަބަބަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އެވެ. މިއީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މައުލޫމާތުތައް ޞައްޙަކޮށް ވަގުތުން ފޯރުކޮށްދިނުން މުހިންމެވެ.

ވިސާ އޭޖެންޓެއް މެދުވެރިކޮށް އެޕްލައިކުރުން

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ ވިސާ އޭޖެންޓެއް މެދުވެރިކޮށް އެޕްލައި ކުރަން އިޚްތިޔާރު ކުރާނަމަ ވިސާ ފީ ބޮޑުވެދާނެ ކަމެވެ. އެއީ އޭޖެންޓުން ރަސްމީ ވިސާ ފީގެ މައްޗަށް ސާވިސް ފީއެއް ނަގާފާނެތީ އެވެ. ނަމަވެސް ވިސާ އޭޖެންޓެއް ބޭނުންކުރުމުން ވަގުތާއި ބުރަ މަސައްކަތް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެއީ އެމީހުން ތިބާއަށް އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް ބެލެހެއްޓޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ހަމައެކަނި ޔަގީންކޮށްލަންވީ އިތުރު ފީއެއް ނުވަތަ ލަސްވުމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އަގުހުރި އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓެއް ހޮވުމެވެ.

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިން: ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓާއި އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓުން

އޮންލައިން ވިސާގެ ހިދުމަތް އިތުރުވުމާއެކު މި ޕްރޮސެސް ވަނީ ފަސޭހަވެ، ރަނގަޅުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ – ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓްތޯ ނުވަތަ އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓުންތޯ؟

ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި، މިއީ ކޮންމެ ގޮތެއްގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުންތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓް:

 1. ކުޑަ ފީ: ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓުން ވިސާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ކުޑަ ފީއެއް ދެއްކުމުން އެއީ ބަޖެޓަށް ފަސޭހަ ގޮތެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
 2. އަމިއްލައަށް ކުރާށެވެ: ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓާއެކު ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ކަންކަން އަމިއްލައަށް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހެ އެވެ. މިއީ ހާއްސަކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވިއެޓްނާމަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ވަގުތު ނަގާ އަދި އޮޅުން ބޮޅުން ބޮޑު ކަމެކެވެ.
 3. ނޯ ސަޕޯޓް: ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓުން ވިސާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ސަޕޯޓެއް ނުދެއެވެ. އެއްވެސް ސުވާލެއް އޮތްނަމަ ނުވަތަ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަމިއްލައަށް އެ ސުވާލުތަކުގެ ތެރެއިން ދަތުރުކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.

އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓުން:

 1. ބޮޑު ފީ: އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓުން އެމީހުންގެ ހިދުމަތަށް ބޮޑު ފީއެއް ނަގާ ނަމަވެސް މިކަން ގިނަ ފަހަރަށް ޖަސްޓިފައި ކުރެވެނީ އެމީހުން ފޯރުކޮށްދޭ ފައިދާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.
 2. ތަޖުރިބާ: މި ސިނާއަތުގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓުންގެ އަތުގައި ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން އެޕްރޫވްކޮށް ވަގުތުން ޑެލިވަރީ ކުރެވޭތޯ ބެލުމުގެ ތަޖުރިބާއާއި ޢިލްމު ލިބިފައިވެއެވެ.
 3. ސަޕޯޓް: އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓުން ބޭނުންކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފައިދާއަކީ އެމީހުން ފޯރުކޮށްދޭ ސަޕޯޓެވެ. އެއީ ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މަރުހަލާގައި ދިމާވާ އެއްވެސް ސުވާލަކަށް އަވަހަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ނުވަތަ ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް އޮންލައިންކޮށް ލިބެން ހުރި ތަންތަނެވެ.
 4. އަވަސް ހިދުމަތް: އަވަސް އަވަހަށް ވިސާ ބޭނުންވާ ހާލަތެއްގައި، ވަގުތުން ވިސާ ލިބޭނެކަން ޔަގީންކޮށް، އެޕްލިކޭޝަން އަވަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 5. އަންނައިރު އެހީތެރިވުން: އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓުން އިމިގްރޭޝަން ކްލިއަރެންސް އަވަސްކުރުމާއި އެއާޕޯޓުން ޕިކަޕް ކުރުމާއި ހޮޓަލަށް ޓްރާންސްފާ ކުރުން ފަދަ އިތުރު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. މިއީ ޚާއްޞަކޮށް ވިއެޓްނާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

އެހެންވީމާ، ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިން ވިއެޓްނާމް ވިސާއަށް އިޚްތިޔާރު ކުރަންވީ ކޮން ގޮތެއް ހެއްޔެވެ؟ އެއީ އާޚިރުގައި ބަޖެޓާއި ވަގުތާއި ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މަރުހަލާގައި ލިބޭ އަރާމު ފެންވަރަށް ބަރޯސާވެގެންނެވެ. ބަޖެޓް ދަތިވެ، އެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފުދޭވަރަކަށް ވަގުތު ލިބިއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓަކީ ތިމާއަށް ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އުނދަގުލެއް ނެތް ތަޖުރިބާއަކަށް ބޮޑު ފީއެއް ދައްކަން ތައްޔާރަށް ހުރިނަމަ އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓުންނަކީ ކުރިއަށް އޮތް މަގެވެ.

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިސާ އެޕްރޫވަލް ހޯދަން ކިހާ ދުވަހެއް ނަގާނެ؟

އުފާވެރި ޚަބަރަކީ ވިއެޓްނާމް ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ޕްރޮސެސް އަވަސް އަދި ވަރުގަދަ ކަމެވެ. އާންމުކޮށް ވިސާ ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް 3-5 މަސައްކަތު ދުވަސް ނަގައެވެ. ނަމަވެސް ޕީކް ސީޒަންތަކުގައި ތަންކޮޅެއް ގިނަ ވަގުތު ނަގާފާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން، ދަތުރު ޕްލޭންތަކުގައި އެއްވެސް ލަސްވުމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ވިސާއަށް މާ ކުރިން އެޕްލައި ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.

ވިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ އިމިގްރޭޝަން އޮފް ވިއެޓްނާމް، ހޮނިހިރު، ހުކުރު، ވިއެޓްނާމް ޕީޕަލްސް ޕަބްލިކް ސެކިއުރިޓީ ފޯސްގެ ސަގާފީ ދުވަސް (އޮގަސްޓް 19)، އަދި ގައުމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ނުހިނގާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މާނައަކީ މިދުވަސްވަރު ދަތުރުކުރަން ރާވާފައިވާނަމަ ކުރިން ވިސާއަށް އެޕްލައި ކުރަން ނުވަތަ އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓެއްގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ވިއެޓްނާމްގެ ގައުމީ ބަންދު ދުވަސްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

ވިސާއަށް އެދޭއިރު އެއްވެސް އުނދަގުލަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ވިއެޓްނާމްގައި ގައުމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ވިއެޓްނާމްގެ ގައުމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ޗެކްލިސްޓެކެވެ.

 1. އާ އަހަރުގެ ދުވަސް (ޖެނުއަރީ 01)
 2. ޓެޓް ހޮލިޑޭ (ހަނދުގެ ކަލަންޑަރަށް ބަލާއިރު، އާންމުކޮށް ޖެހެނީ ޖެނުއަރީ ނުވަތަ ފެބްރުއަރީ މަހު)
 3. ހަންގް ކިންގްސް ހަނދާނީ ދުވަސް (ތިންވަނަ ހަނދު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަސް)
 4. އެއްބައިވަންތަވުމުގެ ދުވަސް (އެޕްރީލް 30)
 5. މަސައްކަތު ދުވަސް (މެއި 01)
 6. ޤައުމީ ދުވަސް (ސެޕްޓެމްބަރ 02)

މި ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ވިއެޓްނާމްގެ އިމިގްރޭޝަނުން ވިސާއަށް އެދޭ ފޯމުތައް ނުހިނގާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން އެއްވެސް ލަސްވުމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެގޮތަށް ދަތުރު ރާވައި، ކުރިން ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ.

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމަށް އަވަސް ވިސާއެއް ހޯދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

އަވަސް އަވަހަށް ވިއެޓްނާމް ވިސާ ހޯދަން ޖެހިއްޖެނަމަ އޭޖެންޓުން ވެސް އަވަސް ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. މި ހިދުމަތްތަކަށް އިތުރު ފީއެއް ނަގާ ނަމަވެސް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ވިސާގެ އެއްވެސް މައްސަލައަކުން ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ އެވެ. މިއީ ވިއެޓްނާމަށް އަވަސް ވިސާއެއް ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެވެ.

 • އެއްދުވަހުގެ ވިސާ: އޭޖެންޓުންނަށް ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން އެއް ދުވަހު ޕްރޮސެސްކޮށް، މަދު ގަޑިއިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެޕްރޫވް ކުރެވޭނެ އެވެ. މިއީ ވިއެޓްނާމަށް އަވަސް ދަތުރުތަކެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ.
 • 4 ގަޑިއިރުގެ ވިސާ: ތަންކޮޅެއް އިތުރު ވަގުތު ލިބިއްޖެނަމަ 4 ގަޑިއިރުގެ ވިސާގެ ހިދުމަތް ޚިޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. މިއީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާތާ 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވިސާ ލިބޭނެ ގޮތެކެވެ.
 • 2 ގަޑިއިރުގެ ވިސާ: ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި އޭޖެންޓުން 2 ގަޑިއިރުގެ ވިސާގެ ހިދުމަތް ވެސް ލިބެ އެވެ. މިއީ އެންމެ އަވަސް ގޮތް ކަމަށާއި، އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާތާ 2 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވިސާ އެޕްރޫވް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވިއެޓްނާމް ވިސާއަށް އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައި ކުރަން ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިން ތައްޔާރުވާންވީ ކޮން ކަންތައްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟

ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާއަށް އެދުމަށް ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިން ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެ އެވެ.

 1. 6 މަސް ދުވަހުގެ ސައްހަ ޕާސްޕޯޓާއި 2 ހުސް ޞަފްޙާ: އެހެން ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންތަކެކޭ އެއްފަދައިން ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާއަށް އެދޭ ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވެސް ސައްހަ ޕާސްޕޯޓަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. ޕާސްޕޯޓުގެ ސައްހަކަން ވިއެޓްނާމަށް ވަންނަން ގަސްތުކުރާ ތާރީހުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 6 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އޮންނަންވާނެއެވެ.
 2. ޕާސްޕޯޓްގެ މައުލޫމާތު: ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންގެ ޕާސްޕޯޓްގެ މައުލޫމާތު ކަމަށްވާ ނަމާއި ޖިންސާއި އުފަން ތާރީޚާއި އުފަން ތަނާއި ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރާއި ގައުމިއްޔަތު ފަދަ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެއްތޯއާއި ޕާސްޕޯޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތްވާ މަޢުލޫމާތެއްތޯ ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
 3. އީމެއިލް އެޑްރެސް: ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންގެ ވިސާ ކޮންފަރމަންސް ހޯދުމަށް ސައްހަ އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުންތަކަށް ވެސް މި އީމެއިލް އެޑްރެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
 4. ސައްހަ ކްރެޑިޓް/ޑެބިޓް ކާޑު ނުވަތަ ޕޭޕަލް އެކައުންޓް: ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިސާ ޕްރޮސެސިން ފީ ދެއްކުމަށް ސައްހަ ކްރެޑިޓް/ޑެބިޓް ކާޑެއް ނުވަތަ ޕޭޕަލް އެކައުންޓެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެއީ ފައިސާ ދެއްކުމާއި ގަންނަ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ރައްކާތެރި އަދި ފަސޭހަ ގޮތެކެވެ.
 5. ވިއެޓްނާމްގައި ވަގުތީ އެޑްރެސް: ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިން ވިއެޓްނާމްގައި ވަގުތީ އެޑްރެހެއް ދޭން ޖެހޭނެ، އެއީ އެމީހުން ރާވާފައިވާ ހޮޓަލެއް ނުވަތަ އެކޮމޮޑޭޝަން ފަދަ ތަނެކެވެ. މި އެޑްރެހަކީ އިދާރީ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އެޑްރެހަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މި އެޑްރެހަކީ ރާއްޖޭގެ ތެރޭގައި ހުންނަންޖެހޭނެ އެޑްރެހެކެވެ.
 6. ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދު: ފަތުރުވެރިކަމަށް ވިޔަސް، މަސައްކަތަށް ވިޔަސް، ވިޔަފާރިއަށް ވިޔަސް، ކިޔެވުމަށް ވިޔަސް، ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މަޤްޞަދު ބަޔާންކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ފަތުރުވެރިކަން ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުމަކަށް ޒިޔާރަތުގެ މަޤްޞަދު ސާބިތުކުރުމަށް އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް ބޭނުންވެދާނެކަމެވެ.
 7. އެންޓްރީ އަދި އެގްޒިޓް ޑޭޓްސް: ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިން ވިއެޓްނާމަށް އެތެރެވުމާއި ނުކުތުމަށް ރާވާފައިވާ ތާރީޚުތައް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. ވިއެޓްނާމްގައި ތިބޭ މުޅި މުއްދަތުގައި ވިސާ ސައްހަތޯ ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.
 8. އެންޓްރީ އެންޑް އެގްޒިޓް ޕޮއިންޓްތައް/އެއާޕޯޓްތައް: ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިން ބޭނުންކުރަން ރާވާފައިވާ އެންޓްރީ އެންޑް އެގްޒިޓް ޕޮއިންޓް ނުވަތަ ވިއެޓްނާމްގެ އެއާޕޯޓްތައް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ އެއާޕޯޓްތައް ފިޔަވައި، އީ-ވިސާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބަނދަރު މެދުވެރިކޮށް ވިއެޓްނާމަށް ވަންނަން ޖެހެ އެވެ.
 9. މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތުގައި: ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިން މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ފޯނު ނަންބަރު ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ. މި މަޢުލޫމާތަކީ ވަޒީފާގެ ޙާލަތާއި ޒިޔާރަތްކުރި މަޤްޞަދު ޔަޤީންކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެކެވެ.

ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަނަށް ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިން އަޕްލޯޑް ކުރަން ޖެހެނީ ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟

ވިއެޓްނާމް ވިސާއަށް އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައި ކުރުމަށްޓަކައި ދެ ލިޔުމެއް އަޕްލޯޑް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެއީ ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖުގެ ސްކޭން ކޮށްފައިވާ ކޮޕީއަކާއި ދާދި ފަހުން ނަގާފައިވާ ޕޯޓްރެއިޓް ފޮޓޯއެކެވެ. މި ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ތިމާގެ އައިޑެންޓިޓީ ޔަގީންކުރުމާއި ވިސާއަށް އެދުމުގެ ޕްރޮސެސް އޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަކެކެވެ.

ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ސްކޭންޑް ކޮޕީއަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް:

ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖުގެ ސްކޭން ކޮށްފައިވާ ކޮޕީއަކީ ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިންކޮށް އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު ލިޔުމެވެ. އެއީ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ޔަގީންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖުގެ ސްކޭން ކުރެވިފައިވާ ކޮޕީއަށް ބޭނުންވާ ވަކި ޝަރުތުތަކެވެ.

 1. އެއީ ސާފު، ކިޔަން ފަސޭހަ، އަދި ފުލް ޕޭޖް ސްކޭނަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
 2. ޞަފްޙާގައިވާ ފޮޓޯ ފޮރުވިފައި ނުވަތަ އޮޅުވާލައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 3. އޭގައި ތިމާގެ ނަމާއި އުފަން ތާރީޚާއި ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު ފަދަ ތިމާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 4. ޞަފްޙާގެ ތިރީގައިވާ އައިސީއޭއޯ ލައިންތައް ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ.
 5. ފަސޭހައިން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފައިލް ފޯމެޓް ޕީޑީއެފް، ޖޭޕީއީޖީ، ނުވަތަ ޖޭޕީޖީގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންގައި އެއްވެސް ލަސްވުމެއް ނުވަތަ ރިޖެކްޝަނެއް ނުހިނގުމަށްޓަކައި ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖުގައި މި ހުރިހާ ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާކަން ޔަގީންކުރުން މުހިންމެވެ.

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ޕޯޓްރެއިޓް ފޮޓޯ:

ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިންކޮށް އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ބޭނުންވާ ދެވަނަ ލިޔުމަކީ ދާދި ފަހުން ނަގާފައިވާ ޕޯޓްރެއިޓް ފޮޓޯއެކެވެ. މި ފޮޓޯއަކީ ތިމާގެ އައިޑެންޓިޓީ ޔަގީންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮޓޯއެއް ކަމަށާއި ޕާސްޕޯޓްގައިވާ މީހާއާ އެއްގޮތްވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މިއީ ޕޯޓްރެއިޓް ފޮޓޯއަށް ބޭނުންވާ ވަކި ޝަރުތުތަކެކެވެ.

 1. އެއީ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯ (4x6cm) އަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 2. ވޭތުވެދިޔަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޮޓޯ ނަގަންވާނެއެވެ.
 3. ސީދާ ކެމެރާއަށް ބަލަން ޖެހެއެވެ.
 4. މޫނު ނިވާވާ ގޮތަށް އައިނު ނުވަތަ ބޮލުގައި އަޅާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ލައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 5. ބެކްގްރައުންޑް ވާންޖެހޭނީ ހުދު ނުވަތަ އޮފް ވައިޓް ގޮތަކަށެވެ.
 6. ފޮޓޯ ކުލަ ކުލައެއްގައި ހުންނަންވާނީ ސާފު އަދި ގުދުރަތީ ހަމުގެ ކުލައެއް ހުންނަ ފޮޓޯ ގޮތަކަށެވެ.
 7. ފައިލް ފޯމެޓް ވާންޖެހޭނީ ޖޭޕީއީޖީ، ޖޭޕީޖީ، ނުވަތަ ޕީއެންޖީގައެވެ.

ފޮޓޯ ބަލައިގަނެ، ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތި ޕްރޮސެސް ކުރެވޭތޯ ބެލުމަކީ މި ޝަރުތުތަކަށް ތަބާވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އޮންލައިންކޮށް ވިއެޓްނާމް ވިސާއަށް އެޕްލައި ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާއަށް އެދުމުގެ ޕްރޮސެސްއަކީ ފަސޭހަ އަދި ފަސޭހަ މަދު ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ކަމެއް:

 • 1 ވަނަ ފިޔަވަޅު: ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށް “އެޕްލައި ނޯ” ބަޓަންއަށް ފިތާލާށެވެ.
 • 2 ވަނަ ފިޔަވަޅު: ޕާސްޕޯޓްގެ ތަފްސީލާއި، ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދާއި، އެތެރެވުމާއި ނުކުންނަން ގަސްތުކުރާ ތާރީޚުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ޞައްޙަކޮށް ފުރިހަމަކުރުން.
 • 3 ވަނަ ފިޔަވަޅު: ޕާސްޕޯޓްގެ ބައޯ ޕޭޖުގެ ޑިޖިޓަލް ކޮޕީއަކާއި ދާދިފަހުން ނަގާފައިވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް އަޕްލޯޑްކުރުން.
 • 4 ވަނަ ފިޔަވަޅު: ވިސާ ޕްރޮސެސިންގ ފީއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސައްހަ ކްރެޑިޓް/ޑެބިޓް ކާޑެއް ނުވަތަ ޕޭޕަލް އެކައުންޓެއް ބޭނުންކުރުން.
 • 5 ވަނަ ފިޔަވަޅު: އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުން ރެފަރެންސް ކޯޑަކާއެކު ކޮންފަރމަންސް އީމެއިލްއެއް ލިބޭނެއެވެ.
 • 6 ވަނަ ފިޔަވަޅު: ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާއަށް ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ވަގުތަކީ އާންމުކޮށް 3-5 ވިޔަފާރި ދުވަހެވެ. ވިސާ އެޕްރޫވް ވުމުން އީ-ވިސާ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ލިންކެއް ލިބޭނެ އެވެ.
 • 7 ވަނަ ފިޔަވަޅު: އީ-ވިސާ ޕްރިންޓްކޮށް ވިއެޓްނާމަށް ދަތުރުކުރާއިރު ގެންގުޅެންވާނެއެވެ.

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިން ވިއެޓްނާމަށް އެތެރެވާން ޖެހެނީ އެއާޕޯޓްތައް ފިޔަވައި އެމީހުންގެ އެޕްލިކޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބަނދަރު މެދުވެރިކޮށެވެ. ތަފާތު ބަނދަރަކުން ވިއެޓްނާމަށް ވަންނަން ބޭނުންނަމަ އާ އީ-ވިސާއަކަށް އެޕްލައި ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާގެ ހާލަތު ބަލާނީ ކިހިނެއް؟

ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާއަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އެޕްލައި ކުރުމުން، ވިއެޓްނާމް އިމިގްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކޮށްގެން އޭގެ ހާލަތު ބެލޭނެ އެވެ. މިއީ ތިބާއަށް ކުރެވޭނެ ގޮތް:

 1. ވިއެޓްނާމް އިމިގްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރުން.
 2. “ޗެކް ސްޓޭޓަސް” އަށް ފިތާލާށެވެ.
 3. އެޕްލިކޭޝަން ކޯޑާއި، އީމެއިލްއާއި، އުފަންދުވަސް ލިޔެލާށެވެ.
 4. “ސަރޗް” އަށް ފިތާލާށެވެ.

މި ވެބްސައިޓުން ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންގެ މިހާރުގެ ހާލަތު، އެ އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްގައި ހުރި ނަމަވެސް، އެޕްރޫވް ކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ރިޖެކްޓް ކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ދައްކާނެއެވެ. ވިސާ އެޕްރޫވް ވެއްޖެނަމަ ވިއެޓްނާމަށް ކުރާ ދަތުރަށް ޑައުންލޯޑްކޮށް ޕްރިންޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ވިސާއަށް އެދުމުގެ ޕްރޮސެސް ދެނެގަތުން

ޓިޕްސް އެންޑް ޓްރިކްސް އަށް ފީނުމުގެ ކުރިން ފުރަތަމަ ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިސާއަށް އެދުމުގެ ޕްރޮސެސް ވިސްނައިލަމާ ހިނގާށެވެ. ހޮންކޮންގް ޕާސްޕޯޓް ހޯލްޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ވިއެޓްނާމަށް ވިސާއަށް އެދުމަށް ދެ ގޮތެއް އެބައޮތް: އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އޮންލައިންކޮށް. އެމްބަސީގެ އިޚްތިޔާރަކީ ސަގާފީ އަދި ފަސޭހަ މަގެއް ކަމުގައި ހީވިޔަސް، އެއީ ވަގުތު ނަގާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ޖިސްމާނީ ގޮތުން އެތައް ފަހަރަކު އެމްބަސީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މިއީ ހާއްސަކޮށް ބިޒީ ޝެޑިއުލެއް އޮންނަ ނަމަ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ވިއެޓްނާމް ވިސާއަށް އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައި ކުރުމަކީ މާ ފަސޭހަ އަދި ވަރުގަދަ ގޮތެކެވެ. ބޭނުންވަނީ ސްޓޭބަލް އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަނަކާއި އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރުމަށް މަދު މިނިޓެއްހާއިރު އެވެ. ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ އޮންލައިން ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ވެސް އެޕްރޫވަލް ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތެވެ. އަދިވެސް އޮފިސަރުން ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެޕްލިކޭޝަން އިވެލުއޭޓްކޮށް، އެމީހުންގެ ގަވާއިދުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ބަލައިގެން އެ އެޕްލިކޭޝަން ފާސްކުރަން ނުވަތަ ބާތިލްކުރަން ނިންމާނެ އެވެ.

ވިސާ އެޕްރޫވަލް ރޭޓް އިތުރުކުރުމަށް ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތައް

މިހާރު ވިސާއަށް އެދުމުގެ ޕްރޮސެސް ވިސްނިއްޖެނަމަ އެޕްލިކޭޝަންގެ ކާމިޔާބީގެ ނިސްބަތް އިތުރުކުރެވޭނެ ބައެއް އިރުޝާދުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ:

 1. ފުރިހަމަ އަދި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން: ވިސާ ރިޖެކްޓްވާ އެންމެ އާންމު ސަބަބަކީ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވުން ނުވަތަ ގޯސް މަޢުލޫމާތެވެ. ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ޑަބަލް ޗެކްކޮށް، އެއްވެސް ތަފާތެއް ނުފެންނާނެ ގޮތަށް ޔަގީންކުރުން.
 2. ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހެޅުން: އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ޕާސްޕޯޓާއި، ދަތުރުފަތުރުގެ މަންޒިލްއާއި، އެކޮމޮޑޭޝަންގެ ހެކި ފަދަ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުށަހެޅުން ޔަގީންކުރުން.
 3. އަވަހަށް އެޕްލައިކުރުން: އަބަދުވެސް ދަތުރު ކުރަން ރާވާފައިވާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ވިސާއަށް އެޕްލައި ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ. މިއީ އެއްވެސް ގޯހެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭނުން ނަމަ އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.
 4. ސައްހަ ޕާސްޕޯޓެއް އޮތުން: ވިއެޓްނާމަށް ވަންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ސައްހަކަން އޮންނަންވާނެއެވެ. ޕާސްޕޯޓްގެ މުއްދަތު އަވަހަށް ހަމަވާނަމަ ވިސާއަށް އެދުމުގެ ކުރިން ޕާސްޕޯޓް އާކުރުން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ.
 5. ގިނަ ދުވަހު ތިބުމުން ދުރުހެލިވުން: ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމްގައި މަޑުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބެނީ އެމީހުން އިޚްތިޔާރުކުރާ ވިސާގެ ބާވަތަށް ބަލާފައި ގިނަވެގެން 90 ދުވަހަށެވެ. މި އުސޫލަށް ތަބާވެ، ގިނަ ދުވަހު ތިބުމުން ދުރުހެލިވެ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވިސާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތުތަކަށް އަސަރު ފޯރާފާނެ އެވެ.

ހާސްލް ފްރީ އަދި ގެރެންޓީޑް އެޕްރޫވަލް: އިތުބާރު ހުރި ވިސާ އޭޖެންޓެއް ހޯދުމުން ލިބޭ ފައިދާތައް

ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްއަށް އަވަސް އަވަހަށް ނުވަތަ އަހުލުވެރި ނުވާނަމަ އިތުބާރު ހުރި ވިސާ އޭޖެންޓެއް ހޯދުމަކީ ބުއްދިވެރި ނިންމުމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މި އޭޖެންޓުންނަކީ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބައެއް ކަމަށާއި، ލޯކަލް ގަވާއިދުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެނގޭ ބައެއް ކަމަށެވެ. މިއީ ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަނަށް އިތުބާރު ހުރި ވިސާ އޭޖެންޓެއް ހޯދުމުން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާތަކެވެ.

 1. ސާދާ އަދި ފަސޭހަ ޕްރޮސެސް: ވިސާ އޭޖެންޓުންނަކީ އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް ރަނގަޅަށް އެނގޭ އަދި ފިޔަވަޅުން ފިޔަވަޅަށް އެ ޕްރޮސެސް އަށް މަގުދައްކައިދޭނެ ބައެކެވެ. އަދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ރަނގަޅަށް ފުރުމުގައި އެހީތެރިވެދީ، ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާތޯ ބެލުން.
 2. އެކުވެރި ސަޕޯޓް: ވިސާގެ ހުރިހާ ބޭނުންތަކަށް ވިސާ އޭޖެންޓުން ޕާސަނަލައިޒްޑް އަދި ފްރެންޑްލީ ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އެމީހުންނަށް ވިސްނޭ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދަތުރުވެރިއެއްގެ ހާލަތަކީ ވެސް ތަފާތު ހާލަތެއް ކަމަށާއި، ވިސާ އެޕްލިކޭޝަނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލެއް ހޯދުމަށް ތިބާއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.
 3. އުނދަގޫތަކެއް ނެތް ތަޖުރިބާތައް: ވިސާ އޭޖެންޓެއް ތިބާގެ ކައިރީގައި ހުރުމުން ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ޕްރޮސެސް އުނދަގުލެއް ނެތި ކުރިއަށްދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިގެންދެއެވެ. އެމީހުން ތިބާގެ ފަރާތުން ހުރިހާ ކަރުދާސްތަކެއް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ތިބާގެ ވަގުތާއި ބުރަ މަސައްކަތް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެއެވެ.
 4. ގެރެންޓީޑް އެޕްރޫވަލް: ވިސާ އޭޖެންޓުންނަށް ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްގެ ފުން ވިސްނުމެއް ލިބިފައިވުމާއި، އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަށް ކުރާންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެނގޭނެއެވެ. އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާއާއި އިރުޝާދުގެ ސަބަބުން %99.9 ކާމިޔާބު ރޭޓާއެކު ވިސާ އެޕްރޫވް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިގެންދެއެވެ.

ވިސާ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ކުރާނީ ކޮންކަމެއް؟

ސާބަސް، ވިސާ އެޕްރޫވަލް ލިބިއްޖެ! މިހާރު ވިއެޓްނާމަށް އާދެވުމުން އުނދަގުލެއް ނެތް ތަޖުރިބާއެއް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަދު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 1. ވިސާ ޑަބަލް ޗެކްކުރުން: ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ރަނގަޅުތޯ ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި ވިސާ ޑަބަލް ޗެކް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެއްވެސް ގޯހެއް ނުވަތަ ގޯހެއް ދިމާވުމަކީ ތިމާއަށް އަންނައިރު ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ނަމާއި، ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރާއި، ވިސާގެ މުއްދަތު ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ޞައްޙަކަން ޔަޤީން ކުރައްވާށެވެ.
 2. ވިސާގެ ކޮޕީއެއް ޕްރިންޓްކުރުން: ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވިއެޓްނާމަށް ވަޑައިގަތުމުން ވިސާގެ ކޮޕީއެއް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ވިސާގެ ކޮޕީއެއް ޕްރިންޓްކޮށް، ދަތުރުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ވިސާގެ ކޮޕީއެއް ގެންގުޅުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.
 3. އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓަކާ ގުޅުން: ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ވިސާ ބޭނުންވާ ހާލަތެއްގައި ކޮންސަލްޓިންގ އާއި ކޯޓިންގ އަށް އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓަކާ ގުޅުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ. ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މަރުހަލާގައި އެހީތެރިވެދީ، ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާ އެޕްލައިކުރި ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އެންމެ ގިނައިން ސުވާލުކުރެވުނު ސުވާލުތައް

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާއަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކުރާނެ ކަމެއް؟

ވިއެޓްނާމަށް ދަތުރެއް ކުރަން ރާވާފައިވާ ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އޮންލައިންކޮށް ވިސާއަށް އެދި، އެމްބަސީއަކަށް ދިއުމުގެ އުނދަގުލުން ސަލާމަތްވެވޭ ފަސޭހަ އީ-ވިސާ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ އަޑުއަހާފައި ހުރެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާއަށް ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުން ކުރާއިރު ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އެންމެ ގިނައިން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބުދޭނީ ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށެވެ.

1. އަހަރެންގެ ފްލައިޓް ވަރަށް އަވަހަށް ފުރާ ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާ ސްޓޭޓަސް ޕްރޮސެސް ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. އަވަސްކޮށްލުމަށް ނުވަތަ އަވަސްކުރުމަށް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟

ފުރާ ތާރީހު ކައިރިވަމުން އަންނައިރު އީ-ވިސާގެ ހާލަތު އަދިވެސް ޕްރޮސެސް ކުރަމުންދާތަން ފެނުމަކީ ނާރުތައް ފަޅައިގެންދާ ކަމެކެވެ. މި ހާލަތުގައި އެންމެ ރަނގަޅީ އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓަކާ ގުޅައިގެން ނުވަތަ info@vietnamimmigration.org އަށް އީމެއިލް ކުރުމުން ސަޕޯޓް ހޯދުމެވެ. އެމީހުންނަށް އިތުރު ފީއެއް ނަގައިގެން އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް އަވަސްކޮށް، ވިއެޓްނާމަށް ކުރާ ދަތުރަށް އީ-ވިސާ ވަގުތުން ލިބޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރެވިދާނެ އެވެ.

2. އަހަރެންގެ އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަނަށް ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނީމެވެ. އެކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟

އޮންލައިން ފޯމެއް ފުރާއިރު ގޯސްތަކެއް ހެދިދާނެ ކަމަށާއި، ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިސާއަށް އެދޭއިރު އެއީ ސްޓްރެސް ބޮޑު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަނަށް ގޯސް މައުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާނަމަ، އެކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓުގައި އެއްވެސް ހިދުމަތެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ސަޕޯޓް ހޯދުމަށް އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓަކާ ގުޅައިގެން ނުވަތަ info@vietnamimmigration.org އަށް އީމެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ. ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެދުން ބެލެހެއްޓުމަށް ފީއެއް ނަގާފާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

3. އަހަރެންގެ އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން އެޑިޓް ކުރަން ބޭނުން. އެޑިޓް ކުރުމަށް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟

ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު އިސްލާހުކުރުމާ އެއްގޮތަށް އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން އެޑިޓް ކުރުމުގެ ހިދުމަތެއް ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓުގައި ނެތެވެ. އެޕްލިކޭޝަނަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓަކާ ގުޅައިގެން ނުވަތަ info@vietnamimmigration.org އަށް އީމެއިލް ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ. ނަމަވެސް މި ހިދުމަތަށް ފީއެއް ނަގާފާނެކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަވާށެވެ.

4. އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެރައިވަލް ތާރީހަށްވުރެ ކުރިން އަޅުގަނޑު އަންނަނީ. އަންނަ ތާރީހު ބަދަލުކުރުމަށް އެއްވެސް ހިދުމަތެއް އެބައޮތްތޯ؟

ދަތުރު ޕްލޭންތަކަށް ބަދަލު އަންނަނަމަ، އަދި އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީހާ ތަފާތު ތާރީހެއްގައި ވިއެޓްނާމަށް އަންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ބަދަލު ގެނެވިދާނެ އެވެ. އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓަކާ ގުޅައިގެން ނުވަތަ info@vietnamimmigration.org އަށް އީމެއިލްކޮށްގެން އެހީތެރިކަން އެދެވިދާނެއެވެ. އެމީހުންނަށް އީ-ވިސާގައި އަންނަ ތާރީހު ބަދަލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ، ބޭނުންވާ ތާރީހުގައި ވިއެޓްނާމަށް ވަދެވޭނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދެވިދާނެ އެވެ.

5. އަޅުގަނޑު ވިއެޓްނާމަށް ވަންނަނީ އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަނުން ނޫން އެހެން ބަނދަރަކުންނެވެ. އެންޓްރީ ޕޯޓް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެއްވެސް ހިދުމަތެއް އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟

އީ-ވިސާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަނދަރު މެދުވެރިކޮށް ވިއެޓްނާމަށް ވަނުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ ތަފާތު ބަނދަރަކުން ވަންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓަކަށް ނުވަތަ info@vietnamimmigration.org އަށް އީމެއިލްކޮށްގެން އެހީތެރިކަން އެދެވިދާނެއެވެ. އެމީހުންނަށް ފީއެއް ދައްކައިގެން އީ-ވިސާގައި އެންޓްރީ ޕޯޓް އިސްލާހު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެ އެވެ.

6. ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު އިންފޯ އިސްލާހު ކުރުމަށް ކުރާނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އަދި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އިސްލާހު ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓަކާ ގުޅުން ނުވަތަ info@vietnamimmigration.org އަށް އީމެއިލް ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ. އެމީހުންނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މި ހިދުމަތަށް ފީއެއް ނަގާފާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ނިންމުން

ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވިއެޓްނާމްގައި ވިސާގެ ޕްރޮސެސް ދެނެގަނެ، ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންގެ ކާމިޔާބީގެ ނިސްބަތް އިތުރުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އުނދަގުލެއް ނެތް އަދި ގެރެންޓީޑް އެޕްރޫވަލަކަށް އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓެއް ހޯދުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ. މި އޭޖެންޓުން އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް ފަސޭހަކޮށްދީ، އެކުވެރި ސަޕޯޓެއް ފޯރުކޮށްދީ، ކާމިޔާބީގެ ނިސްބަތް މަތިވެ އެވެ. އަދި އަވަސް ވިސާ ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި ވަގުތުން ވިއެޓްނާމަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް އަވަސް ހިދުމަތްތަކެއް ވެސް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. އެހެންކަމުން، ވިސާގެ ޕްރޮސެސް ދަތުރު ޕްލޭންތަކަށް ހުރަހަކަށް ނުވެ، އޮމާން އަދި ސްޓްރެސް ފްރީ ތަޖުރިބާއަކަށް އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދާށެވެ.

ނޯޓް:

ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާއަށް ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓުން އީ-ވިސާއަށް އެދުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާ ހޮންކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް މާބޮޑު ސަޕޯޓެއް ނުދެއެވެ. ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނުވަތަ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އިސްލާހު ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އިތުބާރު ހުރި އޭޖެންޓަކާ ގުޅައިގެން ނުވަތަ info@vietnamimmigration.org އަށް އީމެއިލް ކުރުމަށް ލަފާދެއެވެ. ނަމަވެސް މި ޚިދުމަތްތަކަށް ފީއެއް ނަގާފާނެކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަވާށެވެ. އަދި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހުމަށްޓަކައި ދަތުރާއި އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޕްލޭން ކުރުމަކީ ވެސް ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Kial Vjetnamio estas la Perfekta Celo por Honkongaj Turistoj Vjetnamio akiris popularecon inter turistoj el la tuta mondo, kaj pro bona kialo. Ĝi estas lando, kiu fanfaronas pri riĉa historio kaj kulturo, kun influoj el Ĉinio, Francio kaj aliaj najbaraj landoj.

Waarom Vietnam de perfecte bestemming is voor Hongkongse toeristen Vietnam wint aan populariteit onder toeristen van over de hele wereld, en met goede reden. Het is een land met een rijke geschiedenis en cultuur, met invloeden uit China, Frankrijk en andere buurlanden.

Hvorfor Vietnam er den perfekte destination for Hongkongs turister Vietnam har vundet popularitet blandt turister fra hele verden, og det er der god grund til. Det er et land, der kan prale af en rig historie og kultur, med indflydelse fra Kina, Frankrig og andre nabolande.

Proč je Vietnam perfektní destinací pro hongkongské turisty Vietnam si získává oblibu mezi turisty z celého světa, a to z dobrého důvodu. Je to země, která se může pochlubit bohatou historií a kulturou, s vlivy z Číny, Francie a dalších sousedních zemí.

Zašto je Vijetnam savršena destinacija za turiste iz Hong Konga Vijetnam je postao popularan među turistima iz cijelog svijeta, i to s dobrim razlogom. To je zemlja koja se može pohvaliti bogatom poviješću i kulturom, s utjecajima iz Kine, Francuske i drugih susjednih zemalja.

Perchè u Vietnam hè a destinazione perfetta per i turisti di Hong Kong Vietnam hà guadagnatu pupularità trà i turisti di tuttu u mondu, è per una bona ragione. Hè un paese chì si vanta di una ricca storia è cultura, cù influenze da Cina, Francia è altri paesi vicini.

Chifukwa Chake Vietnam Ndiko Kopitako Kwabwino Kwa Alendo aku Hong Kongese Vietnam yakhala ikudziwika pakati pa alendo ochokera padziko lonse lapansi, ndipo pazifukwa zomveka. Ndi dziko lomwe limadzitama kuti lili ndi mbiri yakale komanso zikhalidwe zambiri, zomwe zimatengera ku China, France, ndi mayiko ena oyandikana nawo.