May 26, 2024
Dhivehi

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިންކޮށް: އެނގެން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ވިއެޓްނާމަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ވިސްނަންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

ވިއެޓްނާމް އަކީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންގެ ހިތްތައް އަތުލައިގަންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ތަފާތު އަދި ތަފާތު ދަތުރު ތަޖުރިބާއެކެވެ. މިއީ ވިއެޓްނާމް އެމީހުންގެ ޓްރެވަލް ބާކެޓް ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮންނަން ޖެހޭ ބައެއް ގަދަފަދަ ސަބަބުތަކެވެ.

 • ރައްކާތެރި އަދި އެކުވެރި: ވިއެޓްނާމަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ރައްކާތެރި އަދި މަރުހަބާ ކިޔާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގައުމެކެވެ. ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ދިރުމެއް ހުރި ސިޓީތައް ހޯދައި، ގަދީމީ ރަށްރަށުގައި އުޅެ، އެކުވެރި ލޯކަލް ރައްޔިތުންނާ މުއާމަލާތް ކުރެވޭނީ ހަމަޖެހުމަކާ އެކުގަ އެވެ.
 • މީރު ކާނާ: ވިއެޓްނާމްގެ ކެއުންތަކަކީ ތަފާތު ރަހަތަކާއި ތާޒާ ބާވަތްތަކުގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު ކެއުންތަކެކެވެ. މަޝްހޫރު ފޯ އާއި ބާން މީ އިން ފެށިގެން އަނގައަށް މީރު ކަނޑުމަހާއި މަގުމަތީގެ މީރު ކާނާއާ ހަމައަށް ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ތިބީ އެހެން އެއްވެސް ތަނެއް ފަދަ ކަލިނަރީ އެޑްވެންޗަރަކަށެވެ.
 • އަގުހެޔޮ: ވިއެޓްނާމުން ފައިސާގެ އަގު ރަނގަޅު. ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭންކް ފަޅާނުލައި މަތީ ފެންވަރުގެ އެކޮމޮޑޭޝަންތަކާއި މީރު ކެއުންތަކާއި ހަނދާން ނައްތާނުލެވޭ ފަދަ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ އެވެ. ވިއެޓްނާމް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުން އެމީހުންގެ ދަތުރު ބަޖެޓުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހިފޭނެ އެވެ.
 • ރީތި އަދި ސަޅި މޫސުން: ވިއެޓްނާމަކީ ހާލޮންގް ފަޅުގެ ޖަމަލު ފެނުން ފެށިގެން ސާޕާގެ ރީތި ރައިސް ޓެރެސްތަކާ ހަމައަށް ތަފާތު ގުދުރަތީ ރީތިކަމެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ.  މީގެ އިތުރުން މުޅި އަހަރު ދުވަހު އެގައުމުގެ މޫސުން ރަނގަޅު ކަމުން، ހަރުކަށި ވިންޓަރުން ނުވަތަ ހޫނު މޫސުމުން ސަލާމަތްވާން ބޭނުންވާ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވެސް ރަނގަޅު މަންޒިލެކެވެ.
 • ދިރިހުރި: ވިއެޓްނާމަކީ ހަކަތައާއި ދިރުމެއް ހުރި ގައުމެކެވެ.  ހަލަބޮލި މާކެޓްތަކާއި ދިރުމެއް ހުރި ފެސްޓިވަލްތަކުން ފެށިގެން ސަގާފީ ޕާފޯމަންސްތަކާއި ޒަމާނީ ޝައުގުވެރިކަން އުފެދޭ ތަންތަނާ ހަމައަށް ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމަށް ޚާއްސަ ދިރުމެއް ހުރި ސަގާފީ ޓެޕެސްޓްރީއެއްގެ ތެރެއަށް ޣަރަގުވެފައިވާނެ އެވެ.

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ވިއެޓްނާމަށް އެތެރެވުމަށް އެންޓްރީ ވިސާ ބޭނުންވޭތޯ؟

އާދެ، ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ވިއެޓްނާމަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ވިސާ ހޯދަން ޖެހެ އެވެ.  އޮމާން އަދި އުނދަގުލެއް ނެތް ދަތުރު ތަޖުރިބާއެއް ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ކުރިން ވިސާއަށް އެދުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.  މިއީ އެންމެ ފަހު ވަގުތު ދިމާވާ އެއްވެސް ކޮމްޕްލިކޭޝަނަކުން ސަލާމަތްވެ، ވިއެޓްނާމަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ފުރިހަމަ އުފާ ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

ވިއެޓްނާމްގެ އެމްބަސީ/ކޮންސިއުލޭޓާ ދުރުގައި ދިރިއުޅެމުން، ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމް ވިސާއަށް އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައި ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ވިއެޓްނާމްގެ އެމްބަސީ ނުވަތަ ކޮންސިއުލޭޓާ ދުރުގައި ދިރިއުޅުމަކީ ވިސާ ހޯދަން އުޅޭ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޮޑު ހުރަހަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިންކޮށް ތައާރަފް ކުރުމާއެކު މި ކަންބޮޑުވުން މާޒީގެ ކަމަކަށް ވެގެންދެއެވެ. ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް މިހާރު ވަނީ އެމްބަސީތަކަށް ނުވަތަ ކޮންސިއުލޭޓްތަކަށް ފިޒިކަލީ ޒިޔާރަތް ކުރަން ނުޖެހި، އަމިއްލަ ގޭގައި ނުވަތަ އޮފީސްތަކުގައި ތިބެގެން ވިސާއަށް އެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައެވެ.

ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާގެ ނަމުން ވެސް ނަންދެވިފައިވާ ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިން އަކީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ދަތުރު ޑޮކިއުމަންޓް ހޯދުމަށް ފަސޭހަ އަދި ވަރުގަދަ ގޮތެކެވެ. ބެއިޖިން، ޝަންހާއީ، ގުއަންޒޯ ނުވަތަ ޗައިނާގެ އެހެން ސިޓީއެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަޔަސް، އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްގެ ސަބަބުން ކޮންސިއުލަރ އޮފީސްތަކަށް ވަގުތު ނަގާ ދަތުރުތައް ނައްތާލެވި، ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމަށް ކުރާ ފޯރިގަދަ ދަތުރު ޕްލޭން ކުރުމަށް ފޯކަސް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިންގެ ފައިދާތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

ވިއެޓްނާމް ވިސާއަށް އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައި ކުރަން އިޚްތިޔާރުކުރާ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބެ އެވެ:

 • ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުން: ވިއެޓްނާމް ވިސާއަށް އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައި ކުރުމުން ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އަގުހުރި ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރެވެއެވެ.  އެމްބަސީތަކުގައި ނުވަތަ ކޮންސިއުލޭޓްތަކުގައި ދިގު ކިއުތަކެއްގައި މަޑުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ގޭގައި ތިބެގެން މިނިޓްތަކެއްގެ ތެރޭގައި އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ އެވެ.  އޮންލައިން ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން އަވަސް ޕްރޮސެސިން ކަށަވަރުވެ، ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިސާ އެޕްރޫވަލް ސިޓީ އަވަހަށް ލިބޭނެ އެވެ.
 • ފަސޭހަކަން: ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާ އަކީ ފިޒިކަލް ޕޭޕަރވޯކްގެ ބޭނުން ނައްތާލާ ޑިޖިޓަލް ޑޮކިއުމަންޓެކެވެ.  ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އޮންލައިންކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެޕްރޫވަލް ލެޓަރ ލިބޭނެ އެވެ.  މި ޑިޖިޓަލް ފޯމެޓުގެ ސަބަބުން ދަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމަށް ވަންނައިރު ވިސާ ގެންދިއުމާއި ހުށަހެޅުމަށް ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ.
 • ވައިޑް އެކްސެސިބިލިޓީ: ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާ ލިބޭނީ ޗައިނާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުރިހާ ގައުމަކާއި ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ހޯލްޑަރުންނަށް.  މާނައަކީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އެމީހުންގެ ގައުމިއްޔަތަށް ބެލުމެއްނެތި އޮންލައިން ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސިސްޓަމްގެ ފައިދާ ނަގާލެވޭނެ އެވެ.  ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމުން ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމްގެ އަޖައިބުތައް ހޯދުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ލިބިގެންދެ އެވެ.
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ: ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާގެ ސަބަބުން ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ފްލެކްސިބިލިޓީ ލިބިގެންދާއިރު، އެއްފަހަރު ނުވަތަ އެތައް އެންޓްރީއެއް ވެސް ޚިޔާރުކުރެވޭނެ އެވެ. މާނައަކީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި ވިއެޓްނާމްގެ ތަފާތު ސަރަހައްދުތައް މިނިވަންކަމާއެކު ހޯދައިލެވޭނެ ކަމެވެ. ދިރުމެއް ހުރި ސިޓީތަކުގައި ޣަރަޤުވާން ބޭނުންވިޔަސް، ސާފު ގޮނޑުދޮށްތަކުގައި އަރާމުކޮށްލަން ބޭނުންވިޔަސް، ނުވަތަ ފަރުބަދަތަކުގެ ތެރެއިން ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވިޔަސް، މަލްޓިޕަލް އެންޓްރީ އޮޕްޝަނުން އެ ހުރިހާ ކަމެއް ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދެއެވެ.

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމަށް ވިސާ ހޯދުމަށް ރަސްމީކޮށް ކިހާވަރެއް ހޭދަވާނެ ހެއްޔެވެ؟

ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓުން އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރި ގޮތުން ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމް ވިސާގެ ރަސްމީ ފީ ދައްކަނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.

 • ސިންގަލް އެންޓްރީ ވިސާ، 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސައްހަ: 25 އެމެރިކާ ޑޮލަރު
 • މަލްޓިޕަލް އެންޓްރީ ވިސާ، 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސައްހަ: 50 އެމެރިކާ ޑޮލަރު
 • ސިންގަލް އެންޓްރީ ވިސާ، 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސައްހަ ވިސާ: 25 އެމެރިކާ ޑޮލަރު
 • މަލްޓިޕަލް އެންޓްރީ ވިސާ، 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސައްހަ: 50 އެމެރިކާ ޑޮލަރު

މި ފީތަކަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެކަން ފާހަގަކުރުން މުހިންމު ކަމުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މިހާރު ހުރި ރޭޓްތައް ޔަގީން ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ.  މީގެ އިތުރުން މި ފީތަކަކީ ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް އަނބުރާ ނުދެއްކޭނެ ފީތަކެކެވެ.

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ސިންގަލް އެންޓްރީ & މަލްޓިޕަލް އެންޓްރީ ވިސާ ދެނެގަތުން

މިހާރު ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ސިންގަލް އެންޓްރީ ވިސާ އާއި މަލްޓިޕަލް އެންޓްރީ ވިސާގެ ތަފާތަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލަމާ ހިނގާށެވެ.

ސިންގަލް އެންޓްރީ ވިސާ ގެ ސަބަބުން ވިއެޓްނާމަށް އެއްފަހަރު ވަދެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް، ވިސާގެ ބާވަތަށް ބަލާފައި 30 ދުވަސް ނުވަތަ 90 ދުވަސް ވަންދެން ތިބެވޭނެ އެވެ. އެގައުމުން ފުރައިގެން ދިއުމުން ވިސާ ބާތިލްވެ، އަލުން ވިއެޓްނާމަށް ވަންނަން ރާވާފައިވާނަމަ އާ ވިސާއަކަށް އެޕްލައި ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.

އަނެއްކޮޅުން މަލްޓިޕަލް އެންޓްރީ ވިސާ ގެ ސަބަބުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެތައް ފަހަރަކު ވިއެޓްނާމްއަށް ވަދެ ނުކުތުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ.  މިއީ ޚާއްޞަކޮށް އަވަށްޓެރި ޤައުމުތައް ހޯދުމަށް ރާވާފައިވާ ނުވަތަ އެހެން މަންޒިލަކަށް ކުރު ދަތުރަކަށްފަހު އެނބުރި ވިއެޓްނާމަށް އެނބުރި ދާން ބޭނުންވާ ދަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

ވިއެޓްނާމަށް ކުރާ ދަތުރަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ކޮން ވައްތަރެއްގެ ވިސާއެއްތޯ ނިންމުމުގެ ކުރިން ދަތުރު ޕްލޭންތަކަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނާލުން މުހިންމެވެ.

ވިއެޓްނާމް ވިސާގެ ރިފަންޑް ޕޮލިސީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް

ހިތާމައަކީ ވިއެޓްނާމް ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ފީއަކީ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން އިންކާރު ކުރިޔަސް ރިފަންޑް ނުކުރެވޭނެ ފީއެކެވެ.  މާނައަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެޕްލިކޭޝަން ރިޖެކްޓް ވެއްޖެނަމަ ދައްކާފައިވާ ފީގެ ރިފަންޑް ނުލިބޭނެ ކަމެވެ.

ދިމާވެދާނެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުވަތަ އުދަނގޫތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާއިރު ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާކަން ޔަގީންކޮށް، ޞައްޙަ މައުލޫމާތު ދިނުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ.  އެއްވެސް ޝައްކެއް ނުވަތަ ކަންބޮޑުވުމެއް އޮތްނަމަ، އެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުދައްކައިދިނުމަށްޓަކައި މަޝްހޫރު ވިސާ އެޖެންސީއެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ވިސްނާފާނެ އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓާއި އަގުހުރި އިދާރާތަކާ ދެކޮޅަށް: ވިއެޓްނާމަށް ވަނުމަށް ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އިޚްތިޔާރު ކުރަންވީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިސާ ހޯދުމަށް ދެ ގޮތަކީ ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެޕްލައި ކުރުން ނުވަތަ ނަން މަޝްހޫރު އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މި ދެ ގޮތް އަޅާކިޔައިގެން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެނގިފައިވާ ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް އެހީތެރިވެދޭނަމެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓް: ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އަމިއްލައަށް ކުރާށެވެ

ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓުން ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ކުޑަ އަގެއްގައި ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފަސޭހަ ޕްލެޓްފޯމެއް ލިބިގެންދެއެވެ. މި ޚިޔާލަކީ ޑައައިއީ އެޕްރޯޗެއް އިސްކަންދޭ އަދި ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް މިނިވަންކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެކެވެ. ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓުން މުޅި އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްގައި އެއްވެސް ސަޕޯޓެއް ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާކަމެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓް ހޮވުމުން ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް ލިބިގެންދާނެއެވެ.  އަދި ބޭނުންވާ ފޯމުތައް ފުރައި، ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް އަޕްލޯޑްކޮށް، ސީދާ ފީ ދެއްކޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.  މި ގޮތަކީ އޮންލައިންކޮށް މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި ފަސޭހަ އަދި ވިސާގެ ޝަރުތުތައް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމުދާނެ ގޮތެކެވެ.

އަގުހުރި އިދާރާތައް: ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އިތުރު ފައިދާތަކެއް

އަނެއްކޮޅުން ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންގެ ފަރާތުން ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްސަވެފައިވަނީ އަގުހުރި އިދާރާތަކެކެވެ. އެމީހުން ބޮޑު ފީއެއް ނަގާ ނަމަވެސް މުޅި ޕްރޮސެސްގައި އަގުހުރި ސަޕޯޓާއި އިރުޝާދު ދެއެވެ. ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންތަކާ މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ އަހަރުތަކެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މި އިދާރާތަކަށް ސިސްޓަމްގެ އިންސް އެންޑް އައުޓްސް އެނގޭތީ، ވިސާ އެޕްރޫވް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވެދާނެ އެވެ.

އަގުހުރި އިދާރާއެއް ބޭނުންކުރުމުގެ މުހިންމު އެއް ފައިދާއަކީ އެ އިދާރާއަކުން ލިބޭ ސިކުނޑީގެ ހަމަޖެހުމެވެ.  އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަރޯސާވެ، ތިބާގެ އެޕްލިކޭޝަނަކީ ގޯހެއް ނެތް އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކްރައިޓީރިއާއެއް ފުރިހަމަވާ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. އެމީހުން ތިބާގެ ފަރާތުން ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހުށަހެޅުމާއި ފޮލޯއަޕް ޙަވާލުކޮށް، ތިބާގެ ވަގުތާއި ބުރަ މަސައްކަތް ސަލާމަތް ކުރާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނަން މަޝްހޫރު އިދާރާތަކުގައި އަވަސް އަދި ޖަވާބުދާރީވާ ކަސްޓަމަރ ސަޕޯޓް ޓީމެއް ހުންނައިރު، އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްގެ ތެރޭގައި ތިބާއަށް އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުވަތަ ކަންބޮޑުވުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެހީތެރިވެދެވޭނެއެވެ. މި ޕާސަނަލައިޒްޑް ސަޕޯޓަކީ ޚާއްޞަކޮށް ވިއެޓްނާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަގުހުރި ސަޕޯޓަކަށް ވެދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަވަސް ވިސާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ބޭނުންވާނަމަ އަގުހުރި އިދާރާތަކުގައި އެކަން އަވަސްކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އެބަހުއްޓެވެ. މި ހިދުމަތަކީ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ވިއެޓްނާމަށް ދަތުރުކުރަން އަވަސް ބޭނުންޖެހިފައިވާ އަދި އެއްވެސް ލަސްވުމެއް އަދާނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންތެރި ހިދުމަތެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދަތުރުފަތުރުގެ ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި އަގުހުރި އިދާރާތަކުން އިތުރު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އެއާޕޯޓުން ޕިކަޕް ކުރުމާއި ހޮޓަލަށް ޓްރާންސްފާ ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދީ، ވިއެޓްނާމަށް އާދެވުން އޮމާންކޮށް، އުނދަގުލެއް ނެތި ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި އިމިގްރޭޝަން ކްލިއަރެންސް އަވަސްކުރުމުގެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، އިމިގްރޭޝަން ކައުންޓަރުގައި ދިގު ކިއުތަކުގައި ކެތްކުރަން ނުޖެހޭނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ.

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވިއެޓްނާމަށް ވިސާއަށް ޗޮއިސް ހެދުން

ޚުލާޞާކޮށް ދަންނަވާނަމަ، ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓާއި އަގުހުރި އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ޚިޔާރުކުރުމަކީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތިމާގެ އިސްކަންދޭ ކަންކަމާއި ބޭނުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކަމެކެވެ.  ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް އަމިއްލައަށް ބެލެހެއްޓޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތްނަމަ އަދި ފީ ކުޑަކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓަކީ ތިބާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވެބްސައިޓަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

ނަމަވެސް ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީތެރިކަމާއި، ސިކުނޑީގެ ހަމަޖެހުމާއި، އަވަސް ހިދުމަތްތަކާއި ޕާސަނަލައިޒްޑް ސަޕޯޓް ފަދަ އިތުރު ފައިދާތަކަށް އަގުދޭނަމަ، އަގުހުރި އިދާރާއެއް ހޮވުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.  އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާއާއި ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސިސްޓަމްގެ ޢިލްމަކީ ވިއެޓްނާމަށް އޮމާން އަދި ކާމިޔާބު ދަތުރެއް ކަށަވަރުކުރުމުގައި ބޮޑު ތަފާތެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމެކެވެ.

ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ޕްރޮސެސްއާއެކު ތިމާގެ ޝަރުތުތަކާއި ބަޖެޓާއި އަރާމު ލެވެލް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ވަޒަންކުރުން. ކޮންމެ ގޮތަކަށް އިޚްތިޔާރު ކުރިޔަސް، ވިއެޓްނާމަކީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ އަދި ހުރިހާ ޒިޔާރަތްތެރިންނަށް ހަނދާން އާ ތަޖުރިބާއެއް ފޯރުކޮށްދޭ ގައުމެއްކަން ޔަގީން ކުރައްވާށެވެ.

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިސާ އެޕްރޫވަލް ހޯދަން ކިހާ ދުވަހެއް ނަގާނެ؟

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމް ވިސާ ހޯދުމަށް ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ވަގުތަކީ އާންމުކޮށް 3-5 މަސައްކަތު ދުވަހެވެ.  ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ޕީކް ސީޒަންތަކުގައި ޕްރޮސެސިން ވަގުތު ދިގުވެދާނެ ކަމެވެ.  އެންމެ ފަހު ވަގުތު އެއްވެސް އުނދަގުލަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ދަތުރު ރަނގަޅަށް ޕްލޭން ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ. 

އަދި ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް ކުރާ އިމިގްރޭޝަން އޮފް ވިއެޓްނާމް ހޮނިހިރު، ހުކުރު، ވިއެޓްނާމް ޕީޕަލްސް ޕަބްލިކް ސެކިއުރިޓީ ފޯސްގެ ސަގާފީ ދުވަސް (އޮގަސްޓް 19) އަދި ގައުމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ނުހިނގާކަން އެނގުން މުހިންމެވެ.  މާނައަކީ މިއިން އެއްވެސް ދުވަހެއްގައި ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ވެއްޓިއްޖެނަމަ އެއަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޕްރޮސެސިންގ ވަގުތު އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

ވިއެޓްނާމްގައި ގައުމީ ބަންދު ދުވަސްތައް: ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އެނގެން ޖެހޭ ކަންތައްތައް

ވިއެޓްނާމަށް ދަތުރު ރާވާއިރު، ތިބޭ ދުވަސްވަރު އެއްވެސް އުނދަގުލަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ގައުމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން ކޮންމެހެން މުހިންމެވެ.  މިއީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ސަމާލުވާން ޖެހޭ ވިއެޓްނާމްގައި ބާއްވާ ގައުމީ ބަންދު ދުވަސްތަކެވެ.

 • އައު އަހަރުގެ ދުވަސް (ޖެނުއަރީ 01): މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ މި ބަންދަކީ އާ އަހަރެއް ފެށޭ ދުވަސް ކަމަށާއި އުފާވެރި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ވަގުތެކެވެ.
 • ޓެޓް ހޮލިޑޭ: ވިއެޓްނާމްގެ އާ އަހަރުގެ ނަމުން ވެސް ނަންދެވިފައިވާ ޓެޓް ހޮލިޑޭ އަކީ ވިއެޓްނާމްގެ އެންމެ މުހިންމު ސަގާފީ ޗުއްޓީ އެވެ.  އާންމުކޮށް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ފެބްރުއަރީ މަހުގެ މެދުތެރެއަށް ވެއްޓި އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ދެމިގެންދެއެވެ. މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖެ ދިރުވަނީ ދިރުމެއް ހުރި ޒީނަތްތެރިކަމާއި، ފަޔަރވޯކްތަކާއި، ސަގާފީ އުފާފާޅުތަކުންނެވެ.
 • ހަންގް ކިންގްސް ހަނދާނީ ދުވަސް: ތިންވަނަ ހަނދު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ މި ބަންދަކީ ވިއެޓްނާމް ގައުމުގެ ބާނީންގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ހަންގް ކިންގްސް އަށް ޝަރަފުވެރިކަން ދިނުމަށެވެ.
 • އަލުން އެއްބައިވަންތަވުމުގެ ދުވަސް (އޭޕްރީލް 30): މި ބަންދަކީ ސައިގޯން ވެއްޓުމާއި އުތުރާއި ދެކުނު ވިއެޓްނާމް އެއްބައިވަންތަވުމުގެ ހަނދާނުގައި ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމަ ނިމުނު ދުވަހެވެ.
 • ލޭބަރ ޑޭ (މެއި 01): ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ ނަމުންވެސް ނަންދެވިފައިވާ މި ބަންދަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ ޢީދަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙިއްޞާތަކަށް ޝަރަފުވެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
 • ގައުމީ ދުވަސް (ސެޕްޓެމްބަރ 02): މި ބަންދަކީ 1945 ވަނަ އަހަރު ފްރާންސްގެ އަތްދަށުން ވިއެޓްނާމް މިނިވަންކަން އިއުލާންކުރި ދުވަސް ކަމަށާއި، މިއީ ޤައުމީ އުފާފާޅުކުރުމުގެ ދުވަސްވަރެކެވެ.

މި ގައުމީ ބަންދު ދުވަސްވަރު، ބައެއް ވިޔަފާރިތަކާއި ފަތުރުވެރިންގެ މަންޒިލްތައް ބަންދުވެފައި ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަން ގަޑިތައް މަދުވެދާނެތީ، އެއަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދަތުރު ޕްލޭން ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.  އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ވިއެޓްނާމް ދަތުރުފަތުރަށް ޚާއްސަ ނަން މަޝްހޫރު އިދާރާއަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ.

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމަށް އަވަސް ވިސާއެއް ހޯދުން

ބައެއް ފަހަރު، ކުރިން ލަފާނުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި ވިއެޓްނާމްއަށް އަވަސް ވިސާއެއް ހޯދަން ޖެހިދާނެ އެވެ. އެންމެ ފަހު ވަގުތު ވިޔަފާރީގެ ދަތުރެއް ވިޔަސް ނުވަތަ އަމިއްލައަށް ޗުއްޓީ ޕްލޭނެއް ވިޔަސް ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އަވަހަށް ވިސާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުތައް އެބަހުއްޓެވެ. މިއޮތީ ކިހިނެއް:

 • އިތުބާރު ހުރި އިދާރާއަކާ ގުޅުން: ވަގުތު މުހިންމު ވަގުތެއްގައި އަގުހުރި އިދާރާއަކާ ގުޅުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ. އެމީހުންގެ ފަރާތުން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ވިސާގެ ޕްރޮސެސް އަވަސް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ގުޅުންތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާއާއި އަވަސް މައްސަލަތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ވަގުތާއި ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާ ސްޓްރެސް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.
 • އެދި ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުން: ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ޔަޤީންކުރުން.  މީގެ ތެރޭގައި ޕާސްޕޯޓާއި، ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއި، ވިސާ ވައްތަރަށް ޚާއްޞަ އިތުރު ޝަރުޠުތަކެއް ހިމެނެއެވެ. ވަގުތުން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން އަވަސް ގޮތެއްގައި ވިސާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވެގެންދެއެވެ.
 • އެޖެންސީގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން: އެޖެންސީން ދޭ ގައިޑްލައިންތަކަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އަމަލުކުރުން. އެމީހުން އަންގާނީ އަވަސް ވިސާއެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ވަކި ޝަރުތުތަކާއި އުސޫލުތަކެވެ. އެމީހުންގެ އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވުމުން، އޮމާން އަދި އަވަސް ޕްރޮސެސްއެއް ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ އެވެ.

ވިއެޓްނާމް ވިސާއަށް އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައި ކުރަން ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ތައްޔާރުވާންވީ ކޮން ކަންތައްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟

ވިއެޓްނާމަށް ކުރާ ދަތުރު ފެށުމުގެ ކުރިން ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަނަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ މަދު މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަކަކާއި މައުލޫމާތުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 • ސައްހަ ޕާސްޕޯޓް: ވިއެޓްނާމަށް ވަންނަން ގަސްތުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޗައިނީސް ޕާސްޕޯޓްގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުން. މީގެ އިތުރުން ވިސާ ސްޓޭމްޕަށް މަދުވެގެން ހުސް ދެ ޞަފްޙާ ހުރިތޯ ވެސް ޔަގީން ކުރަން ޖެހެ އެވެ.
 • ޒާތީ މަޢުލޫމާތު: ފުރިހަމަ ނަމާއި، ޖިންސާއި، އުފަންދުވަހާއި، އުފަންވި ތަނާއި، ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރާއި، ޤައުމިއްޔަތު ފަދަ ޞައްޙަ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން. މި މައުލޫމާތު ޑަބަލް ޗެކް ކުރުމަކީ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނުފެންނަ ގޮތަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.
 • ސައްހަ އީމެއިލް އެޑްރެސް: ވިސާގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންފަރމަންސް އަދި ނޮޓިފިކޭޝަން އަށް ބޭނުންކުރާނެތީ، ތިބާއަށް އެކްސެސް ލިބޭ ސައްހަ އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ބޭނުންކުރުން. ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންގެ ކުރިއެރުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގަވާއިދުން ޗެކްކުރާ އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ޔަގީން ކުރައްވާށެވެ.
 • ސައްހަ ކްރެޑިޓް/ޑެބިޓް ކާޑު: ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ސައްހަ ކްރެޑިޓް ނުވަތަ ޑެބިޓް ކާޑެއް ތައްޔާރުކުރުން. ބަލައިގަންނަ ކާޑު ވައްތަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ވިސާ، މާސްޓަކާޑް، ޖޭސީބީ، ޑައިނަރސް ކްލަބް، އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް، އަދި ޔޫނިއަން ޕޭ ހިމެނެ އެވެ.
 • ވިއެޓްނާމްގައި ވަގުތީ އެޑްރެސް: ވިއެޓްނާމްގައި ތިބުމަށް ރާވާފައިވާ ހޮޓަލުގެ ނުވަތަ ތިބުމުގެ އެޑްރެސް ފޯރުކޮށްދިނުން. މި މައުލޫމާތަކީ ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މަރުހަލާއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި މައުލޫމާތެކެވެ.
 • ޒިޔާރަތުގެ މަޤްޞަދު: ފަތުރުވެރިކަމަށް ވިޔަސް، މަސައްކަތަށް ވިޔަސް، ވިޔަފާރިއަށް ވިޔަސް، ކިޔެވުމަށް ވިޔަސް، ނުވަތަ އެހެން ސަބަބަކަށް ވިޔަސް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާށެވެ. ފަތުރުވެރިކަން ނޫން އެހެން ބޭނުމަކަށް ވެރިފިކޭޓް ކުރުމަށް އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް ބޭނުންވެދާނެކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
 • ޕްލޭންޑް އެންޓްރީ އެންޑް އެގްޒިޓް ޑޭޓްސް: ވިއެޓްނާމް އަށް ވަދެ ނުކުންނަން ގަސްތުކުރާ ތާރީޚުތައް ކަނޑައަޅާށެވެ. މި ތާރީޚުތައް ދަތުރުގެ މަންޒިލާ އެއްގޮތްވާކަން ޔަގީން ކުރައްވާށެވެ.
 • އިންޓެންޑެޑް އެންޓްރީ އެންޑް އެގްޒިޓް ޕޮއިންޓްސް/އެއާޕޯޓް: ވިއެޓްނާމްގެ އެންޓްރީ އެންޑް އެގްޒިޓް ޕޮއިންޓް ނުވަތަ އެއާޕޯޓް މެދުވެރިކޮށް އެގައުމަށް ވަދެ ނުކުމެ އުޅެން ރާވާފައިވާ ތަންތަން ދައްކާށެވެ. މި ނުކުތާތައް ދަތުރު ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތްވާކަން ޔަގީންކުރުން.
 • މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތުގައި: ކުންފުނީގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ފޯނު ނަންބަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު ފޯރުކޮށްދިނުން. މި މައުލޫމާތަކީ ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މަރުހަލާއަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތެކެވެ.

ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަނަށް ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން އަޕްލޯޑް ކުރަން ޖެހޭނީ ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟

ވިއެޓްނާމް ވިސާއަށް އޮންލައިންކޮށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އެޕްލައި ކުރުމަށްޓަކައި ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ދެ ލިޔުމެއް އަޕްލޯޑް ކުރަން ޖެހެ އެވެ.

1. ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ސްކޭންޑް ކޮޕީ:

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ޕާސްޕޯޓްގެ ޑޭޓާ ޕޭޖުގެ ސްކޭން ކޮޕީއެއް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެ އެވެ. މި ލިޔުމަކީ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ޔަގީންކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ލިޔުމަކަށް ވާތީ ވަރަށް މުހިންމު ލިޔުމެކެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް އޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ސްކޭން ކޮށްފައިވާ ކޮޕީ ކިޔަން ފަސޭހަ، ސާފު، އަދި މުޅި ޕޭޖް ހިމެނޭކަން ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އަދި ޕާސްޕޯޓް ގެންގުޅޭ މީހާގެ ފޮޓޯއާއި، ޒާތީ މައުލޫމާތާއި، އައިސީއޭއޯގެ ލައިންތައް ވެސް ދައްކަންވާނެއެވެ.

ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ސްކޭންޑް ކޮޕީއަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް:

ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖުގެ ސްކޭން ކޮށްފައިވާ ކޮޕީއަށް ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ތިރީގައިވާ ތަފްސީލުތައް ސާފުކޮށް ފެންނަން ޖެހޭނެކަން ޔަގީން ކުރަން ޖެހެ އެވެ.

 • ޒާތީ ތަފްސީލު: ސްކޭން ކުރެވިފައިވާ ކޮޕީގައި ޕާސްޕޯޓް ގެންގުޅޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، އުފަން ތާރީޚާއި، ޤައުމިއްޔަތާއި، ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރާއި، ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމާއި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުތައް ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 • ފޮޓޯ: ޕާސްޕޯޓް ގެންގުޅޭ މީހާގެ ފޮޓޯ ތޫނުކޮށް ސާފުކޮށް ވަކިކުރެވޭ ގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ. އެއީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސިފަ ޞަރީޙަކޮށް ތަމްސީލުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އައިސީއޭއޯ ލައިންސް: ސްކޭން ކުރެވިފައިވާ ކޮޕީގައި އައިސީއޭއޯ ލައިންތައް ހިމަނަންވާނެ ކަމަށާއި، މިއީ ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ތިރީގައި ހުންނަ މެޝިނުން ކިޔޭ ކޯޑްތަކެކެވެ. މި ލައިންތަކުގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހިމެނޭއިރު، ވެރިފިކޭޝަން ޕްރޮސެސްއަށް މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ.

2. ފަހުގެ ޕޯޓްރެއިޓް ފޮޓޯ:

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ވެސް ދާދި ފަހުން ނަގާފައިވާ ޕޯޓްރެއިޓް ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް (4x6cm) އަޕްލޯޑް ކުރަން ޖެހެ އެވެ.  މި ފޮޓޯއަކީ ޕާސްޕޯޓްގައިވާ މީހާއާ ފޮޓޯ އެއްގޮތްވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ، އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީ ޔަގީންކުރުމުގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކުރާ ފޮޓޯއެކެވެ. 

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ޕޯޓްރެއިޓް ފޮޓޯ ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް:

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ޕޯޓްރެއިޓް ފޮޓޯއަށް ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތަކަށް ތަބާވާން ޖެހެ އެވެ.

 • ސީދާ މޫނު: ކެމެރާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ ސީދާ ކެމެރާއާ ކުރިމަތިލާންވާނީ، ބޮލާއި ކޮނޑު ފެންނަ ގޮތަށެވެ. މޫނު މެދުތެރެއަށް ޖައްސާފައި ހުންނަންވާނީ ތިރިކޮށްފައި ނޫނެވެ.
 • ނޮ ގްލާސް: ފޮޓޯގައި އައިނު އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. ލޮލާއި ބުމަ ސާފުކޮށް ފެންނަން ޖެހެއެވެ.
 • މިހާރު ފެންނަ ގޮތް: ފޮޓޯގައި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މިހާރުގެ ސިފަ ޞަރީޙަކޮށް ދައްކުވައިދޭންވާނެއެވެ.  އެއީ މާބޮޑަށް އެޑިޓްކޮށް ނުވަތަ މާބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެ އެއްޗެކެވެ.

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އޮންލައިންކޮށް ވިއެޓްނާމް ވިސާއަށް އެޕްލައި ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

މިހާރު ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގެންފައިވާތީ، ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާއަށް އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުން ފިޔަވަޅަށް ފީނައިލަމާ ހިނގާށެވެ:

 • ރަސްމީ ވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރުން: ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން އަށް ރަސްމީ ވެބްސައިޓަށް ވަދެވޭނެއެވެ. އެއްވެސް ޚިޔާނާތެއް ނުވަތަ އޮޅުވާލައިގެން އެޕްލިކޭޝަނެއް ނުހިނގުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ޝަރުޢީ ވެބްސައިޓުގައި ހުރިތޯ ޔަޤީންކުރުން.
 • އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކުރުން: ޞައްޙަ އަދި އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތާއެކު އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކުރުން. ބޭނުންވާ ޒާތީ މައުލޫމާތާއި، ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ މަގުސަދާއި، އެތެރެއާއި ނުކުންނަން ރާވާފައިވާ ތާރީޚާއި، އެންޓްރީ އަދި އެގްޒިޓް ޕޮއިންޓްތަކާއި، މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު ފޯރުކޮށްދިނުން.
 • ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް އަޕްލޯޑްކުރުން: ޒިޔާރަތްކުރާ މަޤްޞަދަށް ބަލާއިރު، ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސަޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް އަޕްލޯޑް ކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް ވިޔަފާރިއަށް ދަތުރުކުރާނަމަ ވިއެޓްނާމްގެ ވިޔަފާރި ބައިވެރިޔާގެ ދައުވަތު ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަން ޖެހިދާނެ އެވެ.
 • ޕޭމަންޓް ހެދުން: ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކުރިއަށް ދާނީ ސައްހަ ކްރެޑިޓް ނުވަތަ ޑެބިޓް ކާޑެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޕްރޮސެސްއަކީ ރައްކާތެރި އަދި އެންކްރިޕްޓް ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮސެސްއެއް ކަމުން ތިބާގެ މާލީ މައުލޫމާތުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.
 • ކޮންފަރމަންސް އެންޑް ނޮޓިފިކޭޝަން: އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކޮންފަރމަންސް އީމެއިލްއެއް ލިބޭނެއެވެ. މި އީމެއިލްގައި އެޕްލިކޭޝަން ރެފަރެންސް ނަންބަރާއި އެހެނިހެން މުހިންމު މައުލޫމާތު ހިމެނޭތީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުން. އަދި ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންގެ ކުރިއެރުމާ ގުޅޭގޮތުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނޮޓިފިކޭޝަން ލިބޭނެއެވެ.
 • ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާ ލިބުން: ވިސާ ފާސްވުމުން ޕީޑީއެފް ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި އީ-ވިސާ އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ އީމެއިލްއެއް ލިބޭނެއެވެ. އީ-ވިސާގެ ކޮޕީއެއް ޕްރިންޓްކޮށް، ވިއެޓްނާމަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ގެންގުޅެން ޖެހެ އެވެ.
 • ވިއެޓްނާމަށް ވަނުން: ވިއެޓްނާމަށް ވަޑައިގަތުމުން އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރަށް ސައްހަ ޕާސްޕޯޓާއި ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ އީ-ވިސާ ހުށަހެޅުން. އަދި އޮފިސަރު ތިޔަބޭފުޅުންގެ ލިޔެކިޔުންތައް ޔަގީންކޮށް ރާއްޖެއަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާގެ ހާލަތު ބަލާނީ ކިހިނެއް؟

ވިއެޓްނާމް ވިސާ އޮންލައިންކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ތިރީގައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އީ-ވިސާގެ ހާލަތު ބެލޭނެއެވެ.

 • ރަސްމީ ވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރުން: ވިއެޓްނާމް އިމިގްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އީ-ވިސާ ޕޯޓަލްއަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.
 • އެޕްލިކޭޝަން ޑީޓެއިލްސް ލިޔުއްވުން: އެޕްލިކޭޝަން ކޯޑް ނުވަތަ ރެފަރެންސް ނަންބަރާއި، ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރާއި، އުފަންދުވަސް ފަދަ މަޢުލޫމާތު ލިޔެފައިވުން.
 • ވެރިފިކޭޝަން ޕްރޮސެސް: މި ސިސްޓަމުން ފޯރުކޮށްދޭ މައުލޫމާތު ވެރިފައިކޮށް އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންގެ ހާލަތު ދައްކާނެއެވެ. ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިސާ އެޕްރޫވް ވެފައިވޭތޯ ނުވަތަ އަދިވެސް ރިވިއު ކުރަމުންދާތޯ ބެލޭނެ އެވެ.

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންގެ ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ކާމިޔާބީގެ ނިސްބަތް އިތުރުކުރުން

ވިއެޓްނާމް ވިސާއަށް އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައި ކުރާއިރު ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިސްނައިދިނުން މުހިންމީ ހުރިހާ އެޕްލިކޭޝަނެއް އެޕްރޫވް ކޮށްފައި ނުވާކަން. ކޮންމެ އެޕްލިކޭޝަނެއް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފިސަރުންގެ އަމިއްލަ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ރުހުން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަޅާލެވޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މިއީ ކުރާނެ ކަންތައްތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ.

 • ޞައްޙަ އަދި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން: ވިސާއަށް އެދޭ ފޯމު ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށް، ޞައްޙަ އަދި ތާރީޚީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން. އެއްވެސް ތަފާތެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ގެއްލިއްޖެނަމަ ރިޖެކްޓް ވެދާނެ އެވެ.
 • ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުށަހެޅުން: ލިޔެކިޔުން ޗެކްލިސްޓް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މުރާޖަޢާކޮށް، އަޕްލޯޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ތައްޔާރަށް ހުރިތޯ ޔަޤީންކުރުން. މީގެ ތެރޭގައި ޕާސްޕޯޓާއި، ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއާއި، ވަކި ވިސާ ވައްތަރަކަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހިމެނެއެވެ.
 • އެޕްލިކޭޝަން ޑަބަލް ޗެކްކުރުން: އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ރިވިއު ކުރުމަށް ވަގުތު ހޭދަކުރުން. އިމްތިޙާނުގެ ގޯސްތަކާއި، ގޯސް ތާރީޚުތަކާއި، ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ. އެއްވެސް ގޯހެއް ހެދިއްޖެނަމަ ރިޖެކްޓް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
 • އިތުބާރު ކުރެވޭ އިދާރާއަކުން އެހީތެރިކަން ހޯދުން: ކުރިމަތިވެދާނެ މާޔޫސްކަމެއް ނުވަތަ ޔަގީންކަމެއް ނެތް ކަންކަމުން ސަލާމަތްވާން ބޭނުންނަމަ އަގުހުރި އިދާރާއެއް ހޯދުމަށް ވިސްނާށެވެ. އެމީހުންނަށް ލޯކަލް ގަވާއިދުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ފުން ވިސްނުމެއް ލިބިފައިވާއިރު، އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން ތިބާއަށް މަގުދައްކައިދެވޭނެ އެވެ. އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާއާއެކު އުނދަގުލެއް ނެތް ތަޖުރިބާއަކާއި ކާމިޔާބީގެ ނިސްބަތް މަތިވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭނެ އެވެ.

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ހާސްލް ފްރީ ވިސާ އެޕްރޫވް ދިނުމެވެ

އުނދަގުލެއް ނެތި ވިސާ އެޕްރޫވަލް ޕްރޮސެސްއަކަށް އިސްކަންދޭ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އެޖެންސީއެއް ހޯދުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. މި އިދާރާތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތް ތަޖުރިބާއެއް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ގިނަ ފައިދާތަކެއް ފޯރުކޮށްދެއެވެ:

 • ސާދާ ފޯމާއި ފަސޭހައިން ލިޔެކިޔުން އަޕްލޯޑް ކުރެވޭ: މި އިދާރާތަކުން ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް، ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭ ގޮތަށް ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް ލިބިގެންދެއެވެ. މިއީ އެ ޕްރޮސެސްގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް އޮޅުންބޮޅުން ނުވަތަ ޔަގީންކަމެއް ނެތް ކަމެއް ނައްތާލާ ކަމެކެވެ.
 • ރަހުމަތްތެރި ސަޕޯޓް: އެ އިދާރާތަކުގައި ތިބާއަށް އެހީތެރިވުމަށް އަބަދުވެސް ތައްޔާރަށް ހުންނަ ޚާއްޞަ ސަޕޯޓް ޓީމެއް ހުރެއެވެ. އެމީހުންނަށް ތިބާގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީ، އިރުޝާދު ދިނުމާއި، ވިސާ އެޕްލިކޭޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަން ހައްލުކުރެވޭނެއެވެ.
 • 99.9% ކާމިޔާބު ރޭޓް: ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ސާބިތު ޓްރެކް ރެކޯޑެއް މި އިދާރާތަކުން އެބަހުއްޓެވެ. ލޯކަލް ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ފުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް މަތީ އެޕްރޫވަލް ރޭޓެއް ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަގުހުރި އިދާރާތަކުން އަވަސް ވިސާގެ ހިދުމަތުގެ އިތުރު ފައިދާއެއް ލިބެ އެވެ. އަވަސް ހާލަތްތަކުގައި، ހަމަ އެދުވަހު، 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، ނުވަތަ 2 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ވިސާ އަވަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ. މިއީ ވަގުތު ކުޑަ ނަމަވެސް ވަގުތުން ވިސާ ހޯދައިދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބޭ ކަމެކެވެ.

ވިސާ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ޗެކްލިސްޓް

ވިއެޓްނާމަށް ވިސާ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން، އެއްވެސް ގޯހެއް ނުވަތަ ގޯހެއް ނެތްތޯ ބެލުމަށް ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ޑަބަލް ޗެކް ކުރުން މުހިންމެވެ.  މިއީ ރާއްޖެ އައުމުން އެއްވެސް ކޮމްޕްލިކޭޝަނެއް ކުރިމަތިވުމުން ސަލާމަތްވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.  މިއީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިސާ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން ލިބޭނެ ފަސޭހަ ޗެކްލިސްޓެކެވެ:

 • ވިސާގެ ކޮޕީއެއް ޕްރިންޓްކުރުން: ވިއެޓްނާމަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ސިޓީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެތީ، ވިސާ އެޕްރޫވަލް ސިޓީގެ ޕްރިންޓް ކޮޕީއެއް ގެންދިއުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
 • ސައްހަ ތާރީޚުތައް ބެލުން: ވިސާގެ ސައްހަ ތާރީޚުތައް އެނގޭތޯ ޔަޤީންކުރުން.  ވިސާގައި މާގިނަ ދުވަހު ތިބުމަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުކުންނައިރު ޖޫރިމަނާތަކާއި ދަތިތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެކެވެ.
 • އެކަމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުން: ވިސާއާއެކު ޕާސްޕޯޓާއި، ޓްރެވަލް އިންޝުއަރެންސްއާއި، އެކޮމޮޑޭޝަންގެ ހެއްކެއް ފަދަ ދަތުރުފަތުރުގެ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުރިތޯ ޔަޤީންކުރުން.
 • ފައިސާ ބަދަލުކުރުން: މިހާރު އެކަން ނުކުރާނަމަ، ދަތުރުގެ ކުރިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޗައިނީސް ޔުއާން ވިއެޓްނާމްގެ ޑޮންގް އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވިސްނާށެވެ.  މިއީ ލޯކަލް ޓްރާންސެކްޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމެކެވެ.
 • ލޯކަލް އާދަކާދަތަކާއި ސަގާފަތްތައް ދިރާސާކުރުން: ޒިޔާރަތްކުރާއިރު އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ އުފާވެރި ތަޖުރިބާއެއް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ވިއެޓްނާމްގެ ލޯކަލް އާދަކާދަތަކާއި ސަގާފަތްތަކަށް އަހުލުވެރިވުން.

މި ޗެކްލިސްޓަށް ތަބާވުމުން، ވިއެޓްނާމްގެ ރީތި ގައުމު ހޯދަމުން ދިޔައިރު، އޮމާން އަދި އުނދަގުލެއް ނެތް ތަޖުރިބާއެއް ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާ އެޕްލައިކުރި ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އެންމެ ގިނައިން ކުރެވޭ ސުވާލުތައް

ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާއަށް އެދުމަކީ މި ރީތި ގައުމަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ރާވާފައިވާ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ފޯރިގަދަ ޕްރޮސެސްއަކަށް ވެދާނެ އެވެ.  ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަނަށް ބަދަލުތަކެއް ނުވަތަ އިސްލާހުތަކެއް ގެނައުމުގެ ބޭނުން ވެސް ކުރިމަތިވެއެވެ.  މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓުން ބޭނުންވާ ސަޕޯޓް ހޯދުމަކީ ގޮންޖެހުމަކަށް ވެދާނެ އެވެ.  މި ހާލަތްތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ އެންމެ ގިނައިން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލައި، އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ލަފާދީފައެވެ.

ސުވާލު 1: އަހަރެންގެ ފްލައިޓް ވަރަށް އަވަހަށް ފުރާ ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާ ސްޓޭޓަސް ޕްރޮސެސް ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. އަވަސްކޮށްލުމަށް ނުވަތަ އަވަސްކުރުމަށް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފުރާ ތާރީހު ކައިރިވަމުން ދަނިކޮށް ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާ އަދިވެސް ޕްރޮސެސް ކުރަމުންދާކަން ވިސްނުމަކީ މާޔޫސް ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ.  މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ނަން މަޝްހޫރު އިދާރާއަކުން އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި ނުވަތަ info@vietnamimmigration.org އަށް އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ގުޅުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ.  އެމީހުންނަށް އެ ޕްރޮސެސް އަވަސް ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދިނުމާއި، ފްލައިޓަށް ވަގުތުން އީ-ވިސާ ތައްޔާރުވެފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ އެވެ. މި ހިދުމަތާ ގުޅިގެން ފީއެއް ނަގާފާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ސުވާލު 2: އަހަރެންގެ އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަނަށް ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނީމެވެ. އެކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟

ގޯސްތައް ދިމާވެ، އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންގައި ގޯސް މައުލޫމާތު ދިނުމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ސަބަބަކަށް ވެދާނެ އެވެ.  އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަނުގައި ގޯހެއް ހެދި ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިއެއް ނަމަ އަވަހަށް ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.  މައުލޫމާތު އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި، އަގުހުރި އިދާރާއަކާ ގުޅުމަށް ނުވަތަ އެހީތެރިކަމަށް އެދި info@vietnamimmigration.org އަށް ގުޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފާދެމެވެ. އެމީހުންގެ އަތުގައި އެޕްލިކޭޝަން އިސްލާހު ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މަގުދައްކައިދޭނެ ތަޖުރިބާ އެބަހުއްޓެވެ.

ސުވާލު 3: އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުގެ އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން އެޑިޓް ކުރަން. އެޑިޓް ކުރުމަށް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟

ބައެއް ފަހަރު އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެޑިޓް ނުވަތަ އަޕްޑޭޓް ކުރަން ޖެހޭކަން ވިސްނިދާނެ އެވެ.  ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެޕްލިކޭޝަން ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ސުވާލު އުފެދިދާނެ އެވެ. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން އެޑިޓްކުރުމުގައި އެހީތެރިކަމަށް އެދުމަށްޓަކައި ނަން މަޝްހޫރު އިދާރާއަކުން ނުވަތަ info@vietnamimmigration.org އަށް އީމެއިލް ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ. އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ އިރުޝާދު ދިނުމާއި، އެޕްލިކޭޝަންގައި ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ފެންނަކަން ޔަގީން ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެއެވެ.

ސުވާލު 4: އަޅުގަނޑު އަންނަނީ އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންގައި ލިޔެފައިވާ އެރައިވަލް ޑޭޓަށްވުރެ ކުރިންނެވެ. އަންނަ ތާރީހު ބަދަލުކުރުމަށް އެއްވެސް ހިދުމަތެއް އެބައޮތްތޯ؟

ޕްލޭންތަކަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ކަމަށާއި، ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީހަށް ވުރެ ކުރިން ވިއެޓްނާމަށް އާދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަންނަ ތާރީހު ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ސަޕޯޓް ހޯދުމަށް ނަން މަޝްހޫރު އިދާރާއަކާ ގުޅުމަށް ނުވަތަ info@vietnamimmigration.org އަށް ގުޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފާދެމެވެ. އެމީހުންނަށް އީ-ވިސާގައި އަންނަ ތާރީހު އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި މަގުދައްކައިދީ، ވިއެޓްނާމަށް އޮމާންކަމާއެކު ވަދެވޭނެ ގޮތް ކަށަވަރުކޮށްދެވިދާނެ އެވެ.

ސުވާލު 5: އަޅުގަނޑު ވިއެޓްނާމަށް ވަންނަނީ އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަނުން ނޫން އެހެން ބަނދަރަކުންނެވެ. އެންޓްރީ ޕޯޓް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެއްވެސް ހިދުމަތެއް އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟

ދަތުރު ޕްލޭންތަކަށް ބަދަލު އައުމަކީ އާދަޔާ ހިލާފު ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަނދަރާ ތަފާތު ބަނދަރަކުން ވިއެޓްނާމަށް ވަދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އެންޓްރީ ޕޯޓް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ނަން މަޝްހޫރު އިދާރާއަކުން އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ނުވަތަ info@vietnamimmigration.org އަށް ގުޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފާދެމެވެ. އެމީހުންނަށް ވިއެޓްނާމަށް އުނދަގުލެއް ނެތި ވަދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އިރުޝާދުތައް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ އެވެ.

ސުވާލު 6: ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު އިންފޯ އިސްލާހު ކުރުމަށް ކުރާނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު މައުލޫމާތު އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިއެއްނަމަ، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ސަޕޯޓް ހޯދުމަކީ ގޮންޖެހުމަކަށް ވެދާނެ އެވެ.  މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަމަށް އެދި ނަން މަޝްހޫރު އިދާރާއަކަށް ގުޅުމަށް ނުވަތަ info@vietnamimmigration.org އަށް ގުޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފާދެމެވެ. އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ އިރުޝާދު ދިނުމާއި، އީ-ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން އިސްލާހު ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެ އެވެ.

ނިންމުން

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އޮންލައިންކޮށް ވިއެޓްނާމް ވިސާ ހޯދުމަކީ ކޮންމެހެން އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވެ އިތުބާރު ހުރި އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުން ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ކާމިޔާބީގެ ނިސްބަތް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އެޖެންސީތަކުގެ ތަޖުރިބާއާއި، ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ ޕްލެޓްފޯމްތަކާއި، އަވަސް ހިދުމަތްތަކާއެކު، އުނދަގުލެއް ނެތް ތަޖުރިބާއާއި، ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ އެޕްރޫވަލްއާއި، ވަގުތުން ވިސާ ދޫކުރުން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ. އެހެންކަމުން، ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ރަނގަޅު އަތެއްގައި އޮތްކަން އެނގިހުރެ، ވިއެޓްނާމަށް ކުރާ ދަތުރު އިތުބާރާއެކު ރާވާށެވެ.

ނޯޓް:

ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާއިރު ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ ވަގުތު ސަޕޯޓަށް ދާންވީ ކޮންތަނަކަށްކަން އެނގުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. އަގުހުރި އިދާރާއަކަށް ގުޅުމުން ނުވަތަ info@vietnamimmigration.org އަށް ގުޅުމުން، އޮމާން އަދި ސްޓްރެސް ފްރީ ދަތުރު ތަޖުރިބާއެއް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެ އެވެ. ތިޔަބޭފުޅުންގެ ރިކުއެސްޓް ބެލެހެއްޓުމަށް ފީއެއް ނަގާފާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަނދާން ކުރާތި، ރަނގަޅު ސަޕޯޓަކާއެކު، ވިއެޓްނާމް އީ-ވިސާގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިފައި، މި ޤައުމުން ލިބެން ހުރި ހުރިހާ އަޖައިބުތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

რატომ უნდა განიხილონ ჩინელმა ტურისტებმა ვიეტნამის მონახულება? ვიეტნამი გთავაზობთ უნიკალურ და მრავალფეროვან მოგზაურობის გამოცდილებას, რომელიც აუცილებლად დაიპყრობს ჩინელი ტურისტების გულებს. აქ არის რამდენიმე დამაჯერებელი მიზეზი, თუ რატომ უნდა იყოს ვიეტნამი მათი სამოგზაურო თაიგულების სიის სათავეში: ჩინელ ტურისტებს სჭირდებათ შესვლის ვიზა ვიეტნამში შესასვლელად? დიახ, ჩინელ ტურისტებს მოეთხოვებათ ვიზას აღება ვიეტნამში გამგზავრებამდე.