April 23, 2024
Tigrinya

ቬትናም ቪዛ ኦንላይን ንኤርትራውያን በጻሕቲ: ኩሉ ክትፈልጥዎ ዘለኩም

ኤርትራውያን ቱሪስት ንምንታይ ናብ ቬትናም ንምብጻሕ ክሓስቡ ኣለዎም?

 • ውሑስን ምሕዝነታዊን: ቬትናም ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ካብ ዘለዋ ውሑሳት ሃገራት ክትበጽሓ ትቑጸር። እቶም ደቂ ዓዲ ብውዑይ ኣቀባብላኦምን ተቐባሊ ባህርያቶምን ዝፍለጡ ብምዃኖም፡ ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ከም ዝስምዖም ይገብሩ።
 • ጥዑማት መግብታት: መግቢ ቬትናም ብጣዕሚ ዘለዎ ምግቢ ኣብ መላእ ዓለም ፍሉጥ እዩ። ካብቲ ምልክት ፎ ክሳብ እቲ ጥዑም ባንህ ሚ፡ ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ኣብ ቬትናም ኣብ ዝገብርዎ ዑደት ዝተፈላለየ ኣፎም ዝመልኡ መግብታት ክሕንብሱ ዕድል ክረኽቡ እዮም።
 • ብተመጣጣኒ ዋጋ: ቬትናም ንገንዘብ ዓቢ ዋጋ ስለዘለዋ፡ ንባጀት ዝፈልጡ ተጓዓዝቲ ምቹእ መዕረፊት እያ። ኣብ ቬትናም ዝርከቡ ናይ መንበሪ፡ መጓዓዝያን መመገቢ ኣማራጺታትን ብተዛማዲ ርካሽ ብምዃኖም፡ ኤርትራውያን በጻሕቲ ካብ ናይ መገሻ ባጀቶም ብዝበለጸ ክጥቀሙሉ የኽእሎም።
 • ጽቡቕን ደስ ዝብልን ኩነታት ኣየር: ቬትናም ካብቲ መስተንክር ዝኾነ ናይ ኖራ ካርስት ሃሎንግ ቤይ ክሳብ ስእላዊ ሩዝ ቴራስ ሳፓ ትንፋስ ዝህብ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ኣለዋ። ብተወሳኺ እታ ሃገር ትሮፒካዊ ክሊማ ዘለዋ ኮይና፡ ኣብ ምሉእ ዓመት ውዑይ ሙቐትን ብዙሕ ጸሓይን ኣለዋ።
 • ንጡፍ ባህሊ፡ ቬትናም ብታሪኽን ባህላዊ ልምድን ዝጠሓለት ሃገር እያ። ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ፡ ጥንታውያን መቕደሳት ክድህስሱ፡ ሕብራዊ ዕዳጋታት ክበጽሑ፡ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዘሎ ኣነባብራ ክጥሕሉ ይኽእሉ። እቶም ንጡፋት በዓላትን በዓላትን ብዛዕባ ሃብታም ባህላዊ ውርሻታት ቬትናም ፍሉይ ርድኢት ይህቡ።

ኤርትራውያን ቱሪስት ናብ ቬትናም ንምእታው መእተዊ ቪዛ የድልዮም ድዩ?

እወ ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ቅድሚ ናብ ቬትናም ምኻዶም ቪዛ ክወስዱ ይግደዱ። ይኹን እምበር፡ ብስራት ኣሎ! ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ሕጂ ብኢንተርነት ናይ ቬትናም ቪዛ ከመልክቱ ይኽእሉ፡ እዚ ድማ ብቬትናም ኢ-ቪዛ’ውን ይፍለጥ። እዚ ናይ ኦንላይን ቪዛ ንወነንቲ ፓስፖርት ኩለን ሃገራትን ግዝኣታትን ንኤርትራ ሓዊሱ ዝወሃብ እዩ።

ካብ ኤምባሲ/ቆንስል ቬትናም ርሒቕካ ምንባር፡ ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ቪዛ ቬትናም ብኢንተርነት ከመልክቱ ይኽእሉ ድዮም?

ብዘይጥርጥር! ምስ ምትእትታው ቪዛ ቬትናም ብኢንተርነት ድሕሪ ደጊም ኤርትራውያን በጻሕቲ ብኣካል ናብ ኤምባሲ ቬትናም ወይ ቆንስል ምኻድ ኣየድልዮምን እዩ። እዚ ብኢንተርነት ዝቐርብ መስርሕ መመልከቲ ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ኣብ ምቾት ገዝኦም ወይ ቤት ጽሕፈቶም ኮይኖም ቪዛኦም ብዝጥዕም መንገዲ ከመልክቱ የኽእሎም።

ረብሓታት ቪዛ ቬትናም ኦንላይን ንኤርትራውያን በጻሕቲ እንታይ እዩ?

 • ምቹእነት: እቲ ብኢንተርነት ዝወሃብ ናይ ቬትናም ቪዛ፡ ኤርትራውያን በጻሕቲ ኣብ ኤምባሲ ቬትናም ወይ ቆንስል ቬትናም ሪጋ ምሓዝ ዘየድልዮ እዩ። መስርሕ ምሕታት ቪዛ ብኢንተርነት ክዛዝምዎ ይኽእሉ እዮም፣ እዚ ድማ ግዜን ጻዕርን ይቑጥቡ።
 • ብዙሕ መእተዊ ኣማራጺታት: ቬትናም ኢ-ቪዛ፡ ኤርትራውያን በጻሕቲ ኣብ እዋን ዑደቶም ዝተፈላለየ ዞባታት ቬትናም ክድህስሱ ዘኽእሎም፡ ሓደን ብዙሕን መእተዊ ኣማራጺታት ኣለዎ። 13 መዓርፎ ነፈርቲ፡ 16 ናይ መሬት ዶባዊ ኣፍደገታትን 13 ናይ ባሕሪ ዶብ ኣፍደገታትን ነቲ ኢ-ቪዛ ዝቕበሉ ብምዃኖም፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ምጉዓዝ ከምዚ ቀሊል ኮይኑ ኣይፈልጥን።
 • Longer Validity: ናይ ቬትናም ኢ-ቪዛ ክሳብ 90 መዓልታት ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ንኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ተኣምራት ቬትናም ንምድህሳስ እኹል ግዜ ይህቦም። ንሓጺር ዕረፍቲ ወይ ንነዊሕ ጻንሖት ክጅምሩ ይደልዩ፡ እቲ ኢ-ቪዛ ተዓጻጻፍነትን ምቹእነትን ይህብ።
 • ዋጋ ውፅኢታዊ: ቬትናም ኢ-ቪዛ ንኤርትራውያን በጻሕቲ ብተመጣጣኒ ዋጋ ዝሽየጥ ኣማራጺ እዩ። ብተወዳዳሪ ዋጋታቱ፡ ኤርትራውያን በጻሕቲ ባንኪ ከይሰበሩ ቪዛኦም ክረኽቡ ስለ ዝኽእሉ፡ ካብ ናይ መገሻ ባጀቶም ዝያዳ ጽባቐ ቬትናም ንምምልላስ ክምድቡ የኽእሎም።

ወግዓዊ ክፍሊት ኢ-ቪዛ ቬትናም ንኤርትራውያን በጻሕቲ:

ወግዓዊ ክፍሊት ቪዛ ቬትናም ንኤርትራውያን በጻሕቲ ከከም ዓይነት ቪዛን ንውሓት ጻንሖትኩምን ይፈላለ እዩ። እዚ ክፍሊታት ኣብ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ኮይኑ ክቕየር ይኽእል እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ክፍሊት ቪዛ ቬትናም ብኢንተርነት ከምዚ ዝስዕብ ይመስል፤

 • ንሓደ መእተዊ ቪዛ (ክሳብ 30 መዓልታት ዝሰርሕ): 25 ዶላር ኣሜሪካ
 • ብዙሕ መእተዊ ቪዛ (ክሳብ 30 መዓልታት ዝሰርሕ)፦ 50 ዶላር ኣሜሪካ
 • ንሓደ መእተዊ ቪዛ (ክሳብ 90 መዓልታት ዝሰርሕ)፦ 25 ዶላር ኣሜሪካ
 • ብዙሕ ግዜ ዝኣቱ ቪዛ (ክሳብ 90 መዓልታት ዝሰርሕ): 50 ዶላር ኣሜሪካ

እዚ ክፍሊታት እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት፡ መመልከቲኻ ይጸድቕ ይኹን ይነጽግ ዘይምለስ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ቅድሚ መመልከቲኻ ምቕራብካ ዝኾነ ይኹን ስግንጢር ንኸይፍጠር ህሉው ዋጋታት ድርብ ምፍታሽ ወሳኒ እዩ።

ምርዳእ ሓደ-መእተውን ብዙሕ ምእታውን ንኤርትራውያን በጻሕቲ:

ከም ኤርትራዊ ቱሪስት መጠን፡ ኣብ መንጎ ሓደ መእተዊን ብዙሕ መእተዊን ቪዛ ዘሎ ፍልልይ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ።

ናይ ሓደ መእተዊ ቪዛ ኣብቲ ኣብ ቪዛኻ ዝተገልጸ ናይ ምጽናሕ ግዜ ሓደ ግዜ ጥራይ ናብ ቬትናም ክትኣቱ የኽእለካ። ካብታ ሃገር ምስ ወጻእካ፡ ቪዛኻ ድሕሪ ደጊም ቅኑዕ ኣይክኸውንን እዩ፡ ዳግማይ ናብ ቬትናም ክትኣቱ እንተደሊኻ ድማ ሓድሽ ቪዛ ከተመልክት ከድልየካ እዩ።

ብኻልእ ወገን ድማ፡ ብዙሕ መእተዊ ቪዛ ኣብ ውሽጢ እቲ ዝተወሰነ ናይ ምጽናሕ ግዜ ብዙሕ ግዜ ናብ ቬትናም ክትኣቱን ክትወጽእን ተዓጻጻፍነት ይህበካ። እዚ ዓይነት ቪዛ ነቶም ኣብ እዋን መገሻኦም ጎረባብቲ ሃገራት ክበጽሑን ናብ ቬትናም ክምለሱን ዝሓስቡ ኤርትራውያን በጻሕቲ ምቹእ እዩ።

ፖሊሲ ምምላስ ገንዘብ ንኤርትራውያን በጻሕቲ:

እቲ ዘሕዝን ግን፡ እቲ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ዝኽፈል ናይ ቬትናም ቪዛ ክፍሊት፡ ውጽኢት ናይቲ ናይ ቪዛ ሕቶኻ ብዘየገድስ፡ ዘይምለስ እዩ። ስለዚ ኩሉ ናይ ቪዛ ረቛሒታት ከምዘማልእን መመልከቲኻ ኣብ እተቕርበሉ እዋን ቅኑዕ ሓበሬታ ምሃብን ወሳኒ እዩ።

ኣብዚ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ፡ ንቪዛ ቬትናምካ ብኤጀንሲ ኣቢልካ ከተመልክት እንተመሪጽካ፡ እቲ ክፍሊት ዝለዓለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ገለ ትካላት ናይ ቪዛ ሕቶኻ እንተተነጺጉ ናይ ምምላስ ፖሊሲ ይህባ። ውዕላትን ቅጥዕታትን ከምዝተረዳእካ ንምርግጋጽ ናይቲ ዝመረጽካዮ ትካል ናይ ምምላስ ገንዘብ ፖሊሲ ምፍታሽ ይምከር።

ቬትናም ቪዛ ኦንላይን ንኤርትራውያን በጻሕቲ: መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኣንጻር ስሙያት ትካላት

ናብ ቬትናም ንእትገብርዎ ጉዕዞ ቪዛ ክትረኽቡ እንከለዉ፡ ኤርትራውያን በጻሕቲ ክልተ ቀንዲ ኣማራጺታት ኣብ ግምት ከእትዉ ኣለዎም፡ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ምምልካት ወይ ካብ ስሙያት ትካላት ሓገዝ ምሕታት። ነፍሲ ወከፍ ኣማራጺ ናይ ገዛእ ርእሱ ስብስብ ብልጫታትን ጉድለታትን ኣለዎ። ንኽልቲኡ ኣነጻጺርና ብግቡእ ዝተሰነየ ውሳነ ክትወስዱ ክንሕግዘኩም ኢና።

መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ፤

 • ትሑት ክፍሊት: ናይ መንግስቲ መርበብ ሓበሬታ ምስ ስሙያት ትካላት ክነጻጸር እንከሎ ንናይ ቪዛ ሕቶታት ዝተሓተ ክፍሊት ይህብ። እዚ ብጽኑዕ ባጀት ትሰርሕ እንተኾንካ ሰሓቢ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ።
 • መስርሕ DIY: ይኹን እምበር፡ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኣብ ምሉእ መስርሕ ምምልካት ዝኾነ ይኹን ደገፍ ወይ ሓገዝ ከምዘይህብ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ንኹሉ መስርሕ ባዕልኻ ክትከይድ ከድልየካ እዩ። እዚ ግዜ ዝወስድን ምድንጋርን ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብፍላይ ምስ መስርሕ ምሕታት ቪዛ ዘይትፋለጥ እንተኾንካ።
 • ውሱን ደገፍ፡ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኣብ እተመልክትሉ እዋን ዝኾነ ሕቶታት እንተሃልዩኩም ወይ ዝኾነ ጉዳይ እንተ ኣጋጢሙኩም፡ ቅልጡፍ ናይ ኦንላይን ደገፍ ክትረኽቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እዚ ስእነት ሓገዝ ተስፋ ዘቑርጽን መስርሕ ናይ ቪዛ ሕቶኻ ከደናጉዮን ይኽእል።

ስሙያት ትካላት:

 • ክእለትን ተመኩሮን: ስሙያት ትካላት ንቬትናም ሓዊሱ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ዝምልከት ናይ ቪዛ ሕቶታት ኣብ ምሕላው ናይ ዓመታት ተመኩሮ ኣለዎም። ብዛዕባ መስርሕ ምምልካት ዓሚቕ ኣፍልጦ ዘለዎምን ቪዛኻ ብኸመይ ብብቕዓት ከም ዝጸድቕ ይፈልጡን እዮም። እዚ ክእለት እዚ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጸገማት ቪዛ ናይ ምርካብ ዕድልካ ብዓቢኡ ክውስኽ ይኽእል።
 • ውፉይ ደገፍ: ዘይከምቲ ናይ መንግስቲ መርበብ ሓበሬታ፡ ስሙያት ትካላት ኣብ ምሉእ መስርሕ ምምልካት ውፉይ ደገፍ ይህባ። ብቕልጡፍ ክሕግዙኻ፣ ዝኾነ ሕቶታት ክምልሱልካን ኣብ ምሉእ መስርሕ ዝመርሑኻን ናይ ሰብ ሞያ ጉጅለ ኣለዎም። እዚ ደረጃ ደገፍ ግዜኻ ክቑጥበልካን ስሉጥ ናይ ቪዛ ሕቶ ተመኩሮ ከረጋግጽን ይኽእል።
 • ቪዛ ቅልጡፍ ኣገልግሎት: ቪዛኹም ብህጹጽ ኣብ ዘድልየኩም እዋን፡ ስሙያት ትካላት ነቲ ናይ መስርሕ ግዜ ንምቅልጣፍ ቅልጡፍ ኣገልግሎት ይህቡ። እዚ ኣብ መወዳእታ ደቒቕ ናይ መገሻ መደባት እንተሃልዩካ ወይ ኣብ ቬትናም ኣብ ዘይተጸበኻዮ ፍጻመ ክትሳተፍ እንተድኣ ኣድልዩካ ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል።
 • ተወሳኺ ኣገልግሎታት: ስሙያት ትካላት ንናይ ጉዕዞ ተመኩሮኹም ካብ ጸገም ነጻ ንምግባር ተወሳኺ ማይል ይኸዱ። ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ምውሳድን ናብ ሆቴልካ ምስግጋርን ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት ይህቡ፣ ነዊሕ ሪጋ ንኸይህሉ ምጽራይ ኢሚግሬሽን ምቅልጣፍ፣ ኣብ ዝበጻሕካሉ እዋን ኣብ ቆጸራ ኢሚግሬሽን ሓገዝ ይህቡ። እዞም ተወሳኺ ኣገልግሎታት እዚኦም ንሓፈሻዊ ናይ ጉዕዞ ተመኩሮኻ ከዕብዩን ናብ ቬትናም ንእትገብርዎ ጉዕዞ ዝያዳ ባህ ዘብል ክገብሩን ይኽእሉ።

ንናይ ቬትናም ቪዛኹም ቅኑዕ ምርጫ ምግባር፤

ክልቲኦም መርበብ ሓበሬታ መንግስትን ፍሉጣት ትካላትን ናይ ገዛእ ርእሶም ረብሓን ጉድኣትን ኣለዎም። ዋጋ ዝቕንስ ኣማራጺ ትደልዩን ንመስርሕ ምሕታት ቪዛ ባዕልኹም ክትሕዙ ፍቓደኛታት እንተኾይንኩምን፡ እቲ ናይ መንግስቲ መርበብ ሓበሬታ ንዓኻ ዝምችእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር፡ ምቹእነትን ንብቕዓትን ንሓገዝ ክኢላታትን ኣኽቢርካ እንተ ዄንካ፡ ስሙያት ትካላት እቲ መገዲ እዩ። ስሉጥን ጸገም ዘይብሉን ናይ ቪዛ ሕቶ ተመኩሮ ንምርግጋጽ ዘኽእል ፍልጠት፡ ተመኩሮን ናይ ደገፍ ስርዓታትን ኣብ ቦትኡ ኣለዎም። ኣብ መወዳእታ እቲ ምርጫ ኣብ ውልቃዊ ምርጫታትካን ጠለባትካን ይምርኮስ።

ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ቪዛ ፍቓድ ክረኽቡ ክንደይ ግዜ ይወስደሎም?

ኣብ መስርሕ ቪዛ ክመጽእ ከሎ፡ ግዜ ወሳኒ እዩ። ብኢንተርነት ቪዛ ቬትናም ንዝሓቱ ኤርትራውያን በጻሕቲ፡ ማእከላይ ናይ መስርሕ ግዜ ብተለምዶ ካብ 3-5 ናይ ስራሕ መዓልታት እዩ። ይኹን እምበር፡ ኣብ እዋን ጽዑቕ ወቕቲ፡ ከም በዓላት፡ እቲ ናይ መስርሕ ግዜ ቁሩብ ክነውሕ ከም ዝኽእል ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

ስሉጥን ጸገም ዘይብሉን ተመክሮ ንምርግጋጽ፡ ቅድሚ እቲ ዝሓሰብካዮ ናይ ጉዕዞ መዓልታት ኣቐዲምካ ቪዛኻ ከተመልክት ንመክር። ከምኡ ብምግባርካ፡ ካብ ዝኾነ ዘየድሊ ጸቕጥን ምድንጓይን ክትድሕን ትኽእል።

ኣብ ቬትናም ንኤርትራውያን በጻሕቲ ከስተብህሉ ዘለዎም ሃገራዊ በዓላት እንታይ እዮም?

ቬትናም ኣብ ምሉእ ዓመት ዝተፈላለዩ ሃገራዊ በዓላት ተብዕል። ኤርትራውያን በጻሕቲ በዓላት ኣብ መስርሕ ቪዛን ስርሓት ኤምባሲን ክጸልዉ ስለዝኽእሉ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ቬትናም ክትፈልጦም ዘለካ ወሰንቲ ሃገራዊ በዓላት እነሆ፤

 • መዓልቲ ሓድሽ ዓመት (ጥሪ 01): እዚ ብሰፊሑ ዝኽበር በዓል ስለዝኾነ፡ ብዙሓት ትካላት ንግዲን ኣብያተ ጽሕፈት መንግስትን ተዓጽየን ኣለዋ።
 • በዓል ቴት: ቴት ናይ ቬትናም ወርሓዊ ሓድሽ ዓመት ኮይኑ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ዝተፈላለየ ዕለታት ይወድቕ። ኣብ ቬትናም ርኡይ በዓል ኮይኑ፡ ኣብዚ እዋን መስርሕ ቪዛ ክድንጉይ ከምዝኽእል ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።
 • መዓልቲ ዝኽሪ ነገስታት ተንጠልጢሉ፡ እዚ በዓል ኣብ መበል 10 መዓልቲ ሳልሳይ ወርሒ ወርሓዊ ዝኽበር ኮይኑ፡ ንኣፈ-ታሪኻውያን መስረትቲ ቬትናም ዝኽበርሉ እዋን እዩ።
 • መዓልቲ ዳግመ ውህደት (ሚያዝያ 30): እዛ መዓልቲ እዚኣ ውድቀት ሳይጎንን ምዝዛም ኲናት ቬትናምን እያ። ሃገራዊ በዓል ስለዝኾነ፡ ብዙሓት ትካላት ንግድን ኣብያተ ጽሕፈታትን ተዓጽዮም ኣለዉ።
 • መዓልቲ ዕዮ (ግንቦት 01): ኣብ መላእ ዓለም ዝኽበር እዚ በዓል ንኣበርክቶ ሰራሕተኛታት ዘኽብር እዩ። ኣብዚ ዕለት ምዕጻውን ውሱን ኣገልግሎትን ትጽቢት ይግበር።
 • ሃገራዊ መዓልቲ (መስከረም 02): እዛ መዓልቲ እዚኣ ቬትናም ኣብ 1945 ካብ ፈረንሳ ናጽነታ ምእዋጃ ዝዝክር እዩ።ሃገራዊ በዓል ስለዝኾነ፡ መስርሕ ቪዛ ክጽሎ ይኽእል እዩ።

ኣብዚ ሃገራዊ በዓላት እዚ፡ እቲ ናይ ቪዛ ሕቶኻ ዝፍጸመሉ ኢሚግሬሽን ቬትናም፡ ስራሕ ኣይክጅምርን እዩ። ስለዚ፡ ቅድሚ በዓላት እኹል ግዜ ከም ዘለካ ብምርግጋጽ፡ ንመመልከቲ ቪዛኻ ብኡ መሰረት ክትውጥኖ ይምከር።

ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ቪዛ ቬትናም ብኢንተርነት ንምምልካት እንታይ ክዳለዉ ኣለዎም?

ቅድሚ ናብ ቬትናም ጉዕዞኻ ምጅማርካ፡ ስሉጥ መስርሕ ምሕታት ቪዛ ንምርግጋጽ ኩሉ ዘድሊ ሰነዳት ምእካብ ወሳኒ እዩ። ንኤርትራውያን በጻሕቲ ሃገር፡ እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት የድሊ፤

 • ሕጋዊ ፓስፖርት: ኤርትራዊ ፓስፖርትካ ካብታ ናብ ቬትናም ዝኣተኻላ ዕለት ብውሑዱ 6 ኣዋርሕ ዕድመ ከም ዘለዎ ኣረጋግጽ። ብተወሳኺ ንቪዛ ማሕተም ዝኸውን እንተወሓደ 2 ባዶ ገጻት ክህልዎ ይግባእ።
 • ውልቃዊ ሓበሬታ: ምሉእ ስምካ፡ ጾታኻ፡ ዕለት ልደትካ፡ ቦታ ልደትካ፡ ቁጽሪ ፓስፖርትካን ዜግነትካን ኣቕርብ። ኣብ መስርሕ ምምልካት ዝኾነ ይኹን ምድንጓይ ወይ ሕልኽላኻት ንኸይፍጠር ቅኑዕን ምሉእን ሓበሬታ ኣገዳሲ እዩ።
 • ቅኑዕ ኢመይል ኣድራሻ: ንኹነታት መመልከቲ ቪዛኻ ዝምልከት መረጋገጺን መፍለጢን ንምርካብ ቅኑዕ ኢመይል ኣድራሻ ኣቕርብ። ኣብ ኢመይልካ እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ ብቐጻሊ ምፍታሽ ይምከር።
 • ሕጋዊ ናይ ክረዲት/ዴቢት ካርድ: ንኽፍሊት ንምፍጻም ሕጋዊ ናይ ክረዲት ወይ ደቢት ካርድ (ቪዛ፣ ማስተር፣ ጀሲቢ፣ ዲነር ክለብ፣ ኣሜክስ፣ ዩኒየን ፔይ ወዘተ) ክህልወካ። መስርሕ ምሕታት ቪዛ ብኢንተርነት ክፍሊት ክፍሊት ይሓትት፣ እዚ ድማ ነዞም ቅቡላት ኣገባባት ክፍሊት ተጠቒምካ ብዝጥዕም መንገዲ ክግበር ይከኣል።
 • ግዝያዊ ኣድራሻ ኣብ ውሽጢ ቬትናም: ኣድራሻ ናይቲ ኣብ ቬትናም ክትሓስቦ ዝሓሰብካዮ ሆቴል ወይ መንበሪ ኣቕርብ። እዚ ሓበሬታ እዚ ንመስርሕ ምሕታት ቪዛ ኣገዳሲ ኮይኑ፡ ኣብ ዝመጻእካሉ እዋን እትሓድረሉ ቦታ ከም ዘለካ የረጋግጽ።
 • ዕላማ ምብጻሕ፡ ዕላማ ምብጻሕካ ብንጹር ግለጽ፡ ቱሪዝም ይኹን፡ ስራሕ፡ ንግዲ፡ ወይ መጽናዕቲ። ካብ ቱሪዝም ወጻኢ ካልእ ዕላማታት ንመመልከቲኹም ንምድጋፍ ተወሳኺ ሰነዳት ከድልዮም ከም ዝኽእል ኣስተውዕሉ።
 • ውጥን ናይ ምእታውን ምውጻእን መዓልታት: ካብ ቬትናም ክትኣቱን ክትወጽእን ዝሓሰብካሉ መዓልታት ግለጽ። ቅኑዕ ሓበሬታ ንምሃብ መደብ መገሻኻ ኣቐዲምካ ክትውጥን ይምከር።
 • ኣብ ቬትናም ዝርከቡ መእተውን መውጽእን ነጥብታት/መዓርፎ ነፈርቲ: ኣብ ቬትናም ዝርከቡ ፍሉያት መእተዊን መውጽእን ነጥብታት ወይ መዓርፎ ነፈርቲ ብእኡ ኣቢልካ ናብታ ሃገር ክትኣቱን ክትወጽእን ዝሓሰብካ ኣመልክት። ብዘይካ መዓርፎ ነፈርቲ፡ ኣብ መስርሕ ምምልካት ብዝተመዝገበ ወደብ ኣቢልኩም ናብ ቬትናም ክትኣትዉ ከምዘለኩም ኣስተውዕሉ።
 • ዝርዝር ሞያን ትካልን: ስም፣ ኣድራሻን ቁጽሪ ተሌፎንን ትካልኩም ሓዊሱ ናይ ሕጂ ሞያኹም ኣቕርቡ። እዚ ሓበሬታ እዚ ንኹነታት ስራሕካ ንምምስራትን ሓቅነት ናይቲ መመልከቲኻ ንምርግጋጽን የድሊ።

ኤርትራውያን ቱሪስት ንመመልከቲ ቪዛ ቬትናም ብኢንተርነት እንታይ ክሰቕሉ ኣለዎም?

ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ብኢንተርነት ናይ ቬትናም ቪዛ ኣብ ዘመልክቱሉ እዋን ክልተ ኣገደስቲ ሰነዳት ክሰቕሉ ይግደዱ፤

1. ስካን ዝገበረ ቅዳሕ ናይ ፓስፖርት ዳታ ገጽ፤

እቲ ስካን ዝተገብረ ቅዳሕ ናይ ፓስፖርት ዳታ ገጽካ ነቲ ኣብ ቅጥዒ መመልከቲ ቪዛኻ ዝቐረበ ሓበሬታ ንምርግጋጽ ወሳኒ እዩ። ነዚ ሰነድ ዝምልከት ረቛሒታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፤

 • እቲ ስካን ዝተገብረ ቅዳሕ ተነባቢን ንጹርን ምሉእ ገጽ ፓስፖርትካ ዘጠቓልልን ምዃኑ ኣረጋግጽ።
 • ስእልኻ፣ ውልቃዊ ዝርዝር ሓበሬታኻን መስመራት ICAOን ከጠቓልል ይግባእ።
 • እቲ ዝተሰቐለ ፋይል ብቐሊሉ ንኽቐርብ ብ PDF, JPEG, ወይ JPG format ምዃኑ ምርግጋጽ።

2. ናይ ቀረባ እዋን ስእሊ ስእሊ (4x6cm):

እቲ ስእሊ ስእሊ መንነትካ ንምርግጋጽን ምስቲ ኣብ ፓስፖርትካ ዘሎ ሰብ ከም ዝሰማማዕ ንምርግጋጽን ይጥቀመሉ። ንናይ ስእሊ ስእሊ ዘድልዩ ነገራት እነሆ፤

 • እቲ ስእሊ ናይ ቀረባ እዋን ክኸውንን ህሉው መልክዕካ ዝሕዝን ክኸውን ኣለዎ።
 • እቲ ኣመልካቲ ትኽ ዝበለ ክመስል ኣለዎ፣ ዝኾነ ዝግልበጥ ወይ ኩርናዕ ዘለዎ ኣቀማምጣ ርእሱ የብሉን።
 • ኣብ ስእሊ መነጽር ካብ ምግባር ምቑጣብ።

ንኤርትራውያን በጻሕቲ ብኸመይ ብኢንተርነት ናይ ቬትናም ቪዛ ነመልክት?

ሕጂ ኩሉ ዘድሊ ሰነዳት ምስ ኣከብኩም፡ ኣብ መስርሕ ምሕታት ቪዛ ቬትናም ብኢንተርነት ንኤርትራውያን በጻሕቲ ደረጃ ብደረጃ ንጥሕል፤

 • ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ምብጻሕ: ንመመልከቲ ኢ-ቪዛ ቬትናም ዝተመደበ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ምእታው። “Vietnam visa online for Eritrean tourists” ዝብል ቁልፊ ቃል ተጠቒምካ ቀሊል ምድላይ ናብቲ ቅኑዕ መርበብ ሓበሬታ ይመርሓካ።
 • መስርሕ መመልከቲ ጀምር: ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ነቲ መመልከቲ ቅጥዒ ረኺብካ ምምላእ ጀምር። ኩሉ ዘድሊ ውልቃዊ ሓበሬታ ብትኽክልን ብዕምቆትን ምሃብ። ቅድሚ ምቕጻልካ ነቲ ሓበሬታ ዝኾነ ጌጋ እንተሃልዩ ድርብ ምፍታሽ ኣይትረስዕ።
 • ደገፍቲ ሰነዳት ምጽዓን: ከም ኣካል ናይቲ መስርሕ መመልከቲ፡ ዕላማ ምብጻሕካ ንምርግጋጽ ደገፍቲ ሰነዳት ክትሰቕል ክትግደድ ትኽእል ኢኻ። እዞም ሰነዳት እዚኦም ከከም ባህሪ ምብጻሕካ ይፈላለዩ። ንኣብነት፡ ንንግዳዊ ዕላማታት ትጐዓዝ እንተ ዄንካ፡ ካብቲ ኣብ ቬትናም ዚርከብ ኣአንጋዲ ትካል ናይ ዕድመ ደብዳበ ከተቕርብ ከድልየካ ይኽእል እዩ።
 • ክፍሊት ግበር: ነቲ ናይ መመልከቲ ቅጥዒ ምስ መላእካን ኣድለይቲ ሰነዳት ምስ ሰቐልካን፡ ነቲ ክፍሊት ብሕጋዊ ናይ ክረዲት ወይ ደቢት ካርድካ ተጠቒምካ ንገብሮ። እቲ ናይ መመልከቲ ክፍሊት ርትዓዊ ኮይኑ ብቐሊሉ ብኢንተርነት ክኽፈል ይኽእል።
 • ምርግጋጽን መፍለጢን ምቕባል: ድሕሪ ዕዉት ክፍሊት፡ መመልከቲኻ ከም ዝቐረበ ዝገልጽ ናይ ምርግጋጽ ኢመይል ይመጸካ። ንኹነታት መመልከቲ ቪዛኻ ዝምልከት ተወሳኺ መተሓሳሰቢ ንምርካብ ኣብ ናይ ኢመይል ኢንቦክስካ ተኸታተል።
 • ንፍቓድ ቪዛ ተጸበ: ናይ ቬትናም ኢ-ቪዛ ናይ መስርሕ ግዜ ይፈላለ እዩ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ካብ 3 ክሳብ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ይወስድ። ኣብዚ ግዜ እዚ፡ ሰብመዚ ኢሚግሬሽን ንመመልከቲኻ መርሚሮም ውሳነ ክህቡ እዮም። ዓቕሊ ግበር እሞ ክሳብ ፍቓድ ቪዛኻ እትረክብ ዝኾነ ናይ መገሻ ምድላዋት ካብ ምግባር ተቖጠብ።
 • ኢ-ቪዛኻ ምቕባልን ምሕታምን: ናይ ቪዛ መመልከቲኻ ምስ ተጸደቐ፡ ኢ-ቪዛኻ ተተሓሒዙ ብኢመይል መፍለጢ ክመጸካ እዩ። ኣብ ቬትናም ምስ ኣተኹም ኣካላዊ ቅዳሕ ከተቕርቡ ስለዘድልየኩም፡ ነቲ ኢ-ቪዛ ኣውሪድኩም ኣሕተምዎ።

ከመይ ጌርና ቬትናም ኢ-ቪዛ ኩነታት ንኤርትራውያን ቱሪስት ንፍትሽ:

ናይ ቬትናም ቪዛ መመልከቲኻ ብኢንተርነት ምስ ኣቕረብካ፡ ኩነታት ኢ-ቪዛኻ ክትፈልጥ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ። ኩነታት ቪዛኻ ንምፍላጥ ዝሕግዙ ስጉምትታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፤

 • ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ኢሚግሬሽን ቬትናም ምብጻሕ: ናብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ቬትናም ብፍላይ ድማ ኩነታት ቪዛ ንምፍታሽ ዝተወፈየ ገጽ ኪድ።
 • ዝርዝር መመልከቲኻ ኣእቱ: ኣብቲ ናይ ቪዛ ኩነታት ምፍታሽ ገጽ፡ ዘድሊ ሓበሬታ ምልኣዮ፡ እንተላይ እቲ ናይ መመልከቲ ኮድካን ዕለት ልደትካን ሓዊስካ። እቲ ዝኣተወ ዝርዝራት ቅኑዕ ምዃኑ ምርግጋጽ።
 • Captcha ምርግጋጽ: ንምቕጻል መስርሕ ምርግጋጽ ካፕቻ ምዝዛም። እዚ ድማ ኣውቶማቲክ ሕቶታት ንምክልኻልን ድሕንነት ንምርግጋጽን ዝግበር እዩ።
 • ኩነታት ቪዛኻ ምፍታሽ: ኣድላዪ ሓበሬታ ምስ ኣእተኻን ነቲ ካፕቻ ምስ ኣረጋገጽካን ኣብቲ “ኩነታት ምፍታሽ” ዝብል ቁልፊ ጠውቕ። ብድሕሪኡ እቲ መርበብ ሓበሬታ ህሉው ኩነታት ናይ ቬትናም ኢ-ቪዛኻ ከርኢ እዩ።

ናይ ቪዛ ሕቶታት ዕዉትነት ንምዕባይ ኤርትራውያን በጻሕቲ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም?

ናይ ቪዛ ሕቶኻ ናይ ምጽዳቕ ዕድል ንምዕባይ፡ ነዞም ዝስዕቡ ስጉምትታት ኣብ ግምት ኣእቱ፤

 • እቲ መመልከቲ ብትኽክል ምምላእ: ኣብቲ ናይ ቪዛ መመልከቲ ቅጥዒ ኩሉ ዘድሊ ቦታታት ቅኑዕ ሓበሬታ ሒዝካ ምልኣዮ። ዝኾነ ዘይምስምማዕ ወይ ዘይምሉእ ዝርዝራት ናብ ምንጻግ ከስዕብ ይኽእል።
 • ኣድለይቲ ደገፍቲ ሰነዳት ምቕራብ: ኩሎም ዘድልዩ ሰነዳት ከም ሕጋዊ ፓስፖርት፣ መረጋገጺ መንበሪ፣ ናይ ምምላስ በረራ ትኬት፣ ከምኡ’ውን ፋይናንሳዊ መግለጺታት ከምዘለኩም ኣረጋግጽ። ምሉእን ሓቀኛን ሰነዳት ምቕራብ ንመመልከቲኻ ከሐይሎ እዩ።
 • ናይ ከባቢ ሕግታት ምርዳእ: ምስቲ ብመንግስቲ ቬትናም ዘቐመጦ ሕግታትን ስርዓታትን ምልላይ። ንኤርትራውያን በጻሕቲ ክምልከት ዝኽእል ዝኾነ ፍሉይ ጠለባት ወይ ገደባት ኣስተብህል።
 • ናይ ሞያዊ ሓገዝ ድለዩ: ኣብ ምሕታት ቪዛ ቬትናም ዝነጥፍ ስሙይ ትካል ምቑጻር ኣብ ግምት ኣእትዉ። እዘን ትካላት እዚኣተን ኣብቲ መስርሕ ዝመርሓካን ናይ ምጽዳቕ ዕድልካ ዝውስኽን ናይ ከባቢ ሕግታት ክእለትን ፍልጠትን ኣለወን።

ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ብዘይ ጸገም፡ ኣብ ግዚኡ፡ ብውሕስነት ፍቓድ ናብ ቬትናም ቪዛ ዝረኽብሉ መንገዲ ኣሎ ድዩ?

እወ፡ ቪዛ ቬትናም ብዘይ ጸገም፡ ኣብ ግዚኡን ብውሕስነት ፍቓድን ክትረኽበሉ እትኽእለሉ መንገዲ ኣሎ። ንመመልከቲ ቪዛኻ ዘተኣማምን ትካል ብምጥቃም፡ እዞም ዝስዕቡ ጥቕምታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፤

 • ቀሊል ቅጥዕን ቀሊል ምጽዓን ሰነድን: ሓደ ዝና ዘለዎ ትካል ንተጠቃሚ ምቹእ ዝኾነ መድረኽ ክህበካ እዩ፣ ኣብኡ ድማ ብቐሊሉ ቅጥዒ መመልከቲ ቪዛ ክትመልእን ኣድላዪ ሰነዳት ክትሰቕልን ትኽእል። እዚ ድማ ነቲ መስርሕ የቃልሎን ናይ ጌጋታት ዕድል ይንክዮን።
 • ምሕዝነታዊ ደገፍ: ናይቲ ትካል ውፉይ ናይ ደገፍ ጉጅለ ኣብ ምሉእ መስርሕ መመልከቲ ንኽሕግዘኩም ኣብኡ ክህሉ እዩ። ዝኾነ ሕቶታት ክምልሱልካን ኣብ ዘድልየሉ እዋን መምርሒ ክህቡኻን እዮም፣ እዚ ድማ ካብ ጸቕጢ ነጻ ዝኾነ ተመክሮ ከረጋግጹ እዮም።
 • ጸገም ዘይብሉ ተመኩሮ: ንመመልከቲ ቪዛኻ ዝሕዝ ትካል ምስ ዝህልወካ፡ ክመጽእ ዝኽእል ተስፋ ምቑራጽ፡ ምስቲ መስርሕ ዘይምፍላጥ፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ መጠን ዓወት ዘይርጉጽነት ክትድሕን ትኽእል። ንኹሉ ወረቓቕቲ ክከናኸኑን መመልከቲኻ ዘድሊ ረቛሒታት ከምዘማልእ ከረጋግጹን እዮም።
 • 99.9% ዕዉት ደረጃ: ስሙያት ትካላት ልዑል መጠን ዓወት ከምዘመዝገባ ዝተረጋገፀ ትራክ ሪከርድ ኣለወን። ክእለቶምን ርድኢቶምን ኣብ ሕግታት ከባቢ ብምጥቃም፡ ንመመልከቲ ቪዛኻ ናይ ምጽዳቕ ዕድሎም ብዓቢኡ ክውስኹ ይኽእሉ።

ንኤርትራውያን በጻሕቲ ሃገር ከመይ ጌርካ ህጹጽ ቪዛ ናብ ቬትናም ትረክብ?

ንቬትናም ዝወስድ ህጹጽ ቪዛ እንተድኣ ኣድልዩካ፡ ነቲ መስርሕ ንምቅልጣፍ ኣማራጺታት ኣለዉ፤

 • ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ቅልጡፍ ቪዛ: ስሙያት ትካላት ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ቅልጡፍ ቪዛ ኣገልግሎት ይህባ፣ ኣብታ መመልከቲት መዓልቲ ቪዛኻ ከም እትረክብ የረጋግጻ። እዚ ኣማራጺ እዚ ነቶም ናይ ግዜ ጸገም ዘለዎም ወይ ሃንደበታዊ ናይ ጉዕዞ መደብ ዘለዎም ምቹእ እዩ።
 • 4 ሰዓታት ቅልጡፍ ቪዛ: ካልእ ኣማራጺ ድማ ናይ 4 ሰዓታት ቅልጡፍ ቪዛ ኣገልግሎት እዩ። ነዚ ኣማራጺ ብምምራጽ፡ ቪዛኻ ኣብ ውሽጢ 4 ሰዓታት ጥራይ ክስራሕን ክጸድቕን ይኽእል።
 • ናይ 2 ሰዓታት ቅልጡፍ ቪዛ: ንኣዝዮም ህጹጽ ጉዳያት ገለ ትካላት ዋላ ናይ 2 ሰዓታት ቅልጡፍ ቪዛ ኣገልግሎት ይህባ። እዚ ድማ ቪዛኻ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ክትረክብ የኽእለካ፣ እዚ ድማ ብዘይ ዝኾነ ምድንጓይ ናብ ቬትናም ክትከይድ ከም እትኽእል የረጋግጽ።

ዝርዝር መፈተሺ ንኤርትራውያን በጻሕቲ ድሕሪ ቪዛ ፍቓድ ምርካቦም፤

ናይ ቪዛ ፍቓድ ምስ ረኸብካ፡ ኣብ ቬትናም ምስ ኣተኻ ዝኾነ ጸገም ንኸይፍጠር ኩሉ ዝርዝራት ድርብ ምፍታሽ ኣገዳሲ እዩ። ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ክስዕብዎ ዝኽእሉ ኣብ ኢድካ ዝኣቱ ዝርዝር መፈተሺ እንሆ፤

 • ጌጋታት እንተሃልዩካ ምፍታሽ: ኩሉ እቲ ሓበሬታ ከም ስምካ፡ ቁጽሪ ፓስፖርትካ፡ ከምኡ’ውን መዓልታት ምእታውን ምውጻእን ቅኑዕ ምዃኑ ንምርግጋጽ፡ ነቲ ናይ ቪዛ ፍቓድ ደብዳቤኻ ብጥንቃቐ መርምሮ። ዝኾነ ጌጋ ወይ ዘይምስምማዕ እንተ ኣስተብሂልኩም፡ ንመእረምታ ብቕልጡፍ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ወይ ንወኪል ቪዛኹም ተወከሱ።
 • ቅዳሕ ሕትመት: ቅዳሕ ናይቲ ናይ ቪዛ ፍቓድ ደብዳቤኻ ምሕታም ወሳኒ እዩ። ኣብ ቬትናም ምስ ኣተኻ ምስ ካልእ ናይ ጉዕዞ ሰነዳት ከም ፓስፖርትካ ከተቕርቦ ከድልየካ እዩ። ናይ ቪዛኻ ሓርድ ኮፒ ምህላው ንመስርሕ ኢሚግሬሽን የቃልሎን ዝኾነ ዘየድሊ ምድንጓያት ይከላኸልን እዩ።
 • ተወሳኺ ሰነዳት ኣዳልዉ: እቲ ናይ ቪዛ ፍቓድ ደብዳበ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ፡ ካልኦት ደገፍቲ ሰነዳት ከም ናይ ሆቴል ምሕዛዝካ፡ ናይ ምምላስ በረራ ትኬት፡ ከምኡ’ውን ኣብ ቬትናም ንዝገበርካዮ ጻንሖት እኹል ገንዘብ ከም ዘለካ መረጋገጺ ሒዝካ ክትከይድ ይምከር። እዞም ሰነዳት ብሓለፍቲ ኢሚግሬሽን ክሕተቱ ይኽእሉ እዮም፣ ብቐሊሉ ክርከቡ ምግባር ድማ ነቲ መስርሕ ምእታው ከቀላጥፎ እዩ።
 • ምስ ናይ መእተዊ ረቛሒታት ንነብስኻ ምልላይ: ቅድሚ ናብ ጉዕዞኻ ምጅማርካ፡ ንቬትናም ዝምልከት መእተዊ ረቛሒታት ከም እትፈልጥ ኣረጋግጽ። እዚ ድማ እንተወሓደ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ዕድመ ዝተረፈሉ ሕጋዊ ፓስፖርት ምህላው፣ ዝተመልአ ናይ ምእታውን ምውጻእን ቅጥዒ፣ ከምኡ’ውን ኣብ ዕላማ ምብጻሕካ ዝተመርኮሰ ዝኾነ ተወሳኺ ሰነዳት ምህላው የጠቓልል።

ነዚ ዝርዝር መፈተሺ ብምኽታል፡ ስሉጥን ጸገም ዘይብሉን ምእታው ናብ ቬትናም ከተረጋግጽ ትኽእል ኢኻ፡ እዚ ድማ ብዘይ ዝኾነ ዘየድሊ ምድንጓያት ወይ ሕልኽላኻት ንጉዕዞኻ ምሉእ ብምሉእ ከተስተማቕሮ የኽእለካ።

ብመንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ኣቢሎም ኢ-ቪዛ ቬትናም ዘመልከቱ ኤርትራውያን በጻሕቲ ላዕለዎት ሕቶታት

1. ኤርትራውያን በጻሕቲ ነፋሪቶም ኣብ ቀልጢፉ እንተተበጊሳ፡ እንተኾነ ግን ናይ ቬትናም ኢ-ቪዛኦም ጌና ኣብ መስርሕ እንተሃልዩ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም?

በረራኻ ምብጋስ ቀረባ ኣብ ዝኾነሉ ኩነታት እንተረኺብካ፡ ግን ከኣ ናይ ቬትናም ኢ-ቪዛ ኩነታትካ ጌና ኣብ መስርሕ እንተሃልዩ፡ ናይ ህጹጽነት ስምዒት ክስምዓካ ይኽእል። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት፡ ምስ ሓደ ዝና ዘለዎ ትካል ክትራኸቡ ወይ ድማ ንደገፍ ናብ info@vietnamimmigration.org ክትረኽቡ ንመክር። እዞም ኣገልግሎታት እዚኣቶም ንመመልከቲ ኢ-ቪዛኻ ከቀላጥፉ ይኽእሉ እዮም፡ እንተኾነ ግን ነዚ ኣገልግሎት ተወሳኺ ክፍሊት ክህሉ ከም ዝኽእል ኣስተውዕል።

2. ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ኣብ ናይ ኢ-ቪዛ መመልከቲኦም ዝተዋህበ ዘይሕጋዊ ሓበሬታ ክእርሙ ይኽእሉ ድዮም?

ጌጋታት ይፍጸሙ እዮም፡ ኣብቲ ናይ ኢ-ቪዛ መመልከቲኻ ዘይሕጋዊ ሓበሬታ ከም ዝሃብካ እንተተገንዚብካ ድማ፡ ነቲ ኩነታት ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ምእራም ኣገዳሲ እዩ። ነቲ ሓበሬታ ኣብ ምእራም ሓገዝ ንምርካብ ምስ ሓደ ዝና ዘለዎ ትካል ክትራኸቡ ወይ info@vietnamimmigration.org ኢመይል ክትጽሕፉ ንመክር። ኣብቲ መስርሕ ክመርሑኻን ናይ ኢ-ቪዛ መመልከቲኻ ቅኑዕን ቅኑዕን ምዃኑ ከረጋግጹን ይኽእሉ ይኾኑ።

3. ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ኢ-ቪዛ መመልከቲኦም ዝእርሙሉ መንገዲ ኣሎ ድዩ?

ኣብ ዝተወሰኑ ኣጋጣሚታት፡ ኣብ ናይ ኢ-ቪዛ መመልከቲኻ ዋላ ምስ ቀረበ ለውጢ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ብጌጋ ዝተጻሕፈ ስም ይኹን፡ ዘይቅኑዕ ዕለታት፡ ወይ ካልእ ኣድላዪ ኣርትዖታት፡ ናብ ሓደ ዝና ዘለዎ ትካል ምብጻሕ ወይ info@vietnamimmigration.org ኢመይል ምልኣኽ እቲ ዝበለጸ ስጉምትኻ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንመመልከቲ ኢ-ቪዛኻ ኣብ ምእራም ክሕግዙኻ ይኽእሉ ይኾኑ፡ እንተኾነ ግን ምስዚ ኣገልግሎት ዝተኣሳሰር ክፍሊት ክህሉ ከም ዝኽእል ኣስተውዕል።

4. ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ካብቲ ኣብ ናይ ኢ-ቪዛ መመልከቲኦም ዝተገልጸ ናይ ምምጻእ መዓልቲ ኣቐዲሞም እንተመጺኦም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም?

መደባት መገሻኻ እንተተቐይሩ፡ ካብቲ ኣብ መመልከቲ ኢ-ቪዛኻ ዝተገልጸ ዕለት ኣቐዲምካ ናብ ቬትናም ክትበጽሕ እንተረኺብካ፡ ስሉጥ ምእታው ንምርግጋጽ ኣድላዪ ስጉምትታት ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ናይ ኢ-ቪዛ መመልከቲኹም ብዛዕባ ምቕያር መዓልቲ ምምጻእ ንምሕታት ናብ ሓደ ዝና ዘለዎ ትካል ክትረኽቡ ወይ info@vietnamimmigration.org ኢመይል ክትጽሕፉ ንመክር። ክሕግዙኻ ይኽእሉ ይኾኑ፡ ተወሳኺ ክፍሊት ክኽፈል ከም ዝኽእል ግን ኣስተውዕል።

5. ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ካብቲ ኣብ ናይ ኢ-ቪዛ መመልከቲኦም ዝተገልጸ ካልእ ወደብ ብኻልእ ወደብ ኣቢሎም ናብ ቬትናም ክኣትዉ ይኽእሉ ድዮም?

ሓደ ሓደ ግዜ፡ ብሰንኪ ዘይተጸበኻዮ ኩነታት ወይ ለውጢ ኣብ ውጥናት ጉዕዞ፡ ካብቲ ኣብ መመልከቲ ኢ-ቪዛኻ ዝተገልጸ ወደብ ብዝተፈልየ ወደብ ናብ ቬትናም ክትኣቱ ከድልየካ ይኽእል። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት፡ ካብ ሓደ ዝና ዘለዎ ትካል ሓገዝ ክትሓትት ወይ ድማ info@vietnamimmigration.org ኢመይል ክትልእኽ ንመክር። ኣብቲ ናይ ኢ-ቪዛ መመልከቲኻ ዘሎ መስርሕ ምእራም መእተዊ ወደብ ክመርሑኻ ይኽእሉ ይኾኑ፡ እንተኾነ ግን ምስዚ ኣገልግሎት ዝተኣሳሰር ክፍሊት ክህሉ ከም ዝኽእል ኣስተውዕል።

6. ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኢ-ቪዛ መመልከቲ ምስ ኣቕረቡ ብኸመይ ሓበሬታ ከማሓይሹ ይኽእሉ?

ድሮ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኢ-ቪዛ መመልከቲ ኣቕሪብኩም እንተኾንኩምን ዝኾነ ሓበሬታ ከተመሓይሹ እንተድኣ ኣድልዩኩምን፡ ናይ ደገፍ ኣማራጺታት ድሩት ክኾኑ ይኽእሉ። ይኹን እምበር፡ ነቲ ሓበሬታ ናይ ምምሕያሽ ተኽእሎታት ንምድህሳስ፡ ምስ ሓደ ዝና ዘለዎ ትካል ክትራኸቡ ወይ info@vietnamimmigration.org ኢመይል ክትጽሕፉ ንመክር። መምርሒ ክህቡ ይኽእሉ ይኾኑ፡ እንተኾነ ግን ክሲ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣስተውዕሉ።

መደምደምታ:

ንቬትናም ቪዛ ምርካብ ከም ኤርትራዊ በጻሒ ግድን ዝተሓላለኸን ዘይርጉጽን መስርሕ ክኸውን የብሉን። ናይ ቪዛ መመልከቲኻ ዕዉትነት ንምዕባይ ዝሕግዙ ስጉምትታት ብምኽታልን ኣገልግሎት ናይ ሓደ እሙን ትካል ብምጥቃምን፡ ካብ ጸገም ነጻ ዝኾነ ተመክሮ፡ ውሕስነት ዘለዎ ፍቓድ፡ ዋላ’ውን ኣብ ዘድልየሉ እዋን ቅልጡፍ ናይ ቪዛ ኣማራጺታት ከተስተማቕር ትኽእል። ናይ ቪዛ መመልከቲኻ ኣብ ብቑዓት ኢድ ከምዘሎ ፈሊጥካ ናብ ቬትናም ዝግበር ጉዕዞኻ ብዓርሰ እምነት ውጥን ግበር።