May 31, 2024
Meiteilon (Manipuri)

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ: ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯈꯉꯒꯗꯕꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ꯫

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯈꯟꯅꯒꯗꯒꯦ?

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯅꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯝꯃꯣꯌ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯕꯀꯦꯠ ꯂꯤꯁ꯭ꯇꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯥ ꯃꯔꯝ ꯈꯔꯥ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤ:

 • ꯁꯦꯐ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯁꯥꯐꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯔꯥꯝꯅꯥ ꯑꯣꯀꯄꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅꯥ ​​ꯁꯀꯈꯉꯅꯔꯤ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯁꯍꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯁꯍꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯨꯞ-ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯃꯒꯥ ꯋꯥꯈꯂꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
 • ꯃꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯆꯥꯀꯆꯥ-ꯏꯊꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯃꯁꯛ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯄꯣꯠꯂꯃꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯐꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯥꯟ ꯃꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯃꯤꯠ ꯎꯗꯕꯥ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯆꯥꯀꯆꯥ-ꯏꯊꯀꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕꯥ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯀꯁꯤꯡ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ, ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯑꯃꯠꯇꯒꯨꯝꯕꯥ ꯀꯨꯂꯤꯅꯔꯤ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔ ꯑꯃꯗꯥ ꯆꯠꯂꯤ꯫
 • ꯑꯦꯐꯣꯔꯗꯦꯕꯜ: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯅꯥ ꯁꯦꯂꯒꯤ ꯑꯐꯕꯥ ꯚꯦꯜꯌꯨ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯕꯦꯉ꯭ꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯅꯥ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯐꯝ, ꯃꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯑꯣꯔꯣꯏꯗꯕꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯞꯂꯣꯔ ꯇꯧꯕꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ꯫
 • ꯐꯖꯔꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯥ: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯍꯥꯂꯣꯡ ꯕꯦꯒꯤ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯁꯥꯄꯥꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕꯥ ꯆꯦꯡꯒꯤ ꯇꯦꯔꯥꯁꯁꯤꯡ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯖꯕꯥ ꯂꯩ꯫ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯐꯕꯥ ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯥꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯐꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫
 • ꯚꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯟꯇ: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯟꯇꯅꯥ ꯊꯜꯂꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯤꯅꯕꯥ ꯀꯩꯊꯦꯂꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯀꯨꯝꯃꯩꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯑꯦꯠꯔꯦꯀꯁꯅꯁꯤꯡ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ, ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ ꯇꯦꯄꯦꯁ꯭ꯠꯔꯤ ꯑꯃꯗꯥ ꯂꯨꯄꯆꯕꯥ ꯎꯒꯅꯤ꯫

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯗꯥ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯔꯥ?

ꯍꯣꯌ, ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯠꯠꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ꯅꯤꯡꯊꯤꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯥ ꯂꯩꯇꯅꯥ ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯝꯅꯕꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯍꯥꯟꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯕꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯃꯤꯅꯤꯠꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯗꯒꯤ ꯀꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤ/ꯀꯟꯁꯨꯂꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ, ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯃꯒꯗ꯭ꯔꯥ?

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯀꯟꯁꯂꯇꯦꯁꯅꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯊꯤꯔꯤꯕꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯁꯥꯊꯤꯕꯥ ꯑꯊꯤꯡꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯆꯠꯅꯔꯀꯄꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯣꯌ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯀꯟꯁꯂꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯥ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯡꯂꯦ꯫

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯕꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠꯀꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯕꯦꯏꯖꯤꯡ, ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯝ, ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯁꯍꯔ ꯑꯃꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ, ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯀꯟꯁ꯭ꯌꯨꯂꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯥ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯀꯍꯜꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕꯥ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯗꯨ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯅꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯀꯔꯤꯅꯣ?

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯈꯅꯒꯠꯂꯕꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯤ:

 • ꯃꯇꯝ ꯀꯅꯕꯥ: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯅꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯅꯕꯥ ꯉꯝꯃꯤ꯫ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯀꯟꯁꯂꯇꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯥꯡꯂꯕꯥ ꯀ꯭ꯌꯨꯁꯤꯡꯗꯥ ꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯥ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯃꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯃꯍꯜꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕꯦꯜ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇꯥ ꯐꯪꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯍꯜꯂꯤ꯫
 • ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯄꯦꯄꯔꯋꯥꯔꯀꯀꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯀꯍꯜꯂꯤꯕꯥ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯅꯤ꯫ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯄꯤꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕꯦꯜ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯗꯨ ꯏꯃꯦꯂꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯄꯨꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯤꯕꯗꯥ ꯂꯥꯏꯍꯜꯂꯤ꯫
 • ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯌꯦꯡꯗꯅꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯐꯪꯍꯅꯕꯥ ꯉꯝꯕꯅꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯑꯉꯀꯄꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ꯫
 • ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯗꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯁꯤꯉ꯭ꯒꯜ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯈꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯗꯤ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯊꯤꯡꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯗꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯂꯃꯗꯃꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯁꯍꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯨꯄꯆꯕꯥ ꯄꯥꯝꯂꯕꯁꯨ, ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯡꯕꯥꯂꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯄꯥꯝꯂꯕꯁꯨ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯇꯨꯔꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯈꯣꯡꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯄꯥꯝꯂꯕꯁꯨ, ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯤ꯫

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯐꯪꯕꯗꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯪꯕꯒꯦ?

ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯧꯕꯥ ꯑꯄꯗꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯐꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤ:

 • ꯁꯤꯉ꯭ꯒꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯳꯰ꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ: ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯗꯣꯂꯔ ꯲꯵꯫
 • ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯳꯰ꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ: ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯗꯣꯂꯔ ꯵꯰꯫
 • ꯁꯤꯉ꯭ꯒꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯹꯰ ꯐꯥꯑꯣꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ: ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯗꯣꯂꯔ ꯲꯵꯫
 • ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯹꯰ ꯐꯥꯑꯣꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ: ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯗꯣꯂꯔ ꯵꯰꯫

ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯖꯤꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯔꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯐꯩ꯫ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯄꯅꯈ꯭ꯔꯤꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ, ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯠꯇꯗꯥ ꯔꯤꯐꯟꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯉ꯭ꯒꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ & ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯥ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯁꯤꯉ꯭ꯒꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤ꯫

ꯁꯤꯉ꯭ꯒꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯃꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯖꯥ ꯃꯈꯂꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ 30 ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ 90ꯅꯤ, ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯅꯔꯣꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯆꯪꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯑꯃꯔꯣꯃꯗꯥ, ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯃꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯂꯦꯞꯂꯕꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯀꯄꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯤ꯫ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯔꯤꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯑꯇꯦꯅꯕꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯥ ꯆꯠꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯍꯜꯂꯀꯄꯥ ꯄꯥꯝꯕꯥ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏ꯫

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯠꯄꯗꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯨꯅꯕꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯛꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯀꯁꯤꯟꯅꯥ ꯈꯟꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯔꯤꯐꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ꯫

ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯗꯔꯕꯁꯨ, ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯐꯟꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯔꯤꯖꯦꯛꯇ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕꯥ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯐꯟꯗ ꯑꯃꯥ ꯐꯪꯂꯔꯣꯏ꯫

ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯏꯁꯨ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯀꯃꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯐꯪꯍꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯁꯤꯅꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯐꯩ꯫ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯆꯤꯡꯅꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯂꯃꯖꯤꯡꯕꯤꯅꯕꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯅꯕꯥ ꯈꯟꯅꯔꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯚꯦꯔꯁꯦꯁ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡ: ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯗꯥ ꯀꯔꯤ ꯈꯅꯒꯗꯒꯦ?

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤ: ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯕꯥ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯕꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯥ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯒꯅꯤ꯫

ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ: ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯇꯧꯖꯕꯥ꯫

ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯐꯤꯗꯥ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯁꯤ DIY ꯑꯦꯞꯔꯣꯆ ꯑꯃꯥ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯁꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯨꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯉꯖꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯄꯤꯗꯦ꯫

ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯈꯅꯕꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡꯐꯥꯕꯥ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯂꯩꯒꯅꯤ꯫ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯐꯣꯔꯃꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯑꯄꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯀꯊꯦꯡꯅꯅꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯐꯕꯥ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡ: ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ꯫

ꯑꯃꯔꯣꯃꯗꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯕꯗꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯐꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯅꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯎꯠꯁꯤꯡ ꯈꯉꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫

ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯋꯥꯈꯂꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯀꯩꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ, ꯁꯕꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯂꯣ-ꯑꯞ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯠꯅꯕꯥ ꯀꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯪꯂꯀꯄꯥ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯋꯥꯕꯥ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯥ ꯂꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ, ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯄꯒꯤ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯕꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯦꯡꯊꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯥ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯀꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯣꯇꯦꯂꯗꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯌꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯍꯜꯂꯣꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯌꯥꯡꯈꯠꯍꯟꯅꯕꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯗꯥ ꯁꯥꯡꯂꯕꯥ ꯀ꯭ꯌꯨꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ꯫

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕꯥ꯫

ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯈꯅꯕꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯁꯟꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯤ꯫ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯝꯂꯕꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯦꯜ ꯊꯥꯗꯅꯕꯥ ꯌꯦꯡꯂꯕꯗꯤ, ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ, ꯋꯥꯈꯂꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯁꯄꯣꯔꯇꯒꯨꯝꯕꯥ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯤꯔꯕꯗꯤ, ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯥ ꯈꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯀꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯂꯦꯖꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯌ ꯄꯥꯛꯅꯥ ꯆꯠꯄꯗꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯄꯨꯔꯀꯄꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫

ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ, ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡ, ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯐꯣꯔꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯀꯁꯤꯟꯅꯥ ꯏꯚꯥꯜꯌꯨꯑꯦꯠ ꯇꯧ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯈꯅꯒꯗꯕꯥ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯂꯒꯥ, ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯝꯃꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯅꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅꯥ ꯑꯣꯛꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕꯦꯜ ꯐꯪꯕꯗꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯕꯒꯦ?

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯳-꯵ꯅꯤ꯫ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯉꯖꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯄꯤꯛ ꯁꯤꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯁꯥꯡꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯃꯤꯅꯤꯠꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯐꯩ꯫

ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯒꯣꯂꯁꯦꯜ ꯅꯨꯃꯤꯠ, ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ, ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯄꯤꯄꯂꯁ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯦꯛꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯗꯦ (ꯑꯣꯒꯁ꯭ꯠ ꯱꯹), ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯁꯨꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯉꯖꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ꯫ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯗꯥ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯅꯤ꯫

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯍꯨꯂꯤꯗꯦꯁꯤꯡ: ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯈꯉꯒꯗꯕꯥ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡ꯫

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯁꯨꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯈꯉꯒꯗꯕꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯁꯨꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯃꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤ:

 • ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ (ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯰꯱): ꯒ꯭ꯔꯦꯒꯣꯔꯤꯌꯟ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯄꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯥ ꯍꯧꯔꯀꯄꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯍꯔꯥꯑꯣ ꯇꯌꯥꯝꯕꯥ ꯊꯧꯔꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯃꯅꯤ꯫
 • ꯇꯦꯠ ꯁꯨꯇꯤ: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯆꯍꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯕꯥ ꯇꯦꯠ ꯍꯣꯂꯤꯗꯦ ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯁꯨꯇꯤꯅꯤ꯫ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯀꯄꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯂꯩ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯗꯦꯀꯣꯔꯦꯁꯅꯁꯤꯡ, ꯐꯥꯌꯔꯋꯥꯔꯀꯁꯤꯡ, ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯁ꯭ꯇꯤꯕꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯍꯤꯡꯂꯤ꯫
 • ꯍꯨꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ: ꯑꯍꯨꯃꯁꯨꯕꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯱꯰ꯁꯨꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯄꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕꯥ ꯍꯪ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯀꯥꯌ ꯈꯨꯝꯅꯕꯥ ꯎꯠꯅꯕꯥ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯤ꯫
 • ꯔꯤꯌꯨꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯗꯦ (ꯑꯦꯞꯔꯤꯜ ꯳꯰): ꯁꯨꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯁꯥꯏꯒꯣꯟ ꯁꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯥ ꯊꯪꯕꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯄꯨꯅꯁꯤꯅꯈꯤꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯈꯤ꯫
 • ꯂꯦꯕꯔ ꯗꯦ (ꯃꯦ ꯰꯱): ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁ ꯗꯦ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯅꯕꯥ ꯊꯨꯡꯅꯥ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯟꯠꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯅꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯀꯥꯌ ꯈꯨꯝꯅꯕꯥ ꯎꯠꯅꯕꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯏ꯫
 • ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ (ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯰꯲): ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯱꯹꯴꯵ꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯅꯥ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯀꯈꯤꯕꯥ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯁꯨꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯗꯨ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯇꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯊꯤꯡꯖꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯦꯝꯃꯤ꯫ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯆꯥꯟꯅꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯂꯗꯥ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯂꯕꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯒꯥ ꯇꯥꯟꯅꯕꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯐꯩ꯫

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯐꯪꯍꯅꯕꯥ꯫

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯊꯥꯖꯗꯕꯥ ꯐꯤꯚꯃꯁꯤꯡꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯃꯥ ꯈꯨꯗꯛꯇꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯃꯤꯅꯤꯠꯀꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯁ ꯚꯦꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ, ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯁꯅꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯇꯧꯒꯅꯤ:

 • ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯒꯥ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯑꯣꯅꯕꯤꯌꯨ: ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯥ ꯌꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯋꯥꯐꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯀꯩꯗꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯅꯦꯛꯁꯅꯁꯤꯡ ꯂꯩ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯏꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯟꯇ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯕꯥ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯁ ꯀꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫
 • ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇꯥ ꯄꯤꯌꯨ: ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ, ꯁꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯃꯈꯂꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯕꯨ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅꯥ ꯄꯤꯁꯤꯅꯕꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯜꯂꯤ꯫
 • ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ: ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯀꯁꯤꯟꯅꯥ ꯏꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯏꯅꯁ꯭ꯠꯔꯛꯁꯅꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅꯥ ꯆꯠꯇꯨꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯄꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯒꯗꯒꯦ?

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ, ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯥ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯈꯔꯥ ꯂꯩꯔꯤ:

 • ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕꯥ ꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯥꯃꯗ꯭ꯔꯕꯗꯥ ꯊꯥ 6ꯀꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯈꯪꯗꯣꯀꯎ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯚꯤꯖꯥ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯄꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯌꯥꯃꯗ꯭ꯔꯕꯗꯥ ꯕ꯭ꯂꯦꯉ꯭ꯛ ꯄꯦꯖ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯎ꯫
 • ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯡꯐꯥꯕꯥ ꯃꯤꯡ, ꯖꯦꯟꯗꯔ, ꯄꯣꯀꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡ, ꯄꯣꯀꯄꯒꯤ ꯃꯐꯝ, ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯅꯝꯕꯔ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯂꯁꯤꯡ ꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯗꯕꯜ-ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫
 • ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ: ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯂꯩꯕꯥ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯏꯃꯦꯏꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯧ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯀꯅꯐꯥꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅꯥ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯏꯃꯦꯏꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯄꯤꯌꯨ꯫
 • ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ/ꯗꯦꯕꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗ: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯄꯦꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯌꯁꯤꯟꯅꯕꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯗꯦꯕꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯃꯨ꯫ ꯌꯥꯕꯥ ꯀꯥꯔꯗ ꯃꯈꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯚꯤꯖꯥ, ꯃꯥꯁ꯭ꯇꯔꯀꯥꯔꯗ, ꯖꯦ.ꯁꯤ.ꯕꯤ., ꯗꯥꯏꯅꯥꯔꯁ ꯀ꯭ꯂꯕ, ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯑꯦꯛꯁꯞꯔꯦꯁ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯄꯦ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫
 • ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯂꯩꯐꯃꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫
 • ꯆꯠꯆꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ: ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ, ꯊꯕꯛ, ꯂꯂꯣꯟ-ꯏꯇꯤꯛ, ꯃꯍꯩ-ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯥ, ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗꯥ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯅꯠꯇꯕꯥ ꯑꯇꯩ ꯄꯥꯟꯗꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯈꯪꯖꯤꯅꯕꯤꯌꯨ꯫
 • ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯒꯖꯤꯠ ꯗꯦꯠꯁꯤꯡ: ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯁꯤꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕꯥ ꯇꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯀꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯥ ꯇꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯑꯥꯏꯇꯤꯅꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯍꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯏꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯒꯖꯤꯠ ꯄꯣꯏꯟꯇꯁꯤꯡ/ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯇꯁꯤꯡ: ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯒꯖꯤꯠ ꯄꯣꯏꯟꯇꯁꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯇꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯀꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯥ ꯄꯣꯏꯟꯇꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯁꯤꯡꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯍꯅꯕꯥ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫
 • ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯊꯕꯛ: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ, ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯂꯁꯤꯡ ꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯀꯔꯤ ꯑꯄꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯒꯦ?

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯃꯥꯌ ꯄꯥꯛꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯥ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇ ꯑꯅꯤ ꯑꯄꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ:

1. ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯦꯇꯥ ꯄꯦꯖꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯣꯄꯤ:

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯇꯀꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯄꯦꯖꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯃꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ꯫ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅꯥ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ, ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯖ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯁꯣꯏꯗꯅꯥ ꯑꯣꯏꯍꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯍꯣꯜꯗꯔꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ, ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯗꯤꯇꯦꯂꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ.ꯑꯦ.ꯑꯣ.

ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯦꯇꯥ ꯄꯦꯖꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯣꯄꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ:

ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯦꯇꯥ ꯄꯦꯖꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯣꯄꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯂꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯒꯗꯕꯅꯤ:

 • ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯗꯤꯇꯦꯂꯁ: ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡꯐꯥꯕꯥ ꯃꯃꯤꯡ, ꯄꯣꯀꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡ, ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ, ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯅꯝꯕꯔ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯇꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯏꯔꯤ ꯗꯦꯇꯁꯤꯡ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯥ ꯇꯥꯏ꯫
 • ꯐꯣꯇꯣ: ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯍꯣꯜꯗꯔꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯥꯟꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ-ꯃꯇꯧ ꯑꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯔꯤꯞꯔꯗꯛꯇ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ.ꯑꯦ.ꯑꯣ.ꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡ: ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ.ꯑꯦ.ꯑꯣ.ꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯃꯈꯣꯌꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯦꯇꯥ ꯄꯦꯖꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯦꯁꯤꯅꯅꯥ ꯄꯥꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯀꯣꯗꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯌꯥꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗꯥ ꯂꯥꯏꯊꯣꯀꯍꯜꯂꯤ꯫

2. ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯊꯥꯐꯝ ꯐꯣꯇꯣ:

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯊꯥꯐꯝ ꯐꯣꯇꯣ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯇꯀꯤ ꯆꯥꯡꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ (꯴x꯶ꯁꯦ.ꯃꯤ.) ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯄꯂꯣꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯥꯟꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯄꯣꯠꯊꯥꯐꯝ ꯐꯣꯇꯣꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ:

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯣꯠꯊꯥꯐꯝ ꯐꯣꯇꯣꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅꯥ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ:

 • ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯠ ꯐꯦꯁ: ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯥꯟꯇ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯗꯥ ꯍꯀꯊꯦꯡꯅꯅꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯌ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯤꯂꯍꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯅꯣ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ: ꯐꯣꯇꯣꯗꯥ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯤꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ: ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯥꯟꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯔꯤꯞꯔꯖꯦꯟꯇ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯑꯦꯗꯤꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯅꯥ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ?

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯂꯦ, ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯣꯉꯊꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯁꯤ:

 • ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯁ꯭ꯀꯥꯝ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯔꯥꯅꯕꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯂꯦꯖꯤꯁ꯭ꯂꯦꯇꯤꯚ ꯒꯕꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯇꯇꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯈꯪꯗꯣꯀꯎ꯫
 • ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯅꯕꯥ: ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯆꯥꯟꯅꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯅꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯨ꯫ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯗꯤꯇꯦꯂꯁꯤꯡ, ꯚꯤꯖꯤꯇꯀꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ, ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯁꯤꯠ ꯇꯥꯡꯁꯤꯡ, ꯏꯅꯇꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯒꯖꯤꯠ ꯄꯣꯏꯟꯇꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯑꯣꯛꯌꯨꯄꯦꯁꯅꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯂꯁꯤꯡ ꯄꯤꯌꯨ꯫
 • ꯁꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯑꯄꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯤꯇꯀꯤ ꯄꯥꯟꯗꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯑꯄꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯆꯠꯂꯕꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯅꯔꯗꯒꯤ ꯏꯅꯚꯤꯇꯦꯁꯅꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
 • ꯄꯦꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯥ: ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯗꯦꯕꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯄꯦꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯄꯦꯃꯦꯟꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯛꯌꯨꯑꯣꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯑꯦꯜ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯅꯒꯤ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯥ ꯑꯦꯅꯛꯔꯤꯞꯇ ꯇꯧꯏ꯫
 • ꯀꯅꯐꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯌꯄꯥꯛꯅꯥ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯀꯅꯐꯥꯔꯃꯦꯁꯟ ꯏꯃꯦꯏꯜ ꯑꯃꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫ ꯏꯃꯦꯏꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯝꯃꯨ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯔꯦꯐꯥꯔꯦꯟꯁ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯏꯃꯦꯏꯂꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫
 • ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯐꯪꯕꯤꯌꯨ: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯞꯔꯨꯚ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯄꯤ.ꯗꯤ.ꯑꯦꯐ. ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇ ꯇꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯄꯨꯗꯨꯅꯥ ꯆꯠꯂꯨ꯫
 • ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯎ: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯌꯧꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯗꯥ ꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕꯥ ꯄꯤꯒꯅꯤ꯫

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯒꯅꯤ?

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤ:

 • ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯇꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯗꯦꯖꯤꯒꯅꯦꯇꯦꯗ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯄꯣꯔꯇꯦꯂꯗꯥ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ꯫
 • ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯂꯁꯤꯡ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯇꯧꯔꯣ: ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯇꯧꯔꯣ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯣꯗ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯔꯦꯐꯥꯔꯦꯟꯁ ꯅꯝꯕꯔ, ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯅꯝꯕꯔ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯀꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ꯫
 • ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ: ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯥꯌ ꯄꯥꯀꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯅꯕꯥ꯫

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯈꯉꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯚꯥꯂꯨꯑꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯂꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕꯥ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯂꯧꯈꯠꯄꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯇꯧꯒꯗꯕꯥ ꯊꯕꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ:

 • ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯥ: ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯃꯒꯥ ꯆꯥꯟꯅꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯃꯦꯅꯈꯠꯄꯥ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯥ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯅꯥ ꯔꯤꯖꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
 • ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯤꯁꯤꯅꯕꯤꯌꯨ: ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇ ꯆꯦꯀꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯀꯁꯤꯟꯅꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯄꯂꯣꯗ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯁꯦꯝ-ꯁꯥꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯈꯪꯗꯣꯀꯎ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ, ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯇꯀꯤ ꯁꯥꯏꯖꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯁꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ꯫
 • ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯗꯕꯜ-ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ: ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯁꯤꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ, ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯁ꯭ꯄꯦꯂꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ, ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯇꯥꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯥ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯅꯥ ꯔꯤꯖꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯑꯦꯜ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
 • ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯕꯥ: ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯑꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯁ꯭ꯠꯔꯦꯁꯟ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯁꯣꯏꯗ-ꯉꯥꯃꯗꯕꯥ ꯊꯤꯡꯕꯥ ꯄꯥꯝꯂꯕꯗꯤ, ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯀꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯈꯟꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯔꯨꯂꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀꯨꯞꯅꯥ ꯈꯉꯕꯥ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯂꯃꯖꯤꯡꯕꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯍꯦꯁꯂꯦꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯋꯥꯡꯕꯥ ꯃꯥꯌ ꯄꯥꯀꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯥ ꯑꯥꯁꯥ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯦꯁꯜ-ꯐ꯭ꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕꯦꯜ꯫

ꯍꯦꯁꯂꯦꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯥ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯀꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯁꯣꯏ-ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯑꯣꯗꯕꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯏꯗꯅꯥ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤꯕꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ:

 • ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯖꯅꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇ ꯑꯄꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ: ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯌꯨꯖꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯑꯄꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯁꯣꯏꯗ-ꯉꯥꯃꯗꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯦ꯫
 • ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ: ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯕꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯥ ꯂꯩ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯂꯃꯖꯤꯡ-ꯂꯃꯇꯥꯛ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯑꯋꯥ-ꯑꯅꯥ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯕꯨ ꯀꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
 • ꯹꯹.꯹% ꯃꯥꯌ ꯄꯥꯀꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ: ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯃꯥꯌ ꯄꯥꯛꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯅ-ꯀꯥꯡꯂꯣꯅꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅꯥ ꯈꯉꯕꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯌꯥꯕꯥ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯅꯥ ꯁꯣꯏꯗꯅꯥ ꯐꯪꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯅꯠꯇꯅꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯥ, ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗꯥ, ꯄꯨꯡ 4ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯄꯨꯡ 2ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯐꯥꯎꯕꯥ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯂꯕꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯉꯃꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕꯦꯜ ꯐꯪꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯦꯀꯂꯤꯁ꯭ꯠ꯫

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕꯦꯜ ꯐꯪꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ, ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯅꯕꯥ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯗꯕꯜ-ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯌꯧꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯀꯃꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ꯫ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕꯦꯜ ꯐꯪꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯍꯦꯟꯗꯤ ꯆꯦꯀꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤ:

 • ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇ ꯇꯧꯕꯥ: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯚꯦꯜ ꯂꯦꯇꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯄꯨꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯥ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯌꯧꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯒꯅꯤ꯫
 • ꯚꯦꯂꯤꯗꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯈꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯈꯪꯗꯣꯀꯎ꯫ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯥ ꯂꯩꯕꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯥ ꯊꯣꯀꯍꯜꯂꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ꯫
 • ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝ-ꯁꯥꯕꯥ: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ, ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯐꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯐꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯂꯩꯍꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ: ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯥꯟꯅꯅꯥ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯌꯨꯌꯥꯟ ꯈꯔꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯗꯣꯡꯗꯥ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯈꯟꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯅꯁꯤꯡ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯂꯥꯏꯊꯣꯀꯍꯅꯒꯅꯤ꯫
 • ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯨ: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯏꯗꯅꯥ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯍꯅꯕꯥ꯫

ꯆꯦꯀꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯨꯅꯥ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯨꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯥ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯏꯗꯅꯥ ꯐꯪꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫

ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯈꯤꯕꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯥ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ꯫

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯐꯖꯔꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯗꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯂꯩꯔꯀꯏ꯫ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯕꯗꯥ ꯁꯤꯡꯅꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ꯐꯤꯚꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯥ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯃꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯥ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫

ꯋꯥꯍꯪ ꯱: ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯆꯠꯀꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯀꯁꯤꯟꯅꯕꯥ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ?

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯀꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯈꯉꯕꯗꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯗꯤ, ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯏꯃꯦꯏꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ info@vietnamimmigration.org ꯗꯥ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯐꯩ꯫ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡ-ꯂꯃꯇꯥꯛ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅꯥ ꯁꯦꯝ-ꯁꯥꯕꯥ ꯉꯃꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯈꯪꯖꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯋꯥꯍꯪ ꯲: ꯑꯩꯒꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯅꯥ ꯏꯅꯚꯦꯂꯤꯗ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯆꯨꯃꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ?

ꯑꯁꯣꯏꯕꯥ ꯊꯣꯀꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯗꯥ ꯑꯔꯥꯅꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯅꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯕꯥ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯥ ꯑꯁꯣꯏꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ, ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇꯥ ꯁꯦꯃꯗꯣꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯃꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯒꯥ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯅꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ info@vietnamimmigration.org ꯗꯥ ꯆꯪꯅꯕꯥ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯂꯃꯖꯤꯡꯕꯤꯅꯕꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯁꯤꯡ ꯂꯩ꯫

ꯋꯥꯍꯪ ꯳: ꯑꯩꯒꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯗꯤꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯗꯤꯠ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ?

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯦꯗꯤꯠ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯄꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯈꯪꯂꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯂꯩꯕꯔꯥ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯅꯕꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯗꯤꯠ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯂꯧꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ info@vietnamimmigration.org ꯗꯥ ꯏꯃꯦꯏꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯐꯩ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯐꯪꯍꯅꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ꯫

ꯋꯥꯍꯪ ꯴: ꯑꯩꯅꯥ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯗꯥ ꯄꯅꯈ꯭ꯔꯤꯕꯥ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯉꯟꯅꯥ ꯌꯧꯏ꯫ ꯂꯥꯀꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ?

ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯁꯤꯡ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯥ ꯄꯅꯈ꯭ꯔꯤꯕꯥ ꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯉꯟꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯌꯧꯔꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯂꯥꯀꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯒꯥ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯑꯣꯅꯅꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯁꯄꯣꯔꯇꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ info@vietnamimmigration.org ꯗꯥ ꯌꯧꯅꯕꯥ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯗꯥ ꯂꯥꯀꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯃꯗꯣꯛ-ꯁꯦꯃꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯂꯃꯖꯤꯡꯕꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯉꯃꯍꯅꯒꯅꯤ꯫

ꯋꯥꯍꯪ ꯵: ꯑꯩꯅꯥ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯗꯥ ꯅꯠꯇꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯏ꯫ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯃꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ?

ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯣꯡꯂꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯝꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯥ ꯄꯅꯈ꯭ꯔꯤꯕꯥ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯥ, ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯃꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯅꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ info@vietnamimmigration.org ꯗꯥ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯇꯀꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯍꯦꯁꯂꯦꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫

ꯋꯥꯍꯪ ꯶: ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ?

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ, ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ, ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯕꯗꯥ ꯁꯤꯡꯅꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ info@vietnamimmigration.org ꯗꯥ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ꯫

ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯨꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ꯫ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯄꯅꯈ꯭ꯔꯤꯕꯥ ꯇꯤꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯅꯗꯨꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯥꯌꯄꯥꯀꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯁꯤꯡ, ꯌꯨꯖꯔ-ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯃꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯍꯦꯁꯂꯦꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯑꯃꯥ, ꯒꯔꯦꯟꯇꯤ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕꯦꯜ ꯑꯃꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯁꯣꯏꯗꯅꯥ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯐꯕꯥ ꯈꯨꯠꯇꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯈꯉꯂꯗꯨꯅꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯃꯗꯨꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯗꯨ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯈꯪꯖꯤꯟꯒꯗꯕ:

ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯁꯤꯡꯅꯕꯥ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯄꯨꯔꯀꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯁꯄꯣꯔꯇꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯀꯗꯥꯏꯗꯥ ꯆꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯥ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯑꯣꯅꯗꯨꯅꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ info@vietnamimmigration.org ꯗꯥ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯁ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫ ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯈꯪꯖꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯔꯤꯛꯕꯦꯁ꯭ꯠ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯡ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯌꯨ꯫

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Хятад жуулчид яагаад Вьетнамд зочлох ёстой гэж? Вьетнам нь Хятадын жуулчдын зүрх сэтгэлийг татахуйц өвөрмөц, олон төрлийн аяллын туршлагыг санал болгодог. Вьетнам яагаад аялал жуулчлалын жагсаалтын эхэнд байх ёстойг дурдвал: Хятад жуулчид Вьетнам руу нэвтрэхийн тулд нэвтрэх виз шаарддаг уу? Тиймээ, Хятадын жуулчид Вьетнам руу явахаасаа өмнө виз авах шаардлагатай.

चीनी पर्यटकांनी व्हिएतनामला भेट देण्याचा विचार का करावा? व्हिएतनाम एक अनोखा आणि वैविध्यपूर्ण प्रवास अनुभव देतो जो चिनी पर्यटकांचे मन मोहून टाकतो. व्हिएतनाम त्यांच्या ट्रॅव्हल बकेट लिस्टमध्ये शीर्षस्थानी का असावे याची काही आकर्षक कारणे येथे आहेत: चीनी पर्यटकांना व्हिएतनाममध्ये प्रवेश करण्यासाठी एंट्री व्हिसाची आवश्यकता आहे का? होय, चीनी पर्यटकांना व्हिएतनामला जाण्यापूर्वी व्हिसा घेणे आवश्यक आहे.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈനീസ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ വിയറ്റ്നാം സന്ദർശിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കേണ്ടത്? ചൈനീസ് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഹൃദയം കവർന്നെടുക്കുന്ന, അതുല്യവും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമായ യാത്രാനുഭവം വിയറ്റ്നാം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വിയറ്റ്നാം അവരുടെ യാത്രാ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമതായിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ചില ശ്രദ്ധേയമായ കാരണങ്ങൾ ഇതാ: ചൈനീസ് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വിയറ്റ്നാമിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു എൻട്രി വിസ ആവശ്യമുണ്ടോ? അതെ, ചൈനീസ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ വിയറ്റ്നാമിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വിസ നേടേണ്ടതുണ്ട്.