June 30, 2024
Meiteilon (Manipuri)

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ: ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯈꯉꯒꯗꯕꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ꯫

ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯣ꯫

ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯛꯂꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯐꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥ, ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯔꯤꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯅꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯜꯂꯕꯥ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯂꯆꯔꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯀꯆꯕꯥ ꯄꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯕ꯭ꯂꯦꯟꯗ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯀꯆꯔ, ꯆꯥꯀꯆꯥ-ꯏꯊꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯅꯠꯇꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯔꯥꯝꯅꯥ ꯑꯣꯀꯄꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯉꯅꯩ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯁꯥꯐꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯨꯞ-ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯀꯂꯆꯔꯕꯨ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯋꯥꯁꯛꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯣꯡꯕꯥ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯂꯩꯐꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯆꯥꯅꯕꯥ ꯄꯣꯠꯂꯃꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ, ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯥꯡꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯐꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯂꯣꯡ ꯕꯦꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯂꯥꯏꯃꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯐꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯁꯥꯄꯥꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕꯥ ꯆꯦꯡꯒꯤ ꯂꯃꯁꯤꯡ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯂꯃꯗꯃꯁꯤꯡꯅꯥ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯑꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯥ ꯂꯩꯇꯦ꯫

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯗꯥ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯔꯥ?

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ ꯄꯥꯎꯈꯨꯃꯗꯤ ꯍꯣꯌ ꯍꯥꯌꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯆꯠꯠꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯄꯗꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯏꯊꯣꯀꯍꯜꯂꯦ꯫

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤ/ꯀꯟꯁꯨꯂꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ, ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯃꯒꯗ꯭ꯔꯥ?

ꯍꯣꯌ, ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯌꯨꯃꯗꯒꯤ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯁꯥꯡꯕꯥ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯀꯟꯁꯂꯇꯦꯟꯇꯇꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯣꯏ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯌꯁꯤꯟꯅꯕꯥ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯈꯔꯈꯛꯇꯅꯤ꯫

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯕꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯉ꯭ꯒꯜ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯹꯰ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯤ꯫

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯅꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯀꯔꯤꯅꯣ?

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯕꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤ, ꯃꯈꯣꯌꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤ:

 1. ꯐꯖꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ, ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯗꯦꯕꯤꯠ/ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗꯅꯤ꯫
 2. ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ: ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯀꯟꯁꯂꯇꯦꯟꯇꯇꯥ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯅꯕꯥ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯤꯅꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯄꯤ꯫
 3. ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ: ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯪꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯁꯥꯡꯂꯕꯥ ꯀ꯭ꯌꯨꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯦꯞꯄꯥ ꯌꯥꯑꯣꯏ꯫ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫
 4. ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇ ꯄꯤꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ: ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯥꯟꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯄꯤꯁꯤꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯚꯤꯁꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀꯥ ꯃꯥꯟꯅꯗꯅꯥ, ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯁꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯥꯟꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯇꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯣꯄꯤ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯁꯂꯦꯁ-ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫
 5. ꯚꯦꯂꯤꯗꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯹꯰ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯗꯥ ꯚꯦꯂꯤꯗꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯀꯄꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯔꯤꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯆꯨꯝꯃꯤ꯫
 6. ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯄꯣꯏꯟꯇꯁꯤꯡ: ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯱꯳, ꯂꯦꯟꯗ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯒꯦꯠ ꯱꯶, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯉꯃꯈꯩꯒꯤ ꯒꯦꯠ ꯱꯳ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯪꯅꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯥ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕꯥ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯄꯣꯏꯟꯇ ꯈꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤ꯫

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯐꯤ꯫

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯐꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯳꯰ꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯁꯤꯉ꯭ꯒꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯐꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯗꯣꯂꯔ ꯲꯵ꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯃꯗ꯭ꯔꯕꯗꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯳꯰ꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ, ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ 30ꯅꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯐꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯳꯰ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯥ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ 90ꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯁꯤꯉ꯭ꯒꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯗꯣꯂꯔ 25ꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯃꯗ꯭ꯔꯕꯗꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯹꯰ꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ 90 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ, ꯐꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ. ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯹꯰ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫

ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯪꯖꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯔꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯐꯩ꯫

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯉ꯭ꯒꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯥ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯀꯣꯀꯍꯜꯂꯦ, ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯐꯪꯂꯤꯕꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯃꯈꯂꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯀꯨꯞꯅꯥ ꯈꯟꯅꯔꯁꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯍꯥꯌꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅꯥ, ꯁꯤꯉ꯭ꯒꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯃꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯇꯦꯅꯕꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯑꯃꯔꯣꯃꯗꯥ, ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ-ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯃꯅꯥ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯔꯤꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯍꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕꯥ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯂꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏ꯫

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯤꯐꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ꯫

ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯥ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗꯥ, ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯔꯤꯐꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯠꯇꯗꯥ ꯔꯤꯐꯟꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ, ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯗꯅꯥ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫

ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯄꯅꯒꯗꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯈꯜꯂꯕꯗꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯐꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯋꯥꯡꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯚꯤꯖꯥ ꯐꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯐꯤ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯠꯅꯕꯥ ꯀꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯐꯤ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯊꯦꯡꯊꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯈꯜꯂꯨ꯫

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ: ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯕꯅꯥꯝ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯡ꯫

ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯚꯤꯖꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯀꯄꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯇ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯍꯪꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ, ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ – ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯡ?

ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯕꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯃꯐꯃꯁꯤꯗꯥ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯁꯀꯤ ꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ:

1.ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ:

 • ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯐꯤ : ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯐꯤ ꯄꯤꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯕꯖꯦꯠ-ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫
 • ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯇꯧꯖꯕꯥ : ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯪꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯕꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ꯫
 • ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ: ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯥꯟꯇꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯄꯤꯗꯦ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯍꯪꯂꯕꯗꯤ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯗꯨ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯖꯒꯗꯕꯅꯤ꯫

2. ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯡ:

 • ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯋꯥꯡꯕꯥ ꯐꯤ : ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯋꯥꯡꯕꯥ ꯐꯤ ꯂꯧꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯆꯨꯝꯃꯤ꯫
 • ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ: ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯗꯥ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯕꯥ, ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯞꯔꯨꯚ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅꯥ ꯌꯧꯍꯅꯕꯥ ꯉꯝꯅꯕꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩ꯫
 • ꯁꯄꯣꯔꯠ: ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯒꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇꯥ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯅꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯀꯄꯥ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯐꯪꯏ꯫
 • ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯕꯥ: ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ, ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯂꯩ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅꯥ ꯐꯪꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯍꯜꯂꯤ꯫
 • ꯌꯧꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ: ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯌꯥꯡꯍꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯀꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯣꯇꯦꯂꯗꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯈꯅꯒꯗꯒꯦ? ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠ, ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯕꯖꯦꯠꯇꯥ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ, ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯐꯕꯥ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯦꯁꯜ-ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯋꯥꯡꯕꯥ ꯐꯤ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯄꯥꯝꯂꯕꯗꯤ, ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯆꯠꯀꯗꯕꯥ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ꯫

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕꯦꯜ ꯐꯪꯕꯗꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯕꯒꯦ?

ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ 3-5 ꯆꯪꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯄꯤꯛ ꯁꯤꯖꯅꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯃꯁꯤ ꯈꯔꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯆꯪꯂꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯊꯦꯡꯊꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯔꯤ꯫

ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯈꯪꯖꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯒꯣꯂꯁꯦꯜ ꯅꯨꯃꯤꯠ, ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ, ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯄꯤꯄꯂꯁ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯦꯛꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦ (ꯑꯣꯒꯁ꯭ꯠ ꯱꯹), ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯁꯨꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯍꯥꯟꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯒꯅꯤ꯫

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯍꯨꯂꯤꯗꯦꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯅꯣ?

ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯁꯨꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯈꯉꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯍꯨꯂꯤꯗꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯦꯀꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯅꯤ:

 • ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ (ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯰꯱)
 • ꯇꯦꯠ ꯍꯣꯂꯤꯗꯦ (ꯂꯨꯅꯥꯔ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯥ ꯊꯣꯀꯏ)
 • ꯍꯨꯡ ꯀꯤꯡꯁ ꯀꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯁꯟ ꯗꯦ (ꯑꯍꯨꯃꯁꯨꯕꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯱꯰ꯅꯤ)
 • ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯄꯨꯅꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ (ꯑꯦꯞꯔꯤꯜ ꯳꯰)
 • ꯂꯦꯕꯔ ꯗꯦ (ꯃꯦ ꯰꯱)
 • ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ (ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯰꯲)

ꯁꯨꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯗꯨ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯦꯡꯊꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯟꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯩ꯫

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ?

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯅꯥ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ, ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯐꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯂꯥꯀꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯁ꯭ꯠ ꯃꯤꯅꯤꯠꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯀꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯁꯅꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤ:

 • ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ : ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯡ ꯈꯔꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯚ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯈꯨꯗꯛꯇꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯐꯕꯥ ꯑꯣꯄꯁꯅꯅꯤ꯫
 • ꯄꯨꯡ ꯴ꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ : ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯄꯨꯡ ꯴ꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 4ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫
 • ꯄꯨꯡ ꯲ꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ : ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯨꯡ ꯲ꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯐꯪꯒꯗꯕꯥ ꯑꯣꯄꯁꯅꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 2ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯞꯔꯨꯚ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯒꯗꯒꯦ?

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ:

 • ꯊꯥ ꯶ꯀꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕ꯭ꯂꯦꯉ꯭ꯛ ꯄꯦꯖ ꯲ ꯂꯩꯕꯥ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ: ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅꯥ, ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕꯥ ꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯥꯃꯗ꯭ꯔꯕꯗꯥ ꯊꯥ 6ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗꯤꯇꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯇꯀꯤ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ: ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯇꯀꯤ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯌꯕꯗꯤ ꯃꯃꯤꯡ, ꯖꯦꯟꯗꯔ, ꯄꯣꯀꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡ, ꯄꯣꯀꯄꯒꯤ ꯃꯐꯝ, ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯅꯝꯕꯔ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯇꯇꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯍꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫
 • ꯏ-ꯃꯦꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ: ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯀꯅꯐꯔꯃꯦꯁꯟ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯏ-ꯃꯦꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯏ-ꯃꯦꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯇꯨꯡꯗꯥ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯥ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ꯫
 • ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ/ꯗꯦꯕꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯄꯦꯄꯜ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ: ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ/ꯗꯦꯕꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯄꯦꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯦꯇꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯀꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯁꯦꯛꯌꯨꯑꯣꯔ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫
 • ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ: ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯒꯅꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯂꯩꯐꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁ꯭ꯠꯔꯦꯇꯤꯕꯀꯤ ꯄꯥꯟꯗꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ: ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠꯀꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯒꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ, ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ, ꯂꯂꯣꯟ-ꯏꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ꯫ ꯃꯁꯤ ꯈꯉꯖꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯅꯠꯇꯕꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯄꯥꯟꯗꯃꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
 • ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯀꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡ: ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯀꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯣꯏꯍꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫
 • ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤꯕꯥ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯒꯖꯤꯠ ꯄꯣꯏꯟꯇꯁꯤꯡ/ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯇꯁꯤꯡ: ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯒꯖꯤꯠ ꯄꯣꯏꯟꯇꯁꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯇꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯈꯉꯖꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯇꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯗꯥ ꯔꯦꯖꯤꯁ꯭ꯇꯔ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯊꯕꯛ: ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯒꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ, ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯞꯂꯣꯌꯃꯦꯟꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯖꯤꯇꯀꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯀꯔꯤ ꯑꯄꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯒꯦ?

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇ ꯑꯅꯤ ꯑꯄꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯦꯇꯥ ꯄꯦꯖꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯊꯥꯐꯝ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃꯥ꯫ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯁꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯂꯩꯍꯅꯕꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫

ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯦꯇꯥ ꯄꯦꯖꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯣꯄꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ:

ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯦꯇꯥ ꯄꯦꯖꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯃꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯦꯇꯥ ꯄꯦꯖꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤ:

 • ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯥ, ꯄꯥꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯄꯦꯖ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯄꯦꯖꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯕ꯭ꯂꯔ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯗꯤꯁ꯭ꯇꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯂꯁꯤꯡ, ꯍꯥꯌꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡ, ꯄꯣꯀꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯅꯝꯕꯔ ꯌꯥꯑꯣꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯄꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ.ꯑꯦ.ꯑꯣ.ꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯐꯥꯏꯜ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅꯥ ꯄꯤꯁꯤꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ PDF, JPEG, ꯅꯠꯔꯒꯥ JPGꯗꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫

ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯥ ꯊꯦꯡꯊꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯔꯤꯖꯦꯛꯇ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯦꯇꯥ ꯄꯦꯖ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯐꯪꯍꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯄꯣꯠꯊꯥꯐꯝ ꯐꯣꯇꯣꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ:

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯊꯥꯐꯝ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯇꯇꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯍꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯣꯠꯊꯥꯐꯝ ꯐꯣꯇꯣꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤ:

 • ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯇꯀꯤ ꯁꯥꯏꯖꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ (4x6cm) ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕꯥ ꯊꯥ ꯶ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯗꯥ ꯍꯀꯊꯦꯡꯅꯅꯥ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯊꯣꯡꯗꯥ ꯊꯣꯡꯅꯥꯎ ꯍꯥꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯍꯦꯗꯒꯤꯌꯥꯔ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯕꯦꯀꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯏꯇꯦꯞ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯑꯣꯐ-ꯍꯣꯏꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯆꯨ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯈꯣꯡꯎꯞ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯐꯥꯏꯜ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠ ꯑꯗꯨ JPEG, JPG, ꯅꯠꯔꯒꯥ PNG ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫

ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯌꯥꯎꯗꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅꯥ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ꯫

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ?

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯏꯕꯥ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯈꯔꯗꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ:

 • ꯁ꯭ꯇꯦꯞ 1: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯇꯇꯥ ꯆꯠꯂꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ “ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯣ” ꯕꯇꯟ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧ꯫
 • ꯁ꯭ꯇꯦꯞ 2: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯇꯀꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯂꯁꯤꯡ, ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯅꯇꯦꯟꯗ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯁꯤꯠ ꯇꯥꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯃꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯨ꯫
 • ꯁ꯭ꯇꯦꯞ 3: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯇꯀꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣ ꯄꯦꯖꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯇꯀꯤ ꯁꯥꯏꯖꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯃꯥ ꯑꯄꯂꯣꯗ ꯇꯧ꯫
 • ꯁ꯭ꯇꯦꯞ 4: ꯚꯤꯁꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯐꯤꯒꯤ ꯄꯦꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ/ꯗꯦꯕꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯄꯦꯄꯔꯂꯦꯁ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯇꯧ꯫
 • ꯁ꯭ꯇꯦꯞ 5: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯔꯦꯐꯥꯔꯦꯟꯁ ꯀꯣꯗ ꯑꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯕꯥ ꯀꯅꯐꯥꯔꯃꯦꯁꯟ ꯏ-ꯃꯦꯏꯜ ꯑꯃꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫
 • ꯁ꯭ꯇꯦꯞ 6: ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ 3-5ꯅꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯞꯔꯨꯚ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯗꯥꯎꯅꯂꯣꯗ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯂꯤꯉ꯭ꯛ ꯑꯃꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫
 • ꯁ꯭ꯇꯦꯞ 7: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇ ꯇꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯄꯨꯗꯨꯅꯥ ꯆꯠꯂꯨ꯫

ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯈꯉꯖꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯥ ꯔꯦꯖꯤꯁ꯭ꯇꯔ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ, ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯇꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇꯅꯥ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯄꯥꯝꯂꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯒꯅꯤ?

ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯥꯌꯄꯥꯛꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯇꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯒꯦ:

 1. ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯇꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ꯫
 2. “ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯥ” ꯗꯥ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯣ꯫
 3. ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯣꯗ, ꯏ-ꯃꯦꯏꯜ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯀꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯇꯧ꯫
 4. “ꯁꯥꯔꯆ”ꯗꯥ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯣ꯫

ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯗꯨ, ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯥ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ, ꯑꯦꯞꯔꯨꯚ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯔꯤꯖꯦꯛꯇ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯎꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯞꯔꯨꯚ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯗꯥꯎꯅꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯇꯤꯄꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯆꯠꯠꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ, ꯑꯍꯥꯅꯕꯗꯥ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯁꯤ꯫ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ: ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯅꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ꯫ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯂꯥꯌꯕꯥ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯂꯕꯁꯨ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯪꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤꯗꯥ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ꯫

ꯑꯃꯔꯣꯃꯗꯥ, ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯟꯇ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯌꯁꯤꯟꯅꯕꯥ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯖꯤꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯌꯥꯕꯥ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯒꯔꯦꯟꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯀꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯏꯚꯥꯜꯌꯨꯑꯦꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯚ ꯇꯧꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯔꯤꯖꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯂꯦꯄꯀꯅꯤ꯫

ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕꯦꯜ ꯔꯦꯠ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯥ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯎꯇꯥꯀꯁꯤꯡ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯂꯦ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯥꯌꯄꯥꯀꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯇꯤꯄꯁ ꯈꯔꯥ ꯈꯟꯅꯔꯁꯤ:

 • ꯃꯄꯨꯡꯐꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯥ: ꯚꯤꯖꯥ ꯔꯤꯖꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯃꯗꯥ ꯃꯄꯨꯡꯐꯥꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤ꯫ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯗꯕꯜ-ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕꯥ꯫
 • ꯁꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯄꯤꯁꯤꯅꯕꯥ : ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ, ꯍꯥꯌꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ, ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯑꯥꯏꯇꯤꯅꯦꯔꯤꯌꯔ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯐꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯄꯤꯁꯤꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ ꯀꯅꯈꯠꯍꯟꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯄꯤꯁꯤꯅꯕꯤꯌꯨ꯫
 • ꯇꯣꯌꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ: ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯃꯗ꯭ꯔꯕꯗꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯐꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯕꯨ ꯆꯨꯃꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅꯥ ꯄꯤꯒꯅꯤ꯫
 • ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥ : ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯇꯥꯡꯗꯒꯤ ꯌꯥꯃꯗ꯭ꯔꯕꯗꯥ ꯊꯥ ꯶ꯀꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗꯤꯇꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨ ꯑꯊꯨꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯂꯣꯌꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯗꯤ, ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯥ ꯃꯗꯨ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯔꯤꯟꯌꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫
 • ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ: ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯈꯅꯒꯠꯂꯕꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯃꯈꯂꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯌꯥꯃꯗ꯭ꯔꯕꯗꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯹꯰ꯅꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯔꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅꯥ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯥ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯨꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯥ ꯑꯀꯥꯌꯕꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯍꯦꯁꯜ-ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯔꯦꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕꯦꯜ: ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯚꯤꯁꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯀꯄꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ꯫

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯁꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯈꯪꯗꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ, ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯚꯤꯁꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯀꯄꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯅꯥ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯅ-ꯀꯥꯡꯂꯣꯅꯁꯤꯡ ꯈꯉꯏ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯀꯄꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯈꯔꯥ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤ:

 • ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯌꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ : ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯈꯉꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯈꯣꯉꯊꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯃꯖꯤꯡꯕꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯨꯝꯅꯥ ꯂꯣꯌꯁꯤꯅꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯄꯤꯒꯅꯤ꯫
 • ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ: ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯥ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯚꯦꯂꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯈꯉꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯊꯤꯅꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ꯫
 • ꯍꯦꯁꯜ-ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁꯁꯤꯡ: ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯥꯀꯂꯗꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯁꯜ-ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯄꯦꯄꯔꯋꯥꯔꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯥ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯑꯣꯅꯒꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯠꯅꯕꯥ ꯀꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫
 • ꯒꯔꯦꯟꯇꯤ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯑꯌꯥꯕꯥ ꯄꯤꯕꯥ : ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀꯨꯞꯅꯥ ꯈꯉꯕꯥ ꯉꯝꯃꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯌꯥꯕꯥ ꯂꯧꯕꯗꯥ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯈꯉꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯹꯹.꯹%ꯒꯤ ꯃꯥꯌ ꯄꯥꯀꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕꯦꯜ ꯐꯪꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ?

ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯆꯔꯤ, ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕꯥ ꯐꯪꯂꯦ! ꯍꯧꯖꯤꯛ, ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯌꯧꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯍꯦꯁꯂꯦꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯏꯗꯅꯥ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯥ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯇꯧꯒꯗꯕꯥ ꯊꯕꯛ ꯈꯔꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ꯫

 • ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯗꯕꯜ-ꯆꯦꯛ ꯇꯧ: ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯗꯕꯜ-ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯅꯥ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥꯁꯤꯡ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡ, ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯅꯝꯕꯔ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯎ꯫
 • ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇ ꯇꯧꯕꯥ: ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯌꯧꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃꯥ ꯎꯠꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫
 • ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯒꯥ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕꯤꯌꯨ: ꯁꯨꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ, ꯀꯟꯁꯂꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯇꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯒꯥ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕꯅꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯩ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯚꯤꯁꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯈꯤꯕꯥ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯍꯪꯂꯀꯄꯥ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ꯫

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯗꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ?

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤꯗꯥ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯥ ꯉꯥꯀꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯍꯪꯂꯀꯄꯥ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ꯫

1. ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯆꯠꯀꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯀꯁꯤꯟꯅꯕꯥ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ?

ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯀꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯎꯕꯗꯥ ꯅꯔꯚ-ꯋꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ, ꯁꯄꯣꯔꯇꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯒꯥ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯗꯣꯀꯄꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯏ-ꯃꯦꯏꯜ info@vietnamimmigration.org ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯩ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯐꯤ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯡꯁꯤꯂꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅꯥ ꯐꯪꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫

2. ꯑꯩꯒꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯅꯥ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯆꯨꯃꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ?

ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯁꯣꯏꯕꯥ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯕꯥ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯆꯨꯃꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯒꯥ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯁꯄꯣꯔꯇꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ info@vietnamimmigration.org ꯗꯥ ꯏ-ꯃꯦꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯈꯪꯖꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯔꯤꯛꯕꯦꯁ꯭ꯠ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

3. ꯑꯩꯒꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯗꯤꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯗꯤꯠ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ?

ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯀꯣꯀꯍꯅꯕꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯅꯥ, ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯗꯤꯠ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯗꯦ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯄꯨꯔꯀꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ, ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯗꯥ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ info@vietnamimmigration.org ꯗꯥ ꯏ-ꯃꯦꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯌꯨ꯫

꯴.ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤꯕꯥ ꯂꯥꯀꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯉꯟꯅꯥ ꯌꯧꯔꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯀꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ?

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯕꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯗꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯥ ꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯌꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯄꯨꯔꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯗꯥ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ info@vietnamimmigration.org ꯗꯥ ꯏ-ꯃꯦꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯗꯥ ꯂꯥꯀꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯄꯥꯝꯕꯥ ꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯈꯪꯗꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ꯫

꯵.ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯥ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯏ꯫ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯃꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ?

ꯑꯦꯟꯠꯔꯤꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯗꯥ ꯄꯅꯈ꯭ꯔꯤꯕꯥ ꯄꯣꯔꯇꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯔꯝ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯗꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ info@vietnamimmigration.org ꯗꯥ ꯏ-ꯃꯦꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯗꯥ ꯑꯦꯟꯠꯔꯤ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨ ꯐꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

6. ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ?

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅꯅꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯇꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯕꯨ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ, ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯒꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ info@vietnamimmigration.org ꯗꯥ ꯏ-ꯃꯦꯏꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯩ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯀꯄꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯈꯪꯖꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯉꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯥꯌ ꯄꯥꯀꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯍꯦꯁꯜ-ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯔꯦꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯦꯞꯔꯨꯚꯦꯂꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ, ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯀꯄꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯔꯦꯀꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯏ꯫ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯂꯥꯏꯊꯣꯀꯍꯜꯂꯕꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ, ꯃꯔꯨꯞ-ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯌ ꯄꯥꯀꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯏ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯚꯤꯖꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ, ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯗꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯌꯥꯅꯕꯥ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ, ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯀꯥꯌꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯁ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯈꯪꯖꯤꯟꯒꯗꯕ:

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯗꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯥ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯂꯃꯀꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯦ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯄꯨꯔꯀꯄꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯕꯨ ꯆꯨꯃꯊꯣꯀꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯒꯥ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯅꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ info@vietnamimmigration.org ꯗꯥ ꯏ-ꯃꯦꯏꯜ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏ-ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯀꯁꯤꯟꯅꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ꯫

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Baa kok Vietnam adolah Tujuan Samparono untuak Wisatawan Hongkong Vietnam alah samakin populer di kalangan wisatawan dari saluruah dunia, dan untuak alasan nan tapek. Iko adolah nagara nan mambanggakan sajarah jo budayo nan kayo, jo pangaruah dari Cino, Parancih, jo nagara-nagara tatangga lainnyo.

Молан Вьетнам — Гонконг турист-влаклан эн сай вер Вьетнам уло тӱня гыч турист-влак коклаште кумдан палыме лийын, да тидлан амал уло. Тиде эл, поян историй да тӱвыра дене моктана, Китай, Франций да моло лишыл эл-влакын влиянийышт дене.

Kifer Vietnam se enn destinasion parfe pou bann touris Hong Kong Vietnam finn vinn popilarite parmi bann touris depi partou dan lemond, e pou enn bon rezon. Se enn pei ki ena enn listwar ek enn kiltir ris, avek bann linflians depi Lasinn, Lafrans, ek lezot pei vwazin.

Etke Vietnam ej juon jikin eo emman tata ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong Vietnam ej jino an armij ro itok jen aolepen lal in, im kin un ko remman. Ej juon ailiñ eo elap an bwebwenato im manit, ippāñ itok jen China, France, im ailiñ ko jet iturin.

हाँगकाँगच्या पर्यटकांसाठी व्हिएतनाम हे परफेक्ट डेस्टिनेशन का आहे व्हिएतनाम जगभरातील पर्यटकांमध्ये आणि चांगल्या कारणास्तव लोकप्रियता मिळवत आहे. चीन, फ्रान्स आणि इतर शेजारील देशांचा प्रभाव असलेला हा एक समृद्ध इतिहास आणि संस्कृतीचा अभिमान बाळगणारा देश आहे.

Għaliex il-Vjetnam huwa d-Destinazzjoni Perfetta għat-Turisti Ħong Kongi Il-Vjetnam qed jikseb popolarità fost it-turisti minn madwar id-dinja, u għal raġuni tajba. Huwa pajjiż li jiftaħar bi storja u kultura rikka, b’influwenzi miċ-Ċina, Franza, u pajjiżi ġirien oħra.

എന്തുകൊണ്ടാണ് വിയറ്റ്നാം ഹോങ്കോംഗീസ് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമായിരിക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കിടയിൽ വിയറ്റ്നാം പ്രശസ്തി നേടുന്നു, നല്ല കാരണവുമുണ്ട്. ചൈന, ഫ്രാൻസ്, മറ്റ് അയൽ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാധീനങ്ങളുള്ള സമ്പന്നമായ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണിത്.