June 30, 2024
Marshallese

Vietnam visa online ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong: Aolep men ko kwoj aikuj in jelā kaki

Etke Vietnam ej juon jikin eo emman tata ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong

Vietnam ej jino an armij ro itok jen aolepen lal in, im kin un ko remman. Ej juon ailiñ eo elap an bwebwenato im manit, ippāñ itok jen China, France, im ailiñ ko jet iturin. Kōllaajrak in ej walok ilo wāween an kar kalōk, mōñā, im manit ko an, im kōmmane bwe en juon jikin eo emman ñan etal ñane.

Bareinwõt, Vietnam ej jelā kake kin armij ro an rej jouj im karwainene, im ej kōmmane bwe en juon ailiñ eo ejjelok jorrāān im jouj ñan ri ito-itak ro. Ri-jikin ko rej iien otemjej kōnan jibañ im kwalok manit ko air ñan ri lotok ro, im kōmman bwe en laplok an emman.

Ak, bōlen juon ian un ko rekaitoktok limo ñan lolok Vietnam ej joñan wōnan mour eo an. Jen jikin jokwe ñan mõñã ñan wa in ito-itak, aolep men ko rej wõnãn, im ej kõmman bwe en juõn jikin emõn ñan ro rej ito-itak edik wõnãn.

Ailiñ in ej barāinwōt jeraamman kin menin mour ko remõn, jen tol ko reutiej ilo Halong Bay ñan jikin kallib raij ko remõn ilo Sapa. Im kin juon climate emman aolepen yio, ejelok ien enana ñan lolok Vietnam.

Ri ito-itak ro jen Hong Kong rej ke aikuj juon Entry Visa ñan deloñ ilo Vietnam?

Uwaak eo edik ej aet. Ri ito-itak ro jen Hong Kong rejjab bōk visa in Vietnam im rej aikuj in apply ñan juon visa mokta jen air etal ñan ailiñ eo. Ak, nuuj eo emman ej bwe jerbal in emoj an bin ilo an kar jino Vietnam visa online.

Jokwe ettolok jen Vietnamese Embassy/Consulate, Ri ito-itak ro jen Hong Kong remaroñ ke Apply ñan juon Vietnam Visa Online?

Aet, ri ito-itak ro jen Hong Kong remaroñ kiiō apply ñan juon Vietnam visa ilo online jen mweo ak opiij eo air. Melel in ej bwe ejelok bar laajrak ko relap ak elōn tūreep ko ñan embassy eo ak consulate eo. Men eo kwoj aikuji ej juon internet im jejjo minit ko ñan kadedelok jerbal in application eo ilo online.

Visa in Vietnam online, eo bareinwõt naetan Vietnam e-Visa, ej bed ñan ro rej bōk passport ko jen aolep ailiñ ko im territory ko, ekoba Hong Kong. Ej jerbal ñan 90 raan ko ilo juon ak elōn deloñ, lelok ñan ri ito-itak ro maroñ in karōk ito-itak eo air ekkar ñan joñan eo.

Ta tokjen ko jen Vietnam Visa Online ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong?

Ewōr jet tokjen ko rej kōmman bwe Vietnam e-Visa en juon kālet eo elap an armij ro ilo Hong Kong, einwot in:

 1. Ebin jerbal in kajitok: Wāween kajitōk visa ilo online ej pidodo im emaron dedelok ilo jejjo wōt minit. Men eo kwoj aikuji ej juon internet eo emman, juon passport eo emman, im juon debit/credit card ñan am maroñ in kōlla.
 2. Emman: Application visa eo ilo online ej kōtlok bwe ri ito-itak ro jen Hong Kong ren maroñ in apply ñan visa eo air jabdewōt ien im jen jabdewōt jikin, ilo ejelok aikuj in lolok embassy ak consulate eo an Vietnam. Men in elap an emman ñan ro rej jokwe ilo jikin ko retolok ak ro elap air boub.
 3. Kōjparok ien: Wāween eo etto ñan kajitok visa emaron bōk ien im kitibuj am jutak ilo laajrak ko relap. Ilo an Vietnam visa eo online, aolep men ko remaroñ dedelok ilo jejjo wōt minit ko, im ej kōjparok ien ko relap ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong.
 4. Ejelok aikuj in lelok peba ko: Ejjab einwot wāween eo ekãl ñan kajitõk visa, ijo ri kajitõk ro rej aikuj in lelok elõñ kain peba ko, Vietnam visa online ej aikuj wõt juõn copy in passport eo an ri kajitõk eo. Menin ej kōmman bwe jerbal in en ejelok an bin im jab bin.
 5. Emman im maroñ in oktak: Vietnam visa eo ej maroñ in jerbal ñan 90 raan ko ilo juon ak elōn armij ro rej deloñ, im lelok ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong maroñ in deloñ im diojlok jen Vietnam elōn alen ilo ien eo emman. Menin ej emman ñan ro rej kōnan lolok ailiñ ko jet iturin ilo ien ito-itak eo air ñan Vietnam.
 6. Elōñ jikin deloñ ko: Ewōr 13 jikin baļuun ko, 16 kōjām ko ilo tōrerein āne, im 13 kōjām ko ilo tōrerein lo̧jet me rej kōtļo̧k an ro ewōr aer e-visa ilo Vietnam deļo̧n̄e im diwōjļo̧k jān laļ eo. Menin ej lelok ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong maroñ eo ñan kãlet jikin deloñ eo air ekkar ñan karōk in ito-itak eo air.

Wōnāān visa in Vietnam ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong

Wōnāān visa in Vietnam ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong remaroñ loe ilo website eo an kien. Ñan juon visa eo ej jerbal ñan 30 raan, wōnāān ej US$25. Melel in ej bwe kwomaroñ deloñ ilo Vietnam juon alen im bed ie iumwin 30 raan. Ñan juon visa eo elap an maroñ deloñ, eo ej jerbal ñan 30 raan, wōnāān ej US$50. Kālet in ej kōtlok eok ñan deloñ im diojlok jen Vietnam elōn alen ilowaan 30-raan in.

Elañe kwoj lemnok in bed ilo Vietnam iumin juon ien eo elaplok, kwomaroñ bōk juon visa eo ej jerbal ñan 90 raan, eo ej barāinwōt wōr tokjen US$25. Visa in ej kōtlok am deloñ ilo Vietnam juon alen im bed ie iumwin 90 raan. Ñan juon visa eo elap an jerbal ñan 90 raan, wōnāān ej US$50. Ilo visa in, kwomaroñ deloñ im diojlok jen Vietnam elõñ alen iloan 90 raan ko.

Ej aorōk ñan jelā bwe wōnāān kein remaroñ oktak, kōn menin ej juon menin aikuj bwe kwon lale wōnāān ko kiō mokta jen am jilkintok application in visa eo am.

Meļeļe kin visa ko rej deloñ ilo juon wōt ak elōn ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong

Kiiō ke emoj ad kōllā wōnāān visa ko, jen etale kain visa ko reoktak jen dron ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong. Einwot kar kwalok mokta, juon visa in deloñ ej kōtlok am deloñ ilo Vietnam juon alen im bed ie iumin juon ien. Menin ej juon kālet eo elap an armij ro rej ito-itak ro rej lemnok in loļo̧k Vietnam juon wōt alen ak jidik wōt iien.

Ilo bar juon wāween, juon visa eo ej kōtlok eok ñan deloñ im diojlok jen Vietnam elōñ alen ilo ien eo kar kōjjeļā kake. Menin ej juon kālet emman ñan ri ito-itak ro rej lemnok in etal ñan ailiñ ko iturin im kōnan maroñ in bar jeblak ñan Vietnam. Ej barāinwōt emman ñan ri ito-itak ro rej aikuj in etal ñan Vietnam.

Kien in bar lelok money ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong

Ilo ien eo enana ñe rej bōbrae am kajitok in visa, ejelok kakien in bar jeblak ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong. Wōnāān visa ko rejjab maroñ bar jeblak ilo jabdewōt jekjek, jekdon ta unin an kar bōjrak. Enin unin an aorōk ñan lale bwe aolep peba ko im melele ko rej aikuji ren letok ilo jimwe im ilo ien eo ekkar.

Apply ilo juon Visa Agent

Ej juon menin aikuj ñan kwalok bwe wōnāān visa emaron in laplok elañe kwoj kōnaan apply ikijen juon ri wia visa. Menin ej walok kinke ri jerbal eo emaron in bōk juon wōnāān jerbal ioon wōnāān visa eo an kien. Ak, kōjerbal juon ri jerbal in visa emaron kōjparok ien im kijejeto eo am kinke renaj kōmmane jerbal in application eo ñan yuk. Lale bwe kwon kãlet juon ri jerbal eo ewor an jelā kake bwe en jab wōr wōnāān ko jet ak bōjrak.

Vietnam Visa Online ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong: Website eo an kien vs Ri jerbal ro remaroñ liki

Ilo an laplok jerbal in visa ko ilo online, jerbal in ej erom emmanlok im emmanlok. Ak kajitok eo ej bed wot, ta ial eo emman tata ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong – website eo an kien ak ri jerbal ro remaroñ liki?

Ñan jibañ yuk kōmmane juon jokālet eo emman, enin ej juon laajrak in men ko remman im nana ñan kajjojo kālet:

1. Website eo an kien:

 • Diklok wōnāān: Website eo an kien ej letok juon wōnāān ediklok ñan kajjitōk in visa, kōmmane bwe en juon kālet eo ediklok wōnāān.
 • Kōmmane make: Ilo website eo an kien, kwoj aikuj in kadedelok jerbal in kajitok in visa eo make. Menin emaron in bōk ien im inebata, elaptata ñan ro rej jino ito-itak ñan Vietnam.
 • Ejelok jiban: Website eo an kien ejjab lelok jabdrewot jiban ñan ro rej kajitok visa. Elañe ewor am kajitok ak iion jabdrewot abañ, kwonaj aikuj in make etale.

2. Ri jerbal ro remaroñ liki:

 • Elaplok wōnāān: Ri jerbal ro rejimwe rej bōk wōnāān eo elaplok kin jerbal ko aer, ak menin ekkā an jimwe kin tokjen ko rej lelok.
 • Jelālokjen: Ilo elōn yio in jerbal ilo jerbal in, rijerbal ro rejimwe ewōr aer jelālokjen im jelālokjen ñan lale bwe am visa application en emman im lelok ilo ien eo ekkar.
 • Jipan: Juon ian men ko remman tata ilo am kajerbal ri jerbal ro rejimwe ej jiban eo rej lewoj. Rej bed ilo online ñan uwaaki jabdrewot kajitok ko ak jibañ kin jabdrewot abañ ko kwomaroñ jelmae ilo ien am bōk visa.
 • Jerbal eo emōkaj: Elañe kwoj aikuj visa eo am ilo ien eo emōkaj, rijerbal ro remaroñ in kōmman am application eo emōkaj, im lale bwe kwon bōk visa eo am ilo ien eo ejejjet.
 • Jipan ilo ien itok: Ri jerbal ro rejimwe rej lelok jerbal ko jet einwot kōmman bwe en mõkaj an armij ro itok jen ailiñ ko jet im lewoj am bōk armij ilo airport im bōklok ñan hotel eo am. Menin emaron in lukkun jibañ ro rej itok ñan Vietnam.

Innem, ta ial eo ri ito-itak ro jen Hong Kong rej aikuj in kãlet ñan Vietnam visa eo air? Ej pedped wōt ion budget eo am, ien eo am, im joñan am maroñ in bōk visa eo am. Elañe edik am bajet im ewōr am ien ñan am maroñ in etal ilo jerbal in, website eo an kien emaron in emmanlok ñan yuk. Ak, elañe kwoj kōnan kōllā juon wōnāān elaplok ñan juon ien eo ejelok jorrāān ie, ri jerbal ro rejimwe rej ial eo ñan etal ie.

Ewi joñan an to an ri ito-itak ro jen Hong Kong bōk mālim in visa?

Nuuj eo emman ej bwe jerbal in kajitok visa ñan Vietnam ej mõkaj im emman. Ekkā an bōk 3-5 raan in jerbal ñan an maroñ in kōmmane visa eo am. Ak, ilo ien ko elap an armij ro jerbal, emaron bōk jidik ien. Innem, ej emman bwe kwon apply ñan visa eo am mokta jen ien eo ñan bōbrae jabdrewot jorrāān ilo karōk in ito-itak eo am.

Jouj im kememej bwe Immigration in Vietnam, ijo rej kōmmane am visa application, ejjab jerbal ilo raan in Jabōt, Jabōt, Traditional Day an Vietnam People’s Public Security Force (August 19), im National holiday ko. Melel in ej ba bwe elañe kwoj lemnok in etal ilo raan kein, kwonaj aikuj in apply ñan visa eo am mokta ak kajerbal jerbal ko an juon ri jerbal eo emman.

Ta raan in kakije ko ilo Vietnam me ri ito-itak ro jen Hong Kong rej aikuj in lale?

Ej juon menin aikuj bwe kwon jelā kin raan in kakkije ko ilo Vietnam ñan bōbrae jabdrewot jorrāān ilo ien am apply ñan visa eo am. Menin ej juon laajrak in raan in kakkije ko ilo Vietnam eo kwoj aikuj lale einwot juon ri ito-itak in Hong Kong:

 1. Ran in yio ekãl (Jānwōde 01)
 2. Tet Holiday (ekkar ñan lunar calendar, ekkā an walok ilo Jānwōde ak Pāpode)
 3. Ran in kememej Hung Kings (raan eo kein ka joñoul ilo allōñ eo kein kajilu)
 4. Ran in bar kobalok (Eprõl 30)
 5. Raan in Rijerbal (Māe 01)
 6. Ran in ailiñ (Jeptōmba 02)

Ilo ien kakkije kein, Immigration eo an Vietnam ejamin kōmman visa application ko. Kin menin, emman tata bwe kwon karōk ito-itak eo am ekkar ñan ien eo ekkar im apply ñan visa eo am mokta bwe en jab walok jabdrewot ien.

Ewi wawein am maroñ bōk juon visa ñan Vietnam ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong?

Elañe kwoj mōkaj im aikuj in bōk Vietnam visa eo am ilo ien eo emõkaj, ri jerbal ro rej bareinwõt letok jerbal ko rebin. Jerbal kein rej itok ippāñ bar juon wōnāān ak remaroñ kōjparok eok jen jabdrewot jorrāān in visa ilo ien eo eliktata. Rein rej wāween ko ñan bōk juon visa ñan Vietnam:

 • Same-day visa: Ri jerbal ro remaroñ kōmmane visa eo am ilo ejja raan eo wōt im kōmmane ilo jejjo wōt awa ko. Menin ej juon kālet eo emman tata elañe kwoj aikuj in etal ñan Vietnam ilo ien eo emōkaj.
 • 4-awa in visa: Elañe ewōr jidik am ien, kwomaroñ bōk 4-awa in visa. Menin ej kōtlok am bōk visa eo am ilowaan wōt 4 awa jen am kar jilkintok am application.
 • 2-awa visa: Ñan jekjek ko reppen, rijerbal ro rej barāinwōt lelok juon jerbal in visa 2-awa. Menin ej wāween eo emōkaj tata, im visa eo am enaj bōk jikin ilowaan wōt 2 awa jen am kar jilkintok application eo am.

Ta eo ri ito-itak ro jen Hong Kong rej aikuj in kōmmane ñan Apply ñan juon Vietnam Visa Online?

Ñan am maroñ in bōk juon Vietnam e-visa, ri ito-itak ro jen Hong Kong rej aikuj in kōpooj peba kein:

 1. Passport eo ewōr 6 allōñ in jerbal im 2 peij ko ejelok kobban: Einwot jabdrewot application in visa, juon passport eo emōj an jerbal ej juon menin aikuj ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong rej apply ñan Vietnam e-visa. Passport eo ej aikuj in 6 allōñ jen raan eo kwoj kōnaan deloñ ilo Vietnam.
 2. Melele ko kin passport: Ri ito-itak ro jen Hong Kong renaj aikuj in letok melele ko kin passport eo air einwot etaer, maan ak kōrā, raan in lotak, jikin lotak, nōm̧ba in passport, im aelõñ eo air. Ej juon menin aikuj ñan lale bwe aolep melele ko rej letok rej mol im ekkar ñan melele ko ilo passport eo am.
 3. E-mail address: Ri ito-itak ro jen Hong Kong renaj aikuj in lewoj juon e-mail address eo ejimwe ñan bōk visa confirmation eo air. E-mail in enaj barāinwōt kōjerbale ñan jabdrewot jeje ko ilju im jeklaj ikijen Vietnam e-visa eo am.
 4. Credit/debit card ak Paypal account eo emman: Ri ito-itak ro jen Hong Kong renaj aikuj in wor juon aer credit/debit card ak Paypal account ñan kōllā wōnāān visa eo. Ej juon wāween eo em̧m̧an im em̧m̧an n̄an kōm̧m̧ane kōļļā ko im kōjparok riwia ro.
 5. Jikin jokwe ilo Vietnam: Ri ito-itak ro jen Hong Kong renaj aikuj in lelok juon jikin jokwe ilo Vietnam, einwot hotel eo air ak jikin jokwe eo air. Address in enaj jerbal ñan jerbal in kien im enaj bed iloan ailiñ eo.
 6. Unin an kar loļo̧k: Ri-lotok ro an Hong Kong renaaj aikuj kwaļo̧k unin aer loļo̧k, men̄e ej n̄an ito-itak, jerbal, business, ak ekkatak. Ej juon menin aikuj ñan jelā bwe ñan un ko jet ijellokin tourism, bar jet peba ko remaroñ aikuj ñan kamool unin am kar loļo̧k.
 7. Ran in deloñ im diojlok: Ri ito-itak ro jen Hong Kong renaj aikuj in kwalok raan in deloñ im diojlok ko air ñan Vietnam. Ej juon men eaorōk ñan lale bwe visa eo am en jerbal ilo aolepen ien eo kwoj bed ilo Vietnam.
 8. Jikin deloñ im diojlok/jikin baļuun ko: Ri ito-itak ro jen Hong Kong renaj aikuj in kwalok jikin deloñ im diojlok ko ak jikin baļuun ko ilo Vietnam rej kōnaan kōjerbali. Ej juon menin aikuj ñan jelā bwe kwoj aikuj deloñ ilo Vietnam ikijen jikin wa eo emwij registere ilo e-visa eo am, ijellokin jikin baļuun ko.
 9. Jerbal eo kiō: Ri ito-itak ro jen Hong Kong renaj aikuj in letok melele ko ikijen jerbal eo air kiõ, ekoba etan jikin jerbal eo, jikin jokwe eo, im nomba in talboon eo. Melele kein rej aikuj ñan kamool kin jerbal eo am im unin am lolok.

Ta eo ri ito-itak ro jen Hong Kong rej aikuj in upload ñan Vietnam Visa Online?

Ñan am apply ñan juon Vietnam visa online, kwonaj aikuj in upload ruo peba ko: juon copy in passport eo am im juon pija in passport eo am. Peba kein rej aorōk ñan kamool kin kwe im kōmman bwe en emman am bōk visa.

Men ko rej aikuji ñan Scan Copy in Passport Data Page eo:

Copy in passport eo am ej peba eo elaptata an aorōk ñan juon Vietnam visa online application. Ej kōjerbale ñan lale melele ko ilo peba in kajitok in visa eo am. Rein rej menin aikuj ko ñan bōk copy in passport eo am:

 1. Ej aikuj in alikar, maroñ in riiti, im eobrak kin peij.
 2. Pija eo ilo peij eo en jab alikar ak bōd.
 3. Ej aikuj in koba melele ko am make, einwot etam, raan in lotak eo am, im nomba in passport eo am.
 4. ICAO line ko ilo tu-kadu in peij eo rej aikuj in alikar.
 5. Format in file eo ej aikuj in ilo PDF, JPEG, ak JPG bwe en bin an jilkintok.

Ej aorōk bwe kwon lale bwe peij in data in passport eo am en jejjet ñan aolep menin aikuj kein ñan bōbrae jabdrewot bōjrak ak bōjrak ilo am kajjitōk in visa.

Pija in pija ko rej aikuji ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong:

Pepa eo kein karuo ej aikuji ñan juon Vietnam visa online ej juon pija in pija eo ej kab walok. Pija in ej kōjerbale ñan kamool wōn kwe im ej aikuj in errā ippān armej eo ilo passport eo am. Rein rej menin aikuj ko ñan pija in pija eo:

 1. Ej aikuj in juon pija in passport (4x6cm).
 2. Pija eo ej aikuj in bōk jikin ilowaan allōñ ko jiljino remootlok.
 3. Kwoj aikuj in kalimjōk wōt camera eo.
 4. Kwoj aikuj jab kōņak glass ak jabdrewot kein kalibubu mejōm.
 5. Background eo ej aikuj in mouj ak ejjab mouj.
 6. Pija eo ej aikuj in ilo color im ewōr juon an kilin eo ealikar im ekkar.
 7. Format in file eo ej aikuj in JPEG, JPG, ak PNG.

Kōjparok kakien kein ñan lale bwe en bōk pija eo am im bwe en maroñ in kōmman am visa application ilo ejelok jorrāān.

Ewi wawein am maroñ in apply ñan juon Vietnam Visa Online ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong?

Wāween eo ñan apply ñan juon e-visa ñan Vietnam ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong ej pidodo im emaron dedelok ilo jejjo wāween ko repidodo:

 • Bun̄tōn 1: Loļo̧k website eo an Vietnam e-visa application im kōtļo̧k “Apply Now” button eo.
 • Bun̄tōn 2: Kobrak aolep melele ko rej aikuji ilo jimwe, ekoba melele ko ilo passport eo am, unin am lolok, im raan ko kwoj kōnan deloñ im diojlok.
 • Bun̄tōn 3: Upload juon digital copy in bio page eo an passport eo am im juon pija in passport eo ej kab motlok.
 • Bun̄tōn 4: Kōmmane wōnāān visa eo ilo am kōjerbal juon credit/debit card ak Paypal account.
 • Bun̄tōn 5: Ñe emoj am jilkintok application eo am, kwonaj bōk juon e-mail in kamool ippāñ juon reference code.
 • Bun̄tōn 6: Iien kōmman juon Vietnam e-visa ekkā an 3-5 raan in jerbal. Ñe emoj am maroñ in bōk visa eo am, kwonaj bōk juon link ñan am maroñ in bōk e-visa eo am.
 • Bun̄tōn 7: Print e-visa eo am im bōke ippam ñe kwoj etal ñan Vietnam.

Jouj im lale bwe ri ito-itak ro jen Hong Kong rej aikuj in deloñ ilo Vietnam ikijen jikin wa eo rar register ilo application eo air, ijellokin airport ko. Elañe kwoj kōnaan deloñ ilo Vietnam ikijen bar juon port, kwonaj aikuj in apply ñan juon e-visa ekãl.

Ewi wawein lale Vietnam e-Visa ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong?

Ñe emoj am maroñ in apply ñan juon Vietnam e-visa, kwomaroñ lale joñan an emman ilo am kajerbal website eo an Vietnam Immigration Department. Eñin wāween am maroñ kōmmane:

 1. Lolok website eo an Vietnam Immigration Department.
 2. Klik ion “Check Status.”
 3. Kōmman am application code, e-mail, im raan in lotak eo am.
 4. Klik ioon “Pukot.”

Website eo enaj kwalok joñan am kajitok in visa, men eo ej bed ilo jerbal, emoj kōtlok, ak kar jolok. Elañe emoj am maroñ in bōk visa eo am, kwomaroñ download im print e ñan am etal ñan Vietnam.

Meļeļe kin wāween an Visa Application

Mokta jen ad etal ñan tip ko im trick ko, jen mokta melele kin wewein an ri ito-itak ro jen Hong Kong bōk visa. Einwot juon ri bōk passport in Hong Kong, ewōr ruo wāween ko ñan am apply ñan juon visa ñan Vietnam: ikijen embassy eo ak online. Meñe embassy eo emaron in einwot ial eo etto im epidodolok, emaron in bōk ien im emaron in aikuj bwe kwon lolok embassy eo elōn alen. Men in emaron in juon menin kalmenlakjān, elaptata elañe elap am jerbal.

Ilo bar juon wāween, apply ñan juon Vietnam visa online ej juon wāween eo emmanlok im emmanlok. Men eo kwoj aikuji ej juon internet eo emman im jejjo minit ko ñan kadedelok peba in application eo ilo online. Ak, ej aorōk bwe jen jelā bwe meñe ñan application in visa ko ilo online, ejelok men in kamool bwe enaj maroñ in kōtlok. Rijerbal ro renaj etale wōt application eo am im bebe elañe renaj kōtlok ak jolok ekkar ñan kakien ko aer.

Nan in kakabilek ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong ñan kalaplok joñan an maroñ in bōk visa

Kiiō ke kwoj melele kin wewein am kajitok visa, jen etale jet nan in kakabilek ko me remaroñ kalaplok joñan an emman am kajitok:

 1. Lewoj melele ko rejejjet im rejimwe: Un eo elaptata unin an armij ro jab bōk visa ej melele ko rejjab jejjet ak rejjab jimwe ilo peba in kajjitōk eo. Lale bwe kwon bar lale ao melele ko mokta jen am jilkintok form eo ñan bōbrae jabdrewot jab errā.
 2. Letok peba in jipan ko: Ippān peba in kajjitōk eo, kwonaj aikuj in lelok peba in jipan ko, einwot passport eo am, ial in ito-itak eo am, im kein kamool in jikin jokwe eo am. Lale bwe kwon jilkintok aolep peba ko remenin aikuj ñan kōkajoorlok application eo am.
 3. Kōmman am apply ilo ien eo mokta: Ej emman am apply ñan visa eo am jejjo week ko mokta jen raan eo kwoj karōk in ito-itak eo am. Menin enaj lewoj ien ñan yuk ñan kōkmmane jabdrewot bōd ko ak lewoj bar jet peba ko elañe ej menin aikuj.
 4. En wor am passport eo emman: Passport eo am ej aikuj in wor juon an validity in jiljino allōñ jen raan eo kwar deloñ ilo Vietnam. Elañe passport eo am ej mõkaj an jako, lale bwe kwon kōkāāle mokta jen am apply ñan juon visa.
 5. Jab bed ilo ien eo elap: Ri ito-itak ro jen Hong Kong rej maroñ in bed ilo Vietnam iumwin 90 raan, ekkar ñan kain visa eo rej kōnaan. Lor kakien in im jab bed ilo ien eo elap, bwe emaron jelet am maroñ in bōk juon visa ilo ilju jeklaj.

Ejelok an bin im ewōr an maroñ: tokjen ko jen am bōk juon ri jerbal in visa eo emman

Elañe kwoj mōkaj ak jab jelā kin wewein am kajitok visa, bōk juon ri jerbal in visa emaron juon pepe emman. Ri jerbal rein ewōr aer jelālokjen im iminene ilo aer kōmmane peba in visa ko, im rejelā kakien ko im kakien ko an jikin eo. Lale jet tokjen ko ñan bōk juon ri jerbal in visa eo emman ñan Vietnam visa online application eo am:

 1. Jerbal eo epidodo im epidodo: Ri jerbal ro an visa rej lukkun jelā kin jerbal in apply eo im remaroñ tel yuk ilo step by step. Rej jibañ yuk ilo am kadedelok peba in kajitok eo ilo jimwe im lale bwe aolep peba ko rej aikuji rej bed.
 2. Jipan eo emman: Ri jerbal in visa ro rej letok jiban eo emman im emman ñan kabwe aikuj ko am ñan visa. Rej melele bwe jekjek eo an kajjojo ri ito-itak ej make wōt, im renaj jerbal ippaṃ ñan pukōt wāween eo em̧m̧an tata ñan am kajjitōk visa.
 3. Eñjake ko ejelok inebata: Ilo am wor juon ri jerbal in visa iturin, kwomaroñ liki bwe jerbal in kajitok visa eo am enaj ejelok inebata. Renaj kōmmane aolep peba ko im konono ibben ri utiej ro ilo etan yuk, im enaj kōjparok am ien im kijejeto.
 4. Kōtlok eo emol: Ri jerbal in visa ro elap air melele kin wewein an armij ro bōk visa, im rejelā ta eo ej aikuj in kōmmane ñan bōk kōtlok. Ilo air jelālokjen im tel, kwomaroñ liki bwe visa eo am enaj bōk 99.9% in tōbrak.

Ta eo ñan kōmmane ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong elikin air bōk mālim in visa?

Jeraman, kwar bōk mālim in visa eo am! Kiiō, ewōr wōt jejjo men ko kwoj aikuj kōmmane ñan kōmman bwe en ejelok jorrāān ilo am tōpar Vietnam.

 1. Bar lale visa eo am: Ej aorōk bwe kwon bar lale visa eo am ñan lale elañe aolep melele ko rejimwe. Jabdewōt bōd ak bōd ko remaroñ kōmman jorrāān ko relap ñan kwe ilo am itok. Innem, lale bwe etam, nōm̧ba in passport eo am, im joñan ien visa eo am ren aolep jimwe.
 2. Print juon copy in visa eo am: Einwot juon ri ito-itak in Hong Kong, kwonaj aikuj in kwalok juon copy in visa eo am ñe kwoj tōpar Vietnam. Kin menin, ej aorōk bwe kwon print juon copy in visa eo am im likit ippam aolep ien ilo am ito-itak.
 3. Kebaak juon ri jerbal eo emman: Elañe kwoj aikuj juon visa ilo ien kakkije ko, emmanlok am kebaak juon ri jerbal eo emman ñan am bōk melele im bōk wōnāān. Remaroñ jibañ yuk ilo am kajitok visa im lewoj aolep melele ko im jibañ.

Kajjitōk ko relaptata ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong ro rar apply ñan Vietnam E-Visa ikijen website eo an kien

Ta eo kwoj aikuj kōmmane elañe kwoj iion abañ ko kin Vietnam E-Visa eo am einwot juon Hong Kongese Tourist?

Ri ito-itak ro jen Hong Kong rej karōk juon ito-itak ñan Vietnam remaroñ kar roñ kin e-visa system eo emman me ej kōtlok ir ñan air apply ñan juon visa online im bōbrae air inebata ñan etal ñan juon embassy. Ak, elōn rar jelmae apañ ko ke rej kajerbal website eo an kien ñan Vietnam e-visa. Jenaaj uwaake kajjitōk ko reļļaptata n̄an rilotok ro an Hong Kong ro raar apply n̄an juon Vietnam e-visa ikijen website eo an kien.

1. Flight eo aõ ej etal ilo ien eo ejjab to, ak Vietnam e-visa status eo aõ ej jerbal. Ewōr ke juon jerbal ñan kōmmane ak mōkajlok?

Emaroñ in inebata ñan loe an e-visa eo am ej jerbal wōt ñe raan in etal eo am ej epaaktok. Ilo jekjek in, emman tata ñan kebaak juon rijerbal eo emman ak e-mail info@vietnammmigration.org ñan jibañ. Remaroñ in kōmman bwe en mõkaj am application kin bar juon wōnan, im lale bwe kwon bōk e-visa eo am ilo ien eo emman ñan am etal ñan Vietnam.

2. Ikar lelok melele ko rejjab jimwe ñan aō e-visa application. Ewōr ke juon jerbal ñan kōkmmanmane?

Bōd ko remaroñ walok ñe rej kadedelok juon form ilo online, im ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong, emaron in inebata ñe rej itok ñan air apply visa. Elañe kwar lelok melele ko rebōd ñan am e-visa application, ejelok jerbal ilo website eo an kien ñan kajimwe. Ak, kwomaroñ kebaak juon rijerbal eo emman ak e-mail info@vietnammmigration.org ñan jibañ. Jouj im kememej bwe emaron wor wōnāān ñan kōmmane kajjitōk eo am.

3. Ikōnaan kōmman oktak ñan e-visa application eo ao. Ewōr ke juon jerbal ñan kōmmane?

Einwot ñan kōkmman melele ko rejjab jimwe, website eo an kien ejjab letok juon jerbal ñan kōkmman e-visa application eo am. Elañe kwoj aikuj in kōmman oktak ko ñan application eo am, emman tata ñan kebaak juon rijerbal eo emman ak e-mail info@vietnammmigration.org ñan jibañ. Ak, jouj im kememej bwe jerbal in emaron in wōr wōnāān.

4. Inaaj itok mokta jen raan in itok eo kar kwalok ilo e-visa application eo. Ewōr ke juon jerbal ñan ukōt raan in itok eo?

Elañe karōk in ito-itak eo am ej oktak im kwoj aikuj in tōpar Vietnam ilo juon raan eo eoktak jen eo kar kwalok ilo e-visa application eo am, kwomaroñ kōmman oktak ko. Ñan kōmmane, kwomaroñ kebaak juon rijerbal eo emman ak e-mail info@vietnammmigration.org ñan jibañ. Remaroñ jibañ yuk ukōt raan in itok eo ilo e-visa eo am, im lale bwe kwon maroñ deloñ ilo Vietnam ilo raan eo kwoj kōnaan.

5. Ij deloñ ilo Vietnam ikijen bar juon port ijellokin ilo e-visa application eo. Ewōr ke juon jerbal ñan kōkmman jikin deloñ eo?

Ej juon menin aikuj ñan deloñ ilo Vietnam ikijen jikin wa eo ej walok ilo e-visa eo am ñan bōbrae jabdrewot apañ ko ilo am deloñ. Ak, elañe kin jet un ko kwoj aikuj deloñ ilo bar juon jikin, kwomaroñ kebaak juon rijerbal eo emman ak e-mail info@vietnammmigration.org ñan jibañ. Remaroñ jibañ yuk kōkmanmanlok jikin deloñ eo ilo e-visa eo am kin juon wōnāān.

6. Ta eo ij aikuj kōmmane ñan kōkmanmanlok melele eo elikin aō kar jilkintok e-visa application eo ikijen website eo an kien?

Elañe emoj am kar jilkintok e-visa application eo am ikijen website eo an kien im kwoj aikuj in ukōt jabdrewot melele, emman tata ñan kebaak juon rijerbal eo emman ak e-mail info@vietnammmigration.org ñan jibañ. Remaroñ jibañ yuk kōmman oktak ko rej aikuj, ak jouj im lale bwe emaron wor wōnan jerbal in.

Kōjemlok

Einwõt juon ri ito-itak in Hong Kong, ej juõn men eaorõk ñan melele kin wãwen visa eo ilo Vietnam im bõk buñten nee ko remenin aikuj ñan kalaplok joñan an maroñ tõbrak am kajitõk in visa. Ak, ñan juon mālim eo ejelok an bin im emman, emman bwe kwon bōk juon rijerbal eo emman. Ri jerbal rein rej letok juon wewein jerbal eo epidodo, jibañ eo emman, im elap tokjen. Elañe kwoj aikuj visa ko rebin, rej barāinwōt lewoj jerbal ko rebin ñan lale bwe kwon maroñ in etal ñan Vietnam ilo ien eo ekkar. Innem, jab kōtlok bwe jerbal in visa eo en juon menin aikuj ilo karōk in ito-itak eo am, im bukõt jibañ jen juon ri jerbal eo kwoj liki ñan juon ien eo emman im ejelok inebata.

Kakememej:

Website eo an kien ñan Vietnam e-visa ejjab lelok elap jibañ ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong ro rej iion abañ ko kin e-visa application eo air. Ej juon menin aikuj bwe kwon kebaak juon rijerbal eo emman ak e-mail info@vietnammmigration.org ñan jibañ elañe kwoj aikuj in kōmman oktak ko ak kajimwe jabdrewot melele. Ak, jouj im kememej bwe emaron wor wōnāān jerbal kein. Ej barāinwōt emman bwe kwon karōk ito-itak eo am im e-visa application eo am ilo jimwe bwe en jab walok jabdrewot jorrāān.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Baa kok Vietnam adolah Tujuan Samparono untuak Wisatawan Hongkong Vietnam alah samakin populer di kalangan wisatawan dari saluruah dunia, dan untuak alasan nan tapek. Iko adolah nagara nan mambanggakan sajarah jo budayo nan kayo, jo pangaruah dari Cino, Parancih, jo nagara-nagara tatangga lainnyo.

Молан Вьетнам — Гонконг турист-влаклан эн сай вер Вьетнам уло тӱня гыч турист-влак коклаште кумдан палыме лийын, да тидлан амал уло. Тиде эл, поян историй да тӱвыра дене моктана, Китай, Франций да моло лишыл эл-влакын влиянийышт дене.

Kifer Vietnam se enn destinasion parfe pou bann touris Hong Kong Vietnam finn vinn popilarite parmi bann touris depi partou dan lemond, e pou enn bon rezon. Se enn pei ki ena enn listwar ek enn kiltir ris, avek bann linflians depi Lasinn, Lafrans, ek lezot pei vwazin.

हाँगकाँगच्या पर्यटकांसाठी व्हिएतनाम हे परफेक्ट डेस्टिनेशन का आहे व्हिएतनाम जगभरातील पर्यटकांमध्ये आणि चांगल्या कारणास्तव लोकप्रियता मिळवत आहे. चीन, फ्रान्स आणि इतर शेजारील देशांचा प्रभाव असलेला हा एक समृद्ध इतिहास आणि संस्कृतीचा अभिमान बाळगणारा देश आहे.

Għaliex il-Vjetnam huwa d-Destinazzjoni Perfetta għat-Turisti Ħong Kongi Il-Vjetnam qed jikseb popolarità fost it-turisti minn madwar id-dinja, u għal raġuni tajba. Huwa pajjiż li jiftaħar bi storja u kultura rikka, b’influwenzi miċ-Ċina, Franza, u pajjiżi ġirien oħra.