Etke Vietnam ej juon jikin eo ej aikuj in lolok ñan ri ito-itak ro jen China Vietnam elap an maroñ lelok ñan ri lotok ro an. Ej juon aelõñ eo ejjelok jorrãn im emõn, im edik joñan bwid, im ej kõmman bwe en juõn jikin emõn ñan ro rej ito-itak make, baamle ko, im kumi

Etke Vietnam ej juon jikin eo emman tata ñan ri ito-itak ro jen Hong Kong Vietnam ej jino an armij ro itok jen aolepen lal in, im kin un ko remman. Ej juon ailiñ eo elap an bwebwenato im manit, ippāñ itok jen China, France, im ailiñ ko jet iturin.

1