April 1, 2024
Vietnamese

[4/2024] Hiệp Định Miễn Thị Thực Giữa Việt Nam và Mông Cổ

HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC MÔNG CỔ VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIÊU NGOẠI GIAO, HỘ CHIỀU CÔNG VỤ, HỘ CHIỀU PHỔ THÔNG

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Mông Cổ, dưới đây gọi là “Các Bên ký kết”,

Với mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hiện có giữa hai nước,

Mong muốn thúc đây, tạo thuận lợi và khuyến khích trao đổi các chuyến thăm của công dân các Bên ký kết bằng cách miễn thị thực cho những người mang hộ chiếu có giá trị của các Bên ký kết;

Đã thóa thuận như sau:

Điều 1

1. Công dân của Bên ký kết này mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ còn giá trị ít nhất sáu (06) tháng được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh và quá canh lãnh thổ Bên ký kết kia với thời gian lưu trú không quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhập cảnh. Vì những lý do bất khả kháng, thời hạn này có thể được gia hạn theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của nước ký kết mà người mang hộ chiếu là công dân.

2. Nếu người mang hộ chiếu nói tại khoản 1 Điều này có ý định lưu trú quá 90 (chín mươi) ngày ở lãnh thổ Bên ký kết kia thì phải xin thị thực trước.

3. Thị thực nói tại khoản 2 Điều này được cấp miễn phí.

Điều 2

1. Công dân của Bên ký kết này mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có giá trị là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mình đóng trên lãnh thổ Bên ký kết kia hoặc là đại diện của nước mình tại các tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Bên ký kết kia được lưu trú và xuất nhập cảnh miễn thị thực trong suốt nhiệm kỳ công tác chính thức.

2. Vợ hoặc chồng và các con của những người nói tại khoản 1 Điều này nếu mang hộ chiêu ngoại giao hoặc công vụ hoặc tên của người con được ghi vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ thì cũng được hưởng các ưu đãi tương tự.

Điều 3

1. Công dân của Bên ký kết này mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất sáu (06) tháng được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và được cư trú trên lãnh thổ Bên ký kết kia không quá 30 (ba mươi) ngày với điều kiện mục đích của việc nhập cảnh không vì các hoạt động có thu nhập.

2. Công dân của Bên ký kết này mang hộ chiếu phổ thông có giá trị nhập cảnh Bên ký kết kia với ý định cư trú đài hơn thời hạn cho phép tại khoản 1 Điều này thì phải xin thị thực trước.

Điều 4

Công dân mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và phổ thông có giá trị của Bên ký kêt này được nhập cảnh, xuât cảnh, quá cảnh lãnh thổ Bên ký kết kia qua các cửa khẩu dành cho khách quốc tế của Bên ký kết kia và làm các thủ tục cần thiết phù hợp với luật pháp và các quy định của Bên ký kết đó.

Điều 5

Công dân mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và phổ thông có giá trị của Bên ký kết này phải tuân thủ luật pháp và các quy định của Bên ký kết kia trong thời gian lưu trú trên lãnh thổ Bên ký kết đó.

Điều 6

Hiệp định này không hạn chế quyền của các cơ quan có thẩm quyền của Bên ký kết này từ chối việc nhập cảnh hoặc rút ngắn hoặc chấm dứt thời hạn tạm trú trên lãnh thổ nước mình đối với người mang hộ chiếu của Bên ký kết kia bị coi là không được hoan nghênh.

Điều 7

Vì lý do đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự hoặc y tế công cộng, bất kỳ Bên ký kết nào cũng có thể đình chỉ một phần hoặc toàn bộ việc thi hành Hiệp định này. Việc áp dụng và chấm dứt việc đình chi nêu trên phải được thông báo trước và ngay lập tức cho Bên ký kết kia qua dường ngoại giao.

Điều 8

1. Để thực thi Hiệp định này, thông qua đường ngoại giao, các Bên ký kết trao cho nhau mẫu các loại hộ chiếu được nêu trong Hiệp định chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký Hiệp định này.

2. Các Bên ký kết phải thông báo cho nhau việc ban hành mới hoặc sửa đổi mẫu hộ chiếu hiện hành và chuyển mẫu hộ chiếu qua đường ngoại giao chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước khi có hiệu lực.

Điều 9

Các Bên ký kết có thể thực hiện sửa đổi Hiệp định thông qua các nghị định thư riêng biệt; các sửa đổi này là một phần không tách rời của Hiệp định.

Điều 10

1. Hiệp định này sẽ có hiệu lực sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sau cùng qua đường ngoại giao của các Bên ký kết về việc đã hoàn tất các thủ tục nội luật cần thiết để Hiệp định này có hiệu lực.

2. Hiệp định này có giá trị không thời hạn cho đến khi một Bên ký kết này thông báo bằng văn bản cho Bên ký kết kia qua đường ngoại giao trước sáu (06) tháng về ý định chấm dứt hiệu lực của Hiệp định.

3. Khi Hiệp định này có hiệu lực, “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Mông Cổ về điều kiện đi lại của công dân” ký ngày 07 tháng 01 năm 2000, sẽ chấm dứt hiệu lực.

Làm tại Hà Nội ngày 01 tháng 11 năm 2023 thành hai (02) bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Mông Cổ và tiếng Anh, các văn bản có giá trị như nhau. Trường hợp có sự giải thích khác nhau thì bản tiếng Anh được dùng làm cơ sở.

Quý vị có thể xem bản gốc Hiệp định tại đây.