HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC MÔNG CỔ VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIÊU NGOẠI GIAO, HỘ CHIỀU CÔNG VỤ, HỘ CHIỀU PHỔ THÔNG Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Mông

1