April 26, 2021
Blog

Consulate of Yemen in Hanoi, Vietnam

Consulate of Yemen in Hanoi City, Vietnam

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

Do you want to find contact information of the Consulate of Yemen in Hanoi capital of Vietnam ?

We would like to inform there is NO Consulate of Yemen in Hanoi capital of Vietnam

Here is the nearest location of the Embassy of Yemen from Vietnam : Embassy of Yemen in Kuala Lumpur, Malaysia.

TAGS Yemen
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Yemen Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Yemen vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.