May 5, 2021
Blog

Consulate of Zimbabwe in Da Nang City, Vietnam

Consulate of Zimbabwe in Da Nang City

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

There is no Consulate of Zimbabwe in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is no Embassy of Zimbabwe in Hanoi capital city of Vietnam.

TAGS Zimbabwe
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Zimbabwe Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Zimbabwe vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.