April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Gambia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Gambia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Gambia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Gambia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Gambia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Gambia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Gambia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Gambia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of The Gambia are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Gambia are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in The Gambia 🇬🇲. Options for citizens of The Gambia getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.