April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Kiribati tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Kiribati tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Kiribati hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Kiribati tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Kiribati tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Kiribati
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Kiribati Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Kiribati vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Kiribati are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Kiribati are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Kiribati 🇰🇮? Till now, no Vietnam representative office of the Vietnam government is located in Kiribati. Please check other countries which have Vietnam embassies or consulates.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Kiribati 🇰🇮. Options for citizens of Kiribati getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.