April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Lebanon tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Lebanon tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Lebanon hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Lebanon tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Lebanon tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Lebanon
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Lebanon Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Lebanon vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Lebanon are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Lebanon are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Lebanon 🇱🇧? Currently, there is no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in Lebanon. If we have any information about them, we will post on our website as soon as we can for your reference.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Lebanon 🇱🇧. Options for citizens of Lebanon getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.