April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Liechtenstein tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Liechtenstein tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Liechtenstein hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Liechtenstein tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Liechtenstein tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Liechtenstein Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Liechtenstein vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

The standard processing time of the e-visa is 3-5 business days. But there are certain situations that the visa processing could be delayed.

The cost of the e-visa processing will vary greatly, depending on the processing time you have chosen. It will generally cost $25, but you could end up paying more if you will have it expedited.

One of the biggest advantages of Vietnam e-visa is that it’s so easy to apply. In fact, the entire process involves three easy steps: Access the website for the Vietnam e-visa application.