April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Macedonia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Macedonia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Macedonia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Macedonia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Macedonia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Macedonia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Macedonia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.