April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Nauru tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Nauru tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Nauru hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Nauru tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Nauru tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Nauru
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Nauru Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Nauru vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Applying for the Vietnam e-visa is pretty easy, which is why it’s the preferred method for Nauruan Passport Holders. The entire process will only take a few minutes of your time.

Citizens of Nauru must have a Vietnam visa before they can be allowed to enter the country. There are various ways on how to get a visa for Vietnam.

Apply for an e-visa is simple and, at the same time, hassle-free since you will apply for the e-visa via a 100% risk-free travel agency website. Unlike applying for the visa at the embassy, you didn’t have to wait in a long queue and submit your entire original document for applying process.