April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Trinidad and Tobago tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Trinidad and Tobago tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Trinidad and Tobago hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Trinidad and Tobago tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Trinidad and Tobago tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Trinidad and Tobago Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Trinidad and Tobago vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Trinidad and Tobago 🇹🇹? We regret to let you know that there has been no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate located in Trinidad and Tobago until this moment. Please contact to the Vietnam Embassies/Consulates in any other country where you find closest and most convenient for you.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Trinidad and Tobago 🇹🇹. Options for citizens of Trinidad and Tobago getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.