April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Tuvalu tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Tuvalu tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Tuvalu hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Tuvalu tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Tuvalu tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Tuvalu
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Tuvalu Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Tuvalu vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Tuvalu 🇹🇻? Please be kindly informed that there has been no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in Tuvalu so far. You can come in person or contact by mail/telephone to any Vietnam Embassy/Consulate that is nearest and most convenient for you.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Tuvalu 🇹🇻. Options for citizens of Tuvalu getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.