May 8, 2021
Blog

Embassy of Kyrgyzstan in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Kyrgyzstan in Da Nang City, also, there is NO Embassy of Kyrgyzstan in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Kyrgyzstan in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Kyrgyzstan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Kyrgyzstan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Kyrgyzstan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.