April 22, 2021
Blog

Embassy of Somalia in Ho Chi Minh City, Vietnam

Embassy of Somalia in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Working hours : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is NO Embassy of Somalia in Ho Chi Minh city (HCMC)

👉 Also, there is NO Embassy of Somalia in Hanoi capital city of Vietnam.

Ask : Where is the nearest location of the Embassy of Somalia from Vietnam?

Anser : Here is the nearest location of the Embassy of Somalia from Vietnam : Embassy of Somalia in Beijing, China.

TAGS Somalia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Somalia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Somalia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Somalia 🇸🇴? Up to this time, there has been no Vietnam Embassy or Vietnam consulate in Somalia. Please contact the Embassy/consulate of Vietnam in any other countries where you find closest and most convenient for you to apply for your Vietnam visa.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Somalia 🇸🇴. Options for citizens of Somalia getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.