July 8, 2024
Santali

Hong Kong ren ạḍi jạruṛan hoṛko lạgit́ Vietnam Visa Online: Joto jinis baḍae jạruṛa

Vietnam do̠ ce̠dak̕ Hong Kong ren Saṅgarko lạgit̕ ạḍi bhage ḍạr kana

Vietnam do̠ goṭa dhạrtiren saṅgarko talare ạḍi jạruṛok̕ kana, ar ona do̠ bhage karonte. Noa do̠ mit́ṭen diso̠m kana oka do̠ ạḍi daman itihas ar ạri-cạli reaḱ ạidạri menak̕a, oka do̠ China, France ar eṭak̕ ạḍi jạruṛan disomkoak̕ ạidạri menak̕a. Noa asol mãhãm do̠ ona reaḱ ạri-cạli, jom-ńu, ar ạri-cạli kore ńeloḱ kana, onate noa do̠ ạḍi mo̠ńj ḍạr kana.

Arhõ̠ Vietnam do̠ ạḍi jạruṛan ar ạḍi jạruṛan ho̠ṛko lạgit́te baḍaeok̕ kana, onate noa do̠ ạḍi jạruṛan ar ạḍi jạruṛan disom kana. Local ho̠ṛko do̠ jaoge go̠ṛo̠ ar akoak̕ ạri-cạli ạḍi jạruṛte ạḍi jạruṛte ạḍi jạruṛte ạḍi jạruṛte ạḍi jạruṛte ạḍi jạruṛte ạḍi jạruṛte ạḍi jạruṛte ạḍi jạruṛte.

Menkhan, Vietnam calao lạgit́ ạḍi jạruṛan karon do̠ hoyoḱ kana ona reaḱ ạḍi daman jinis. Tahen khon jom-ńu hạbic̕ ạḍi dam te jo̠to̠ jinis menak̕a, onate budget calaoenko lạgit̕ noa do̠ ạḍi bhage jaega kana.

Disom do̠ ạḍi mo̠ńj sạriạk̕ ḍạrko hõe ńam akada, Halong Bay reaḱ ạḍi jạsti ḍạrko khon Sapa reaḱ ạḍi ạ̃t ḍạrko hạbić. Ar goṭa serma ạḍi mońj climate tahen khan Vietnam calao lạgit́ tis hõ bạṛić okte do baṅ tahena.

Cet́ Hong Kong ren Saṅgarko Vietnam re boloḱ lạgit́ ạḍi jạruṛa?

Kạṭic̕ tela do̠ hoyok̕ kana. Hong Kong ren saṅgarko do̠ Vietnam reaḱ visa reaḱ jạruṛ khon bako bańcaoḱa ar diso̠m calao lahare visa reaḱ ardas ko hataoa. Menkhan bhage kho̠bo̠r do̠ hoyoḱ kana, Vietnam visa online te̠ ạḍi algate̠ noa kạmi hoe akana.

Vietnam ren rajduta/konsulat khon ạḍi sạṅgiń re tahen kate, cet́ hong kong ren turisṭ ko do online te Vietnam reaḱ visa ko ardas daṛeaḱa?

Haan, Hong Kong ren saṅgarko do̠ nit do̠ akoaḱ oṛaḱ se̠ office khon online te̠ Vietnam reaḱ visa ko ardas daṛeaḱa. Noa reaḱ mane do̠ ḍher ghạṛić ḍạrko se embassy se consulate re aema dhao calao do̠ baṅ hoyoḱa. Online ardas kạmi purạu lạgit́ eken internet jogao ar thoṛa ghạṛić somoe jạruṛa.

Vietnam reaḱ online visa, oka do̠ Vietnam reaḱ e-visa hõ ko metak̕ kana, ona do̠ Hong Kong sãote sanam diso̠m ar ḍạrkoren passport ạidạri ko ńam daṛeak̕a. Noa do̠ 90 din hạbić mit́ṭen se bar entry sãote ạḍi jạruṛa, onate turisṭ ko do̠ ona lekate calao lạgit́ ạḍi jạruṛa.

Vietnam visa online re hong kong ren saṅgar ko lagit ched lab huyug aa?

Aema lekan lab menak̕a oka do̠ Vietnam e-Visa lạgit̕ ạḍi jạruṛan kạmi kana, ona do̠ hoyok̕ kana:

 1. Ardas reaḱ ạḍi alga kạmi: Vietnam visa online ardas reaḱ kạmi do̠ ạḍi alga gea ar thoṛa ghạṛić re purạu daṛeaḱa. Apeak’ jạruṛ menak’a mit’ sạbit internet jogajog, mit’ sạri pasport, ar mit’ debit/kredit karḍ kạmi lạgit’.
 2. Subita: Online visa ardas hotete Hong Kong ren ạḍi jạruṛan hoṛko do̠ jahan okte ar jahan jaega khon hõ visa ko ardas daṛeaḱa, Vietnam ren rajạri ḍạr se consulate seć calao reaḱ jạruṛ bạnuḱ takoa. Noa do̠ ạḍi jạruṛ gea okoe ko do̠ ḍher ḍher ḍạrkore ko tahen kana se okoe ko kạmi reaḱ kạmi ko kạmiet́ kana.
 3. O̠kte̠ bańcao: Traditional visa ardas reaḱ kạmi do̠ somoe hatao reaḱ hoe daṛeaḱa ar ḍher ghạṛić ḍạrkore teṅgo hoyoḱa. Vietnam visa online hotete thoṛa ghạṛić re goṭa kạmi purạu daṛeaḱa, ona iạte Hong Kong ren saṅgarko lạgit́ ạḍi dam anaḱ somoe bańcaoḱa.
 4. Document em reaḱ jạruṛ bạnuḱa: Pạrsi lekate visa ardas reaḱ kạmi khon judạ, okaṭaḱ re ardas ko do aema lekan documents em reaḱ jạruṛ menak̕a, Vietnam visa online re eken ardas reaḱ passport reaḱ scan copy ge jạruṛa. Noa te̠ kạmi do̠ ạḍi muskil ar ạḍi kom kạmi ho̠yo̠k̕ kana.
 5. Sạriaḱ ar lạṭu lạṭu kạmi: Vietnam visa online do 90 din hạbić mit́ se bar kạmi lạgit́ ạḍi jạruṛa, onate Hong Kong ren ạḍi jạruṛa kạmi lạgit́ ạḍi jạruṛa kạmi lạgit́ ạḍi jạruṛa. Vietnam calaoen okte eṭaḱ ạḍi seć disom ko calao lạgit́ ko kurumuṭuet́ kan onko lạgit́ noa do̠ ạḍi bhage gea.
 6. Aema lekan boloḱ lạgit́ jaega: 13 goṭen jahaj ḍạr, 16 goṭen ḍạr reaḱ ḍạr, ar 13 goṭen doria reaḱ ḍạr menak̕a oka do̠ Vietnam reaḱ e-visa hatao akanko ạḍi algate diso̠m re boloḱ ar oḍok calao daṛeaḱa. Noa hotete Hong Kong ren saṅgarko do̠ akoak̕ saṅgar kạmi reaḱ ạidạri lekate akoak̕ kusiak̕ entry point bachao reak̕ option ko ńam daṛeak̕a.

Hong Kong ren saṅgar ko lạgit́ ạḍi jạruṛan visa kạmi

Hong Kong ren ạḍi jạruṛan hoṛko lạgit́ Vietnam reaḱ ạḍi jạruṛan visa kạmi lạgit́ sorkari website re ńam daṛeaḱa. Mit̕ dhao kạmi lạgit̕ 30 din hạbić kạmi lạgit̕ kạmikan visa lạgit̕ 25 US$ kạmi hoyok̕a. Noa reaḱ mane do̠ mit́ dhao Vietnam re bolo kate 30 din khon hõ bạṛti tahen hoyoḱa. Multiple entry visa lạgit́, ona hõ 30 din hạbić ạḍi jạruṛa, ona reaḱ kạmi do 50 US$. Noa option hotete 30 din reaḱ somoe re aema dhao Vietnam re boloḱ ar oḍok calao daṛeaḱa.

Vietnam re ḍher din tahen reaḱ jạruṛ menaḱ khan 90 din hạbić ạḍi jạruṛan mit́ṭen kạmi lạgit́ visa hatao daṛeaḱa, ona reaḱ dam hõ 25 US$. Noa visa hotete mit̕ dhao Vietnam re bolo kate 90 din khon hõ bạṛti tahen hoyok̕a. din hạbić ạḍi jạruṛan visa reaḱ kạmi lạgit́ 50 US$ kạmi hoyoḱa. Noa visa hotete 90 din reaḱ somoe re aema dhao Vietnam re boloḱ ar oḍok calao daṛeaḱa.

Note do̠ jạruṛ gea je, noa ko kạmi lạgit́ kạmi kạmi reaḱ kạmi do̠ bo̠do̠l gea, onate visa reaḱ ardas em lahare jaoge nit́aḱ kạmi kạmi reaḱ kạmi kạmi reaḱ ạidạri (verify) do̠ ạḍi jạruṛ gea.

Hong Kong ren saṅgar ko lạgit́ mit́ṭen kạmi ar aema kạmi reaḱ visa bujhạu

Nit do̠ visa reaḱ kạmi kạmi kateć, Hong Kong ren tourist ko lạgit́ ạḍi lekan visa ko babot́ ḍher gạhir tebon kạmi idieda. Pahil re menlen leka, mit̕ṭen kạmi lạgit̕ visa hotete mit̕ dhao Vietnam re bolo kate mit̕ṭen somoe lạgit̕ tahen hoyok̕a. Noa do̠ onko lạgit́ ạḍi jạruṛan option kana okoe do̠ eken mit́ dhao se thoṛa ghạṛić lạgit́ Vietnam calao reaḱ ko kurumuṭuet́ kan.

Ar mit́ sećte, aema dhao boloḱ reaḱ visa hotete ạḍi jạruṛ okte re aema dhao Vietnam re boloḱ ar oḍok calao daṛeaḱa. Noa do̠ ạḍi bhage option kana onko lạgit́ okoe do̠ ạḍi jạruṛan diso̠m kore calao lạgit́ ko kurumuṭuet́ kana ar Vietnam re ruạṛ hijuḱ reaḱ lạṭu lạṭu kạmi ko khojoḱ kana. Ona chaḍa kạmiạko lạgit́ hõ ạḍi jạruṛa, okoe do̠ Vietnam reaḱ ạḍi ghạṛić calao jạruṛa.

Hong Kong ren saṅgarkọ lạgit’ kạudi ruạṛ reak’ niti

Ona bạṛić ghoṭna re je amak̕ visa ardas do̠ baṅ hoelen khan, Hong Kong ren turisṭ ko lạgit̕ jãhãn kạmi lạgit̕ kạmi kạmi do̠ baṅ tahena. Visa reaḱ kạmi do̠ jahan lekate hõ baṅ ruạṛ hijuḱa, cet́ hõ karon baṅ hoelenre hõ. Noa iạte jạruṛakan joto lekha ar khoborko sạri ar somoe re em do jạruṛgea.

Agent hotete Visa lạgit̕ ardas

Noa re men ho̠yo̠k̕ kana, visa agent hote̠te̠ ardas kate̠t̕ visa fee do̠ jạsti ge hoe daṛeak̕a. Noa do̠ karon kana, agent do̠ ạḍi jạruṛan visa kạmi reaḱ kạmi kạmi reaḱ kạmi hõe hatao daṛeaḱa. Menkhan visa agent beohar katet̕ amak̕ somoe ar kạmi bańcao daṛeak̕a, cedak̕ je onko do̠ am lạgit̕ ardas kạmi ko kạmieda. Bas jãhãn ạḍi jạruṛan kạmi se delay khon bańcao lạgit́ mit́ṭen pạtiạr ar pạtiạr agent bachao lạgit́ jạruṛ menak̕a.

Hong Kong ren saṅgarko lạgit́ viṭnam visa online: sorkari websait vs pạtiạr agent

Online visa se̠rvice bạṛti lenkhan noa kạmi do̠ ạḍi sạbit ar ạḍi ạ̃tge hoe akana. Menkhan kukli do̠ tahena, Hong Kong ren ạḍi jạruṛan ho̠ṛko lạgit́ oka option do̠ ạḍi bhagea – sorkari website se̠ pạtiạr agent?

Apeak̕ baḍaeok̕ bicạr hatao re goṛo lạgit̕, noa re mimit̕ option reak̕ bhage ar bạṛic̕ list menak̕a:

1. Sarkari Website:

 • Kom kạmi: Sorkar website re visa ardas lạgit́ kạmi kạṭic̕ kạmi hoyok̕ kana, onate noa do̠ ạḍi budget lạgit̕ ạḍi jạruṛa.
 • Apnar te kạmi me: Sarkari website hotete apnar tege visa ardas reak̕ kạmi purạu hoyok̕a. Noa do̠ ạḍi gạhir ar ạḍi jạruṛok̕a, khasge pạhil dhao Vietnam calaoenko lạgit̕.
 • Jahan goṛo do̠ baṅ: Sorkari website re Visa hatao lạgit́ jahan goṛo do̠ baṅ ńamoḱ kana. Apeak jahan kukli se jahan muskil re menag khan ape do apnar tege ona ko hotete navigate huyuk`a.

2. Pạtiạr kạmiạko:

 • Jasti fee: Pạtiạr agent ko do akoak̕ kạmi lạgit̕ jạsti fee ko hataoeda, menkhan noa do̠ aema dhao akoak̕ kạmi lạgit̕ ạḍi jạruṛa.
 • Expertise: Industry re aema serma reaḱ ạ̃t ńam kate, pạtiạr agent ko do ạ̃t ar gạhir macha ạkil menak̕ takoa jemon apnar visa reaḱ ardas do̠ ạḍi usạrate ạḍi jạruṛok̕ ar ạḍi usạrate em daṛeak̕.
 • Goṛo: Pạtiạr agent ko beohar reaḱ mit́ maraṅ lab do hoyoḱ kana onkoaḱ goṛo. Visa ardas kạmi okte jahan kukli reaḱ jobab em lạgit́ se jahan muskil reaḱ jạruṛ menaḱ khan ona reaḱ usạrate goṛo em lạgit́ online re menak̕a.
 • Tạpis se̠rvice: Visa reaḱ jạruṛ jạruṛ khan, pạtiạr agent ko do̠ ạḍi usạrate ardas reaḱ option menak̕ takoa, ona do̠ ạḍi usạrate visa ńam lạgit̕ sạbit menak̕a.
 • Seṭer len khan goṛo: Pạtiạr agent ko do ạḍi usạrate kạmi ko kạmieda jeleka ạḍi usạrate ạḍi usạrate ạḍi usạrate ạḍi usạrate ạḍi usạrate ạḍi usạrate ạḍi usạrate ạḍi usạrate ạḍi usạrate ạḍi usạrate ạḍi usạrate ạḍi usạrate. Noa do̠ pạhil dhao Vietnam re se̠ṭe̠r akanko lạgit́ ạḍi jạruṛa.

Onate, Hong Kong ren turisṭ ko do̠ Vietnam reaḱ visa lạgit́ oka option ko bachaoa? Mucạt́re noa do̠ apnaraḱ budget, somoe, ar visa ardas reaḱ kạmi reaḱ ḍhertet́ reaḱ ḍhertet́ cetanre jạruṛok̕ kana. Judi am do̠ tight budget re menama ar kạmi lạgit́ ạḍi gạhir somoe menak̕ tama, khan sorkari website do̠ am lạgit̕ ạḍi bhage option hoe daṛeak̕a. Menkhan, judi ạḍi jạruṛan kạmi lạgit́ ạḍi jạruṛan kạmi lạgit́ tear akan khan, pạtiạr agent ko do ạḍi jạruṛan kạmi kana.

Hong Kong ren turisṭ ko do̠ visa reaḱ ạidạri ńam lạgit́ tinạḱ din ko lagaoa?

Ona kho̠bo̠r do̠ hoyoḱ kana Vietnam reaḱ visa ardas reaḱ kạmi do̠ usạra ar ạḍi jạruṛ gea. Visa lạgit̕ ạḍi alga tege 3-5 kạmi din lagak̕a. Menkhan ạḍi jạruṛ okte re do̠ thoṛa ghạṛić hõ lagak̕a. Onate, ạḍi laha khon ge apnaraḱ visa reaḱ ardas do̠ ạḍi jạruṛ gea, jemon apnaraḱ calao kạmi reaḱ jãhãn delay baṅ hoyoḱ.

Note: Vietnam reaḱ Immigration, okaṭaḱ re amaḱ visa ardas reaḱ kạmi hoyoḱ kana, ona do sạbạhi, siṅgi, Vietnam ren hoṛkoaḱ ạri-cạli din (19 august), ar rajosṭi reaḱ rạskạ din kore do baṅ kạmi kana. Noa reaḱ mane do̠ hoyoḱ kana, noa dinre calao lạgit́ jạruṛ menaḱ khan, ona khon lahare visa reaḱ ardas hoyoḱa se̠ pạtiạr agent reaḱ se̠rvice beohar hoyoḱa.

Vietnam reaḱ cet́ lekan rajosṭi reaḱ rạskạ ko menak̕a oka do̠ Hong Kong ren saṅgar ko no̠mbo̠r jạruṛa?

Visa reaḱ ardas jokheć jahan muskil khon bańcao lạgit́ Vietnam reaḱ Rajya Chuṭi reaḱ baḍae do ạḍi jạruṛ gea. Vietnam reaḱ rajosṭi reaḱ rạskạ reaḱ list do̠ noa kana oka do̠ Hong Kong ren turisṭ lekate no̠mbo̠r em jạruṛa:

 1. Nawa serma renag din (01 january)
 2. Tet chuṭi (cando hạṭiń lekate, jaolekate̱ january se phọrwari re̱ paṛaoḱ kana)
 3. Hung raja koak̕ uihạr din (tesar cando reak̕ 10 din)
 4. Arhõ̠ mit̕ din (30 april)
 5. Kạmi maha (01 May)
 6. Jatio din (02 september)

Noa chuṭi dinre Vietnam ren Immigration do̠ Visa reaḱ ardas ko baṅ kạmieda. Onate ona lekate calao reaḱ plan benao kate laha kho̠nge visa reaḱ ardas do̠ ạḍi bhagea jemon jãhãn delay baṅ hoyoḱ.

Hong Kong ren saṅgar ko lạgit́ Vietnam reaḱ ạḍi usạrate visa cet́ leka ńam hoyoḱa?

Judi am do̠ ạḍi usạrate Vietnam visa hatao reaḱ jạruṛ menam khan, agent ko hõ usạrate se̠rvice ko emda. Noa ko se̠rvice do̠ ạḍi jạruṛ kạmi sãote̠ he̠ć akana menkhan ạḍi jạruṛ okte re̠ visa reaḱ jãhãn kạmi khon bańcao daṛeaḱa. Vietnam re ạḍi usạrate visa ńam lạgit́ noa ko do̠ ạḍi jạruṛ gea:

 • Mit́ din reaḱ visa: Agent ko do̠ ona din ge apnaraḱ visa reaḱ ardas ko kạmi daṛeaḱa ar thoṛa ghạṛić re approve ko em daṛeaḱa. Vietnam calao jạruṛ khan noa do̠ ạḍi bhage option kana.
 • 4 ghanta reak̕ visa: Thoṛa gạhir macha somoe menak̕ khan 4 ghanta reak̕ visa se̠rvice hatao daṛeak̕a. Noa hotete 4 ghanta bhitri re visa ńam daṛeaḱa.
 • 2 ghanta reaḱ visa: Ạḍi jạruṛan kạmi lạgit́ agent ko do 2 ghanta reaḱ visa se̠rvice hõ ko emda. Noa do̠ ạḍi usạrate̠ kạmi lạgit́ kạmi kana, ar 2 ghanta bhitri re̠ apnaraḱ visa do̠ approved hoyoḱa.

Vietnam visa online te ardas lagit’ hong kong ren cet’ koak’ sapṛao huyuk’a?

Vietnam e-visa lạgit́ ardas lạgit́, Hong Kong ren saṅgarko do̠ noako lekhako benao jạruṛa:

 • 6 cando reaḱ ạidạri ar 2 khali sakam reaḱ passport: Eṭaḱ visa reaḱ ardas leka ge ạidạri reaḱ passport do̠ ạḍi jạruṛ gea. Passport reaḱ ạidạri do̠ Vietnam re boloḱ reaḱ jạruṛ khon 6 cando khon komge hoyoḱa.
 • Passport reaḱ khobor: Hong Kong ren ạḍi jạruṛan hoṛko do akoaḱ passport reaḱ khobor jeleka ńutum, jạt, janam din, janam jaega, passport reaḱ nombor, ar jạt pạrsi ko em jạruṛa. Noa lạgit́ jạruṛ menak̕a je, oka kho̠bo̠r em akana ona do̠ sạri gea ar passport reaḱ kho̠bo̠r sãote joṛao hoyok̕a.
 • E-mail thikao: Hong Kong ren ạḍi jạruṛan ạri-cạli ko em lạgit́ ạḍi jạruṛa. Noa e-mail do̠ ạḍi usạrate Vietnam reaḱ e-visa são jopoṛao akan jãhãn paṭh lạgit́ hõ beohar hoyoḱa.
 • Ạḍi jạruṛan kredit/debit karḍ se peypal khaṭo: Hong Kong ren ạḍi jạruṛan kredit/debit karḍ se peypal khaṭo ạḍi jạruṛa visa kạmi lạgit́. Noa do̠ kạmi lạgit́ ar kirińko bańcao lạgit́ mit́ṭen ạḍi sạri ar subitawanaḱ kạmi kana.
 • Vietnam reaḱ ạḍi thoṛa ghạṛić lạgit́ ạḍi jạruṛa: Hong Kong ren ạḍi thoṛa din lạgit́ ạḍi jạruṛa, jeleka akoaḱ jạruṛaḱ hotel se tahen lạgit́. Noa address do̠ saso̠niạ kạmi lạgit́ beohar hoyoḱa ar diso̠m bhitri re̠ge̠ hoyoḱ jạruṛa.
 • Seṭer reaḱ udgạu: Hong Kong ren ạḍi jạruṛan hoṛko do akoaḱ calao reaḱ udgạu ko lại jạruṛa, ona do ạḍi jạruṛan kạmi, kạmi, kạmi, se paṛhao lạgit́. Note do̠ jạruṛgea je, tourism begor eṭaḱ kạmi lạgit́, apnaraḱ calao reaḱ udgạu sạbit lạgit́ arhõ ạḍi jạruṛan documents ko jạruṛa.
 • Bo̠lo̠k̕ ar oḍok̕ reak̕ din: Hong Kong ren turisṭ ko do̠ Vietnam re bolok̕ ar oḍok reak̕ din ko em jạruṛa. Vietnam re tahen reaḱ goṭa okte lạgit́ apnaraḱ visa do̠ ạḍi jạruṛ gea.
 • Udgạu lạgit́ kạmikan boloḱ ar oḍok calao lạgit́ jaega/airport: Hong Kong ren turisṭ ko do Vietnam reaḱ oka boloḱ ar oḍok calao lạgit́ jaega se airport ko beohar lạgit́ ko hudiset́kan ona ko lạgit́ jạruṛa. No̠a do̠ jạruṛ gea je, e-visa re̠ registration akan port hote̠te̠ Vietnam re̠ boloḱ jạruṛa, Airport chada.
 • Nit́ kạmi: Hong Kong ren ạḍi jạruṛan hoṛko do akoaḱ kạmi reaḱ khobor em jạruṛa, ona reaḱ company ńutum, thikao, ar phone number hõ em jạruṛa. Noa kho̠bo̠r do̠ apnar kạmi reaḱ sạritet́ ar kạmi reaḱ udgạu sạbit lạgit́ jạruṛa.

Vietnam visa online ardas lagit’ hong kong ren saṅgar ko cet’ ko upload huyuk’a?

Vietnam reaḱ visa online te ardas lạgit́ bar kạmi lạgit́ ạḍi jạruṛ menak̕a: Passport reaḱ data page reaḱ scan copy ar nãwã portrait reaḱ photo. Noa documents do̠ apnar ạidạri sạbit lạgit́ ar visa ardas reaḱ kạmi ạḍi sạri gea.

Passport data sakam reak’ sken akan copy reak’ lạktiak’:

Apeak̕ passport data page reak̕ scan copy do̠ Vietnam visa online ardas lạgit̕ ạḍi jạruṛanak̕ kạmi kana. Noa do̠ apnaraḱ visa ardas form re em akan kho̠bo̠r sạbit lạgit́ beohar hoyoḱ kana. Node amak’ pasport data sahṭa reak’ scan akan copy lạgit’ khas lạktiak’ menak’a:

 • Ona do̠ sạri, paṛhaoḱ lạgit́ ar purạ sakam reaḱ scan hoyoḱ jạruṛa.
 • Page reaḱ photo do̠ ḍher gạhir se ḍher gạhir do̠ baṅ hoyoḱa.
 • Ona reaḱ apnaraḱ bisoe ko, jeleka apnaraḱ ńutum, janam din, ar passport reaḱ nombor.
 • Page reaḱ latar re ICAO reaḱ line ko ńel ńam jạruṛa.
 • File do̠ ạḍi algate jạhirape lạgit̕ PDF, JPEG, se JPG lekate hoyok̕a.

Passport reaḱ data page re noa ko joto jạruṛaḱ ko purạu jạruṛa jemon apnaraḱ visa reaḱ ardas re jahan ḍher ghạṛić se jạruṛaḱ khon bańcaoḱ.

Hong Kong ren saṅgarko lạgit́ portreṭ citạr lạktianaḱ:

Vietnam visa online ardas lạgit́ jạruṛakan dosar ḍokyument do̠ hoyoḱ kana teheńaḱ portret phoṭo. Noa photo do̠ amak̕ ạidạri sạbit lạgit̕ beohar hoyok̕ kana ar amak̕ passport renak̕ ho̠ṛ sãote joṛao hoyok̕a. Portret photo lạgit́ khas lạkti ko do̠ no̠ṇde̠ menak̕a:

 • Ona do̠ pasport lekan phoṭo (4x6cm) hoyoḱ jạruṛa.
 • Photo do̠ pạhil 6 mãhã bhitri re̠ ạḍi jạruṛa.
 • Camera sec̕ sạri ge ńe̠l hoyok̕a.
 • Glass se jahan headgear oka do amak̕ muṭhạn ạḍi jạruṛa ona do̠ baṅ họrọk̕a.
 • Background do̠ ạḍi jạruṛ gea.
 • Photo do̠ rạṅgao̠ te̠ ho̠yo̠k̕a ar ona re̠ ạḍi sạri ar sạriạk̕ ạḍi jạruṛa.
 • Fail reak̕ rup do̠ JPEG, JPG, se̠ PNG hoyok̕a.

Noa ko ạn ko manao kate apnaraḱ photo sạbit hoyoḱ ar apnaraḱ visa reaḱ ardas do begor jãhãn muskil te hoe ocoḱ.

Hong Kong ren saṅgar ko lạgit́ vietnam reaḱ visa online te cet́ leka ardas hoyoḱa?

Hong Kong ren ạḍi jạruṛan hoṛko lạgit́ Vietnam e-visa reaḱ ardas reaḱ kạmi do̠ ạḍi so̠ro̠s gea ar thoṛagan ạḍi algate kạmi purạu daṛeaḱa:

 • Taṛam 1: Vietnam reaḱ e-visa ardas lạgit́ ạḍi jạruṛan website re seṭer kate “Nit́ ardas me” boṭon re click me.
 • Taṛam 2: Passport reaḱ khobor, calao reaḱ udgạu, ar boloḱ ar oḍok calao reaḱ dinko sãote jạruṛaḱ joto khobor thik te peṛeć me.
 • Taṛam 3: Amak’ paspọrṭ reak’ bayo sakam reak’ mit’ ḍijiṭo̱l kopi ar mit’ nãwã paspọrṭ reak’ size reak’ citạr uplod me̱.
 • Taṛam 4: Visa kạmi reaḱ kạmi lạgit́ ạḍi jạruṛan kredit/debit karḍ se peypal khata beohar kateć kạmi kạmi me.
 • Taṛam 5: Mit̕ dhao amak̕ ardas em lenkhan, am do̠ mit̕ṭen sạbud kạmi lạgit̕ e-mail ńam hoyok̕a.
 • Taṛam 6: Vietnam reaḱ e-visa reaḱ kạmi lạgit́ somoe do̠ 3-5 kạmi din reaḱ kana. Mit̕ dhao visa approved lenkhan e-visa ḍaunloḍ lạgit̕ link ńam hoyok̕a.
 • Taṛam 7: E-visa chapa kate Vietnam calao len khan ona do apnar sãote calao idipe.

Note: Hong Kong ren saṅgarko do̠ akoak̕ ardas re oka port ko registration akat̕ ona port hotete Vietnam re bolok̕ jạruṛa, Airport chada. Vietnam re judạ judạ port hotete boloḱ sanaet́ khan nãwã e-visa reaḱ ardas hoyoḱa.

Hong Kong ren saṅgar ko lạgit́ vietnam reaḱ e-visa reaḱ sạjại cet́ leka ńel hoyoḱa?

Mit̕ dhao ạḍi bhage te Vietnam e-visa lạgit̕ ardas em kate, Vietnam ren ạdibạsi biḍạu reak̕ ạḍi bhage website beohar kate ona reak̕ sạriạk̕tet̕ ńel daṛeak̕a. Nonde do cet lekape kami dareyag aa:

 1. Vietnam ren ạdibạsi biḍạu reaḱ website re se̠ṭe̠r me.
 2. “Status kạmi” re click me.
 3. Apeak̕ ardas ko̠do̠r, e-mail, ar janam din olpe.
 4. “Sendra” re click me.

Website re amak̕ visa ardas reak̕ nit̕ak̕ sạriạk̕tet̕ ńelok̕a, ona do̠ kạmi re menak̕a, approve akana, se̠ reject akana. Visa ạḍi jạruṛ khan Vietnam calao lạgit́ ḍaunlod kate print daṛeaḱa.

Visa Ardas reak̕ kạmi bujhạu

Tips ar tricks re ḍubuc̕ lạgit̕ lahare pạhil do̠ Hong Kong ren turisṭ ko lạgit̕ visa ardas reak̕ kạmi ko bujhạu lạgit̕. Hong Kong reaḱ passport reaḱ ạidạri lekate Vietnam reaḱ visa reaḱ ardas do̠ bar ḍạr menak̕a: Embassy hotete se online. Embassy reaḱ option do̠ ạḍi jạruṛ ar ạḍi algate ạḍi jạruṛ lekate bujhạuḱa, menkhan ona do̠ ạḍi ghạṛić somoe hatao reaḱ hoe daṛeaḱa ar ạḍi ghạṛić physically embassy re calao jạruṛa. Noa do̠ ạḍi muskil ge hoe daṛeaḱa, khasge kạmi kạmi reaḱ kạmi kạmi lenkhan.

Ar mit́ sećte Vietnam visa lạgit́ online te ardas do̠ ạḍi sạri ar ạḍi jạruṛanak̕ kạmi kana. Apeak̕ jạruṛ do̠ hoyok̕ kana sạbit internet jogao ar thoṛa ghạṛić online ardas form pe̠jo̠ṅ lạgit̕. Menkhan noa do̠ jạruṛ gea je online visa reaḱ ardas lạgit́ hõ jãhãn ạidạri do̠ bạnuḱa. Officer ko do̠ nit hõ amaḱ ardas ko biḍạu kate akoaḱ niạm ar ạn lekate ona ko aṅgoc se baṅ aṅgoc lạgit́ ko bicạr daṛeaḱa.

Hong Kong ren saṅgar ko lạgit́ visa reaḱ ạidạri bạṛti lạgit́ tips

Nit do̠ visa ardas reaḱ kạmi bujhạu kate, ạḍi tho̠ṛa tips ko babot galmaraoa oka do̠ amak̕ ardas reaḱ uskur bạṛti daṛeak̕:

 • Purạ ar sạri khobor em: Visa baṅ hatao reaḱ ạḍi maraṅ karon do hoyoḱ kana ardas form reaḱ khobor baṅ purạu se bạṛić khobor. Form em lahare joto khobor do bar dhao jạhirape jemon jahan bạṛićaḱ baṅ hoyoḱ.
 • Goṛo lạgit́ kạmikan kạmiko em: Ardas form sãote ạḍi jạruṛan kạmiko hõ em jạruṛa, jeleka passport, calao lạgit́ kạmi kạmi, ar tahen reaḱ sạbut. Ardas ạḍi mońj lạgit́ jạruṛakan joto lekha ko em lạgit́ jạruṛ menak̕a.
 • Latar re ardas: Jao ge ạḍi bhage huyuk̕a je, apnar jạruṛ okte khon kom se kom thoṛa hapta lahare visa lạgit̕ ardas do hoyok̕a. Noa te jahan bhul ko thik lạgit́ se jạruṛ khan arhõ documents em lạgit́ ạḍi gạhir somoe ńamoḱa.
 • Passport ạḍi jạruṛa: Vietnam re boloḱ khon kom se kom 6 cando lạgit́ ạḍi jạruṛa. Passport do̠ usạrate cabaḱ kana, khan visa lạgit́ ardas lahare ona do̠ nãwãte benao lạgit́ jạruṛ menak̕a.
 • Jasti din tahen khon bańcao: Hong Kong ren tourist ko do Vietnam re 90 din khon hõ bạṛti tahen reaḱ ạidạri menak̕ takoa, ona do̠ onkoak̕ visa reaḱ ạidạri lekate. Noa niạm manao kate ḍher ghạṛić tahen khon bańcao tahen me, ente noa do̠ tayom daram re visa ńam reaḱ ạidạri reaḱ ạḍi maraṅ porhoe em daṛeaḱa.

Jastis begor ar garanṭi ạidạri: Pạtiạr Visa Agent kạmi reaḱ lab

Judi am do̠ ạḍi usạrate se visa ardas reaḱ kạmi khon bam baḍaekan khan, mit́ṭen pạtiạr visa agent kạmi lạgit́ ạḍi budgạriạ bicạr hoe daṛeaḱa. Noa agent ko do̠ visa ardas reaḱ ạḍi ḍher gạhir ar ạ̃tko menak̕a, ar onko do̠ sạdhin niạm ar ạn ạri ko baḍaea. Vietnam visa online ardas lạgit mit’ pạtiạr visa agent bhaṛa reak’ kichu lab menak’a:

 • So̠do̠r ar ạḍi alga kạmi: Visa agent ko do̠ ardas kạmi re ạḍi ko baḍaea ar ona kạmi lạgit́ step step te ko ạyur daṛeaḱa. Onko do̠ ardas form thik lekate purạu lạgit́ ko goṛoapea ar jạruṛaḱ joto lekha ko em lạgit́ ko goṛoapea.
 • Gate koak̕ goṛo: Visa agent ko do̠ apnar ạidạri ar gate koak̕ goṛo ko emda, oka do̠ apnar visa reak̕ sanam jạruṛ ko purạu lạgit̕. Onko do̠ ko bujhạueda je, mimit̕ kạmiạkoak̕ ạri-cạli do̠ ạḍi algagea, ar onko do̠ am sãote kạmi kate amak̕ visa ardas lạgit̕ ạḍi bhage sạbud ko ńam daṛeak̕a.
 • Muskil begor kạmi: Apeak̕ sec̕ re visa agent tahen khan, ape do̠ ạḍi bhabna repe tahena je apeak̕ visa ardas kạmi do̠ begor muskil te hoyok̕a. Onko do̠ sanam paperwork ko kạmi ocoea ar apeak̕ sec̕ khon sạgại ạidạri ko sãote jogajog ko hataoa, onate apeak̕ somoe ar kạmi do̠ baṅ bańcaoḱa.
 • Garanti ạidạri: Visa agent ko do̠ visa ardas reaḱ kạmi reaḱ ḍher bujhạu menak̕ takoa ar ạidạri ńam lạgit̕ cet̕ ko lagaoa ona ko baḍaea. Onkoaḱ ạkil ar ạyur te ape do̠ pạtiạuḱpe je apeaḱ visa do̠ 99.9% ạḍi usạrate approved hoyoḱa.

Visa approve hatao tayom hong kong ren tourist ko lagid cet ko cekaea?

Sarhao, am do̠ amak’ visa approve ńam akada! Nit do̠ Vietnam re seṭer kate ạḍi jạruṛan kạmi lạgit́ eken thoṛagan kạmi hoyoḱ kana.

 • Visa do̠ bar dhao kạmi lạgit́: Visa do̠ bar dhao kạmi lạgit́ ạḍi jạruṛ gea, jemon joto kho̠bo̠r thik gea. Jahanak̕ bhul se bhul do̠ ạḍi maraṅ muskil reaḱ karon hoe daṛeak̕a. Onate, amak’ ńutum, pasport nombor, ar visa okte̱ sanam thik gea mente sạbit me̱.
 • Visa reak̕ copy chapa kate: Hong Kong ren mit̕ṭen turisṭ lekate Vietnam re seṭer kate visa reak̕ copy uduk̕ jạruṛa. Onate ạḍi jạruṛ gea je apnaraḱ visa reaḱ copy chapa kateć ạḍi jạruṛ gea je ona do̠ ạḍi jạruṛ okte re apnar ṭhen dohoe.
 • Mit̕ṭen pạtiạr agent são jogajog me: Chuṭi reaḱ dinre visa reaḱ jạruṛ menaḱ khan, pạtiạr agent são jogajog kate kạmi lạgit̕ ạḍi bhage huyuk̕a. Visa ardas reaḱ kạmi re onko do̠ ạḍi jạruṛan kho̠bo̠r ar goṛo ko em daṛeaḱa.

Hong Kong ren Saṅgarko lạgit́ ạḍi jạruṛan kukli ko okoe do̠ sorkari website hotete Vietnam reaḱ E-Visa ko ardas akada

Hong Kong ren Turist lekate Vietnam E-Visa reaḱ jạruṛaḱ ko ńam lekhan cet́ ko cekaea?

Vietnam calao lạgit́ ko kurumuṭuet́kan Hong Kong ren saṅgarko do̠ noa reaḱ subitawanaḱ e-visa system reaḱ katha ko ańjom akada, oka do̠ online te visa reaḱ ardas ko em daṛeaḱa ar embassy re calao reaḱ jạruṛ khon ko bańcao daṛeaḱa. Menkhan aema hoṛko do̠ Vietnam reaḱ e-visa lạgit́ sorkari website beohar jokheć ạḍi muskil ko ńam akada. Abo do̠ sorkari website hote̠te̠ Vietnam e-visa lạgit́ ardas ko̠ e̠mo̠ḱkan Hong Kong ren ạḍi jạruṛan kukli ko̠ lạgit́ bon galmaraoa.

1. Ińaḱ flight do̠ usạrate calaḱ kana, menkhan ińaḱ Vietnam reaḱ e-visa reaḱ sạjại do̠ kạmi calao idiḱ kana. Ona lạgit́ usạrate se usạrate kạmi lạgit́ jãhãn se̠rvice menak̕a?

Apeak̕ calao din seṭer lenkhan apeak̕ e-visa sạjại do̠ nit hõ kạmi calao idiḱ kana ona ńelte nervous hoe daṛeak̕a. Noa ọbọsta re̱, gọṛọ lạgit mit’ pạtiạr agent se̱ e-mail info@vietnammimigration.org re̱ jọgajog me̱ napae huyuk’a. Onko do̠ ạḍi usạrate kạmi lạgit́ ạḍi usạrate kạmi lạgit́ ko kạmi daṛeaḱa, onate Vietnam calao lạgit́ ạḍi usạrate e-visa ńam daṛeaḱa.

2. Iń do̠ e-visa reaḱ ardas lạgit́ bạṛić infoń emkeda. Ona thik lạgit́ cet́ se̠rvice menak̕a?

Online form purạu jokheć bhul hoe daṛeaḱa, ar Hong Kong ren turisṭ ko lạgit́ do̠ visa ardas reaḱ katha do̠ ạḍi jạruṛ gea. E-visa reaḱ ardas reaḱ bạṛić khobor em kateć ona sạbit lạgit́ sorkari website re jahan se̠rvice do̠ bạnuḱa. Menkhan, am gọṛọ lạgit mit’ pạtiạr agent se̱ e-mail info@vietnammigration.org são jọgajog daṛeak’a. Daya kate note me je apeak̕ nehor kạmi lạgit̕ charge hoyok̕a.

3. Iń do̠ e-visa reaḱ ardas kạmiń kạmieda. Ona edit lagit jahan seba menak’a?

Baṅ baḍaeok̕ kho̠bo̠r thik lạgit̕ lekage sorkari website re apnar e-visa ardas edit lạgit̕ jãhãn se̠rvice do̠ baṅ hoyok̕ kana. Judi am amak’ ardas re̱ bọdọlọk’ reak’ jạruṛ menak’ khan, bhage huyuk’ kana mit’ṭen pạtiạr agent são jọgajog me̱ se gọṛọ lạgit info@vietnamimmigration.org e-mail me. Menkhan noa se̠rvice do̠ ạḍi jạruṛ gea.

4. E-visa reaḱ ardas re ol akan din khon lahareń seṭeroḱa. Cet́ hijuḱ din bodol lạgit́ jãhãn se̠rvice menak̕a?

Judi amaḱ calao reaḱ kạmi ko bodol lenkhan ar e-visa reaḱ ardas re ol akan din khon judạ din re Vietnam re seṭer jạruṛ khan, am do bodol daṛeaḱa. Noa lạgit te̱, am mit’ pạtiạr agent se̱ gọṛọ lạgit info@vietnammigration.org re̱ e-mail me̱ jọgajog me̱. Onko do̠ e-visa reaḱ hijuḱ din bo̠do̠l lạgit́ ko goṛo daṛeaḱa, ona do̠ sạbit gea je am do̠ amaḱ kusi dinre Vietnam re boloḱa.

5. E-visa ardas khon eṭaḱ port hotete Vietnam reń boloḱa. Entry port thik lagit te jahan seba menak’a?

Vietnam re boloḱ reaḱ jahan muskil khon bańcao lạgit́ e-visa re menaḱ port hotete Vietnam re boloḱ do ạḍi jạruṛ gea. Menkhan jãhãn karonte judạ judạ port hotete boloḱ jạruṛ khan, am do̠ pạtiạr agent ṭhen se e-mail kate go̠ṛo̠ lạgit́ te̠m se̠ṭe̠r daṛeaḱa. Onko do̠ kạmi lạgit́ e-visa reaḱ entry port reaḱ sudhrạo lạgit́ ko goṛo daṛeaḱa.

6. Sarkari website hotete e-visa ardas em tayom info re sudhrạo lạgit̕ cet̕ huyuk̕a?

Judi am sorkari website hotete e-visa ardas em akat́a ar jahan khobor reaḱ sudhrạo jạruṛ khan, ạḍi bhage huyuḱa je mit́ṭen pạtiạr agent são jogajog me se goṛo lạgit́ e-mail info@vietnamimmigration.org. Onko do jạruṛaḱ bodol lạgit́ ko goṛo daṛeaḱa, menkhan noa kạmi lạgit́ ạḍi jạruṛaḱ kạmi hoyoḱa.

Niskars

Hong Kong ren mit̕ṭen turisṭ lekate Vietnam re visa reaḱ kạmi ko bujhạu kate apnar visa ardas reaḱ ạḍi bhage kạmi ko hatao do̠ ạḍi jạruṛ gea. Menkhan, ạḍi muskil ar garanṭi ạidạri lạgit́, mit́ṭen pạtiạr agent kạmi lạgit́ ạḍi jạruṛa. Noa agent ko do̠ ạḍi algate ardas kạmi, gate koak̕ goṛo, ar ạḍi jạsti kạmi lạgit̕ ko kạmi kana. Urgent visa reaḱ jạruṛ menaḱ khan, onko do̠ usạrate kạmi hõ ko emda, jemon ạḍi usạrate Vietnam calao daṛeaḱ. Onate, visa kạmi do̠ apnaraḱ calao kạmi re ạḍi jạruṛaḱ kạmi lạgit́ alom kạmi ocoea, ar ạḍi sạri ar stress begor kạmi lạgit́ mit́ṭen pạtiạr agent ṭhen goṛo hatao me.

Ciạ:

Vietnam e-visa lạgit́ sorkari website re ạḍi jạsti goṛo do̠ baṅ ńamoḱ kana, okoe do̠ e-visa ardas reaḱ jạruṛaḱ ko ńam kana. Jahanak̕ kho̠bo̠r kạmi lạgit̕ se̠ sudhrạo jạruṛ khan mit̕ṭen pạtiạr agent se̠ e-mail info@vietnamimmigration.org re̠ jogajog me̠. Menkhan noa ko kạmi lạgit́ ạḍi jạruṛ menaḱa mente disạ dohoe tabonpe. Ar jãhãn muskil khon bańcao lạgit́ apnaraḱ calao ar e-visa ardas reaḱ ạḍi bhage plan benao do bhagea.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Vietnam do̠ cedak̕ China ren Turist ko lạgit̕ ạḍi jạruṛan jaega kana Vietnam do̠ ạḍi ḍher kạmi lạgit́ ạḍi jạruṛa. Noa do̠ mit́ṭen ạḍi sạri ar ạḍi jạruṛan disom kana, oka re kại reaḱ ḍhertet́ do̠ komgea, onate noa do̠ eken kạmiạko, gharońjrenko ar ḍạrko lạgit́ mit́ṭen bhage jaega kana.

Carson a tha Bhietnam na cheann-uidhe foirfe dha luchd-turais Hong Kongese Tha Bhietnam air a bhith a’ fàs mòr-chòrdte am measg luchd-turais bho air feadh an t-saoghail, agus air adhbhar math. Is e dùthaich a th’ ann le eachdraidh agus cultar beairteach, le buaidh bho Shìona, an Fhraing, agus dùthchannan eile ri thaobh.

Aisea ua avea ai Vietnam ma Fa’auiga Atoatoa mo Tagata Tafafao Mai Hong Kong Ua maua e Vietnam le lauiloa i tagata tafafao maimoa mai le lalolagi atoa, ma mo mafuaaga lelei. O se atunuu e mitamita i le tamaoaiga o talafaasolopito ma aganuu, faatasi ai ma faatosinaga mai Saina, Farani, ma isi atunuu tuaoi.

Manne Vietnam lea heivvolaš mátkebáiki Hongkonga turisttaide Vietnam lea ožžon dovddusvuođa turisttaid gaskkas miehtá máilmmi, ja dan dihte lea buorre sivva. Dat lea riika mas lea rikkis historjá ja kultuvra, mas leat váikkuhusat Kiinnás, Frankriikkas ja eará lagašriikkain.

Kubera iki Vietnam ari ahantu heza cane abagenzi bo muri Hong Kong bashobora kuja Vietnam yariko irakundwa cane n’abagenzi bava hirya no hino kw’isi, kandi n’imvo yumvikana. Ni igihugu cirata amateka n’umuco mwiza, gifise inkurikizi zivuye mu Bushinwa, Ubufaransa, n’ibindi bihugu bihegereye.

Почему Вьетнам является идеальным местом для туристов из Гонконга Вьетнам набирает популярность среди туристов со всего мира, и не зря. Это страна, которая может похвастаться богатой историей и культурой, на которую оказали влияние Китай, Франция и другие соседние страны.

De ce Vietnam este destinația perfectă pentru turiștii din Hong Kong Vietnamul a câștigat popularitate în rândul turiștilor din întreaga lume și din motive întemeiate. Este o țară care se mândrește cu o istorie și o cultură bogate, cu influențe din China, Franța și alte țări învecinate.