July 1, 2024
Ndebele (South)

Ivisa ye-Vietnam ku-inthanethi yabavakatjhi be-China: Konke okutlhogako ukwazi

Kubayini i-Vietnam iyindawo ekufuze ivakatjhelwe bavakatjhi be-China

I-Vietnam inezinto ezinengi ezingakunikela iimvakatjhi zayo. Yinarha ephephileko nenobungani, enezinga eliphasi lobulelesi, okwenza bona ibe yindawo ehle yabantu abahamba bodwa, imindeni, namaqembu. Abantu bendawo baziwa ngokwamukela kwabo begodu bahlala bathabile ukwabelana ngamasiko namasiko wabo nabavakatjhi.

Okhunye okuqakathekileko kokuvakatjhela i-Vietnam kukudla kwayo okumnandi. Ukudla kwe-Vietnam kwaziwa ngezithako zakho ezitjha, ukunambitheka okuqinileko, kanye nokuhlanganiswa okuhlukileko kwemithelela evela eendaweni ezihlukahlukeneko. Kusukela kuma-noodle we-pho ukuya kumasangweji we-banh mi, akukho ukutlhayela kokudla okumnandi ongazama.

Esinye isizathu sokuvakatjhela i-Vietnam kukungabizi kwayo. Nawuqathaniswa nezinye iindawo ezidumileko zokuvakatjha, i-Vietnam inikela ngenani elihle lemali. Indawo yokuhlala, ukuthutha, nokudla koke akubizi khulu, okwenza bona kube yindawo ehle engabizi khulu.

Ngaphezu kwalokho, i-Vietnam ineendawo ezihle kanye nobujamo bezulu obuhle. Ukusuka e-Halong Bay emangalisako ukuya edorobheni lakade elihle le-Hoi An, akukho ukutlhayela kweendawo ezikarisako zokuhlola. Inarha le inesimo sezulu esihlukileko, lapho iindawo ezihlukahlukeneko zihlangabezana namaphetheni wobujamo bezulu ahlukileko, njeke kuhlala kunesikhathi esihle sokuvakatjhela.

Ingabe abavakatjhi be-China batlhoga i-visa ukungena e-Vietnam?

Nanyana i-Vietnam sele isebenzise umthethomgomo wokukhululwa kwe-visa kwamanye amazwe, ngebhadi, abavakatjhi be-China abafakiwe. Lokhu kutjho bona abavakatjhi be-China kufuze bathole i-visa ngaphambi kokuya e-Vietnam. Kodwana, kunendlela elula yokuthi abavakatjhi be-China bafake isibawo se-visa ngaphandle kokuvakatjhela inxusa le-Vietnam nofana i-consulate.

Ukulula kokufaka isibawo se-visa ye-Vietnam ku-inthanethi

Ngokwethulwa kwe-Vietnam e-Visa, eyaziwa nangokuthi yi-Vietnam visa ku-inthanethi, abavakatjhi be-China bangafaka isibawo se-visa yabo basemakhaya wabo nofana ema-ofisini wabo. Irherho le-visa le-inthanethi liyatholakala ebantwini abanamapasipoti wamazwe woke, kufaka hlangana i-China. Ikambiso le ilula, irhaba, begodu ayinabudisi.

Konke abavakatjhi be-China okufuze bakwenze kuvakatjhela iwebhusayithi esemthethweni yomNyango wezokuFuduka we-Vietnam bese uzalisa iforomo lokufaka isibawo ku-inthanethi. Bazokutlhoga ukunikela ilwazi lomuntu mathupha, imininingwana yepasipoti, kanye namahlelo wokukhamba. Bazokufuneka bona balayishe isithombe sabo sedijithali kanye nekhophi eskenweko yepasipoti yabo.

Ngemva kokufaka isibawo, abavakatjhi be-China bazokufumana incwadi yokuvunywa kwe-e-Visa nge-imeyili kungakapheli amalanga ama-3 wokusebenza. Bangaphrinta incwadi bese bayiletha endaweni yokuhlola abafuduki nabafika e-Vietnam, kanye nepasipoti yabo, ukuthola isitembu se-visa.

Iinzuzo zokukhetha i-visa ye-Vietnam ku-inthanethi yabavakatjhi be-China

Ukufaka isibawo se-visa ye-Vietnam nge-inthanethi kunikela ngeenzuzo ezinengi eemvakatjhini ze-China. Ukuthoma, kubasindisa isikhathi nemizamo yokuvakatjhela i-embassy ye-Vietnam nofana i-consulate. Lokhu kuyasiza khulukhulu kilabo abahlala kude nama-ofisi la. Bangafaka isibawo se-visa yabo ekhaya namkha e-ofisini, okwenza bona ikambiso ibe lula begodu isebenze kuhle.

Ukungezelela, i-e-Visa ye-Vietnam isebenza amalanga angaba ma-90 ngokungena okukodwa nofana okunengi, okunikela abavakatjhi be-China ithuba lokuhlela ikhambo labo ngokufaneleko. I-visa iyatholakala nangeenhloso zezamabhizinisi nezokuvakatjha, ukwenzela bona iimvakatjhi zingakhetha indlela efanele khulu ekhambweni lazo.

Ngaphezu kwalokho, kunezikhumulo zeenqhema ezili-13, amasango wemingcele yephasi ali-16, kanye namasango wemingcele yelwandle ali-13 avumela abanikazi be-e-visa ye-Vietnam bona bangene begodu baphume lula enarheni. Lokhu kutjho bona abavakatjhi be-China baneendlela ezinengi zokukhamba begodu bangahlola iindawo ezihlukahlukeneko ze-Vietnam ngaphandle kokuhlupheka.

Kubiza malini ngokusemthethweni bona abavakatjhi be-China bathole i-visa eya e-Vietnam?

Imali ye-visa ye-Vietnam yabavakatjhi be-China ingahluka ngokuya ngehloso yokuvakatjha kwabo kanye nomhlobo we-visa abayifunako. Kodwana, kilabo abafaka isibawo se-visa ye-Vietnam ku-inthanethi ukusuka kuwebhusayithi karhulumende, iindleko zijame begodu zilandelako:

 • US$25 ye-visa yokungena kanye, esebenza amalanga angaba ma-30.
 • US$50 ye-visa yokungena kanengi, esebenza amalanga angaba ma-30.
 • US$25 ye-visa yokungena kanye, esebenza amalanga angaba ma-90.
 • US$50 ye-visa yokungena kanengi, esebenza amalanga angaba ma-90.

Kuqakathekile ukutjheja bona iindleko lezi zingatjhuguluka, njeke kuhle bona uqinisekise amazinga wamanje ngaphambi kokufaka isibawo sakho. Godu, khumbula bona iindleko lezi ngezehlelo lokufaka isibawo se-visa kwaphela begodu azifaki ezinye iindleko ezingaba khona, njengeendleko zesevisi ezivela e-ejenti nofana iindleko zokuya nokubuya enxusa.

Hlathulula bona khuyini ukungena kanye nokungena kanengi eemvakatjhini ze-China.

Nje, ungazibuza bona ngimuphi umehluko phakathi kwe-visa yokungena kanye nokungena kanengi. I-visa yokungena kanye ikuvumela bona ungene e-Vietnam kanye begodu uhlale isikhathi esibekiweko, kuthi i-visa yokungena kanengi ikuvumela bona ungene begodu uphume e-Vietnam kanengi ngesikhathi esibekiweko. Ukwenza isibonelo, nangabe une-visa yokungena kanye esebenza amalanga ama-90, ungangena e-Vietnam kanye begodu uhlale amalanga angaba ma-90. Kodwana, nangabe une-visa yokungena kanengi esebenza amalanga ama-90, ungangena begodu uphume e-Vietnam kanengi kungakapheli amalanga ama-90.

Eemvakatjhini ze-China ezihlela ukuvakatjhela i-Vietnam isikhatjhana, i-visa yokungena kanye ingaba ngokwaneleko. Kodwana, nangabe uhlela ukusuka begodu ungene godu e-Vietnam ngesikhathi sekhambo lakho, i-visa yokungena kanengi ingaba yinto efaneleko. Kuqakathekile ukucabangela kuhle amahlelo wakho wokukhamba begodu ukhethe umhlobo we-visa efanele iindingo zakho ukugwema nanyana ngimiphi imiraro ngesikhathi sekhambo lakho.

Kuthiwani ngomthethomgomo wokubuyiselwa imali yabavakatjhi be-China nangabe isibawo se-visa siyaliwa?

Ngebhadi, ayikho umthethomgomo wokubuyiselwa kwemali ye-visa ye-Vietnam nangabe isibawo sakho siyaliwa. Imali ye-visa ye-Vietnam ku-inthanethi evela kuwebhusayithi karhulumende ayibuyiselwa emuva nanyana kukuphi. Kungakho kuqakathekile ukuqinisekisa bona yoke imibhalo yakho ihlelekile begodu uhlangabezana nemibandela yokufaneleka ngaphambi kokufaka isibawo sakho. Nanyana ngimaphi amaphutha nofana ilwazi elilahlekileko esibaweni sakho lingabangela ukwalelwa nokulahlekelwa yimali yakho ye-visa.

Imali ekhokhelwako iphezulu nangabe wenza isibawo sakho se-visa nge-ejenti

Kuqakathekile ukutjheja bona imali ye-visa ye-Vietnam izokuba phezulu nangabe ukhetha ukwenza isibawo sakho nge-ejenti. Ama-ejenti abiza imali yesevisi phezu kwemali ye-visa karhulumende, engatjhuguluka ngokuya nge-ejenti. Nanyana ukusebenzisa i-ejenti kungakusindisa isikhathi nemizamo, kuqakathekile ukucabangela iindleko ezingezelelweko begodu unqume bona kufanele na kuwe.

I-Vietnam Visa Online yabavakatjhi be-China: Iwebhusayithi karhulumende ngokujamelana nama-ejenti ahloniphekileko

Nakuziwa ekutholeni i-visa ye-Vietnam ku-inthanethi, kuneendlela ezimbili ezitholakalako – ukufaka isibawo ngewebhusayithi karhulumende nofana nge-ejenti ehloniphekileko – kungaba budisi ukuqunta bona ngikuphi okungcono. Sizokuhlola ubuhle nobumbi bendlela ngayinye ukusiza abavakatjhi be-China benze isiqunto esinelwazi lokha nakuziwa ekutholeni i-visa yabo ye-Vietnam.

Iwebhusayithi kaRhulumende: Yenza ngokwakho

Iwebhusayithi karhulumende inikela ngemali ephasi yokufaka isibawo se-visa, okwenza bona ibe yindlela ekhangako ebantwini abathanda imali. Kodwana, kufanele kuqashelwe bona imali ephasi le ayifaki isekelo nofana isizo elivela kurhulumende. Lokhu kutjho bona abavakatjhi be-China kuzokufanela bona bakhambe ngendlela yokufaka isibawo se-visa ngokwabo, okungaba budisi begodu kuthathe isikhathi.

Ama-ejenti ahloniphekileko: Isipiliyoni esingenazinkinga

Ngakelinye ihlangothi, ama-ejenti ahloniphekileko akhokhisa imali ephezulu ngeenkonzo zawo ze-visa. Kodwana, lokho abavakatjhi be-China abakufumanako ngokubuyisela kusipiliyoni sokufaka isibawo se-visa esinganazinkinga nesilula. Ama-ejenti la aneminyaka eminengi yesipiliyoni nobungcweti bokuphatha iimbawo ze-visa, begodu ayazi kuhle bona isibawo sakho sivunyelwe njani. Ngaphezu kwalokho, banikela ngesizo elirhabako le-inthanethi nangabe unemibuzo nofana ukutshwenyeka.

Iinkonzo ezirhabako zezehlakalo eziphuthumako

Enye inzuzo ekulu yokukhetha i-ejenti ehloniphekileko ye-visa yakho ye-Vietnam yindlela yokurhabisa isibawo sakho lokha nakube namahlelo wokukhamba aphuthumako. Lokhu kutjho bona nangabe udinga i-visa yakho msinyana, ama-ejenti la anemithombo nokuxhumana ukurhabisa ikambiso begodu aqinisekise bona uthola i-visa yakho ngesikhathi. Lokhu kungaba msindisi weemvakatjhi ze-China ezitlhoga ukuya e-Vietnam ngesaziso esifitjhani.

Isizo lokufika

Okhunye okuhle ngokusebenzisa i-ejenti ehloniphekileko ye-visa yakho ye-Vietnam lisizo abalinikela ngalo lokha nawufika ekhawunteni yokufuduka. Isevisi le iluncedo khulu ebantwini abaqala ukuya e-Vietnam, ngombana kungaba budisi ukukhamba ngendlela yokufuduka enarheni enye. I-ejenti izokurhelebha ukurhabisa ikambiso yokuvunyelwa kokufuduka ukugwema imigqa emide, okuzokuvumela bona uthome ikhefu lakho ngaphandle kokulibaziseka.

Iinkonzo zokuthatha nokudlulisa esikhumulweni seenqhema

Ngaphezu kokurhelebha ekufikeni, ama-ejenti ahloniphekileko nawo anikela ngeenkonzo zokuthatha nokudlulisa esikhumulweni seenqhema zeenqhema zeenqhema zeenqhema zeenqhema ze-China. Lokhu kutjho bona lokha nawufikako, uzokuba nomtjhayeli okhethiweko ozokulindele esikhumulweni seenqhema ozokusa ngqo ehhotela lakho. Lokhu kuqeda ubudisi bokufumana iinthuthi begodu kwenza bona uthome uhambo lwakho ngokukhululeka nokungabi nokugandeleleka.

Isinqumo: Yini okufanele uyikhethe?

Ngemva kokucabangela ubuhle nobumbi beendlela zombili, isiqunto sicacile – eemvakatjhini ze-China, ukusebenzisa i-ejenti ehloniphekileko ye-visa yabo ye-Vietnam kukhetho olungcono. Nanyana iwebhusayithi karhulumende ingabonakala njengendlela engabiziko, iinzuzo ezingezelelweko nokulula kokusebenzisa i-ejenti ehloniphekileko kwenza bona kube kuhle iindleko ezingezelelweko. Phezu kwalokho, ngeminyaka yabo yamava nobungcweti, ungaqiniseka bona isibawo sakho se-visa sizokuphathwa ngokutjheja nangendlela ephumelelako.

Kuthatha isikhathi esingangani bona abavakatjhi be-China bathole imvumo ye-Visa?

Isikhathi sokucubungula i-visa ye-Vietnam yabavakatjhi be-China sithatha amalanga ama-3-5 wokusebenza. Kodwana, kuqakathekile ukutjheja bona isikhathi lesi singangezelelwa ngesikhathi sesikhathi esiphezulu. Kungakho kunconywa khulu bona uthome ikambiso yakho yokufaka isibawo se-visa okungenani iveke ngaphambi kwelanga lakho lokukhamba ukugwema ukulibaziseka nofana ubudisi.

Phezu kwalokho, kuqakathekile ukutjheja amaholideyi atjhejwa babantu abafudukako be-Vietnam. Abasebenzi ngeMigqibelo, ngeSondarha, iLanga leNdabuko le-Vietnam People’s Public Security Force (mhlana ali-19 kuRhoboyi), kanye namaholideyi weentjhabatjhaba. Lokhu kutjho bona nangabe ilanga lakho lokukhamba liwela nganoma ngiliphi lamalanga la, kungatlhogeka bona uhlele kuhle begodu ufake isibawo se-visa yakho ngaphambilini.

Ngimaphi amaholideyi weNarha e-Vietnam okufuze atjhejwe bavakatjhi be-China?

Njengombana kutjhiwo ngaphambilini, ukufuduka kwe-Vietnam akusebenzi ngamaholideyi athileko. Nanzi irhelo lamaholideyi weentjhabatjhaba e-Vietnam lapho abavakatjhi be-China kufuze baqaphele khona:

 • Ilanga lomnyaka omutjha (mhlana ali-1 kuTjhirhweni)
 • Iholideyi ye-Tet (amadeyidi ahluka ngokuya ngekhalenda yenyanga kodwana kanengi awela ngoTjhirhweni nofana ngoNhlolanja)
 • Ilanga lokukhumbula amaKhosi alengisweko (ilanga le-10 lenyanga yesithathu)
 • Ilanga lokuBuyisana (mhlana ama-30 kuMrhayili)
 • Ilanga labasebenzi (mhlana ali-1 kuMrhayili)
 • Ilanga leNarha (mhlana ali-2 kuNobayeni)

Kuqakathekile ukukhumbula amaholideyi la lokha nawuhlela ikhambo lakho lokuya e-Vietnam. Nawufuna ukuthola i-visa ngesikhathi samaholideyi la, kungcono ukuthintana ne-ejenti ehloniphekileko ukubonisana nokukhowutha. Lokhu kuzokuqinisekisa bona isibawo sakho se-visa sisetjenziswe kuhle begodu ungakghona ukuya e-Vietnam ngelanga olihlosiweko.

Ungayifumana njani i-visa ephuthumako eya e-Vietnam eemvakatjhini ze-China?

Nakube namahlelo wokukhamba aphuthumako, abavakatjhi be-China nabo bangathola i-visa eya e-Vietnam nge-ejenti. Ama-ejenti la aneendlela zokuthola ama-visa arhabako, ngesikhathi sokucubungula sama-awa amane, ama-awa amabili, nofana ngitjho ngelanga elifanako. Irherho leli lisiza kilabo abatlhoga ukuya e-Vietnam msinyana begodu abangakghoni ukulinda isikhathi esijayelekileko sokusebenza.

Ukuthola i-visa ephuthumako, abavakatjhi be-China bangalandela amagadango la:

 • Thintana ne-ejenti: Igadango lokuthoma kukuthintana ne-ejenti ye-visa ye-Vietnam ku-inthanethi bese ubazisa ngamahlelo wakho wokukhamba aphuthumako. Bazokuqondisa ngendlela begodu bakunikeze yoke imininingwana etlhogekako.
 • Bhadala imali eyengeziweko: Njengombana ama-visa arhabako atlhoga iinsetjenziswa nemizamo eyengeziweko evela ku-ejenti, bakhokhisa imali eyengeziweko malungana nesevisi le. Iimvakatjhi ze-China kufanele zizimisele ukubhadela imali eyengeziweko ukwenzela bona kube lula ukuthola i-visa ephuthumako.
 • Thumela amaphepha atlhogekako: Iimvakatjhi ze-China kufanele zithumele woke amaphepha atlhogekako ngokuya ngesigaba se-visa, kanye nerisidi lemali ekhawulelweko. I-ejenti izakusebenza isibawo ngelanga elifanako, ama-awa ama-4, nofana ama-awa ama-2, kuye ngokuthi ukhethwe yini.
 • Yamukela i-visa yakho ephuthumako: Lokha i-visa yakho ephuthumako sele isetjenzisiwe, i-ejenti izokuthumela yona nge-imeyili. Ungayiphrinta bese uyisebenzisa ekhambweni lakho lokuya e-Vietnam.

Khuyini abavakatjhi be-China abayitlhogako ukulungiselela isibawo se-visa ye-Vietnam nge-inthanethi?

Ukufaka isibawo se-visa ye-Vietnam nge-inthanethi, abavakatjhi be-China kufanele balungise amadokhumende alandelako nelwazi:

 • Ipasipoti esebenzako eneenyanga ezi-6 zokusebenza kanye namakhasi amabili angenalitho – Ipasipoti yakho kufanele ibe nesikhathi esingaba ziinyanga ezi-6 kusukela ngelanga ohlose ukungena e-Vietnam. Kufanele ibe namakhasi amabili angenalitho wesitembu se-visa.
 • Ilwazi lomuntu mathupha – Kuzokutlhogeka bona unikele ngebizo lakho elipheleleko, ubulili, ilanga lokubelethwa, indawo yokubelethwa, inombolo yepasipoti, kanye nobuzwe. Qinisekisa bona yoke imininingwana inembile begodu ihambelana nemininingwana esepasipoti yakho.
 • Ikheli le-imeyili elisebenzako – Uzokufumana incwadi yakho yokuvunywa kwe-visa nezinye izaziso eziqakathekileko nge-imeyili, yeke qiniseka bona unikela ngekheli le-imeyili elisebenzako ohlala ulihlola.
 • Ikhadi lekhredithi/ledebithi elisebenzako – Ihlelo le-e-visa le-Vietnam lamukela iindlela ezihlukahlukeneko zokubhadela, okufaka hlangana i-Visa, i-Master, i-JCB, i-Diner Club, i-Amex, i-Union Pay, nokunye. Qinisekisa bona ikhadi lakho lisebenza begodu linemali eyaneleko yokubhadela imali ye-visa.
 • Ikheli lesikhatjhana ngaphakathi kwe-Vietnam – Kuzokufanela bona unikele ngekheli lehhotela lakho elihleliweko nofana indawo yokuhlala e-Vietnam. Lokhu kuyimfuneko ephoqelekileko, yeke yenza isiqiniseko sokuthi indawo yakho yokuhlala ibhukhiwe ngaphambi kokuthoma ikambiso yokufaka isibawo se-visa.
 • Umnqopho wokuvakatjhela – Abavakatjhi be-China bangavakatjhela i-Vietnam ngeenhloso ezihlukahlukeneko ezifana nezokuvakatjha, umsebenzi, ibhizinisi, nofana ukufunda. Qinisekisa bona ucacisa umnqopho wokuvakatjha kwakho efomini lokufaka isibawo.
 • Amalanga wokungena nokuphuma – Kuzokufanela bona unikele amalanga wakho wokungena nokuphuma ohleliweko e-Vietnam. Qinisekisa bona unendlela ecacileko yokukhamba ngaphambi kokuzalisa iforomo lokufaka isibawo.
 • Iindawo ezihlosiweko zokungena nokuphuma – Abavakatjhi be-China bangangena e-Vietnam ngamachweba ahlukahlukeneko, kufaka hlangana iinkhumulo zeenqhema zeenqhema, imingcele yephasi, kanye namachweba welwandle. Kuzokufanela bona ucacise amaphuzu wakho wokungena nokuphuma efomini lokufaka isibawo.
 • Umsebenzi wakho wamanje – Kokugcina, kuzokutlhogeka bona unikele ngomsebenzi wakho wamanje, kufaka hlangana ibizo nekheli lenkampani yakho nenomboro yomtato. Lokhu kuyimfuneko yokufaka isibawo se-visa, njeke yenza isiqiniseko sokuthi ilwazi leli lilungele.

Yini abavakatjhi be-China abatlhoga ukuyilayitjha malungana nokufaka isibawo se-inthanethi se-visa ye-Vietnam?

Ukufaka isibawo se-visa ye-Vietnam ku-inthanethi, abavakatjhi be-China kufuze balayishe amadokhumende amabili aqakathekileko—ikhophi eskenweko yekhasi ledatha yepasipoti yabo kanye nesithombe sakamuva. Imitlolo le iqakathekile ngombana iqinisekisa ilwazi elinikelwe efomini lokufaka isibawo se-visa begodu iqinisekisa ubuqiniso bomfakisibawo.

Iimfuneko zeKhophi eskenweko yeKhasi leDatha yePhasipoti

Ikhophi eskenweko yekhasi ledatha yepasipoti mtlolo oqakathekileko wokufaka isibawo se-visa ye-Vietnam nge-inthanethi. Iqukethe yoke imininingwana yomuntu ofaka isibawo, kufaka hlangana isithombe sakhe, ibizo elipheleleko, ilanga lokubelethwa, nenomboro yepasipoti. Nazi iimfuneko ezithileko zekhophi eskenweko:

 • Ifundeka begodu icace: Ikhophi eskenweko yekhasi ledatha yepasipoti kufanele ifundeke begodu icace. Lokhu kutjho bona yoke imininingwana kufanele ibonakale ingasi ifiphele. Nakube kuneengaba ezingafundekiko nofana ezingabonakaliko, isibawo singalahlwa.
 • Ikhasi elipheleleko: Ikhophi eskenweko kufanele ifake ikhasi loke ledatha yepasipoti. Lokhu kufaka hlangana ikhasi lemininingwana yomuntu mathupha, ikhasi lokusayina, namanye amakhasi anolwazi oluqakathekileko. Qinisekisa bona akunamaphethelo nofana amakhona wekhasi asikiweko.
 • I-ICAO Lines: I-International Civil Aviation Organization (i-ICAO) ibeke imihlahlandlela ethileko yeenthombe zepasipoti. Imihlahlandlela le ifaka hlangana ubukhulu, umbala wangemuva, kanye nokubukeka kobuso. Ikhophi eskenweko yekhasi ledatha yepasipoti kufanele ifake imigqa ye-ICAO, esetjenziselwa ukuqinisekisa ubuqiniso besithombe.
 • Ifomethi yefayela: Ikhophi eskenweko kufanele ibe ngefomethi ye-PDF, i-JPEG, nofana i-JPG. Lawa ngiwo wodwa amafomethi wamafayela amukelwako wokwenza bona kube lula ukuthunyelwa nokusetjenziswa kwesicelo.

Iimfuneko zesithombe seenthombe zabavakatjhi be-China

Ngaphandle kwekhophi eskenweko yekhasi ledatha yepasipoti, abavakatjhi be-China nabo kufuze balayishe isithombe sakamuva. Isithombe lesi sisebenza njengokuqinisekisa ubunikazi bomfakisibawo begodu kufuze sihlangabezane neemfuneko ezilandelako:

 • Kwamambala nekwamanje: Isithombe sesithombe kufanele sibe ngesanda kwenziwa, esithathwe eenyangeni ezi-6 ezidlulileko. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa bona ukubukeka komfakisibawo kuyafana nokubukeka kwakhe kwanje begodu kuvimbele nanyana ngikuphi ukukhwabanisa kobunikazi.
 • Hlanganisa nepasipoti: Ubuso bomfakisibawo esithombeni sesithombe kufanele bufane nalokho okusepasipoti. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa bona umuntu ofaka isibawo se-visa uyafana naloyo osepasipotini.
 • Ukuqondile begodu anganazibuko: Umfakisibawo kufanele aqale ngqo ngaphakathi kwekhamera begodu angagqoki izibuko. Lokhu kwenzelwa ukubalekela nanyana ngikuphi ukukhanya nofana ukuvaleka kobuso esithombeni.
 • Ubukhulu nesizinda: Isithombe sesithombe kufanele sibe ngesayizi yepasipoti, okungu-4x6cm. Kufanele ibe nesizinda esimhlophe nofana esikhanyako, lapho ubuso bomfakisibawo buthatha i-70-80% yesithombe.

Ungafaka njani isibawo se-visa ye-Vietnam ku-inthanethi kubavakatjhi be-China?

Njengombana unawo woke amaphepha atlhogekako nelwazi, sikhathi sokufaka isibawo se-visa yakho ye-Vietnam ku-inthanethi. Landela amagadango alula ukuthola i-e-visa yakho ye-Vietnam:

 • Igadango 1: Yiya kuwebhusayithi esemthethweni yehlelo le-e-visa le-Vietnam bese uchofoza “Faka isibawo se-e-visa”.
 • Igadango 2: Zalisa iforomo lokufaka isibawo ngelwazi lakho lomuntu mathupha, umnqopho wokuvakatjhela, amadeyidi wokungena nokuphuma, kanye namaphuzu wokungena nokuphuma.
 • Igadango 3: Layisha ikhophi eskenweko yepasipoti yakho kanye nesithombe sakamuva esilingana nepasipoti.
 • Igadango 4: Bhadala imali ye-visa ngokusebenzisa ikhadi lakho lekhredithi/ledebithi.
 • Igadango 5: Linda i-imeyili yokuqinisekisa kanye nencwadi yakho yokuvunywa kwe-e-visa. Lokhu kuvamise ukuthatha amalanga ama-2-3 wokusebenza, kodwana kezinye izehlakalo, kungathatha amalanga wokusebenza angaba ma-5.
 • Igadango 6: Phrinta incwadi yakho yokuvunywa kwe-e-visa bese uya nayo lokha nawuya e-Vietnam.
 • Igadango 7: Nawufika endaweni ebekiweko yokungena, wethula incwadi yakho yokuvunywa kwe-e-visa, ipasipoti, neminye imibhalo etlhogekako esiphathisweni sezokufuduka. Nasele koke kuqinisekisiwe, uzokufumana isitembu sakho se-Vietnam e-visa begodu ungangena enarheni.

Kungatlhogeka imitlolo eyengeziweko malungana neenhloso ezingezizo zezokuvakatjha

Nanyana abavakatjhi be-China abavakatjhela i-Vietnam ngeenhloso zezokuvakatjha batlhoga ukufaka isibawo se-e-visa ye-Vietnam kwaphela, labo abavakatjhela ezinye iinhloso, ezifana nebhizinisi, ukusebenza, nofana ukufunda, bangatlhoga amaphepha angezelelweko ukufakazela umnqopho wabo wokuvakatjhela. Kuqakathekile ukuhlola iimphathimandla ezifaneleko nofana umqatjhi/isikolo sakho ukuqinisekisa bona unawo woke amaphepha atlhogekako ngaphambi kokufaka isibawo se-visa ye-Vietnam ku-inthanethi.

Ngena e-Vietnam ngetheku elikhethiweko lokungena

Kokugcina, kuqakathekile ukutjheja bona abavakatjhi be-China kufanele bangene e-Vietnam ngetheku lokungena elikhethiweko elivezwe encwadini yabo yokuvunywa kwe-e-visa. Lokhu kutjho bona nangabe ufake isibawo se-e-visa yokungena e-Vietnam ngomngcele wephasi, angeze wangena ngesikhumulo seenqhema zeenqhema. Ukubhalelwa ukuthobela umthethomgomo lo kungabangela ukwalelwa ukungena e-Vietnam.

Ungahlola njani ubujamo be-E-Visa ye-Vietnam yabavakatjhi be-China?

Ngemva kokungenisa isibawo se-visa ku-inthanethi nokulayisha yoke imibhalo etlhogekako, abavakatjhi be-China bangalandelela ubujamo be-e-visa yabo ye-Vietnam. Nanzi indlela yokwenza:

 • Vakatjhela iwebhusayithi esemthethweni yomNyango wezokuFuduka we-Vietnam.
 • Tlika ithebhu ethi “Hlola ubujamo” ekhasini eliyihloko.
 • Faka ikhodi yesicelo nekheli le-imeyili elisetjenziswe ngesikhathi sokufaka isibawo.
 • Tlika “Setjha” ukubona ubujamo be-e-visa yakho.

Nakungaba nokulibaziseka nofana imiraro ngesicelo, ubujamo buzokuvuselelwa ngokufaneleko. Kuyayeleliswa bona uhlole ubujamo qobe ukuqinisekisa bona ikambiso yokufaka isibawo ihamba kuhle.

Khuyini okufanele yenziwe ngeemvakatjhi ze-China ukwenzela bona izinga lokuphumelela kweenbawo ze-visa zikhuphule?

Bewazi bona akusizo zoke iimbawo ze-visa ezivunywa ngurhulumende we-Vietnam? Iimphathiswa zinemithetho yazo neenkambisolawulo zokuhlola nokuqunta bona zivume nofana zilahle isibawo se-visa. Lokhu kungaba yinto edanisako nengaqinisekiko, khulukhulu kilabo abaphuthumako nofana abangayijayele ikambiso le.

Kodwana ungakhathazeki, kunesisombululo esingaqinisekisa ukuvunywa okungenazinkinga nokuqinisekisiweko kwe-visa yakho ye-Vietnam. Ukwandisa amathuba wokuthi isibawo sakho se-visa sivunywe, nanzi iinlemukiso abavakatjhi be-China abangalandela:

Nikela ilwazi elifaneleko nelipheleleko:

Esinye seenzathu ezijayelekileko zokulahlwa kwe-visa kulwazi olungakapheleli nofana olungakalungi efomini lokufaka isibawo. Iimvakatjhi ze-China kufanele ziqinisekise bona yoke imininingwana enikelweko inembile begodu ihambisana namadokhumenti athunyelwe. Nanyana ngikuphi ukungafani kungadosela ekutheni isibawo singavunywa. Ngokusebenzisa i-ejenti, ungaqiniseka bona yoke imininingwana yakho izokuhlolisiswa begodu iqinisekiswe ngaphambi kokungenisa isibawo.

Thumela yoke imibhalo etlhogekako:

Okhunye okuqakathekileko okungathinta izinga lokuphumelela kwesibawo sakho se-visa kuthunyelwa kwawo woke amadokhumende atlhogekako. Iimvakatjhi ze-China kufanele zizwisise iimfuneko zamadokhumenti wesigaba sabo se-visa begodu ziqinisekise bona ziziletha ngendlela efaneleko. I-ejenti ingakusiza ngalokhu ngokunikela irhelo lamadokhumenti atlhogekako nokuqinisekisa bona ifomethiwe kuhle ngaphambi kokuyithumela.

Faka isibawo kusesenesikhathi:

Kuqakathekile ukufaka isibawo se-visa yakho ye-Vietnam kusesenesikhathi ukugwema nanyana ngikuphi ukurhaba namkha ukulibaziseka. Lokhu kuzokunikela isikhathi esaneleko sokuqeda imisebenzi etlhogekako begodu unikele ngamanye amadokhumenti angezelelweko nangabe kuyatlhogeka. Ukufaka isibawo msinyana godu kwandisa amathuba wokufumana isikhathi sokukhulumisana (nangabe kuyatlhogeka) e-embassy.

Sebenzisa i-ejenti ye-visa ye-Vietnam ku-inthanethi:

Indlela engcono khulu yokukhuphula izinga lokuphumelela kwesicelo sakho se-visa ngokusebenzisa i-ejenti ye-visa ye-Vietnam ku-inthanethi. Ama-ejenti la anamava weminyaka eminengi ekuphatheni iinbawo ze-visa begodu ayazi imithetho nemithetho yendawo. Bazokuqondisa kiyo yoke ikambiso, ukusuka ekuzaliseni iforomo lokufaka isibawo ukuya ekuthumeleni amadokhumende atlhogekako, ukuqinisekisa bona yoke into ilungile ukuze isibawo siphumelele.

Ingabe ikhona indlela yokuthi abavakatjhi be-China bathole i-visa yokuya e-Vietnam ngaphandle kokuhlupheka, ngesikhathi, begodu ngokuvunywa okuqinisekisiweko?

Nje-ke, kufanele bona uyazibuza – ingabe ikhona indlela yokuthi abavakatjhi be-China bathole i-visa yokuya e-Vietnam ngaphandle kokuhlupheka, ngesikhathi, begodu ngokuvunywa okuqinisekisiweko? Ipendulo nguyebo! Ngokusebenzisa i-ejenti ye-visa yakho ye-Vietnam ku-inthanethi, ungathola zoke iinzuzo lezi nokunye.

 • Ifomu elilula: Igadango lokuthoma lokufaka isibawo se-visa kukuzalisa iforomo lokufaka isibawo. Lokhu kungaba yinto edidako nethatha isikhathi, khulukhulu nangabe awukajayele ilimi lesiVietnam. Kodwana, lokha nawuqatjha i-ejenti, bazokunikela iforomo elilula elizwisiseka lula nokuligcwalisa. Lokhu kuqinisekisa bona isibawo sakho asinaphutha begodu sinethuba eliphezulu lokuvunywa.
 • Imitlolo elula ukuyilayitjha: Kanye neforomo lokufaka isibawo, kufuze uthumele amadokhumende athileko afana nepasipoti yakho, ihlelo lokukhamba, kanye nobufakazi bendawo yokuhlala. Ukubuthelela nokuhlela amadokhumenti la kungaba msebenzi onzima. Kodwana ngosizo lwe-ejenti, ungalayisha lula amadokhumenti la kuwebhusayithi yabo, okwenza bona yoke ikambiso ibe msinyana begodu ibe lula.
 • Ukusekelwa ngobungani: Ukufaka isibawo se-visa kungaba yinto egandelelako, khulukhulu nangabe uyenza kokuthoma. Ebujameni obunjalo, ukuba nomuntu ozokuqondisa nokukusiza kungenza umehluko omkhulu. Ukuqatjha i-ejenti ye-visa yakho ye-Vietnam ku-inthanethi kuqinisekisa bona uyakwazi ukufikelela abasebenzi abanobungani nabasizako abangaphendula yoke imibuzo yakho begodu bakunikele isiqondiso esitlhogekako.
 • Isipiliyoni esinganabudisi: Ngokuqatjha i-ejenti, ukhipha yoke ikambiso yokufaka isibawo se-visa. Lokhu kutjho bona akutlhogeki bona utshwenyeke ngokuzwisisa imithetho nemibandela ebekwe ngurhulumende we-Vietnam. I-ejenti izokutlhogomela yoke into, yenza bona isipiliyoni soke singabi nenkinga begodu singabi nokugandeleleka.
 • 99.9% izinga lokuphumelela: Enye yeenzuzo ezikulu zokusebenzisa i-ejenti yesibawo sakho se-visa ye-Vietnam lizinga labo eliphezulu lokuphumelela. Njengombana bazi kuhle imithetho nemithetho yendawo, bayazi kuhle bona khuyini ekufuze yenziwe ukuqinisekisa ukuvunywa kwesibawo sakho se-visa. Lokhu kukunikela ukuthula kwengqondo begodu kukusindisa ekungaqinisekiko bona isibawo sakho sizokwamukelwa nofana sizokulahlwa.

Khuyini ekufuze yenziwe eemvakatjhini ze-China ngemva kokufumana ukuvunywa kwe-visa?

Ngemva kokuthola i-visa yakho ngepumelelo, kunezinto ezimbalwa eziqakathekileko abavakatjhi be-China ekufuze bazenze ukuqinisekisa ukufika kuhle e-Vietnam. Nanzi irhelo lokuhlola elizokuqondisa:

 • Hlola kabili i-visa yakho: Kokuthoma, kuqakathekile ukuhlola i-visa yakho kabili ukuqinisekisa bona ayikho amaphutha nofana amaphutha. Nanyana ngiliphi ilwazi elingakalungi nge-visa yakho lingabangela umraro lokha nawufikako, njeke kuqakathekile ukubamba nokulungisa nanyana ngimiphi imitjhapho ngaphambi kohambo lwakho.
 • Phrinta ikhophi ye-visa yakho: Kuqakathekile ukuphrinta ikhophi ye-visa yakho begodu uyigcine ngaso soke isikhathi ngesikhathi sekhambo lakho. Kuzokutlhogeka bona uyitjengise lokha nawufika e-Vietnam, njeke qiniseka bona unekhophi ekhona.
 • Zijayele iimfuneko zokungena: Ngaphambi kokuya e-Vietnam, abavakatjhi be-China kufanele bazijayele iimfuneko zokungena ezibekwe ngurhulumende we-Vietnam. Lokhu kufaka hlangana ukuba nepasipoti esebenzako eneenyanga ezi-6 eziseleko, ithikithi lokubuya nofana lokuragela phambili, kanye nemali eyaneleko yokubhadela ukuhlala kwakho e-Vietnam.
 • Lungisa amaphepha wakho: Ngaphandle kwe-visa yakho, kuqakathekile ukuba nawo woke amaphepha atlhogekako alungele ikhambo lakho lokuya e-Vietnam. Lokhu kungafakahlangana ukubhukha kwakho amahhotela, ihlelo lokukhamba, kanye nomtjhorensi wokukhamba, hlangana nezinye. Kuhle nokuthi ube nekhophi yepasipoti yakho ne-visa yakho lokha nakunobujamo oburhabekileko.
 • Hlela ukuthutha kwakho ukusuka esikhumulweni seenqhema: Kokugcina, qiniseka bona uhlela ukuthuthwa kwakho ukusuka esikhumulweni seenqhema ukuya lapho ohlala khona e-Vietnam. Ungahlela isevisi yokuthatha isikhumulo seenqhema zeenqhema namkha ubhukhe itekisi ngaphambilini ukubalekela nanyana ngikuphi ukukhwabanisa namkha ukukhokhisa imali enengi.

Imibuzo ebuzwa khulu kubavakatjhi be-China abafake isibawo se-E-Visa ye-Vietnam ngewebhusayithi kaRhulumende

1. Ngingenzani nangabe ubujamo bami be-e-visa ye-vietnam busetjenziswa eduze nelanga lami lokuphuma?

Ngebhadi, kube nezikhathi lapho abavakatjhi be-China bafake isibawo se-e-visa yabo begodu basala balindele bona isimo sabo sisetjenziswe eduze nelanga labo lokuphuma. Lokhu kungaba bujamo obugandelelako, khulukhulu nangabe ilanga lokuphuma litjhidela msinyana.

Kulokhu, siphakamisa bona abavakatjhi be-China bathintane ne-ejenti ehloniphekileko nofana i-imeyili ku-info@vietnammmigration.org ukuthola isekelo. Ama-ejenti la anokukhulumisana okunqophileko noMnyango wezokuFuduka we-Vietnam begodu angasiza ukurhabisa ukusetjenziswa kwe-e-visa yakho. Kodwana, khumbula bona kungaba nemali eyengeziweko ngesevisi le.

2. Ngingalungisa njani ilwazi elingakalungi esibaweni sami se-e-visa?

Amaphutha angenzeka, begodu nangabe unikele ngengozi ilwazi elingakalungi esibaweni sakho se-e-visa, ungathuki. Into yokuthoma okufanele uyenze kukobana uthintane ne-ejenti nofana i-imeyili ku-info@vietnammmigration.org ukuthola isizo.

Bazokukghona ukukuqondisa ngamagadango okufanele uwathathe ukulungisa ilwazi. Kodwana, khumbula bona kungaba nemali yokubhadela isevisi le, begodu kungathatha isikhathi ukucubungula amatjhuguluko.

3. Ingabe ikhona indlela yokuhlela isibawo sami se-e-visa?

Ngokufanako nokulungisa ilwazi elingakalungi, nangabe ufuna ukwenza amatjhuguluko esibaweni sakho se-e-visa, kuzokutlhogeka bona uthintane ne-ejenti ehloniphekileko nofana uthumele i-imeyili ku-info@vietnammmigration.org ukuthola isekelo.

Bazokukghona ukukuqondisa bona ungayihlela njani isibawo sakho begodu bakunike amagadango atlhogekako wokwenza njalo. Kodwana, khumbula bona kungaba nemali yokubhadela isevisi le, begodu kungathatha isikhathi ukucubungula amatjhuguluko.

4. Kuthiwani nangabe ngifika ngaphambi kwelanga lokufika elibhalwe esibaweni sami se-e-visa?

Kuqakathekile ukutjheja ilanga lokufika elibhalwe esibaweni sakho se-e-visa. Nangabe ufika e-Vietnam ngaphambi kwelanga elitjhiwoko, ungaqalana nemiraro endaweni yokuhlola abafuduki.

Kulokhu, siphakamisa bona abavakatjhi be-China bathintane ne-ejenti ehloniphekileko nofana i-imeyili ku-info@vietnammmigration.org ukuthola isizo. Bazokukghona ukukuqondisa ngokuthi ungatjhugulula njani ilanga lokufika ku-e-visa yakho, begodu kungaba nemali yokubhadela isevisi le.

5. Ngingatjhugulula njani indawo yokungena esibaweni sami se-e-visa?

Kwesinye isikhathi, amahlelo atjhuguluka, begodu kungatlhogeka bona ungene e-Vietnam ngetheku elihlukileko kunalelo elivezwe esibaweni sakho se-e-visa. Kulokhu, kuzokutlhogeka bona uthintane ne-ejenti ehloniphekileko nofana i-imeyili ku-info@vietnammmigration.org ukuthola isizo.

Bazokukghona ukukuqondisa ngamagadango okufanele uwathathe ukutjhugulula indawo yokungena ku-e-visa yakho. Kodwana, khumbula bona kungaba nemali yokubhadela isevisi le, begodu kungathatha isikhathi ukucubungula amatjhuguluko.

6. Iimvakatjhi ze-China kufanele zenzeni nangabe zifuna ukutjhugulula ilwazi ngemva kokungenisa isibawo sazo se-e-visa?

Nawuqaphela bona udinga ukutjhugulula ilwazi lesibawo sakho se-e-visa ngemva kokusifaka ngewebhusayithi karhulumende, into yokuthoma okufanele uyenze kukuthintana ne-ejenti ehloniphekileko nofana i-imeyili ku-info@vietnammmigration.org ukuthola isekelo.

Bazokukghona ukukuqondisa ngamagadango okufanele uwathathe begodu bakunikeze amadokhumende atlhogekako wokutjhugulula ilwazi. Kodwana, khumbula bona kungaba nemali yokubhadela isevisi le, begodu kungathatha isikhathi ukucubungula amatjhuguluko.

Isiphetho

Iimvakatjhi ze-China zingakhuphula izinga lokuphumelela kwezicelo zabo ze-visa ye-Vietnam ngokusebenzisa i-ejenti ye-visa ye-Vietnam ku-inthanethi. Lokhu angeze kwaqinisekisa ukuvunywa okungenazinkinga nokuqinisekisiweko kwaphela kodwana kuzokonga isikhathi nemizamo. Nakube namahlelo wokukhamba aphuthumako, ama-ejenti la nawo aneendlela zokuthola ama-visa arhabako, okwenza bona kube lula ngabavakatjhi be-China ukuthola i-visa eya e-Vietnam. Njeke, ungavumeli ukungaqiniseki nokuhlangahlangana kwenqubo ye-visa kukubambe ekuhloleni inarha ehle ye-Vietnam. Qasha i-ejenti begodu ujabulele isipiliyoni sokukhamba esingenakho ukugandeleleka.

Tjheja:

Ukufaka isibawo se-Vietnam e-visa ngewebhusayithi karhulumende kungaba yinto elula nenganabudisi. Kodwana, nangabe uhlangabezana nanyana ngimiphi imiraro nofana udinga ukwenza amatjhuguluko esibaweni sakho, kungcono ukufuna isizo ku-ejenti ehloniphekileko nofana i-imeyili ku-info@vietnammmigration.org ukuthola isekelo. Nanyana kungaba neendleko ezibandakanyekako, kuzokuqinisekisa bona abavakatjhi be-China bazokukhamba kuhle begodu kungabi nokugandeleleka. Ngalokho, ungavumeli nanyana ngikuphi ukubuyela emuva okuncani kukuqede amandla ekuhloleni ubuhle be-Vietnam.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Kubayini i-Vietnam iyindawo ehle khulu yabavakatjhi be-Hong Kong I-Vietnam sele ithoma ukuthandwa hlangana nabavakatjhi abavela ephasini loke, begodu ngesizathu esihle. Yinarha enomlando namasiko anothileko, enamathonya avela e-China, i-France, namanye amazwe angomakhelwana.

Ngei Vietnam iri nzvimbo inofanira kushanyira kune vashanyi vekuChina Vietnam ine zvakawanda zvekupa kune vashanyi vayo. Inyika yakachengeteka uye ine ushamwari, ine nhamba shoma yemhosva, ichiita kuti ive nzvimbo yakanaka yekuenda kune vanofamba vega, mhuri, uye mapoka.

點解越南係中國遊客嘅必去地點 越南有好多嘢可以畀佢嘅遊客。呢個係一個安全同友好嘅國家,犯罪率低,所以係獨自旅行、家庭同團體嘅理想目的地。

Keman Vietnam eli se tlali tlen moneki yasej ipan China tlen paxalouaj Vietnam kipia miak tlamantli tlen kinmakas tlen kinpaxalouaj. Elij se tlali tlen kuali uan kuali, ika se kentsi tlajtlakoli, yeka eli se kuali tlali kampa yauij ininselti, ininchampoyouaj uan grupos.

Baa kok Vietnam manjadi Tujuan Wajib Dikunjungi Wisatawan Cino Vietnam banyak nan bisa ditawarkan ka pangunjuangnyo. Iko adolah nagara nan aman jo ramah, jo tingkat kajahatan nan randah, sahinggo manjadi tujuan ideal untuak musafir solo, kaluarga, jo kalompok.

Молан Вьетнам — китай турист-влаклан моткоч кӱлешан вер Вьетнам шке унаже-влаклан шуко темлен кертеш. Тиде лӱдыкшыдымӧ да оҥай эл, преступлений шагал, сандене шкетын коштшо-влаклан, ешлан да тӱшкалан келшыше вер.

Kifer Vietnam se enn destinasion ki bann touris sinwa bizin vizite Vietnam ena boukou pou ofer so bann viziter. Se enn pei an sekirite ek amikal, avek enn to krim ba, seki fer li enn destinasion ideal pou bann vwayazer tousel, bann fami, ek bann group.