July 1, 2024
Ndebele (South)

I-visa ye-Vietnam ku-inthanethi yabavakatjhi be-Hong Kong: Konke okutlhogako ukwazi

Kubayini i-Vietnam iyindawo ehle khulu yabavakatjhi be-Hong Kong

I-Vietnam sele ithoma ukuthandwa hlangana nabavakatjhi abavela ephasini loke, begodu ngesizathu esihle. Yinarha enomlando namasiko anothileko, enamathonya avela e-China, i-France, namanye amazwe angomakhelwana. Ukuhlanganiswa okuhlukileko lokhu kubonakala ekwakhiweni kwayo, ukudla, kanye namasiko, okwenza bona kube yindawo ehle khulu yokuya kiyo.

Ngaphezu kwalokho, i-Vietnam yaziwa ngabantu bayo abafuthumeleko nabamukelako, okwenza bona ibe yinarha ephephileko nenobungani eemvakatjhini. Abantu bendawo bahlala bazimisele ukusiza nokwabelana ngamasiko wabo neemvakatjhi, okwenza bona isipiliyoni sibe ngcono khulu.

Kodwana, mhlamunye esinye seenzathu ezidosa khulu zokuvakatjhela i-Vietnam ziindleko zayo zokuphila ezithengekako. Kusukela endaweni yokuhlala ukuya ekudleni ukuya ekuthuthweni, yoke into inentengo efaneleko, okwenza bona kube yindawo ehle khulu yabantu abahamba ngemali enengi.

Inarha le godu ibusiswe ngeendawo ezihle khulu zemvelo, ukusuka emaweni aphakemeko we-limestone we-Halong Bay ukuya emasimini werayisi amahle we-Sapa. Begodu ngesimo sezulu esihle unyaka woke, akukaze kube nesikhathi esimbi sokuvakatjhela i-Vietnam.

Ingabe iimvakatjhi ze-Hong Kong zitlhoga i-visa yokungena ukungena e-Vietnam?

Ipendulo emfitjhani nguyebo. Iimvakatjhi ze-Hong Konge azikhululwa eemfunekweni ze-visa ye-Vietnam begodu kufuze zifake isibawo se-visa ngaphambi kobana ziye enarheni. Kodwana, iindaba ezimnandi kukobana ikambiso le yenziwa lula khulu ngokungeniswa kwe-visa ye-Vietnam ku-inthanethi.

Ukuhlala Kude ne-Embassy/Consulate ye-Vietnam, Ingabe abavakatjhi be-Hong Kong bangafaka isibawo se-Vietnam Visa nge-inthanethi?

Iye, abavakatjhi be-Hong Konge bangakghona ukufaka isibawo se-visa ye-Vietnam ku-inthanethi basekhaya nofana e-ofisini. Lokhu kutjho bona akusenamalayini amade nofana amakhambo amanengi ukuya e-embassy nofana e-consulate. Okutlhogako kukuxhumana kwe-inthanethi nemizuzu embalwa ukuqeda ikambiso yokufaka isibawo nge-inthanethi.

I-visa ye-Vietnam ku-inthanethi, eyaziwa nangokuthi yi-Vietnam e-Visa, iyatholakala ebantwini abanepasipoti yawo woke amazwe namazwe, kufaka hlangana i-Hong Kong. Isebenza amalanga angaba ma-90 ngokungena okukodwa nofana okunengi, okunikela abavakatjhi ithuba lokuhlela ikhambo labo ngokufaneleko.

Ngiziphi iinzuzo ze-Vietnam Visa Online kubavakatjhi be-Hong Kong?

Kuneenzuzo ezinengi ezenza i-Vietnam e-Visa ibe yikhetho elithandwa khulu bavakatjhi be-Hong Kong, ngokulandelako:

 1. Ikambiso yokufaka isibawo elula: Ikambiso yokufaka isibawo se-visa ye-Vietnam nge-inthanethi ilula begodu ingaqedwa ngemizuzu embalwa. Okutlhogako kukuxhumana kwe-inthanethi okuqinileko, ipasipoti esebenzako, kanye nekhadi ledebithi/lekhredithi ukwenza imali.
 2. Ubulula: Isibawo se-visa nge-inthanethi sivumela abavakatjhi be-Hong Kong bona bafake isibawo se-visa yabo nanyana kunini nanyana kukuphi, ngaphandle kwesidingo sokuvakatjhela inxusa le-Vietnam nofana i-consulate. Lokhu kuyasiza khulukhulu kilabo abahlala eendaweni ezikude nofana labo abanesikhathi esinengi.
 3. Ukonga isikhathi: Ikambiso yokufaka isibawo se-visa ingathatha isikhathi begodu ibandakanya ukujama emigqeni emide. Nge-visa ye-Vietnam ku-inthanethi, yoke ikambiso ingaqedwa ngemizuzu embalwa, ukonga isikhathi esihle seemvakatjhi ze-Hong Kong.
 4. Asikho isidingo sokuthunyelwa kwamadokhumenti: Ngokungafani nekambiso yokufaka isibawo se-visa, lapho abafaki-mbawo kufuze balethe amadokhumenti ahlukahlukeneko, i-visa ye-Vietnam ku-inthanethi itlhoga ikhophi yepasipoti yomfakisibawo. Lokhu kwenza bona ikambiso ingabi neenkinga begodu ingabi budisi.
 5. Ukusebenza nokutjhuguluka: I-visa ye-Vietnam ku-inthanethi isebenza amalanga angaba ma-90 ngokungena okukodwa nofana okunengi, okunikela abavakatjhi be-Hong Kong ithuba lokungena nokuphuma e-Vietnam kanengi ngesikhathi sokusebenza. Lokhu kulungele labo abahlela ukuvakatjhela amanye amazwe angomakhelwana ngesikhathi sekhambo labo lokuya e-Vietnam.
 6. Iindawo ezinengi zokungena: Kunezikhumulo zeenqhema ezili-13, amasango wemingcele yephasi ali-16, kanye namasango wemingcele yelwandle ali-13 avumela abanikazi be-e-visa ye-Vietnam bona bangene begodu baphume lula enarheni. Lokhu kunikela abavakatjhi be-Hong Konge ithuba lokukhetha indawo abayithandako yokungena ngokuya ngamahlelo wabo wokukhamba.

Iindleko ezisemthethweni ze-visa ye-Vietnam zabavakatjhi be-Hong Kong

Iindleko ezisemthethweni ze-visa ye-Vietnam yabavakatjhi be-Hong Kong ingatholakala kuwebhusayithi karhulumende. Nge-visa yokungena kanye, esebenza amalanga ama-30, imali yi-US$25. Lokhu kutjho bona ungangena e-Vietnam kanye begodu uhlale amalanga angaba ma-30. Nge-visa yokungena kanengi, nayo esebenza amalanga ama-30, imali yi-US$50. Inketho le ikuvumela bona ungene begodu uphume e-Vietnam kanengi ngaphakathi kwesikhathi samalanga ama-30.

Nawuhlela ukuhlala e-Vietnam isikhathi eside, ungakhetha i-visa yokungena kanye esebenza amalanga angaba ma-90, nayo ebiza i-US$25. I-visa le ikuvumela bona ungene e-Vietnam kanye begodu uhlale amalanga angaba ma-90. Ukuthola i-visa yokungena kanengi esebenza amalanga angaba ma-90, imali yi-US$50. Nge-visa le, ungangena begodu uphume e-Vietnam kanengi ngaphakathi kwesikhathi samalanga ama-90.

Kuqakathekile ukutjheja bona iindleko lezi zingatjhuguluka, njeke kuhle bona uhlale uqinisekisa amazinga wamanje ngaphambi kokufaka isibawo sakho se-visa.

Ukuzwisisa ama-visa wokungena kanye nokungena kanengi wabavakatjhi be-Hong Kong

Njengombana sesibhadele iindleko ze-visa, asihlolisise khulu ngemihlobo ehlukileko yama-visa atholakalako weemvakatjhi ze-Hong Kong. Njengombana kutjhiwo ngaphambilini, i-visa yokungena kanye ikuvumela bona ungene e-Vietnam kanye begodu uhlale isikhathi esithileko. Le yindlela edumileko yeemvakatjhi ezihlela ukuvakatjhela i-Vietnam kanye nofana isikhathi esifitjhani.

Ngakelinye ihlangothi, i-visa yokungena kanengi ikuvumela bona ungene begodu uphume e-Vietnam kanengi ngesikhathi esibekiweko. Lokhu kuyindlela ehle khulu yabavakatjhi abahlela ukuya emazweni angomakhelwana begodu bafuna ukubuyela e-Vietnam. Ibuye ibe lisizo ebantwini abahamba ngezamabhizinisi abangadinga ukwenza amakhambo avamileko e-Vietnam.

UmThethomgomo wokubuyiselwa imali weemvakatjhi ze-Hong Kong

Esikhathini esimbi lapho isibawo sakho se-visa singavunywa khona, akukho mthethomgomo wokubuyiselwa imali eemvakatjhini ze-Hong Kong. Iimali ze-visa azibuyiselwa emuva nanyana kukuphi, kungakaqalwa bona kubayini ukwalelwa. Kungakho kuqakathekile ukuqinisekisa bona yoke imibhalo etlhogekako nelwazi linikelwa ngokunembileko nangesikhathi.

Ukufaka isibawo ngokusebenzisa i-ejenti ye-visa

Kufanele ukutjho bona imali ye-visa ingaba phezulu nangabe ukhetha ukufaka isibawo nge-ejenti ye-visa. Lokhu kungenxa yokuthi i-ejenti ingakhokhisa imali yesevisi phezu kwemali ye-visa esemthethweni. Kodwana, ukusebenzisa i-ejenti ye-visa kungakusindisa isikhathi nemizamo ngombana bazokuphatha ikambiso yokufaka isibawo. Qiniseka bona ukhetha i-ejenti ehloniphekileko nethembekileko ukubalekela nanyana ngiziphi iindleko ezingezelelweko nofana ukulibaziseka.

I-Vietnam Visa Online yabavakatjhi be-Hong Kong: Iwebhusayithi kaRhulumende ngokujamelana nama-ejenti athembekileko

Ngokukhuphuka kweenkonzo ze-visa nge-inthanethi, ikambiso le sele ilula begodu isebenza kuhle. Kodwana umbuzo usamile, ngiyiphi indlela engcono khulu eemvakatjhini ze-Hong Kong – iwebhusayithi karhulumende nofana ama-ejenti athembekileko?

Ukukusiza wenze isiqunto esinolwazi, nansi irhelo lezinto ezihle nezimbi zendlela ngayinye:

1. Iwebhusayithi kaRhulumende:

 • Imali ephasi: Iwebhusayithi karhulumende inikela ngemali ephasi yokufaka isibawo se-visa, okwenza bona kube yindlela elula.
 • Yenza ngokwakho: Ngewebhusayithi karhulumende, kufanele uqedelele ikambiso yokufaka isibawo se-visa ngokwakho. Lokhu kungathatha isikhathi begodu kudide, khulukhulu ebantwini abaqala ukuya e-Vietnam.
 • Akukho ukusekelwa: Iwebhusayithi karhulumende ayinikeli isekelo ebantwini abafaka isibawo se-visa. Nangabe unemibuzo nofana uhlangabezana nemiraro, kuzokufanela bona uziphendulele ngokwakho.

2. Ama-ejenti athembekileko:

 • Imali ephezulu: Ama-ejenti athembekileko abiza imali ephezulu ngemisebenzi yawo, kodwana lokhu kuvamise ukuthethelelwa ziinzuzo abazinikelako.
 • Ubungcweti: Ngeminyaka eminengi yesipiliyoni embonini, ama-ejenti athembekileko anobungcweti nelwazi lokuqinisekisa bona isibawo sakho se-visa siyavunywa begodu sithunyelwe ngesikhathi.
 • Ukusekela: Enye yeenzuzo ezikulu zokusebenzisa ama-ejenti athembekileko kusekela abakunikelako. Zitholakala ku-inthanethi ukuphendula msinyana nanyana ngimiphi imibuzo nofana ukusiza nganoma ngimiphi imiraro ongahlangabezana nayo ngesikhathi sokufaka isibawo se-visa.
 • Isevisi ekhawulezako: Nawufuna i-visa yakho msinyana, ama-ejenti athembekileko anethuba lokurhabisa isibawo sakho, ukuqinisekisa bona uthola i-visa yakho ngesikhathi.
 • Isizo lokufika: Ama-ejenti athembekileko anikela ngeenkonzo ezingezelelweko ezifana nokurhabisa ukuvunyelwa kokufuduka nokunikela ukulandwa kwesikhumulo seenqhema nokudluliselwa ehhotela lakho. Lokhu kungaba lisizo khulu ebantwini abafika kokuthoma e-Vietnam.

Nje-ke, ngiyiphi indlela abavakatjhi be-Hong Kong okufanele bayikhethe nge-visa yabo ye-Vietnam? Ekugcineni kuya ngesabelomali sakho, isikhathi, kanye nezinga lokuzigedla ngendlela yokufaka isibawo se-visa. Nangabe unesabelomali esincani begodu unesikhathi esaneleko sokukhamba ngendlela le, iwebhusayithi karhulumende ingaba yindlela engcono kuwe. Kodwana, nangabe uzimisele ukubhadela imali ephezulu ukwenzela bona ube nesipiliyoni esinganabudisi, ama-ejenti athembekileko yindlela okufanele uhambe ngayo.

Kuthatha isikhathi esingangani bona abavakatjhi be-Hong Kong bathole imvumo ye-visa?

Iindaba ezimnandi kukobana ikambiso yokufaka isibawo se-visa ye-Vietnam iyarhaba begodu isebenza kuhle. Kuvamise ukuthatha amalanga ama-3-5 wokusebenza bona i-visa yakho isetjenziswe. Kodwana, ngesikhathi sesikhathi esiphezulu, kungathatha isikhathi eside. Ngalokho, kunconywa bona ufake isibawo se-visa yakho kusesenesikhathi ukugwema ukulibaziseka emahlelweni wakho wokukhamba.

Sibawa uqaphele bona ukufuduka kwe-Vietnam, lapho isibawo sakho se-visa sisetjenzwa khona, akusebenzi ngeMigqibelo, ngeSondarha, iLanga leNdabuko le-Vietnam People’s Public Security Force (mhlana ali-19 kuRhoboyi), kanye namaholideyi weNarha. Lokhu kutjho bona nangabe uhlela ukukhamba ngamalanga la, kuzokutlhogeka bona ufake isibawo se-visa yakho ngaphambilini nofana usebenzise imisebenzi ye-ejenti ethembekileko.

Ngimaphi amaholideyi weentjhabatjhaba e-Vietnam abavakatjhi be-Hong Kong okufanele bawatjheje?

Kuqakathekile ukwazi amaholideyi weNarha e-Vietnam ukugwema nanyana ngibuphi ubudisi lokha nawufaka isibawo se-visa yakho. Lokhu okulandelako luhlu lwamaholideyi weNarha e-Vietnam okufanele uwatjheje njengomvakatjhi we-Hong Kong:

 1. Ilanga lomnyaka omutjha (ngoTjhirhweni 01)
 2. Iholideyi ye-Tet (ngokuya ngekhalenda yenyanga, kanengi iwela ngoTjhirhweni nofana ngoNhlolanja)
 3. Ilanga lokukhumbula amaKhosi alengisiweko (ilanga le-10 lenyanga yesithathu)
 4. Ilanga lokuBuyisana (mhlana ama-30 kuMrhayili)
 5. Ilanga labasebenzi (Meyi 01)
 6. Ilanga leNarha (mhlana ali-02 kuNobayeni)

Ngesikhathi samaholideyi la, i-Imigration ye-Vietnam angeze yasebenza ngeembawo ze-visa. Ngalokho-ke, kungcono ukuhlela ikhambo lakho begodu ufake isibawo se-visa yakho kusengaphambili ukugwema ukulibaziseka.

Ungayifumana njani i-visa ephuthumako eya e-Vietnam eemvakatjhini ze-Hong Kong?

Nangabe uphuthuma begodu udinga ukuthola i-visa yakho ye-Vietnam msinyana, ama-ejenti nawo anikela ngeenkonzo ezirhabako. Iinkonzo lezi ziza nemali eyengeziweko kodwana zingakusindisa kizo zoke iindaba ze-visa zomzuzu wokugcina. Nazi iindlela zokufumana i-visa ephuthumako eya e-Vietnam:

 • I-visa yelanga elifanako: Ama-ejenti angasebenza isibawo sakho se-visa ngelanga elifanako begodu sivunywe emahoreni ambalwa. Le yindlela ehle khulu nangabe udinga ukuya e-Vietnam msinyana.
 • I-visa yama-awa amane: Nawunesikhathi esincani, ungakhetha isevisi ye-visa yama-awa amane. Lokhu kukuvumela bona uthole i-visa yakho kungakapheli ama-awa ama-4 ngemva kokungenisa isibawo sakho.
 • I-visa yama-awa amabili: Ebujameni obumbi khulu, ama-ejenti nawo anikela ngesevisi ye-visa yama-awa amabili. Le yindlela ekhawulezako etholakalako, begodu i-visa yakho izokuvunywa kungakapheli ama-awa amabili ngemva kokungenisa isibawo sakho.

Ngibaphi abavakatjhi be-Hong Kongese okufanele bazilungiselele ukufaka isibawo se-visa ye-Vietnam ku-inthanethi?

Ukufaka isibawo se-Vietnam e-visa, abavakatjhi be-Hong Kong kufuze balungise amadokhumende alandelako:

 1. Ipasipoti eneenyanga ezisithandathu ezisebenzako namakhasi amabili angenalitho: Njenganoma ngisiphi isibawo se-visa, ipasipoti evumelekileko itlhogeka eemvakatjhini ze-Hong Kong ezifaka isibawo se-e-visa ye-Vietnam. Ipasipoti kufanele ibe nesikhathi esingaba ziinyanga ezisithandathu kusukela ngelanga ofuna ukungena ngalo e-Vietnam.
 2. Ilwazi lepasipoti: Iimvakatjhi ze-Hong Kong kuzokufanela bona zinikele ilwazi lepasipoti yazo njengebizo, ubulili, ilanga lokubelethwa, indawo yokubelethwa, inomboro yepasipoti, kanye nobuzwe. Kuqakathekile ukuqinisekisa bona yoke imininingwana enikelweko inembile begodu ihambelana nelwazi elisepasipoti yakho.
 3. Ikheli le-imeyili: Iimvakatjhi ze-Hong Kong zizokutlhoga ukunikela ikheli le-imeyili elisebenzako ukuthola isiqinisekiso se-visa. Ikheli le-imeyili lizokusetjenziselwa nanyana ngikuphi ukutlola okuzako okuhlobene ne-e-visa yakho ye-Vietnam.
 4. Ikhadi lekhredithi/ledebithi elisebenzako nofana i-akhawunti ye-Paypal: Iimvakatjhi ze-Hong Kong zizokutlhoga ukuba nekhadi lekhredithi/ledebithi elisebenzako nofana i-akhawundi ye-Paypal ukubhadela imali yokusebenza kwe-visa. Yindlela evikelekileko nelula yokwenza iinkokhelo nokuvikela abathengi.
 5. Ikheli lesikhatjhana e-Vietnam: Iimvakatjhi ze-Hong Kong zizokutlhoga ukunikela ngekheli lesikhatjhana e-Vietnam, njengehhotela nofana indawo yokuhlala. Ikheli leli lizakusetjenziselwa iinhloso zokuphatha begodu kufanele libe ngaphakathi kwelizwe.
 6. Umnqopho wokuvakatjhela: Abavakatjhi be-Hong Konge kuzokufanela bona batjho umnqopho wabo wokuvakatjha, kungaba ngezokuvakatjha, umsebenzi, ibhizinisi, nofana ukufunda. Kuqakathekile ukutjheja bona ngezinye iinhloso ngaphandle kwezokuvakatjha, amaphepha angezelelweko angatlhogeka ukufakazela umnqopho wokuvakatjha kwakho.
 7. Amalanga wokungena nokuphuma: Abavakatjhi be-Hong Kong bazokutlhoga ukunikela amalanga wabo wokungena nokuphuma e-Vietnam. Kuqakathekile ukuqinisekisa bona i-visa yakho isebenza isikhathi soke sokuhlala kwakho e-Vietnam.
 8. Iindawo zokungena nokuphuma/izikhumulo zeenqhema: Iimvakatjhi ze-Hong Kong zizokutlhoga ukucacisa iindawo zokungena nokuphuma nofana iinkhumulo zeenqhema ze-Vietnam abahlela ukuzisebenzisa. Kuqakathekile ukutjheja bona kufanele ungene e-Vietnam ngetheku elitloliswe ku-e-visa yakho, ngaphandle kwama-airports.
 9. Umsebenzi wamanje: Iimvakatjhi ze-Hong Kong zizokutlhoga ukunikela ilwazi ngomsebenzi wabo wamanje, kufaka hlangana ibizo lenkampani, ikheli, nenombolo yomtato. Ilwazi leli liyatlhogeka ukuqinisekisa ubujamo bakho bomsebenzi kanye nenjongo yokuvakatjha.

Khuyini abavakatjhi be-Hong Kongese abatlhoga ukuyilayitjha malungana nokufaka isibawo se-Vietnam Visa ku-inthanethi?

Ukufaka isibawo se-visa ye-Vietnam ku-inthanethi, kuzokufanela bona ulayishe amadokhumende amabili: ikhophi eskenweko yekhasi ledatha yepasipoti yakho kanye nesithombe sakamuva. Imitlolo le iqakathekile ekuqinisekiseni ubunikazi bakho nokuqinisekisa ikambiso yokufaka isibawo se-visa elula.

Iimfuneko zekhophi eskeniweko yekhasi ledatha yepasipoti:

Ikhophi eskenweko yekhasi lakho ledatha yepasipoti mtlolo oqakatheke khulu otlhogekako malungana nokufaka isibawo se-visa ye-Vietnam nge-inthanethi. Isetjenziselwa ukuqinisekisa ilwazi elinikelwe efomini lakho lokufaka isibawo se-visa. Nazi iimfuneko ezithileko zekhophi eskenweko yekhasi ledatha yepasipoti yakho:

 1. Kufanele kube yinto ecacileko, efundekako, nekhasi elipheleleko.
 2. Isithombe esisekhasini akukafaneli sibe mnyama namkha sihlanekezelwe.
 3. Kufanele ifake imininingwana yakho, njengebizo lakho, ilanga lokubelethwa, nenomboro yepasipoti.
 4. Imigqa ye-ICAO ezansi kwekhasi kufanele ibonakale.
 5. Ifomethi yefayela kufanele ibe yi-PDF, i-JPEG, nofana i-JPG ukwenzela bona kube lula ukuthunyelwa.

Kuqakathekile ukuqinisekisa bona ikhasi lakho ledatha yepasipoti lihlangabezana nazo zoke iimfuneko ukugwema ukulibaziseka nofana ukulahlwa kwesibawo sakho se-visa.

Iimfuneko zesithombe sesithombe seemvakatjhi ze-Hong Kong:

Umtlolo wesibili otlhogekako malungana nokufaka isibawo se-visa ye-Vietnam ku-inthanethi sithombe sakamuva. Isithombe lesi sisetjenziselwa ukuqinisekisa ubunikazi bakho begodu kufanele sifane nomuntu osepasipoti yakho. Nazi iimfuneko ezithileko zesithombe sesithombe:

 1. Kufanele kube yisithombe esilingana nepasipoti (4x6cm).
 2. Isithombe kufanele sithathwe eenyangeni ezisithandathu ezidlulileko.
 3. Kufanele bona uqale ngqo ekhamera.
 4. Akukafaneli bona ufake amagilasi namkha nanyana ngisiphi isigqoko sehloko esivala ubuso bakho.
 5. Imvelaphi kufanele ibe mhlophe nofana ibe mhlophe.
 6. Isithombe kufanele sibe nombala begodu sibe nethoni yesikhumba ecacileko neyemvelo.
 7. Ifomethi yefayela kufanele ibe yi-JPEG, i-JPG, nofana i-PNG.

Landela iimfuneko lezi ukuqinisekisa bona isithombe sakho samukelwa begodu isibawo sakho se-visa siyasetjenzwa ngaphandle kwemiraro.

Ungafaka njani isibawo se-visa ye-Vietnam nge-inthanethi yabavakatjhi be-Hong Kong?

Ikambiso yokufaka isibawo se-Vietnam e-visa yabavakatjhi be-Hong Kong ilula begodu ingaqedwa ngamagadango ambalwa alula:

 • Igadango 1: Vakatjhela iwebhusayithi esemthethweni yesibawo se-Vietnam e-visa bese uchofoza inkinobho ethi “Faka isibawo Nje”.
 • Igadango 2: Zalisa yoke imininingwana etlhogekako ngokunembileko, kufaka hlangana imininingwana yepasipoti yakho, umnqopho wokuvakatjha, kanye namalanga wokungena nokuphuma.
 • Igadango 3: Layisha ikhophi yedijithali yekhasi le-bio yepasipoti yakho kanye nesithombe sakamuva esilingana nepasipoti.
 • Igadango 4: Yenza imali yokubhadela i-visa ngokusebenzisa ikhadi lekhredithi/ledebithi elisebenzako nofana i-akhawundi ye-Paypal.
 • Igadango 5: Nasele isibawo sakho sithunyelwe, uzokufumana i-imeyili yokuqinisekisa enekhodi yokureferensi.
 • Igadango 6: Isikhathi sokucubungula i-e-visa ye-Vietnam sivamise ukuba malanga ama-3-5 wokusebenza. Lokha i-visa yakho nayivunyiweko, uzokufumana isixhumanisi sokudawuniloda i-e-visa yakho.
 • Igadango 7: Phrinta i-e-visa yakho begodu uphathe nayo lokha nawuya e-Vietnam.

Sibawa uqaphele bona iimvakatjhi ze-Hong Kong zitlhogeka bona zingene e-Vietnam ngetheku abayibhalisile esibaweni sabo, ngaphandle kwama-airports. Nawufuna ukungena e-Vietnam ngetheku elihlukileko, kuzokutlhogeka bona ufake isibawo se-e-visa etja.

Ungahlola njani ubujamo be-e-Visa ye-Vietnam yabavakatjhi be-Hong Kong?

Nasele ufake isibawo se-e-visa ye-Vietnam, ungahlola ubujamo bayo ngokusebenzisa iwebhusayithi esemthethweni yomNyango wezokuFuduka we-Vietnam. Nansi indlela ongakwenza ngayo:

 1. Vakatjhela iwebhusayithi yomNyango wezokuFuduka we-Vietnam.
 2. Tlika “Hlola ubujamo.”
 3. Faka ikhodi yakho yokufaka isibawo, i-imeyili, nelanga lokubelethwa.
 4. Tlika “Sesha.”

Iwebhusayithi izakutjengisa ubujamo bamanje besibawo sakho se-visa, nanoma sisesendleleni, sivunyiwe, nofana silahliwe. Nangabe i-visa yakho ivunyelwe, ungayidawuniloda begodu uyiphrinte malungana nekhambo lakho lokuya e-Vietnam.

Ukuzwisisa ikambiso yokufaka isibawo se-Visa

Ngaphambi kobana sitjhinge emathiphu namaqhinga, ake sithome ngokuzwisisa ikambiso yokufaka isibawo se-visa yeemvakatjhi ze-Hong Kong. Njengomnikazi wepasipoti ye-Hong Kong, uneendlela ezimbili zokufaka isibawo se-visa eya e-Vietnam: nge-embassy nofana nge-inthanethi. Nanyana indlela yokukhetha inxusa ingabonakala njengendlela yesiko nelula, ingathatha isikhathi begodu ingatlhoga bona uvakatjhele inxusa kanengi. Lokhu kungaba mraro, khulukhulu nangabe unehlelo eliphithizelako.

Ngakelinye ihlangothi, ukufaka isibawo se-visa ye-Vietnam nge-inthanethi yindlela elula nephumelelako. Okutlhogako kukuxhumana okuqinileko kwe-inthanethi nemizuzu embalwa ukuzalisa iforomo lokufaka isibawo ku-inthanethi. Kodwana, kuqakathekile ukutjheja bona ngitjho nangeenbawo ze-visa nge-inthanethi, asikho isiqinisekiso sokuvunywa. Iimphathiswa zizokuhlola isibawo sakho begodu ziqunte bona zizosivuma nofana ziyasilahla ngokuya ngemithetho nemithetjhwana yazo.

Amathiphu wabavakatjhi be-Hong Kong ukwandisa izinga lokuvunywa kwamavisa

Njengombana sele uzwisisa ikambiso yokufaka isibawo se-visa, asicoce ngamanye amathiphu angakhuphula izinga lokuphumelela kwesibawo sakho:

 1. Nikela ilwazi elipheleleko nelinembileko: Isizathu esivame khulu sokulahlwa kwe-visa kulwazi olungakapheleli nofana olungakalungi efomini lokufaka isibawo. Qinisekisa bona uhlola yoke imininingwana ngaphambi kokuthumela iforomo ukubalekela nanyana ngikuphi ukungafani.
 2. Thumela amaphepha asekelako: Kanye neforomo lokufaka isibawo, kuzokufuneka bona ufake amaphepha asekelako, afana nepasipoti yakho, ihlelo lokukhamba, kanye nobufakazi bendawo yokuhlala. Qinisekisa bona uthumela yoke imibhalo etlhogekako ukuqinisa isibawo sakho.
 3. Faka isibawo msinyana: Kuhlala kulungile ukufaka isibawo se-visa yakho okungenani amaviki ambalwa ngaphambi kwelanga lakho lokukhamba. Lokhu kuzokunikela isikhathi esaneleko sokulungisa amaphutha nofana ukunikela amadokhumenti angezelelweko nangabe kuyatlhogeka.
 4. Yiba nepasipoti esebenzako: Ipasipoti yakho kufanele ibe nesikhathi sokusebenza okungenani iinyanga ezisithandathu kusukela ngelanga lokungena ngalo e-Vietnam. Nangabe ipasipoti yakho iphelelwa sikhathi, yenza isiqiniseko sokuthi uyayivuselela ngaphambi kokufaka isibawo se-visa.
 5. Balekela ukuhlala isikhathi eside: Iimvakatjhi ze-Hong Kong zivunyelwe ukuhlala e-Vietnam amalanga angaba ma-90, kuya ngohlobo lwe-visa abayikhethako. Landela umthetho lo begodu ubalekele ukuhlala isikhathi eside, ngombana kungathinta amathuba wakho wokufumana i-visa esikhathini esizako.

Ukuvunywa okungenazinkinga nokuqinisekisiweko: Iinzuzo zokuqatjha i-ejenti ye-visa ethembekileko

Nangabe uphuthuma namkha awujayele ikambiso yokufaka isibawo se-visa, ukuqatjha i-ejenti ye-visa ethembekileko kungaba siqunto esihlakaniphileko. Ama-ejenti la anelwazi elinabileko nesipiliyoni sokuphatha iinbawo ze-visa, begodu ayazi imithetho nemithetho yendawo. Nazi ezinye iinzuzo zokuqatjha i-ejenti ye-visa ethembekileko malungana nesibawo sakho se-visa ye-Vietnam nge-inthanethi:

 1. Ikambiso elula nelula: Abasebenzi be-Visa bayazi kuhle ikambiso yokufaka isibawo begodu bangakuqondisa ngayo ngesinyathelo ngesinyathelo. Bazokusiza ngokuzalisa iforomo lokufaka isibawo ngendlela efaneleko begodu baqinisekise bona yoke imibhalo etlhogekako inikelwe.
 2. Ukusekela okunobungani: Ama-ejenti we-visa anikela ngesizo elikhethekileko nelobungani ukuhlangabezana nazo zoke iindingo zakho ze-visa. Bayazwisisa bona ubujamo bomkhambi ngamunye buhlukile, begodu bazokusebenzisana nawe ukuthola isisombululo esihle khulu sesicelo sakho se-visa.
 3. Amava angenazinkinga: Nawune-ejenti ye-visa eceleni kwakho, ungaqiniseka bona ikambiso yakho yokufaka isibawo se-visa izokuba ngaphandle kweenkinga. Bazokuphatha woke amaphepha begodu bakhulumisane nabaphathi abafaneleko egameni lakho, okuzokonga isikhathi nemizamo.
 4. Ukuvunywa okuqinisekisiweko: Abasebenzi be-visa bazwisisa khulu ikambiso yokufaka isibawo se-visa, begodu bayazi bona kutlhogekani ukuthola imvumo. Ngobungcweti babo nesiqondiso, ungaqiniseka bona i-visa yakho izokuvunywa ngezinga lokuphumelela elingu-99.9%.

Khuyini okufanele yenziwe eemvakatjhini ze-Hong Kong ngemva kokufumana imvumo ye-visa?

Siyakuthokozisa, ufumene imvumo yakho ye-visa! Nje, kunezinto ezimbalwa okufuze uzenze ukuqinisekisa bona uzokuba nesipiliyoni esinganabudisi lokha nawufika e-Vietnam.

 1. Hlola kabili i-visa yakho: Kuqakathekile ukuhlola i-visa yakho kabili ukuqinisekisa bona yoke imininingwana ilungile. Nanyana ngimaphi amaphutha nofana amaphutha angabanga imiraro emikhulu kuwe lokha nawufikako. Njeke, yenza isiqiniseko sokuthi ibizo lakho, inomboro yepasipoti, nesikhathi se-visa koke kunembile.
 2. Phrinta ikhophi ye-visa yakho: Njengomvakatjhi we-Hong Kong, kuzokutlhogeka bona utjengise ikhophi ye-visa yakho lokha nawufika e-Vietnam. Ngalokho-ke, kuqakathekile ukuphrinta ikhophi ye-visa yakho begodu uyigcine ngaso soke isikhathi ngesikhathi sekhambo lakho.
 3. Thintana ne-ejenti ethembekileko: Nawufuna i-visa ngesikhathi samaholideyi, kungcono ukuthintana ne-ejenti ethembekileko ukubonisana nokukhowutha. Bangakusiza ngendlela yokufaka isibawo se-visa begodu bakunikele yoke ilwazi elitlhogekako nokusekela.

Imibuzo ebuzwa khulu kubavakatjhi be-Hong Kong abafake isibawo se-E-Visa ye-Vietnam ngewebhusayithi kaRhulumende

Khuyini okufanele uyenze nangabe uhlangabezana nemiraro nge-E-Visa yakho ye-Vietnam njengomvakatjhi we-Hong Kong?

Iimvakatjhi ze-Hong Kong ezihlela ikhambo lokuya e-Vietnam kungenzeka zizwe ngendlela elula ye-e-visa ebavumela bona bafake isibawo se-visa nge-inthanethi begodu babalekele ukuhlupheka kokuya enxusa. Kodwana, abanengi bahlangabezane nemiraro lokha nabasebenzisa iwebhusayithi karhulumende ye-Vietnam e-visa. Sizokuphendula imibuzo ebuzwa khulu eemvakatjhini ze-Hong Kong ezifake isibawo se-Vietnam e-visa ngewebhusayithi karhulumende.

1. Indiza yami iyasuka msinyana, kodwana ubujamo bami be-e-visa ye-Vietnam buyalungiswa. Ingabe ikhona isevisi yokurhabisa nofana ukuyirhabisa?

Kungaba buhlungu khulu ukubona ubujamo bakho be-e-visa busasetjenziswa lokha ilanga lakho lokuphuma litjhidela. Kulesi simo, kungcono ukuthintana ne-ejenti ethembekileko nofana uthumele i-imeyili ku-info@vietnammmigration.org ukuthola isekelo. Bangakghona ukurhabisa ikambiso yakho yokufaka isibawo ngemali eyengeziweko, ukuqinisekisa bona uthola i-e-visa yakho ngesikhathi sohambo lwakho lokuya e-Vietnam.

2. Nginikele ilwazi elingakalungi ngesibawo sami se-e-visa. Ingabe ikhona isevisi yokuyilungisa?

Amaphutha angenzeka lokha nawuzalisa iforomo le-inthanethi, begodu eemvakatjhini ze-Hong Kong, kungaba budisi lokha nakuziwa ekufakeni isibawo se-visa. Nangabe unikele ilwazi elingakalungi ngesibawo sakho se-e-visa, ayikho isevisi kuwebhusayithi karhulumende ukuyilungisa. Kodwana, ungathintana ne-ejenti ethembekileko nofana uthumele i-imeyili ku-info@vietnammmigration.org ukuthola isekelo. Sibawa uqaphele bona kungaba nemali yokuphatha isibawo sakho.

3. Ngifuna ukuhlela isibawo sami se-e-visa. Ingabe ikhona isevisi yokuyihlela?

Ngokufanako nokulungisa ilwazi elingakalungi, iwebhusayithi karhulumende ayinikeli isevisi yokuhlela isibawo sakho se-e-visa. Nawufuna ukwenza amatjhuguluko esibaweni sakho, kungcono ukuthintana ne-ejenti ethembekileko nofana uthumele i-imeyili ku-info@vietnammmigration.org ukuthola isizo. Kodwana, sibawa ukhumbule bona isevisi le ingakhokhiswa.

4. Ngizokufika ngaphambi kwelanga lokufika elivezwe esibaweni se-e-visa. Ingabe ikhona isevisi yokutjhugulula ilanga lokufika?

Nangabe amahlelo wakho wokukhamba atjhuguluka begodu udinga ukufika e-Vietnam ngelanga elihlukileko kunalelo elivezwe esibaweni sakho se-e-visa, ungakghona ukwenza amatjhuguluko. Ukwenza njalo, ungathintana ne-ejenti ethembekileko nofana uthumele i-imeyili ku-info@vietnamimmigration.org ukuthola isizo. Bangakusiza ukutjhugulula ilanga lokufika ku-e-visa yakho, ukuqinisekisa bona ungangena e-Vietnam ngelanga olifunako.

5. Ngingena e-Vietnam ngetheku elihlukileko ngaphandle kokufaka isibawo se-e-visa. Ingabe ikhona isevisi yokulungisa indawo yokungena?

Kuqakathekile ukungena e-Vietnam nge-port etlolwe ku-e-visa yakho ukubalekela nanyana ngimiphi imiraro yokungena. Kodwana, nangabe ngebanga elithileko udinga ukungena ngetheku elihlukileko, ungathinta i-ejenti ethembekileko nofana uthumele i-imeyili ku-info@vietnammmigration.org ukuthola isizo. Bangakusiza ukutjhugulula indawo yokungena ku-e-visa yakho ngemali.

6. Kufanele ngenzeni ukutjhugulula ilwazi ngemva kokungenisa isibawo se-e-visa ngewebhusayithi karhulumende?

Nangabe sele uthumele isibawo sakho se-e-visa ngewebhusayithi karhulumende begodu udinga ukutjhugulula nanyana ngiyiphi imininingwana, kungcono ukuthintana ne-ejenti ethembekileko nofana uthumele i-imeyili ku-info@vietnammmigration.org ukuthola isizo. Bangakusiza bona wenze amatjhuguluko atlhogekako, kodwana sibawa uqaphele bona kungaba nemali yokubhadela isevisi le.

Ukuphetha

Njengomvakatjhi we-Hong Konge, kuqakathekile ukuzwisisa ikambiso ye-visa e-Vietnam begodu uthathe amagadango atlhogekako ukwandisa izinga lokuphumelela kwesicelo sakho se-visa. Kodwana, ukuthola imvumo enganabudisi neqinisekisiweko, kunconywa bona uqatjhe i-ejenti ethembekileko. Ama-ejenti la anikela ngendlela elula yokufaka isibawo, isekelo elinobungani, begodu anezinga eliphezulu lokuphumelela. Nangabe udinga ama-visa aphuthumako, banikela ngeenkonzo ezirhabako ukuqinisekisa bona ungaya e-Vietnam ngesikhathi. Njeke, ungavumeli ikambiso ye-visa ibe sithiyo emahlelweni wakho wokukhamba, begodu ufune isizo lomuntu othembekileko ukuze ube nesipiliyoni esihle nesinganakho ukugandeleleka.

Tjheja:

Iwebhusayithi karhulumende ye-Vietnam e-visa ayisekeli khulu iimvakatjhi ze-Hong Kong ezihlangabezana nemiraro ngesicelo sazo se-e-visa. Kunconywa bona uthintane ne-ejenti ethembekileko nofana uthumele i-imeyili ku-info@vietnamimmigration.org ukuthola isizo nangabe udinga ukwenza amatjhuguluko nofana ukulungisa nanyana ngiliphi ilwazi. Kodwana, sibawa ukhumbule bona kungaba nemali ebhadelwako malungana namasevisi la. Kuhle nokuthi uhlele kuhle ikhambo lakho nesibawo se-e-visa ukwenzela bona ungabi nemiraro.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Hvorfor Vietnam er det perfekte reisemålet for Hong Kongesiske turister Vietnam har blitt stadig mer populært blant turister fra hele verden, og med god grunn. Det er et land som kan skryte av en rik historie og kultur, med påvirkning fra Kina, Frankrike og andre naboland.

Kubayini i-Vietnam iyindawo ekufuze ivakatjhelwe bavakatjhi be-China I-Vietnam inezinto ezinengi ezingakunikela iimvakatjhi zayo. Yinarha ephephileko nenobungani, enezinga eliphasi lobulelesi, okwenza bona ibe yindawo ehle yabantu abahamba bodwa, imindeni, namaqembu.

Ngei Vietnam iri ndau yakakwana yekuenda kune vashanyi veHong Kong Vietnam yanga yeiwedzera kuziikanwa ngevashanyi vanobva munyika dzeshe, uye ngechikonzero chakanaka. Inyika inozvirumbidza ngenhoroondo yakapfuma uye tsika, ine kukurudzirwa kubva kuChina, France, uye dzimweni nyika dzakavakidzana.

點解越南係香港遊客嘅完美去處 越南一直受到世界各地遊客嘅歡迎,而呢個係有好嘅理由。呢個國家擁有豐富嘅歷史同文化,受到中國、法國同其他鄰國嘅影響。

Keman Vietnam eli nopa tlali tlen tlauel kuali para turistas tlen Hong Kong Vietnam moskaltijtok ika miak tlasojtlalistli tlen turistas tlen nochi tlaltipaktli, uan ​​ika se kuali tlamantli. Elij se tlali tlen kipia se ueyi historia uan cultura, ika tlen ki chiuaj tlen China, Francia uan sekinok tlaltinij tlen eltok inechko.