April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Brazil tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Brazil tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Brazil hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Brazil tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Brazil
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Brazilian citizens who wanted to apply for the Vietnam e-Visa must have an ordinary passport having a validity period of at least six months from the date of intended entry into the country. To apply for the visa, you must make sure to provide all the information that is required on the online application form.