April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Guatemala tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Guatemala tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Guatemala hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Guatemala cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Guatemala tại thủ đô Hà Nội

TAGS Guatemala
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Guatemala Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Guatemala vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Guatemala are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Guatemala are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Guatemala 🇬🇹? We are afraid that you are not able to find any Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in Guatemala since there is no Vietnam Embassy/ Consulate in this country at the present. Please contact to any Vietnam Embassy/Consulate that is closest and most convenient for you.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Guatemala 🇬🇹. Options for citizens of Guatemala getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.