Chính phủ Guatemala hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Guatemala tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Guatemala tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Đại Sứ Quán Guatemala tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Guatemala tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Guatemala hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Guatemala tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Guatemala tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Guatemala tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Guatemala hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Guatemala hoặc Đại Sứ Quán Guatemala tại TP Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Guatemala tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Guatemala hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Guatemala tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Guatemala tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Guatemala tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Guatemala hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Ghi chú : Chính phủ Guatemala cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Guatemala tại thủ

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Guatemala Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Guatemala vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1