April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Guatemala tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Guatemala tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Guatemala hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Guatemala hoặc Đại Sứ Quán Guatemala tại TP Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Guatemala
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Guatemala Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Guatemala vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Guatemala are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Guatemala are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.