April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Guatemala tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Guatemala tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Guatemala hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Guatemala tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Guatemala tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Guatemala Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Guatemala vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.