April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Sao Tome and Principe tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Sao Tome and Principe tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Sao Tome and Principe hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Sao Tome and Principe cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Sao Tome and Principe tại thủ đô Hà Nội

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Sao Tome and Principe Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Sao Tome and Principe vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Sao Tome and Principe 🇸🇹. Options for citizens of Sao Tome and Principe getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.