April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Síp (Cyprus) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Síp (Cyprus) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 149B đường Trương Định, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Điện thoại : (028) 2229 4449
  • Fax : (028) 3821 7592
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/Q3PjZ1UBU78aLhPTA

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Dự Síp (Cyprus) hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Dự Síp (Cyprus) gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Cyprus tại New Delhi, Ấn Độ.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Cyprus Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Cyprus vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.