April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Solomon Islands tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Solomon Islands tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Solomon Islands hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Solomon Islands hoặc Đại Sứ Quán Solomon Islands tại TP Hà Nội, Việt Nam.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Solomon Islands Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Solomon Islands vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

What’s great about the Vietnam e-visa is that it will not require you to submit a lot of requirements or paperwork. And unlike the Visa on Arrival, you don’t need to queue at the airport when you arrive.